Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

24 հուլիսի 2008 թվականի N 870-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

 Միջոցառման        Ակնկալվող          Կատարողը        Ժամկետը    Ֆինանսա-

 անվանումը         արդյունքը                                     կան ապա-

                                                                 հովումը

 

    1                 2                  3               4          5

 

 83. «Կենդանիների  կենդանիների        ՀՀ              2008 թ.

i

 վարակիչ           վարակիչ            գյուղատնտեսու-  նոյեմբերի

 հիվանդությունների հիվանդությունների  թյան            1-ին

 մասին ծանուցման   հայտնաբերման,      նախարարություն  տասնօրյակ

և գրանցման կարգը գրանցման և հաստատելու մասին» անասնահամաճարակա- ՀՀ կառավարության յին իրավիճակի որոշման նախագիծը վերլուծության ՀՀ կառավարություն գործընթացների

 ներկայացնելը      հստակեցում

84. (84-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.12.08 թիվ 1442-Ն որոշում)

i

85. (85-րդ կետն ուժը կորցրել է 27.11.08 թիվ 1390-Ն որոշում)

i

 86. «Սննդամթերքի  սպառողների         ՀՀ              2008 թ.

 անվտանգության     առողջության համար  գյուղատնտեսու-  նոյեմբերի

 համակարգի         սննդամթերքի        թյան            2-րդ

 զարգացման ազգային անվտանգության      նախարարություն  տասնօրյակ

 ծրագիրը           համակարգի          ՀՀ

 հաստատելու մասին» զարգացման          առողջապահության

 ՀՀ կառավարության  նպատակների,        նախարարություն

որոշման նախագիծը  խնդիրների, ՀՀ կառավարություն միջոցառումների

 ներկայացնելը      սահմանում, այդ

                   բնագավառի

                   համակարգման

                   արդյունավետության

                   բարձրացում

 87. «Իրան-        տարածաշրջանային    ՀՀ էներգետիկայի 2008 թ.

 Հայաստան 400 կՎ   էներգահամակարգերի  և  բնական       նոյեմբերի

 լարման            ինտեգրացում        պաշարների       2-րդ

 էլեկտրահաղորդման                     նախարարություն  տասնօրյակ

օդային գծի Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող մասի ծրագծի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 88. «Հայաստանի    ոլորտի իրավական    ՀՀ արտաքին      2008 թ.

 Հանրապետության    կարգավորման        գործերի         նոյեմբերի

 միջազգային        անհրաժեշտություն`  նախարարություն  2-րդ

 պայմանագիր        միջազգային                         տասնօրյակ

 չհանդիսացող       պայմանագրեր

 միջազգային        չհանդիսացող

 բնույթի           միջազգային

 փաստաթղթերի       բնույթի

 կնքման կարգը      փաստաթղթերի

հաստատելու մասին» նախապատրաստման ՀՀ կառավարության և ստորագրման որոշման նախագիծը ընթացակարգերը ՀՀ կառավարություն կանոնակարգելու

 ներկայացնելը      նպատակով

 89. «Հայաստանի    ՀՀ ջրի ազգային     ՀՀ              2008 թ.

 Հանրապետության    ծրագրի փուլային    բնապահպանության նոյեմբերի

 ջրային ոլորտի     իրականացում,       նախարարություն  2-րդ

 հիմնախնդիրների    «Հայաստանի                         տասնօրյակ

լուծմանն ուղղված  Հանրապետության

 ծրագրի            ջրի ազգային

 իրականացման       ծրագրի մասին» ՀՀ

 կարճաժամկետ,      օրենքի 32-րդ

 միջնաժամկետ և     հոդվածի պահանջի

 երկարաժամկետ      կատարման

 միջոցառումների    ապահովում

փուլային ծրագրի և պարբերաբար թարմացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 90. «Բնության     ՀՀ-ում բնության    ՀՀ              2008 թ.

հատուկ պահպանվող  հատուկ պահպանվող   բնապահպանության նոյեմբերի

 տարածքների        տարածքների         նախարարություն  2-րդ

 ստեղծման կարգը    ստեղծման իրավական                  տասնօրյակ

սահմանելու մասին» հիմքերի ՀՀ կառավարության ապահովում, որոշման նախագիծը «Բնության հատուկ ՀՀ կառավարություն պահպանվող

 ներկայացնելը      տարածքների մասին»

                   ՀՀ օրենքի 8-րդ

                   հոդվածի «դ» կետի

                   պահանջի կատարման

                   ապահովում

 91. «Հայաստանի    շրջակա միջավայրի   ՀՀ              2008 թ.

