Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /2-ՐԴ ՄԱՍ/

 

 

040.0229.300697

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ
Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
«30» ՀՈՒՆԻՍԻ 1997 Թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 հուլիսի 1997 թ. թիվ 229

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

/2-րդ մաս/

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

           Գարնանացանի

           ընթացքի մասին     Ձև  թիվ   ըստ հանրա- տարին 3  ըստ     ՀՀ Նախ.

                             3-գտ      պետության, անգամ    ժամանա- աշխ.

                             (շտապ)    մարզային            կացանկի ՀՀ կա-

                                       կտրվածքի                    ռավա-

                                                                   րու-

                                                                   թյուն

                                                                   ՀՀ Ազգ.

                                                                   ժողով

                                                                   ՀՀ ֆին-

                                                                   էկոնոմ-

                                                                   նախ

                                                                   ՀՀ

                                                                   գյուղ-

                                                                   նախ.

 

080020  Գյուղատնտեսական    Ձև  թիվ   ըստ հանրա-   տարին

        մշակաբույսերի      29-գտ     պետության    մեկ

        ցանքատարածություն-           բոլոր կարգի  անգամ

        ների և  համախառն             տնտեսու-     (դեկ-

        բերքի տվյալները              թյունների,   տեմբերի

                                     մարզային     1-ի

                                     կտրվածքի     դրությամբ)

 

        նախնական տվյալներ                                1996 թ.

                                                         27 դեկ-

                                                         տեմբերի

 

        վերջնական տվյալներ                               15 ապրիլի  -»-

 

080090  Եզրափակիչ          Ձև  թիվ  ըստ հանրապե-  տարին  10 հուլիսի

        հաշվետվություն     թիվ      տության       մեկ

        1997 թ. բերքի տակ    4-գտ,  բոլոր կարգի   անգամ

        կատարված ցանքատարա-  6-գտ   տնտեսու-      (հունիսի

        ծությունների մասին          թյունների     1-ի

        (նախնական տվյալների                       դրու-

        համառոտ հանրագումարով)                    թյամբ)

             

        լրիվ հանրագումարով          ըստ հանրա-    -»-    8 օգոս-   -»-

                                    պետության               տոսի

                                    բոլոր կարգի

                                    տնտեսու-

                                    թյունների,

                                    մարզային

                                    կտրվածքի

 

080111  Գյուղատնտեսական      Ձև  թիվ   -»-       -»-   25 ապրիլի  -»-

        արտադրությամբ զբաղ-  22 և

        վող հողօգտագործող-   հատուկ

        ների հողերի բաշխումն ցուցում

        ըստ հողատեսքերի

        հունվարի 1-ի դրու-

        թյամբ (ըստ բոլոր

        հողերի)

 

080121  Պետական              Ձև  թիվ  ըստ հանրա- ամսական  ըստ ժամա-  -»-

        տնտեսություններում   24-գտ    պետության           նակացանկի

        անասնապահության               մարզային

        դրության մասին                կտրվածքի

 

080131 Մսի, կաթի, ձվի և Ձև թիվ 24 ըստ հանրա- տարին 21 նոյեմ-

        բրդի 1997 թ. սպաս- և  անասնա-  պետության   մեկ    բերի

        վելիք արտադրանքի   պահական     բոլոր կար-  անգամ

        գնահատականը        մթերքների   գի տնտե-

                           գնումների   սություն-

                           հաշվետվու-  ների

                           թյուն

 

080141  1996 թ. մսի,       Ձև  թիվ թիվ  ըստ հանրա-  տարեկան  27

        կաթի, ձվի, բրդի    24, 24-գտ    պետության           մարտի

        և անասնապահական   անասնապահա-  բոլոր կարգի

        մթերքների արտադ-   կան մթերք-   տնտեսու-

        րության վերջնական  ների գնում-  թյունների,

        հաշվարկ            ների հաշվետ- մարզային

                           վությունները կտրվածքի

 

080161  1996 թ. անասունի   Ձև  թիվ թիվ    -»-       -»-   3 ապրիլի

        և  թռչնի կերերի    29, 24-գտ

        ծախսի հաշվարկ      տվյալները

 

080170  Անասունների հաշ-   Ձև  թիվ թիվ     -»-     տարին   24 հուն-

        վառումը 1997 թ.    24, 24-գտ                մեկ     վարի

        հունվարի 1-ի       համայնքների              անգամ

        դրությամբ (համա-   տնտեսություն-

        ռոտ հանրագումար-   ների գրքերի

        ներ)               տվյալները,

                           քաղաքներում

                           անասնագլխաքանակի

                           հաշվարկը

                                    

080181  Անասունների հաշ-      -»-     ըստ հանրա-   -»-  20 փետր- ՀՀ նախ.

        վառումը 1997 թ.                պետության          վարի     աշխ.

        հունվարի 1-ի                   բոլոր կար-         ամփոփ`   ՀՀ կա-

        դրությամբ (լրիվ                գի տնտե-           14 մարտի ռավա-

        հանրագումարներ)                սություն-                   րու-

                                       ների, մար-                  թյուն

                                       զային կտր-                  ՀՀ Ազգ.

                                       վածքի                       Ժողով

                                                                   ՀՀ ֆին-

                                                                   էկոնոմ-

                                                                   նախ

                                                                   ՀՀ

                                                                   գյուղ-

                                                                   նախ.

