Սեղմել Esc փակելու համար:
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից
15 մայիսի 1996թ.

 

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

i

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում ագրարային պետական տեսչությունների գործունեության իրավական, տնտեսական և կազմակերպական ապահովման հիմունքները, կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ձեռնարկությունների, հիմնարկների և կազմակերպությունների, անհատ ձեռներեցների /այսուհետև` տնտեսավարող սուբյեկտներ/, ինչպես նաև քաղաքացիների ու ագրարային պետական տեսչությունների փոխհարաբերությունները:

 

ԳԼՈՒԽ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հայաստանի Հանրապետությունում ագրարային պետական տեսչությունների գործունեությունը կարգավորվում է սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական այլ ակտերով և ագրարային պետական տեսչությունների կանոնադրությամբ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 2. ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

 

i

Ագրարային կանոնները` գյուղատնտեսական գործունեության բնագավառում տնտեսավարող սուբյեկտների ու քաղաքացիների կողմից պարտադիր կատարման միջոցառումների համալիր են, որոնց իրականացումն ապահովում է տրակտորների, գյուղատնտեսական մեքենաների և գործիքների համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափանիշները: Ագրարային կանոնները հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

(2-րդ հոդվածը փոփ. 05.11.02 ՀՕ-450-Ն, 24.10.05 ՀՕ-203-Ն, 27.11.06 ՀՕ-210-Ն օրենքներ)

 

ՀՈԴՎԱԾ 3. ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

Ագրարային պետական տեսչությունները վերահսկում են ագրարային կանոնների և գյուղատնտեսական գործունեությանը վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ակտերով ու օրենքով նախատեսված դեպքերում` իրավական այլ ակտերով սահմանված պահանջների կատարումը:

Ագրարային պետական տեսչություններն իրենց վերահսկողական գործունեությունն իրականացնում են ագրարային պետական տեսուչների միջոցով:

 

ՀՈԴՎԱԾ 4. ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

 

i

Ագրարային պետական տեսչությունները պետական լիազորված մարմիններ են, որոնք կազմակերպվում են վարչատարածքային սկզբունքով և գործում են հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում:

i

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ստեղծվում են հետևյալ ագրարային պետական տեսչությունները`

ա/ (4-րդ հոդվածի ա կետն ուժը կորցրել է 05.11.02 ՀՕ-450-Ն օրենք)

i

բ/ (4-րդ հոդվածի բ կետն ուժը կորցրել է 27.11.06 ՀՕ-210-Ն օրենք)

i

գ/ (4-րդ հոդվածի գ կետն ուժը կորցրել է 24.10.05 ՀՕ-203-Ն օրենք)

i

դ/ գյուղատնտեսական տեխնիկայի.

Ագրարային պետական տեսչությունների կազմում կարող են գործել ահազանգման կետեր, հենակետեր, լաբորատորիաներ և կառուցվածքային այլ ստորաբաժանումներ:

Ագրարային պետական տեսչությունների մասին կանոնադրությունները հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

(4-րդ հոդվածը փոփ. 23.10.02 ՀՕ-430-Ն օրենք)

 

ԳԼՈՒԽ 2
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

i

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(5-րդ հոդվածն ուժը կորցրել է 05.11.02 ՀՕ-450-Ն օրենք)

 

ՀՈԴՎԱԾ 6. ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

i

ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(6-րդ հոդված ուժը կորցրել է 27.11.06 ՀՕ-210-Ն օրենք)

(6-րդ հոդվածը լրաց. 05.11.02 ՀՕ-450-Ն օրենք)

 

i

ՀՈԴՎԱԾ 7. ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(7-րդ հոդվածն ուժը կորցրել է 24.10.05 ՀՕ-203-Ն օրենք)

(7-րդ հոդվածը փոփ. 23.10.02 ՀՕ-430-Ն օրենք)

 

ՀՈԴՎԱԾ 8. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությունը վերահսկողություն է իրականացնում`

ա/ տրակտորների, ինքնագնաց շասսիների և տրակտորային կցանքների պետական հաշվառման ու միասնական համարանիշների ապահովման,

բ/ տրակտորների, ինքնագնաց գյուղատնտեսական այլ մեքենաների վարման իրավունքի փաստաթղթերի ապահովման,