 Հանրապետության    պահպանության       բնապահպանության նոյեմբերի

 կառավարության     դրամագլխին         նախարարություն  2-րդ

 2003 թվականի      կատարվող                           տասնօրյակ

 օգոստոսի 14-ի     հատկացումների

N 1128-Ն որոշման  չափերի որոշման և

 մեջ               գանձման համակարգի

փոփոխություններ   կատարելագործում,

 և  լրացումներ     ընթացիկ

կատարելու մասին»  վճարումների ՀՀ կառավարության կատարման որոշման նախագիծը ժամկետների ՀՀ կառավարություն հստակեցում ներկայացնելը

 92. «Փոստային     սուրհանդակային     ՀՀ տրանսպորտի   2008 թ.

 կապի մասին»       կապի               և  կապի         նոյեմբերի

 Հայաստանի         ծառայությունների   նախարարություն  2-րդ

 Հանրապետության    հետ կապված                         տասնօրյակ

 օրենքում          հարաբերությունների

փոփոխություններ   կարգավորում և

 և  լրացումներ     սուրհանդակային

կատարելու մասին», կապի

 «Լիցենզավորման    ծառայությունների

մասին» Հայաստանի  փոստային կապի

 Հանրապետության    ծառայություններից

 օրենքում          տարանջատում, կապի

 փոփոխություն      բնագավառի

կատարելու մասին», բարելավում «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 93. «Լուծարումից  լուծարումից հետո   ՀՀ              2008 թ.

հետո պետությանն   պետությանն անցած   կառավարությանն  նոյեմբերի

 անցած գույքի      գույքի             առընթեր պետական 2-րդ

 տնօրինման կարգը   օգտագործման և      գույքի          տասնօրյակ

 հաստատելու մասին» տնօրինման կարգի    կառավարման

 ՀՀ կառավարության  սահմանում          վարչություն

որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 94. «Քաղաքացիական քաղաքացիական       ՀՀ աշխատանքի և  2008 թ.    ՀՀ

 ծառայողների       ծառայողների        սոցիալական      նոյեմբերի  պետական

 վարձատրության     վարձատրության      հարցերի         2-րդ       բյուջե

 մասին» Հայաստանի  համակարգի          նախարարություն  տասնօրյակ

 Հանրապետության    կատարելագործում

օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 95. «Փոստային     փոստային կապի      ՀՀ տրանսպորտի   2008 թ.

 կապի              ծառայությունների   և  կապի         նոյեմբերի

ծառայությունների  մատուցման կարգի,   նախարարություն  3-րդ

 մատուցման         փոստային կապի                      տասնօրյակ

 կանոնները         օպերատորների և

հաստատելու մասին» փոստային կապի

 ՀՀ օրենքի         ծառայություններից

 նախագիծը ՀՀ       օգտվողների

 կառավարություն    իրավունքների և

 ներկայացնելը      պարտավորություն-

                   ների սահմանում,

                   ինչպես նաև

                   փոստային կապի

                   ծառայությունների

                   մատուցման որակի

                   բարելավում

 96. «Հայաստանի    «Ավտոմոբիլային     ՀՀ տրանսպորտի   2008 թ.

 Հանրապետության    տրանսպորտի մասին»  և  կապի         նոյեմբերի

 տարածքում         ՀՀ օրենքի 17-րդ    նախարարություն  3-րդ

 մարդատար-տաքսի    հոդվածի 1-ին մասի                  տասնօրյակ

 ավտոմոբիլներով    պահանջի կատարում,

 փոխադրումների     մարդատար-տաքսի

 կազմակերպման      ավտոմոբիլներով

կարգը հաստատելու  ուղևորափոխադրում-

 մասին» ՀՀ         ները կարգավորող

 կառավարության     հաստատված կարգի

որոշման նախագիծը  սահմանում ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 97. «Էլեկտրոնային էլեկտրոնային       ՀՀ տրանսպորտի   2008 թ.

 հաղորդակցության   հաղորդակցության    և  կապի         նոյեմբերի

ցանցերի պահպանման ցանցերի և դրանց   նախարարություն  3-րդ

 մասին» ՀՀ օրենքի  ենթակառուցվածք-                    տասնօրյակ

 նախագիծը ՀՀ       ների պահպանման

 կառավարություն    կարգավորում,

 ներկայացնելը      ինչպես նաև  այդ

                   ցանցերի

                   շահագործման

                   հուսալիության

                   բարձրացում

 98.               «Իրավական ակտերի   ՀՀ              2008 թ.