 

       Անասնապահության   Ձև  թիվ        -»-     տարեկան  6 մարտի  ՀՀ ֆին-

       դրության մասին    24                                        էկոնոմ-

       եզրափակիչ հաշվետ- (տարեկան)                                 նախ

       վություն                                                    ՀՀ

                                                                   գյուղ-

                                                                   նախ.

 

080191  Մուշտակամորթ     Ձև  թիվ        -»-      -»-      30

        գազանաբուծու-    26-գտ                           հունվարի

        թյան դրության

        մասին

 

080211  Անասունների      Ձև  թիվ        -»-      -»-      21

        գնումներն ըստ    12-գնում                        փետրվարի

        տեսակների և

        սնվածության

 

080241  Գնումների հանրա-  Մթերող      ըստ հանրա-  -»-     17     ՀՀ Նախ.

        գումարային և      կազմակեր-   պետության          ապրիլի   աշխ.

        արժեքային տվյալ-  պություն-   բոլոր կարգի                 ՀՀ կառա-

        ներ` հացահատիկի,  ների վերջ-  տնտեսու-                    վարու-

        կարտոֆիլի, բանջա- նական հաշ-  թյունների,                  թյուն

        րեղենի, բոստանա-  վետվու-     մարզային                    ՀՀ ֆին-

        յին մշակաբույ-    թյունների   կտրվածքի-                   էկոնոմ-

        սերի, պտղի և      տվյալները                               նախ

        հատապտղի, խաղողի,                                         ՀՀ

        ծխախոտի, վայրաճ                                           գյուղ-

        և  բուսաբուծական                                          նախ.

        այլ արտադրանքի

        գնումների

 

080270  Գնումների հանրագու-  -»-       -»-       -»-   25       -»-

        մարային և  արժեքային                             ապրիլի

        տվյալներ`

        անասունի և թռչնի,

        կաթի, ձվի, բրդի,

        կաշվեհումքի,

        մուշտակեղենի, կարակուլի,

        այլ անասնապահական

        հումքի, թթենու

        շերամի

 

080581  Գյուղատնտեսության   փաստացի   ըստ հանրա-    -»-  15       -»-

        համախառն արտադրանքը հավաքված  պետության           ապրիլի

        (համադրելի և        բերքի և

        ընթացիկ գներով),    անասնապա-

        վերջնական հաշվարկ   հական

                            մթերքների

                            արտադրու-

                            թյան

                            տվյալները,

                            պետգնումնե-

                            րի

                            տվյալները

 

         սպասվելիք հաշվարկ  փաստացի    ըստ հանրա-  տարեկան  29    ՀՀ Նախ.

                            հավաքված   պետության            դեկ-  աշխ.

                            բերքի և                         տեմ-  ՀՀ կառա-

                            անասնապա-                       բերի  վարու-

                            հական                                 թյուն

                            մթերքների                             ՀՀ ֆին-

                            արտադրու-                             էկոնոմ-

                            թյան                                  նախ

                            տվյալները,                            ՀՀ

                            պետգնում-                             գյուղ-

                            ների                                  նախ

                            տվյալները

 

080770  Գնումներ` կարտո-    Ձև  թիվ     ըստ հանրա-  ամսական  ըստ

        ֆիլի, բանջարեղենի,  6-գնում,    պետության,           ժամանա-

        պտղի, մշակովի       7-գնում և   մարզային             կացանկի

        հատապտղի, մերձա-    8-գնում     կտրվածքի

        րևադարձային

        պտուղների, խաղողի,

        չոր մրգերի,

        բոստանային

        մշակաբույսերի

 

        Գնումներ` շաքարի    Ձև  թիվ       -»-      -»-       -»-   -»-

        ճակնդեղի, ծխախոտի,  9-գնում

        խորդենու, վայրաճ

        պտուղների և հատա-

        պտղի, սնկերի,

        ընկույզի, մեղրի և

        շերամի բոժոժի

 

080810  Գնումներ` անասունի,  Ձև  թիվ      -»-     ամսական,    -»-  -»-

        թռչնի և  ճագարների,  11-գնում,             եռամսյա-

        կաթի, ձվի, բրդի      13-գնում,             կային

                             14-գնում,

                             15-գնում

 

        Գնումներ` մորթուց    Ձև  թիվ      -»-     կիսամյա-    -»-  -»-

        ստացված կաշվեհումքի, 16-գնում              կային

        մորթու և անասնապա-

        հական հումքի

 

080920  Գյուղատնտեսական      Ձև  թիվ      -»-     տարին 3     -»-  -»-

        տեխնիկայի վիճակը և   6-մեք                 անգամ

        վառելանյութի

        ստացումը գյուղատն-

        տեսական ձեռնարկու-

        թյուններում` ըստ

        կատեգորիաների

 

        Հիմնական միջոցների    Ձև  թիվ     -»-     տարեկան    14 մարտի

        առկայության մասին     11-գտ

 

        Արտադրական կառույց-   Ձև  թիվ     -»-       -»-       -»-

        ների և շինություն-   49-գտ

        ների առկայության

        մասին

 