գ/ գյուղատնտեսական մեքենաների, տրակտորների ու գործիքների տեխնիկական վիճակի և շահագործման կանոնների կատարման ուղղություններով:

 

ԳԼՈՒԽ III
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀՈԴՎԱԾ 9. ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

i

Ագրարային պետական տեսուչը սույն օրենքով սահմանված խնդիրներին և գործունեության ուղղություններին համապատասխան իրավունք ունի`

ա/ կատարել տեսչական ստուգումներ գյուղատնտեսական գործունեության բնագավառում տնտեսավարող սուբյեկտների ու քաղաքացիների արտադրական տարածքներում /այգի, ցանքատարածք և այլն/, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային շինություններում.

բ/ պահանջել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, տեղեկանքներ և այլ տեղեկություններ ու վերցնել փորձանմուշներ.

գ/ տալ պարտադիր կատարման համար ցուցումներ` ագրարային կանոնների բացահայտված խախտումները և թերությունները վերացնելու նպատակով և հետևել դրանց իրականացմանը.

i

դ/ օրենքով սահմանված դեպքերում ու կարգով նշանակել վարչական տույժեր, ինչպես նաև իրավասու պետական մարմիններին ներկայացնել հաղորդումներ` մեղավոր անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար:

 

ՀՈԴՎԱԾ 10. ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Ագրարային պետական տեսուչը պարտավոր է`

ա/ վերահսկել ագրարային կանոնների կատարումը գյուղատնտեսական գործունեության բնագավառում տնտեսավարող սուբյեկտների ու քաղաքացիների կողմից.

բ/ ագրարային կանոնների խախտման դեպքում կիրառել օրենքով սահմանված ներգործության միջոցներ.

գ/ օրենսդրությամբ արգելված գործունեությամբ զբաղվելու դեպքեր հայտնաբերելիս համապատասխան մարմիններին ներկայացնել հաղորդումներ.

դ/ չհրապարակել տնտեսավարող սուբյեկտների, ինչպես նաև քաղաքացիների մասին ցանկացած, այդ թվում առևտրային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ.

ե/ պահպանել տնտեսավարող սուբյեկտների ու քաղաքացիների օրենքով սահմանված իրավունքները.

զ/ չխոչընդոտել տնտեսավարող սուբյեկտների ու քաղաքացիների բնականոն աշխատանքին.

է/ իրավասու պետական մարմինների պահանջով ներկայացնել տեղեկանքներ ագրարային կանոնները խախտելու հետևանքով պատճառած վնասի չափի վերաբերյալ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 11. ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱԶՄՎՈՂ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ագրարային կանոնների խախտման դեպքում ագրարային պետական տեսուչը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմում է արձանագրություն հատուկ համարակալված պաշտոնաթերթերի վրա:

 

ԳԼՈՒԽ IV
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀՈԴՎԱԾ 12. ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ

i

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

Գյուղատնտեսական գործունեության բնագավառում տնտեսավարող սուբյեկտները և քաղաքացիներն իրավունք ունեն`

ա/ օրենքով սահմանված կարգով գանգատարկել ագրարային պետական տեսուչի գործողությունները.

բ/ դատական կարգով պահանջել ագրարային պետական տեսուչի ապօրինի գործողությունների կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասի, այդ թվում` բացթողնված օգուտների հատուցում:

 

ՀՈԴՎԱԾ 13. ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Տնտեսավարող սուբյեկտներն ու քաղաքացիները պարտավոր են`

ա/ կատարել ագրարային կանոնները.

բ/ չխոչընդոտել տեսչական աշխատանքների ընթացքին.

գ/ կատարել ագրարային պետական տեսուչի օրինական պահանջներն ու ցուցումները.

դ/ հատուցել իրենց ապօրինի գործողությունների հետևանքով պատճառված վնասները` Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

 

ԳԼՈՒԽ V
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

 

ՀՈԴՎԱԾ 14. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված է սույն օրենքով, ապա կիրառվում են պայմանագրի նորմերը:

 

ԳԼՈՒԽ VI
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ

 

ՀՈԴՎԱԾ 15. ՕՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

10 հունիսի 1996 թ.

ՀՕ-63

 

 

pin
ՀՀ 15.05.1996
N ՀՕ-63 օրենք