 «Քաղաքաշինական    մասին» ՀՀ օրենքի   քաղաքաշինության նոյեմբերի

 գործունեության    94-րդ հոդվածի 3-   նախարարություն  3-րդ

 վերահսկողություն  րդ կետի պահանջի                    տասնօրյակ

և հսկողություն   կատարում,

 իրականացնելու     քաղաքաշինության

մասին» ՀՀ օրենքի  գործունեության

 նախագիծը ՀՀ       վերահսկողության,

 կառավարություն    հսկողության և

 ներկայացնելը      լիցենզավորման

                   համակարգերի

                   հստակեցմանը և

                   կատարելագործմանն

                   ուղղված

                   օրենսդրական

                   փոփոխությունների

                   իրականացում

 99.               «Վտանգավոր         ՀՀ              2008 թ.

 «Շինարարության և  թափոնների          բնապահպանության նոյեմբերի

 քանդման թափոնների անդրսահմանային     նախարարություն  3-րդ

 գործածության      փոխադրման և                        տասնօրյակ

կարգը սահմանելու  դրանց հեռացման

 մասին» ՀՀ         նկատմամբ

 կառավարության     հսկողություն

որոշման նախագիծը  սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարություն Բազելի

 ներկայացնելը      կոնվենցիայով ՀՀ

                   ստանձնած

                   պարտավորություն-

                   ների և

                   «Թափոնների մասին»

                   ՀՀ օրենքի

                   պահանջների

                   կատարման

                   ապահովում

 100. «Հայաստանի   հանրապետությու-    ՀՀ              2008 թ.

 Հանրապետության    նում օգտագործվող   գյուղատնտեսու-  նոյեմբերի

 կառավարության     տոհմանյութի        թյան            3-րդ

 2005 թվականի      հավաստագրման       նախարարություն  տասնօրյակ

 նոյեմբերի 3-ի     գործընթացի

N 1897-Ն որոշման  հստակեցում մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 101. «Հայաստանի   ՀՀ անտառային       ՀՀ              2008 թ.

 Հանրապետության    օրենսգրքի          գյուղատնտեսու-  նոյեմբերի

 կառավարության     կիրարկման          թյան            3-րդ

 1998 թվականի      ապահովում ՀՀ       նախարարություն  տասնօրյակ

սեպտեմբերի 19-ի   անտառային N 589 որոշման մեջ օրենսգրքի 6-րդ փոփոխություններ  հոդվածի «ը» կետի,

 և  լրացումներ     ինչպես նաև  ՀՀ

կատարելու մասին»  անտառի ազգային ՀՀ կառավարության ծրագրի պահանջների որոշման նախագիծը կատարում ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 102.»Հայաստանի    հանրապետությու-    ՀՀ              2008 թ.

 Հանրապետությու-   նում               գյուղատնտեսու-  նոյեմբերի

 նում              ձկնաբուծությամբ    թյան            3-րդ

 ձկնաբուծության    զբաղվող            նախարարություն  տասնօրյակ

զարգացման ծրագիրը տնտեսավարող հաստատելու մասին» սուբյեկտների ՀՀ կառավարության գործառույթների որոշման նախագիծը հստակեցում, որոշ ՀՀ կառավարություն ձկնատեսակների

 ներկայացնելը      (թառափազգիներ,

                   ծիածանափայլ

                   իշխան,

                   կարմրախայտ)

                   արտադրության

                   ծավալների

                   ավելացմանը

                   պետական

                   աջակցության

                   ցուցաբերում

 103.»Հայաստանի    սննդամթերքի        ՀՀ              2008 թ.

 Հանրապետության    անվտանգության      գյուղատնտեսու-  նոյեմբերի

 սպառողական        ոլորտում լիազոր    թյան            3-րդ

 շուկայում         մարմինների         նախարարություն  տասնօրյակ

 հայտնաբերված`     համագործակցության  ՀՀ

 մարդու            հստակեցում         առողջապահության

 առողջության համար                    նախարարություն

վտանգավոր սննդամթերքի, սննդային հավելումների և սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի վերաբերյալ ծանուցման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

104. (104-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.08 թիվ 1485-Ն որոշում)

i

 105. «Փոքր և      «Փոքր և  միջին     ՀՀ էկոնոմիկայի  2008 թ.

 միջին             ձեռնարկատիրությանը նախարարություն  նոյեմբերի

 ձեռնարկատիրու-    պետական                            3-րդ

 թյանը պետական     աջակցության                        տասնօրյակ

աջակցության 2009  մասին» ՀՀ օրենքի թվականի ծրագիրը  4-րդ հոդվածի հաստատելու մասին» կատարում ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 106. «Պատմության  մշակութային        ՀՀ մշակույթի    2008 թ.