080981  Բուսաբուծական         փաստացի    ըստ հան-

        մթերքների բնարժեքա-   հավաքված   րապետու-

        յին հաշվեկշիռները     բերքի      թյան բոլոր

                              տվյալները, կարգի տնտե-

                              գնումների, սությունների

                              առևտրով

                              զբաղվող

                              կազմակեր-

                              պություն-

                              ների

                              տվյալները

 

        Հացահատիկային           -»-       -»-       -»-    25

        բույսերի և  հացահատիկի                                ապրիլի

        վերամշակման մթերքների

                  

        կարտոֆիլի               -»-       -»-       -»-    -»-   -»-

 

        մրգի և  հատապտղի        -»-       -»-       -»-    -»-   -»-

 

        խաղողի                  -»-       -»-       -»-    -»-   -»-

 

        բանջարեղենի և           -»-       -»-       -»-    -»-   -»-

        բոստանային

        մշակաբույսերի

 

181050  Անասնապահական        արտադրության

        մթերքների            ծավալի տվյալ-

        բնարժեքային          ները, գյուղ.

        հաշվեկշիռը           ձեռնարկու-

                             թյունների

                             տարեկան հաշ-

                             վետվություն-

                             ները, մթերող

                             կազմակերպու-

                             թյունների

                             տվյալները,

                             տնային տնտե-

                             սությունների

                             բյուջեները

 

        մսի (սպանդային          -»-        -»-    -»-    -»-    -»-

        քաշով)` ներառյալ

        ենթամթերքները

 

        կաթ                     -»-        -»-    -»-    -»-    -»-

 

        ձու                     -»-        -»-    -»-    -»-    -»-

 

181081  Համախառն և  մաքուր    արտադրության   ըստ հան-  տարեկան  13

        արտադրանքը, գյուղա-   ծավալի տվյալ-  րապետու-          մայիսի

        տնտեսության նյութա-   ները, գյուղ.   թյան բո-

        կան ծախսերն ընթացիկ   ձեռնարկու-     լոր կարգի

        գներով                թյունների      տնտեսու-

                              տարեկան հաշ-   թյունների

                              վետվություն-

                              ները, մթերող

                              կազմակերպու-

                              թյունների

                              տվյալները,

                              տնային տնտե-

                              սությունների

                              բյուջեները

 

181090  Համախառն և  մաքուր       -»-        -»-       -»-   15

        արտադրանքը, գյուղա-                                   մայիսի

        տնտեսության նյութա-

        կան ծախսերը 1996 թ.

        փաստացի և 1995 թ.

        համադրելի գներով

 

181101  Անձնական սպառումն    ճյուղային    ըստ հանրա-  տարե-  16   ՀՀ Նախ.

        ըստ գյուղացիական     բաժինների    պետության   կան  մայիսի  աշխ.

        տնտեսություններում   նյութերը                             ՀՀ կառա-

        սպառման և  դրանց                                          վարու-

        կողմից բնամթերքով                                         թյուն

        տրամադրվող օգնու-                                         ՀՀ ֆին-

        թյան                                                      էկոնոմ-

                                                                  նախ.

                                                                  ՀՀ

                                                                  գյուղնախ

 

181111  Անասնապահության        -»-         -»-     -»-  -»-

        մեջ հիմնական

        ֆոնդերի հավելաճը

        1996 թ. փաստացի

        գործող գներով

 

181121  Բուսաբուծական        ճյուղային    ըստ հանրա-  տարե-  16

        մթերքների պաշար-     բաժինների    պետության   կան  մայիսի

        ների հավելաճը        նյութերը

        1996 թ. փաստացի

        գործող գներով

 

181130  Անասնապահական        անասնապա-       -»-     -»-   -»-

        մթերքների պաշարների  հության

        հավելաճը 1996 թ.     հաշվետվու-

        փաստացի գործող       թյուններ

        գներով

 

081141  Բտման մեջ գտնվող        -»-         -»-     -»-   -»-

        անասունի հավելաճ

        1996 թ. փաստացի

        գործող գներով

 

081151  Բուսաբուծական           -»-         -»-     -»-   -»-

        մթերքների կորուստ-

        ները պահպանման

        ժամանակ 1996 թ.

        փաստացի գործող

        գներով

 

081160  Անասնապահական           -»-         -»-     -»-    -»-

        մթերքների կորուստ-

        ները 1996 թ. փաս-

        տացի գործող գներով

 

080171  Մեծահասակ անասունի      -»-         -»-     -»-    -»-

        անկումը 1996 թ.

        փաստացի գործող

        գներով

 

080181  Գյուղատնտեսության       -»-         -»-     -»-    -»-

        անավարտ արտադրու-

        թյունը 1996 թ.

        փաստացի գործող

        գներով

 

080191  Բազմամյա տնկարկների     -»-         -»-     -»-    -»-

        մշակումից ստացված

        արտադրանքն ընթացիկ,

        նախորդ տարվա գներով

 

081200  Անասունի հաշվեկշռի    անասնապահու-  ըստ հան-  տարեկան  16

        առանձին ցուցանիշների  թյան հաշվետ-  րապետու-           մայիսի

        հաշվարկը մատղաշ,      վություններ   թյան

        բտման մեծահասակ

        անասունի

        առքուվաճառքի կապը

 

081210  Բնակչության կողմից       -»-        -»-      -»-    -»-

        մսի և մսամթերքի,

        կաթի և կաթնամթերքի,

        ձվի, հացամթերքի,

        կարտոֆիլի, բանջարեղենի

        և բոստանային

        մշակաբույսերի, մրգերի

        և հատապտուղների

        (ներառյալ խաղող),

        շաքարի, բուսական

        յուղի, ձկան և ձկնա-

        մթերքի սպառումը,

        սպառման ֆոնդը, սպա-

        ռումը մեկ շնչի հաշ-

        վով (ներառյալ կենտ-

        րոնացված վերահաշվարկը)

 

          սպասվելիք հաշվարկ    ճյուղային  ըստ հանրա-  տարեկան  15

                               բաժինների  պետության           հունվարի

                               նյութերը*) (ամբողջ

                                          բնակչու-

                                          թյան համար)

 

081221  վերջնական հաշվարկ     ճյուղային   ըստ հանրա-   տարեկան  22

                              բաժինների   պետության            օգոս-

                              նյութերը*)  (ամբողջ              տոսի

                                          բնակչու-

                                          թյան համարը)

                                                  

081590  Հաշվետվություն       Ձև  թիվ      ըստ հանրա-   -»-  18    ՀՀ Նախ.

        հողերի սեփականա-     22 (հող-     պետության         փետր-  աշխ.

        շնորհման մասին       հատկա-       բոլոր կար-        վարի   ՀՀ կա-

                             ցում)        գի տնտե-                 ռավա-

                                          սություն-                րու-

                                          ների, մար-               թյուն

                                          զային կտր-               ՀՀ ֆին-

                                          վածքի                    էկոնոմ-

                                                                   նախ.

                                                                   ՀՀ

                                                                   գյուղ-

                                                                   նախ

 

       Հաշվետվություն      Ձև  թիվ 24       -»-      -»-   -»-   -»-

       անասունների սե-     (սեփականա-

       փականաշնորհման       շնորհում)

մասին

 

       Հաշվետվություն      Ձև  թիվ          -»-     տարին  ըստ     -»-

       բերքահավաքի,        29-գտ                     չորս   ժամա-

       կերերի, աշնանացանի  (ընթացիկ)                 անգամ  նակա-

       և  ցրտահերկի մասին                                   ցանցի

 

       Բուսաբուծական       Հարցաթերթիկ  ըստ ընտրան-  տարին  18 փե-   -»-

       մթերքների արտադրու-   թիվ 1      քային տնտե-  մեկ    տրվարի

       թյունը                           սությունների անգամ

 

       Անասնապահության     Հարցաթերթիկ      -»-     եռամսյա- հաջորդ -»-

       դրության մասին        թիվ 2                   կային    ամսվա

                                                     շտապ     3-ին

 

       Գյուղատնտեսական     Հարցաթերթիկ  ըստ ընտրան-  տարին    22     -»-

       մթերքների             թիվ 3      քային տնտե-   մեկ     ապրիլի

       իրացումը                         սությունների  անգամ

 

       Գյուղատնտեսական     Հարցաթերթիկ      -»-      -»-    28     -»-

       արտադրանքի            թիվ 4                           մայիսի

ինքնարժեքը

 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

       Հետազոտություն                       -»-      -»-    28

       հացահատիկի                                             հոկտեմբերի

բերքահավաքի որակի մասին

 

       Գյուղացիական                         -»-      -»-    22

       տնտեսությունների                                       դեկտեմ-

       հետազոտություն                                         բերի

 

       Գյուղացիական                      ամբողջ հան-  -»-    29

       տնտեսությունների                  րապետությու-         դեկտեմ-

       ռեգիստրի ստեղծում                 նում                 բերի

 

________________________

*) Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին տնտեսական կապերի, գների և

միջազգային համադրումների վիճակագրության բաժինների նյութերը:

 

ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻԱՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

100011   Հիմնական ֆոնդերի և   Ձև  թիվ   1. Հանրապե- տարե-  3      ՀՀ նախ.

         օբյեկտների գործար-   2-կշ      տության     կան    ապրիլի   աշխ.

         կումը կապիտալ ներ-   (տարեկան) կտրվածքով                 ՀՀ կառա-

         դրումների կատարումը            2. Երևանում               վարու-

         և  անավարտ շինարա-                                       թյուն

         րությունը տարեվերջին           (բնակելի                  ՀՀ ֆին-

         այդ թվում` ինվեստի-            շենքերի                   էկոնոմ-

         ցիաների տեխնոլոգիա-            ընդհանուր                 նախ

         կան և  վերարտադրողա-           մակերեսի                  ՀՀ քաղ-

         կան կառուցվածքը                գործարկումը               շիննախ

                                        և

                                        բնակարանների

                                        քանակը)

 

100012   Հիմնական ֆոնդերի     Ձև  թիվ   հանրապե-    -»-   -»-   ՀՀ կառա-

         սոցիալ-մշակութային,  2-կշ      տության                   վարու-

         արտադրական նշանա-    (ինվես-   կտրվածքով                 թյուն

         կության օբյեկտների   տիցիա)

         գործարկումը, կապի-

         տալ ներդրումների

         իրացումն արտասահման-

         յան ինվեստիցիաների

         հաշվին

 

100031   Անհատական բնակելի    Ձև  թիվ   ըստ հանրա-  -»-  7 փետր- ՀՀ Նախ.