 և  մշակույթի      ժառանգության       նախարարություն  նոյեմբերի

 անշարժ            պահպանության                       3-րդ

 հուշարձանների     իրականացում,                       տասնօրյակ

կադաստրի վարման   պատմամշակութային կարգը հաստատելու անշարժ

 մասին» ՀՀ         հուշարձանների

 կառավարության     հաշվառում,

որոշման նախագիծը  ժառանգության ՀՀ կառավարություն ամբողջական

 ներկայացնելը      տեղեկույթի

                   ամփոփում,

                   հասարակության

                   համար այդ

                   տեղեկույթի

                   հասանելիության

                   ապահովում

 107. «Երեխաների   երեխաների և        ՀՀ              2008 թ.

 և  դեռահասների    դեռահասների        առողջապահության նոյեմբերի

 առողջության և     առողջության        նախարարություն  3-րդ

 զարգացման ազգային բարելավում, առողջ                  տասնօրյակ

ռազմավարությունը  աճի ու զարգացման

 և                 աջակցում,

գործողությունների մանկական

 ծրագիրը           հիվանդացության և

հաստատելու մասին» մահացության ՀՀ կառավարության նվազեցում որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 108. «Երրորդ      հարկ վճարողի       ՀՀ              2008 թ.    ՀՀ

 անձանց կողմից     վերաբերյալ տարբեր  կառավարությանն  նոյեմբերի  պետական

 տեղեկությունների  պետական            առընթեր         3-րդ       բյուջե

 ներկայացման կարգի մարմիններից և      հարկային        տասնօրյակ

մասին» ՀՀ օրենքի  կազմակերպությունն  պետական

 նախագիծը ՀՀ       երից ստացվող       ծառայություն

 կառավարություն    տեղեկությունների

 ներկայացնելը      ամփոփ ռեեստրի

                   վարում և դրա

                   հիման վրա հարկ

                   վճարողի հարկային

                   պարտավորություն-

                   ների նկատմամբ

                   ընթացիկ

                   հսկողության

                   ապահովում

109. (109-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.08 թիվ 1499-Ն որոշում)

i

 110. «Ֆիզիկական   ազգային մարզական   ՀՀ սպորտի և     2008 թ.

 կուլտուրայի և     համակարգի          երիտասարդության նոյեմբերի

 սպորտի մասին» ՀՀ  իրավական հիմքերի   հարցերի         3-րդ

 օրենքի լրամշակված կատարելագործում    նախարարություն  տասնօրյակ

նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 111.              բնակչությանը       ՀՀ              2008 թ.

 «Քաղաքացիական     մատուցվող          արդարադատության նոյեմբերի

կացության ակտերի  ծառայությունների   նախարարություն  3-րդ

 մասին» Հայաստանի  որակի բարձրացում                   տասնօրյակ

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 112. «Հայ         միջազգային         ՀՀ կրթության և  2008 թ.    ՀՀ

 գիտնականների      գիտական            գիտության       նոյեմբերի  պետական

 ներուժի           համագործակցության  նախարարություն  3-րդ       բյուջե

 համախմբման        զարգացման          ՀՀ կրթության և  տասնօրյակ

 ծրագիրը           ապահովում, անկախ   գիտության

 հաստատելու մասին» փորձագիտական       նախարարության

 ՀՀ կառավարության  համակարգի          գիտության

 որոշման նախագիծը  ձևավորմանն         պետական կոմիտե

ՀՀ կառավարություն աջակցություն ներկայացնելը

 113.              զորահավաքային      ՀՀ              2008 թ.

 «Զորահավաքային    նախապատրաստության  պաշտպանության   նոյեմբերի

 նախապատրաստության շրջանակներում      նախարարություն  3-րդ

 և  զորահավաքի     զինված ուժերը                      տասնօրյակ

մասին» Հայաստանի  խաղաղ և

 Հանրապետության    պատերազմական

 օրենքում          ժամանակաշրջանում

փոփոխություններ   տրանսպորտային

 և  լրացումներ     միջոցներով

կատարելու մասին»  ապահովելու կարգի

 ՀՀ օրենքի         սահմանում

նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 114.              պետական            ՀՀ մշակույթի    2008 թ.

 «Թանգարանների և   քաղաքականության    նախարարություն  նոյեմբերի

 Հայաստանի         սահմանում,                         3-րդ

 Հանրապետության    մշակութային                        տասնօրյակ

 թանգարանային      ժառանգության

հավաքածուի մասին» շարժական

 ՀՀ օրենքի         արժեքների

 նախագիծը ՀՀ       պահպանության,

 կառավարություն    պաշտպանության

 ներկայացնելը      բնագավառներում

                   մշակութային

                   արժեքների

                   ուսումնասիրման,

                   պահպանման,

                   օգտագործման համար

                   իրավական դաշտի

                   ապահովում

 115.                                 ՀՀ              2008 թ.