+         շինարարությունը      1-ԱԲՇ և   պետության         վարի    աշխ.

                              ամփոփ     մարզերի և                 ՀՀ կառա-

                              հաշվետ-   քաղաքների                 վարու-

                              վություն                            թյուն

                              ըստ 1-ԱԲՇ                           ՀՀ ֆին-

                              աղյուսակի                           էկոնոմ-

                                                                  նախ

                                                                  ՀՀ քաղ-

                                                                  շիննախ

 

 100041  Շրջակա միջավայրի     Ձև  թիվ     հանրապե-  -»-  10       -»-

         պահպանություն և      թիվ 18-կշ,  տության         փետր-

         բնական ռեսուրս-      2-կշ (գյու- մարզերի         վարի

         ների ռացիոնալ        ղատնտ.)     կտրված-

         օգտագործման համար    տարեկան և   քով

         կատարված կապիտալ     ամփոփ հաշ-

         ներդրումները         վետվու-

                              թյուններ

 

100050   Հիմնական ֆոնդերի     Ձև  թիվ     ըստ հան-  եռամ-  ըստ ժա-  ըստ

         օբյեկտների գործար-   2-կշ        րապետու-  սյակա- մանակա-  ցուցակի

         կումը և  կապիտալ     (շտապ)      թյան      յին    ցանկի    

         ներդրումների կատա-               մարզերի

         րումը                            և  քա-

                                          ղաքների

                                          (տեղեկա-

                                          գրեր թիվ

                                          թիվ 2,3)

 

         Սոցիալ մշակութային   Ձև  թիվ        -»-   ամսական  -»-   -»-

         նշանակության օբյեկտ-  2-կշ

         ների գործարկումը և  (կրճատ)

         պետական կենտրոնացված

         կապիտալ ներդրումների

         կատարումը

 

100080   Անհատական բնակելի   Ձև  թիվ      ըստ հանրա-  եռամ-  -»-   -»-

         շինարարությունը     1-ԱԲՇ (շտապ) պետության   սյակա-

                             ամփոփ հաշ-   մարզերի և  յին

                             վետվություն  քաղաքների

                             ըստ 1-ԱԲՇ    (տեղեկագիր

                             (շտապ) ձևի   թիվ 2)

 

100161   Հանրապետության      Ձև  թիվ      ըստ հանրա-   1 կիսամ- 10 ՀՀ ֆին-

         ձեռնարկությունների  2-կշ (տարե-  պետության,   յակ,        էկոնոմ-

         կողմից արտադրական   կան) 2կշ     ձեռնարկու-   9 ամիս,     նախ

         հզորությունների     (շտապ) և     թյունների    տարեկան,

         և  օբյեկտների       ամփոփ հաշ-   առանձնացված  եռամսյա-

         գործարկումը         վետվություն- փոքր ձեռնար-  կային

                             ներ          կությունների

 

100231   երկրաշարժից տուժած  Ձև  թիվ      ըստ մարզերի  ամսական  ըստ   ըստ

         շրջաններում         2-կշ,        և  քաղաքնե-           ժամա- ցու-

         և  քաղաքներում      2-կշ (շտապ)  րի (տեղեկա-           նակա- ցակի

         հիմնական ֆոնդերի,   և  ամփոփ     գիր թիվ 4)            ցանկի

         օբյեկտների          հաշվետվու-

         գործարկումը,        թյուններ

         կապիտալ ներդրումների

         կատարումը

 

100260   Շինմոնտաժային       Ձև  թիվ        -»-        -»- 24    ՀՀ ֆին-

         կազմակերպություն-   1-կշ,                           փետր- էկոնոմ-

         ների խմբավորումն    1-Աշխ                           վարի  նախ

         ըստ սեփական ուժե-   (տարեկան)                             ՀՀ

         րով կատարված        2-ինքնար-                             քաղշին-

         աշխատանքների        ժեք և                                 նախ

         ծավալների           ամփոփ հաշ-

                             վետվություն

                             ըստ

                             (կապալառու)

                             աղյուսակ

                             28-ի

 

100321   Հիմնական շինարա-    Ձև  թիվ      հանրապե-  տարեկան  20      -»-

         րական մեքենաների    12-շինա-     տության            մարտի

         առկայությունը և     րարություն   կտրված-

         օգտագործումը                     քով

 

100331   Հիմնական միջոց-    Ձև  թիվ        -»-      -»-    17    ՀՀ Նախ.

         ների առկայու-      11-շինարա-                       փետր- աշխ.

         թյունը և  շարժը    րություն                         վարի  ՀՀ կա-

                                                                   ռավա-

                                                                   րու-

                                                                   թյուն

                                                                   ՀՀ ֆին-

                                                                   էկոնոմ-

                                                                   նախ

                                                                   ՀՀ քաղ-

                                                                   շիննախ

 

100340   Արտադրության հիմ-  Ձև  թիվ      -»-    -»-    27

         նական միջոցների    11-շինարա-                  փետրվարի    -»-

         օգտագործումը       րություն,

                            12-շինարա-

                            րություն

                            և ամփոփ

                            հաշվետվու-

                            թյուն ըստ

                            (շինարա-

                            րության

                            տարածք)

                            աղյուսակ

                            11-ի

 

100351  Սոցիալ-մշակութային  Ձև  թիվ    հանրապե-  եռամ-   ըստ      ըստ

        նշանակության        4-կշ       տության   սյակա-  ժամա-    ցուցակի

        օբյեկտների գործար-  (շտապ)     կտրված-   յին     նակա-

        կումը և  կապալային             քով               ցանկի

        աշխատանքների կատա-             (տեղեկա-

        րումը                          գիր թիվ

                                       2)

 

                            Ձև  թիվ     -»-     ամսական  -»-      -»-

                            1-կշ

                            (կրճատ)

 

100411  Նախագծային հետա-    Ձև  թիվ     -»-     տարեկան  21        -»-

        խուզական կազմակեր-  1-կշ                          փետր-

        պությունների գոր-   (տարեկան)                     վարի

        ծունեության հիմնա-

        կան ցուցանիշները    Ամփոփ հաշ-  -»-       -»-   28        -»-

                            վետվու-                       փետր-

                            թյուն ըստ                     վարի

                            4-կշ

                            (տարածք)

                            աղյուսակի

 

100420  Նախագծային          Ձև  թիվ     -»-     կիսամ-   24        -»-

        հետախուզական        4-կշ                 յակային

        աշխատանքների

        ծավալը

 

100440  Նախագծային          Ձև  թիվ   հանրապե-   տարեկան  27        -»-

        հետախուզական        4-կշ      տության             փետր-

        կազմակերպություն-   (տարեկան) կտրված-             վարի

        ների ռեգիստրը                 քով

                                      (տեղեկա-

                                      գիր թիվ 2)

 

100121  Հաշվետվություն      Ձև  թիվ   հանրապետու- տարեկան  3 մայիսի  ըստ

        արտադրական շինա-    8-կշ      թյան կտր-                      ցու-

        րարության արդ-      (տարեկան) վածքով                         ցակի

        յունքների և                   (տեղեկագիր

        վիճակի մասին,                 թիվ 2)

        1997 թ. ապրիլի

        1-ի դրությամբ

 

100370  Շինարարական         Ձև  թիվ   ըստ հանրա-   -»-    10      ՀՀ վիճ-

        կազմակերպություն-   1-Ա       պետության            ապրիլի  վարչու-

        ների հաշվետվու-     (արտադրա-                              թյան

        թյուն աշխատողների   կան                                    զբաղվա-

        թվի և  աշխատավարձի  ոլորտներ)                              ծության

        ֆոնդի, աշխատուժի                                           և  աշ-

        շարժի վերաբերյալ                                           խատա-

                                                                   վարձի

                                                                   բաժին

        Շինարարական կազմա-  Ձև  թիվ   ըստ մարզերի  -»-    24      -»-

        կերպությունների     1-Ա       և  քաղաքնե-         մայիսի

        աշխատանքի գծով      (ամփոփ)   րի

        հաշվետվություն      աղյուսակ-

                            ներ թիվ

                            թիվ 1,2,3

 

100370  Շինարարական         Ձև  թիվ   ըստ հանրա-   եռամսյա-  30     -»-

        կազմակերպություն-   1-Ա       պետության,   կային

        ների հաշվետվու-     (ամփոփ)   նախարարու-   (I եռամ-

        թյուն աշխատողների             թյունների,   սյակ,

        թվի և  աշխատավարձի            վարչություն- կիսամյակ,

        ֆոնդի, աշխատուժի              ների, տես-   9 ամիս,

        շարժի վերաբերյալ              չությունների   տարի)

 

        Աշխատողների թիվը,   աշխատան-  ըստ մարզերի   եռամսյա- 40     -»-

        աշխատավարձի ֆոնդն   քի հաշ-   և քաղաքների  կային

        ըստ տնտեսության     վետվու-

        ճյուղերի            թյան

                            եռամսյա-

                            կային

                            (տիպային)

                            աղյուսակ 1

 

        Շինարարական         Ձև  թիվ   ըստ հանրա-   եռամսյա-  28     -»-

        կազմակերպություն-   1-Ա       պետության,   կային

        ների աշխատողների    (ամփոփ)   սեփականու-   (I եռամ-

        թվի, աշխատավարձի    ձևի       թյան ձևերի   սյակ,    

        ֆոնդի, աշխատուժի    եռամսյա-               կիսամյակ,

        շարժի մասին         կային                  9 ամիս,

                            հավելված               տարի)

 

        Շինարարական         Ձև  թիվ   ըստ հանրա-   ամսական   30     -»-

        կազմակերպություն-   1-Ա       պետության,

        ների աշխատանքի      (ամսական) նախարարու-

        գծով հաշվետվու-               թյունների

        թյուն

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

 090011   Ընդհանուր           Ձև  թիվ   ըստ հան-  ամսական,  25   ՀՀ նախ.

          օգտագործման         թիվ       րապետու-  եռամսյա-       աշխ.