 «Զորահավաքային                       պաշտպանության   նոյեմբերի

 նախապատրաստության                    նախարարություն  3-րդ

 և  զորահավաքի                                        տասնօրյակ

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 116.              «Ֆիզիկական անձանց  ՀՀ              2008 թ.    ՀՀ

 «Հայտարարատու     գույքի և           կառավարությանն  նոյեմբերի  պետական

 ֆիզիկական անձանց  եկամուտների        առընթեր         3-րդ       բյուջե

 մոտ հսկողություն  հայտարարագրման     հարկային        տասնօրյակ

կազմակերպելու և  մասին» ՀՀ օրենքի   պետական

 անցկացնելու       համաձայն           ծառայություն

մասին» ՀՀ օրենքի  ներկայացվող

 նախագիծը ՀՀ       հայտարարագրերի

 կառավարություն    հսկողության

 ներկայացնելը      գործուն

                   մեխանիզմների

                   ներդրում

117. (117-րդ կետն ուժը կորցրել է 08.01.09 թիվ 11-Ն որոշում)

i

 118. «NASDAQ OMX- կարգը              ՀՀ              2008 թ.

 ի հետ համատեղ     կհամապատասխանի     կառավարությանն  դեկտեմբերի

 գործողությունների գործող             առընթեր պետական 1-ին

 իրականացման       օրենսդրությանը,    գույքի          տասնօրյակ

 շրջանակում        որը                կառավարման

 «Ֆոնդային         հնարավորություն    վարչություն

 բորսաներում նոր   կտա նոր            ՀՀ ֆինանսների

 բաժնետոմսերի      մասնավորեցումներն  նախարարություն

 տեղաբաշխման       իրականացնել        ՀՀ էկոնոմիկայի

միջոցով պետական   ֆոնդային բորսայի   նախարարություն

 գույքի            միջոցով,           ՀՀ կենտրոնական

 մասնավորեցման     մասնավորեցման      բանկ

կարգը հաստատելու  թափանցիկության

 մասին» ՀՀ         ավելացում և

 կառավարության     ֆոնդային շուկայի

 1998 թվականի      կապիտալացման

հուլիսի 2-ի N 416 ավելացում որոշման վերանայում` այն համապատասխանեցնել ով գործող օրենսդրությանը

 119. «Պետական     նոր                ՀՀ              2008 թ.

 գույքի            մասնավորեցումները  կառավարությանն  դեկտեմբերի

 մասնավորեցումները կիրականացվեն       առընթեր պետական 1-ին

 ֆոնդային բորսայի  ֆոնդային բորսայի   գույքի          տասնօրյակ

 միջոցով           միջոցով`           կառավարման

 իրականացնելու     ապահովելով         վարչություն

 մասին» ՀՀ         սեփականության

 կառավարության     տեղաբաշխում        ՀՀ ֆինանսների

որոշման նախագիծը  հնարավորինս լայն   նախարարություն

 ՀՀ կառավարություն անձանց             ՀՀ էկոնոմիկայի

ներկայացնելը (ՀՀ  շրջանակում` OMX-ի  նախարարություն

 կառավարության     «Կապիտալի շուկայի  ՀՀ կենտրոնական

 կողմից            հետազոտություն և   բանկ

 չափանիշների       նախագծային

սահմանում, որոնց  ուսումնասիրություն»

 առկայության       փաստաթղթում

 պարագայում        նշված

 պետական գույքի    սկզբունքներին

 մասնավորեցումը    համապատասխան

կիրականացվի ֆոնդային բորսայի միջոցով: Այդ չափանիշները սահմանելիս պետք է հաշվի առնել OMX-ի «Կապիտալի շուկայի հետազոտություն և նախագծային ուսումնասիրություն» փաստաթղթի 5.3.11.1-ին և 5.3.11.4-րդ կետերում նշված առաջարկություն- ները)

120. (120-րդ կետն ուժը կորցրել է 08.01.09 թիվ 22-Ն որոշում)

i

 121. «Նախնական                       ՀՀ կրթության և  2008 թ.    ՀՀ

 մասնագիտական                         գիտության       դեկտեմբերի պետական

 (արհեստագործական)                    նախարարություն  1-ին       բյուջե

 կրթության                                            տասնօրյակ

իրականացման անհատական մասնագիտական ուսուցման (վարպետային ուսուցման) ձևով մասնագիտությունների ցանկը և կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

122. (122-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.12.08 թիվ 1522-Ն որոշում)

i

 123.              պետական            ՀՀ մշակույթի    2008 թ.