          տրանսպորտի և  կապի  65-երկաթ, թյան      կային          ՀՀ կա-

          ծառայությունները    65-տրամվ, ամբողջ                   ռավարու-

                              65-մետրո, տրանս-                   թյուն

                              65-ավտո,  պորտի,                   ՀՀ ֆին-

                              65-տրոլ,  կապի,                    էկոնոմ-

                              65-ՔԱ     տրանսպոր-                նախ

                                        տի յու-

                                        րաքան-

                                        չյուր

                                        տեսակների,

                                        հաղորդակ-

                                        ցության,

                                        կապի

                                        տեսակների

 

 090191  Ընդհանուր          Ձև  թիվ   ըստ հանրա-    ամսական  7     -»-

         օգտագործման        35-տր     պետության

         շարժակազմի հետ     (վթար)    ավտոմոբի-

         պատահած                      լային,

         վթարները                     տրոլեյբու-

                                      սային և

                                      երկաթ.,

                                      ավիա,

                                      տրանսպորտի,

                                      տրամվայի

 

 090240  Վագոնների          Ձև  թիվ   ըստ հանրա-     -»-    5     -»-

         բեռնման,           4-տր      պետության,

         բեռնաթափման մասին  (երկաթ)   նախարարու-

                                      թյունների

 

 090311  Ոչ ընդհանուր       Ձև  թիվ      -»-     տարեկան    26    -»-

         օգտագործման        1-տր                            մայիսի

         երկաթուղային       (երկաթ)

         տրանսպորտի մասին

 

         Ընդհանուր          Ձև  թիվ    ըստ հանրա- ամսական     7    -»-

         օգտագործման        2-տր       պետության

         երկաթուղային      (երկաթուղի)

         տրանսպորտի մասին

 

         Ընդհանուր          Ձև  թիվ      -»-       -»-    -»-   -»-

         օգտագործման        3-տր

         երկաթուղային      (երկաթուղի)

         տրանսպորտի

         աշխատանքի մասին

 

 090471  Հաշվետվություն     Ձև  թիվ    ըստ հանրա-  տարեկան   30    ՀՀ Նախ.

         ավտոտրանսպորտի     1-տր       պետության,          հունիսի աշխ.

         և  գերատեսչական    (ավտո-     մարզերի,                   ՀՀ կառա-

         ավտոճանապարհների   տրանսպորտ) Երևան                      վարու-

         երկարության մասին             քաղաքի,                    թյուն

                                       նախարարու-                 ՀՀ ֆին-

                                       թյունների                  էկոնոմ-

                                                                  նախ

                                                                  ՀՀ

                                                                  տրանս-

                                                                  պորտի

                                                                  նախարա-

                                                                  րություն

 

         Ընդհանուր           -»-     ըստ հանրա-  ամսական    7    ՀՀ նախ.

         օգտագործման                  պետության                   աշխ.

         ավտոտրանսպորտի                                           ՀՀ կառա-

         առկայության և                                            վարու-

         աշխատանքի մասին                                          թյուն

                                                                  ՀՀ ֆին-

                                                                  էկոնոմ-

                                                                  նախ

 

0615057  Ընդհանուր          Ձև  թիվ   ըստ հանրա- տարեկան    4    ՀՀ նախ.

         օգտագործման        3-ավտո-   պետության           մարտի  աշխ.

         ավտոտրանսպորտի     տրանսպորտ                            ՀՀ կառա-

         առկայության և                                           վարու-

         օգտագործման մասին                                       թյուն

                                                                 ՀՀ ֆին-

                                                                 էկոնոմ-

                                                                 նախ

 

         Օտարման նպատակով   Ձև  թիվ      -»-    եռամսյա-  15     -»-

         ավտոմեքենաների     1-ա                  կային

         հաշվառումից        ավտո-

         դուրսգրման մասին   տրանսպորտ

 

         Ընդհանուր          Ձև  թիվ      -»-    տարեկան    20      -»-

         օգտագործման        11-ավտո-                      փետրվարի

         ավտոտրանսպորտի     տրանսպորտ

         մասին

 

090531   Ընդհանուր          Ձև  թիվ   ըստ հանրա-   -»-     31      -»-

         օգտագործման        41-ճան    պետության            մարտի

         խճուղային                    ձեռնարկու-

         ճանապարհներ                  թյունների,

                                      սեփականու-

                                      թյան ձևերի

 

         Ընդհանուր          Ձև  թիվ      -»-      -»-     -»-    -»-

         օգտագործման        1-ճան

         խճուղային

         ճանապարհների և

         դրանց կառույց-

         ների մասին

 

         Տրամվայ-տրոլեյ-    Ձև  թիվ    ըստ հանրա-  -»-     20      -»-

         բուսային տրանս-    1-էլեկտրո  պետության          փետրվարի

         պորտի մասին

 

         Մետրոպոլիտենի      Ձև  թիվ      -»-      -»-     -»-     -»-

         աշխատանքի մասին    1-մետրո

 

         Կապի միջոցների,    Ձև  թիվ      -»-     եռամսյա-   8       -»-

         ծառայությունների,  13-կապ                կային

         դրանց որակի և

         եկամուտների մասին

 

        Կապի ծառայություն-  Ձև  թիվ      -»-     ամսական    7       -»-

        ները, եկամուտները   12-կապ

        և ապրանքաշրջանա-   (ծառ)

        ռությունը

 

0615304 Ձեռնարկությունների, Ձև  թիվ      -»-     տարեկան    20      -»-

        կազմակերպություննե- 18-կապ                          մարտի

        րի, պետական դուստր

        ձեռնարկությունների

        բաժնետիրական

        ընկերությունների թվի

        (քանակի) մասին

 

        Բնեղեն              Ձև  թիվ      -»-     եռամսյա-    16     -»-

        արտահայտությամբ     11-ա կապ              կային

        կապի ծառայություն-

        ների մասին

 

0615552 Միջքաղաքային        Ձև  թիվ      -»-     տարեկան     20      -»-

        հեռախոսային         41-կապ                           մարտի

        կապի տեխնիկական     (հեռախոս)

        միջոցների մասին

 

0615553 Հեռուստատեսության,  Ձև  թիվ    ըստ հանրա- տարեկան     20   ՀՀ նախ.

        ռադիոհաղորդումների  51-կապ     պետության             մարտի աշխ.

        և  ռադիոկապի                                              ՀՀ կառա-

        տեխնիկական միջոցների                                      վարու-

        մասին                                                     թյուն

                                                                  ՀՀ ֆին-

                                                                  էկոնոմ-

                                                                  նախ

 

0615307 Ռադիոհաղորդումների  Ձև  թիվ     -»-     եռամսյա-    30    -»-

        և  ռադիոկապի        55-կապ               կային

        տեխնիկական          (ռադիո)

        միջոցների մասին

 

0615307 Ընդհանուր և  ոչ     Ձև  թիվ     -»-     տարեկան     20    -»-

        ընդհանուր           57-կապ                          մարտի

        օգտագործման         (ռադիո)

        ձայնային

        հաղորդումների մասին

 

0615555 Մայրուղային և       Ձև  թիվ     -»-      -»-       -»-   -»-

        միջազգային կապի     61-կապ

        գծերի մասին

 

0615551 Հեռագրային կապերի,  Ձև  թիվ     -»-      -»-       26     -»-

        կապուղիների         31-կապ                        հունվարի

        (կանալների) և

        կոմուտացման

        հանգույցների մասին

 

0615305 Քաղաքային           Ձև  թիվ     -»-      -»-       20     -»-

        հեռախոսային կապի    42-կապ                        փետրվարի

        (ՔՀԿ) տեխնիկական

        միջոցների մասին

 

0615306 Գյուղական           Ձև  թիվ     -»-      -»-       -»-   -»-

        հեռախոսային կապի    43-կապ

        (ԳՀԿ) տեխնիկական

        միջոցների մասին

 

        Փոստային կապի       Ձև  թիվ     -»-      -»-        15    -»-

        մասին               21-կապ                          մայիսի

 

        Ավիացիոն            Ձև  թիվ     -»-     ամսական      11    -»-

        աշխատանքների մասին  10-ՔԱ

 

        Ըստ նշանակված       Ձև  թիվ     -»-     եռամսյա-     26    -»-

        օդանավակայաններ     11-ՔԱ                կային

        ուղևորների

        փոխադրման, փոստի,

        բեռների առաքման

        և ժամանման մասին

 

        Ուղևորների  և       Ձև  թիվ     -»-     ամսական      18    -»-

        բեռների             12-ՔԱ

        փոխադրումների

        մասին

 

       Օդային տրանսպորտով   Ձև  թիվ     -»-     տարեկան      27    -»-

       բեռների, փոստի և     17-ա-ՔԱ                        հունվարի

ուղեբեռների

չպահպանված

փոխադրումների մասին

 

       Ինքնաթիռների,        Ձև  թիվ     -»-     ամսական      13    -»-

       ուղղաթիռների         30-ՔԱ

չվերթների սկզբնական

և միջանկյալ

առաքումների

չվացուցակի (պլանի)

կատարման մասին

 

       Չվացուցակի           Ձև  թիվ   ըստ հանրա- ամսական      11  ՀՀ Նախ.

       կատարման, ինքնաթիռ-  31-ՔԱ     պետության                   աշխ.

       ների թռիչքների և                                           ՀՀ կառա-

       դրանց ուշացումների                                         վարու-

       մասին, ըստ                                                 թյուն

       հաղորդակցությունների                                       ՀՀ ֆին-

       տեսակների                                                  էկոնոմ-

                                                                  նախ

 

       Ինքնաթիռների         Ձև  թիվ     -»-      -»-       12    -»-

աշխատանքների մասին   33-ՔԱ

 

       Ինքնաթիռների,        Ձև  թիվ     -»-      -»-       14    -»-

       ուղղաթիռների         34-ՔԱ

օրացուցային

ժամանակի մասին

 

       Արտադրական և         Ձև  թիվ     -»-     եռամսյա-    29    -»-

       գնահաշվարկային       4-ՔԱ                 կային

հաշվետվություն

ինքնաթիռների և

ուղղաթիռների

համակազմի

շահագործման մասին

 

       Օդանավակայանների      Ձև  թիվ    -»-     ամսական     7     -»-

       միջև  կատարված        14-ՔԱ

փոխադրումների

ծավալի մասին

 

       Ավիացիոն              Ձև  թիվ    -»-       -»-     -»-   -»-

       տրանսպորտի            1-ավիա

աշխատանքի մասին

 

       Չարտերային            Ձև  թիվ    -»-       -»-     -»-   -»-

       չվերթների և  դրանց    1-չարտեր

գծով կատարված

աշխատանքների մասին

 

--------------------------------------------

հեղինակների կողմից - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
30.06.1997
N 229
Որոշում