 «Գրադարանային     քաղաքականության    նախարարություն  դեկտեմբերի

 գործի մասին» ՀՀ   սահմանում,                         1-ին

 օրենքի նախագիծը   մշակութային                        տասնօրյակ

ՀՀ կառավարություն ժառանգության

 ներկայացնելը      շարժական

                   արժեքների

                   պահպանության,

                   պաշտպանության

                   բնագավառներում

                   մշակութային

                   արժեքների

                   ուսումնասիրման,

                   պահպանման,

                   օգտագործման համար

                   իրավական դաշտի

                   ապահովում

 124. «Տեղական     ներկայացվող        ՀՀ տարածքային

 ինքնակառավարման   օրենքի նախագիծը    կառավարման      2008 թ.

 մասին» Հայաստանի  հնարավորություն    նախարարություն  դեկտեմբերի

 Հանրապետության    կընձեռի                            2-րդ

 օրենքում          միջհամայնքային                     տասնօրյակ

փոփոխություններ   միավորումների

 և  լրացումներ     ստեղծման ու

կատարելու մասին»  գործունեության

 ՀՀ օրենքի         միջոցով փոքր

 նախագիծը ՀՀ       բյուջե ունեցող

 կառավարություն    համայնքներին

 ներկայացնելը      միավորել իրենց

(միջհամայնքային   ֆինանսական

 միավորումների     միջոցներն ու

 մասով)            դրանց առավել

                   օպտիմալ և

                   նպատակային

                   օգտագործման

                   արդյունքում

                   արդյունավետ

                   իրականացնել իրենց

                   սեփական, ինչպես

                   նաև` պետության

                   կողմից

                   համայնքներին

                   պատվիրակված

                   լիազորությունները

 125. «Հայաստանի   համայնքների        ՀՀ տարածքային   2008 թ.

 Հանրապետության    խոշորացումը        կառավարման      դեկտեմբերի

 վարչատարածքային   հնարավորություն    նախարարություն  2-րդ

 բաժանման մասին»   կընձեռի փոքր                       տասնօրյակ

 Հայաստանի         բյուջե ունեցող

 Հանրապետության    համայնքներին

 օրենքում          միավորել իրենց

 փոփոխություն      ֆինանսական

կատարելու մասին»  միջոցներն ու

 ՀՀ օրենքի         դրանց առավել

 նախագիծը ՀՀ       օպտիմալ և

 կառավարություն    նպատակային

 ներկայացնելը      օգտագործման

                   արդյունքում

                   արդյունավետ

                   իրականացնել իրենց

                   սեփական, ինչպես

                   նաև պետության

                   կողմից

                   համայնքներին

                   պատվիրակված

                   լիազորությունները

 126. «Ոռոգման     2009 թ. ծրագրի     ՀՀ տարածքային   դեկտեմբերի

 համակարգերի       հաստատում          կառավարման      2-րդ

 հիմնանորոգման                        նախարարության   տասնօրյակ

 2009 թվականի                         ջրային

 ծրագիրը                              տնտեսության

 հաստատելու մասին»                    պետական կոմիտե

ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

127. (127-րդ կետն ուժը կորցրել է 25.12.08 թիվ 1568-Ն որոշում)

i

 128. «Վարչական    «Սննդամթերքի       ՀՀ              2008 թ.

 իրավախախտումների  անվտանգության      գյուղատնտեսու-  դեկտեմբերի

 մասին Հայաստանի   մասին» ՀՀ օրենքի   թյան            2-րդ

 Հանրապետության    դրույթների         նախարարություն  տասնօրյակ

 օրենսգրքում       կատարման           ՀՀ

 փոփոխություններ   ապահովում          առողջապահության

 և  լրացումներ                        նախարարություն

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 129. «Հայաստանի   ՀՀ ԱԳՆ-ի           ՀՀ արտաքին      2008 թ.

 Հանրապետության    համակարգի          գործերի         դեկտեմբերի

 կառավարության     կառուցվածքային     նախարարություն  2-րդ

 2002 թվականի      փոփոխություններ                    տասնօրյակ

օգոստոսի 1-ի N 1245-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 130. «Ավիացիայի   «Ավիացիայի մասին»  ՀՀ              2008 թ.

 մասին» Հայաստանի  ՀՀ օրենքի          կառավարությանն  դեկտեմբերի

 Հանրապետության    միջազգային         առընթեր         2-րդ

 օրենքում          չափանիշներին       քաղաքացիական    տասնօրյակ

 լրացումներ և      համապատասխանեցում  ավիացիայի

 փոփոխություններ                      գլխավոր

 կատարելու մասին»                     վարչություն

ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 131. «Մտավոր      մտավոր             ՀՀ էկոնոմիկայի  2008 թ.

 սեփականության     սեփականության      նախարարություն  դեկտեմբերի

 հուսալի և         հուսալի և                          2-րդ

 արդյունավետ       արդյունավետ                        տասնօրյակ

 պահպանության      պահպանության ու

 իրականացման       գույքային

 հայեցակարգի       իրավունքների

 մասին» ՀՀ         գրանցման

 կառավարության     գործընթացները

 արձանագրային      միջազգային

որոշման նախագիծը  լավագույն ՀՀ կառավարություն չափանիշներին

 ներկայացնելը      համապատասխանեցում

 132. «Հեղինակային հեղինակային        ՀՀ էկոնոմիկայի  2008 թ.

 իրավունքի և       իրավունքների       նախարարություն  դեկտեմբերի

 հարակից           կոլեկտիվ                           2-րդ

 իրավունքների      հիմունքներով                       տասնօրյակ

մասին» Հայաստանի  կառավարվող

 Հանրապետության    կազմակերպություն-

 օրենքում          ների

փոփոխություններ   գործունեության

 և  լրացումներ     հստակեցված

կատարելու մասին»  հիմնական

 ՀՀ օրենքի         սկզբունքների

 նախագիծը ՀՀ       սահմանում

կառավարություն ներկայացնելը

 133. «Հայկական    նոր ատոմային       ՀՀ էներգետիկայի 2008 թ.

 ատոմային          էներգաբլոկի        և  բնական       դեկտեմբերի

 էլեկտրակայանում   կառուցման          պաշարների       2-րդ

 նոր միջուկային    օրենսդրական դաշտի  նախարարություն  տասնօրյակ

 էներգաբլոկի       ստեղծում

կառուցման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 134. «Հայաստանի   ՀՀ-ում թռչնագրիպի  ՀՀ              2008 թ.

 Հանրապետության    պանդեմիայի         առողջապահության դեկտեմբերի

 կառավարության     դիմակայման         նախարարություն  2-րդ

 2006 թվականի      միջազգային                         տասնօրյակ

հունվարի 16-ի N   չափանիշներին 480-Ն որոշման մեջ համապատասխան փոփոխություններ  ծրագրի լրամշակում

 և  լրացումներ     և  ընդունում

կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 135.              առողջապահական      ՀՀ              2008 թ.

 «Առողջապահության  համակարգի          առողջապահության դեկտեմբերի

 ոլորտում          արդյունավետ        նախարարություն  2-րդ

 միասնական         կառավարման ու      ՀՀ կենտրոնական  տասնօրյակ

 էլեկտրոնային      ֆինանսավորման,     բանկ

 տեղեկատվական      բժշկական

 համակարգի         ծառայությունների

 ներդրման          ծավալի ընդլայնման

 հայեցակարգը       ու մատուցվող

հաստատելու մասին» ծառայությունների ՀՀ կառավարության որակի բարելավման որոշման նախագիծը նպատակով ՀՀ կառավարություն առողջապահության

 ներկայացնելը      ոլորտում

                   էլեկտրոնային

                   տվյալների

                   բազաների

                   համակարգի

                   ներդրման

                   հիմնադրույթների

                   սահմանում

136. (136-րդ կետն ուժը կորցրել է 08.01.09 թիվ 14-Ն որոշում)

i

137. (137-րդ կետն ուժը կորցրել է 08.01.09 թիվ 18-Ն որոշում)

i

138. (138-րդ կետն ուժը կորցրել է 30.10.08 թիվ 1226-Ն որոշում)

i

 139. «Հայաստանի   ռազմավարության     ՀՀ ֆինանսների   2008 թ.

 Հանրապետության    դրույթների և       նախարարություն  դեկտեմբերի

 պետական և         իրականացվող                        3-րդ

 տեղական           բարեփոխումների`                    տասնօրյակ

ինքնակառավարման   ՀՀ կառավարության մարմինների, դրանց ծրագրին

 ենթակա            համապատասխանեցում

հիմնարկների և պետական ու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունն երի ներքին աուդիտի համակարգի զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1376-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 140. «Հայաստանի   ծրագրի և           ՀՀ ֆինանսների   2008 թ.

 Հանրապետության    իրականացվող        նախարարություն  դեկտեմբերի

 հանրային հատվածի  բարեփոխումների`                    3-րդ

 հաշվապահական      ՀՀ կառավարության                   տասնօրյակ

 հաշվառման         ծրագրին

 համակարգի և       համապատասխանեցում

գանձապետական համակարգի երկրորդ սերնդի բարեփոխումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 393-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 141.              ռազմավարության     ՀՀ ֆինանսների   2008 թ.

 «Էլեկտրոնային     դրույթների և       նախարարություն  դեկտեմբերի

 գնումների         իրականացվող                        3-րդ

 համակարգի         բարեփոխումների`                    տասնօրյակ

 ներդրման          ՀՀ կառավարության

ռազմավարությունը  ծրագրին հաստատելու մասին» համապատասխանեցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 26-ի N 137-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 142. Նպատակային   2009 թ. արտագնա    ՀՀ տարածքային   2008 թ.

 ծրագրերի մշակում  նիստերի անցկացման  կառավարման      դեկտեմբերի

 և  իրականացում    նպատակով           նախարարություն  3-րդ

 (օրինակ`          տարածքային                         տասնօրյակ

 սահմանամերձ,      կառավարման և

 բարձր լեռնային    տեղական

 կամ այլ           ինքնակառավարման

 նպատակային        մարմինների առջև

 խնդիրներով        դրված կանխատեսելի

 սահմանված         և  հրատապ լուծում

 տարածքներում      պահանջող

 իրականացվող       խնդիրների

կոնկրետ հարցերի   վերհանում,

 լուծմանը կամ      զարգացման

 ցուցանիշների      ծրագրերի կազմման

 ապահովմանն        ու իրականացման

ուղղված ծրագրեր)  հայեցակարգի

ընդունում ՀՀ

Գեղարքունիքի և

Տավուշի մարզերի

2009-2011թթ.

զարգացման

ծրագրերի

հաստատում

 143. «Հայաստանի   քիմիական նյութերի  ՀՀ              2008 թ.

 Հանրապետության    անվտանգ            բնապահպանության դեկտեմբերի

 կառավարության     արտադրության և     նախարարություն  3-րդ

 2004 թվականի      կիրառման                           տասնօրյակ

հուլիսի 8-ի N 26  արդյունավետ

 արձանագրային      կազմակերպմանը,

 որոշման մեջ       քիմիական նյութերի

 լրացումներ        և  թափոնների

կատարելու մասին»  գործածության ՀՀ կառավարության էկոլոգիական

 արձանագրային      անվտանգության

որոշման նախագիծը  բարձրացմանը, ՀՀ կառավարություն մարդու

 ներկայացնելը      առողջության վրա

                   քիմիական նյութերի

                   և թափոնների

                   վնասակար

                   ներգործության

                   կանխարգելմանը և

                   առողջ շրջակա

                   միջավայրի

                   ապահովմանը

                   նպաստելու

                   նպատակով`

                   «Քիմիական

                   նյութերի և

                   թափոնների

                   կառավարման

                   ազգային ակնարկի

                   (պրոֆիլ)»

                   վերանայում և

                   նորացում`

                   2004-2007 թթ.

                   տվյալների մասով

 144.              ՀՀ տարածքում       ՀՀ կենտրոնական  2008 թ.

 «Ավտոտրանսպորտա-  երթևեկող  բոլոր    բանկ            դեկտեմբերի

 յին միջոցների     ավտոտրանսպորտային  ՀՀ էկոնոմիկայի  3-րդ

 օգտագործումից     միջոցների          նախարարություն  տասնօրյակ

 բխող              օգտագործումից      ՀՀ ֆինանսների

 պատասխանատվության բխող               նախարարություն

 պարտադիր          պատասխանատվության

ապահովագրության   պարտադիր մասին» ՀՀ օրենքի ապահովագրության

 նախագիծը ՀՀ       և

 կառավարություն    ավտոտրանսպորտային

 ներկայացնելը      միջոցների

                   օգտագործման

                   հետևանքով տուժած

                   անձանց

                   ապահովագրական

                   հատուցումների

                   վճարման

                   արդյունավետ

                   համակարգերի

                   ներդրում

145. (145-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.12.08 թիվ 1426-Ն որոշում)

i

146. (146-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.12.08 թիվ 1426-Ն որոշում)

 147. «Պետության   համայնքներին       ՀՀ տարածքային   2008 թ.

 կողմից            պետության          կառավարման      դեկտեմբերի

 համայնքներին      կողմից             նախարարություն  3-րդ

 պատվիրակված       պատվիրակված                        տասնօրյակ

լիազորությունների լիազորությունների

 իրականացման և     իրականացման կարգի

 համայնքներին      և  ֆինանսավորման

 ֆինանսական        մեխանիզմների

 միջոցների         սահմանումը

տրամադրման կարգի  կհստակեցնի

 մասին» ՀՀ         պատվիրակված

 կառավարության     լիազորությունների

որոշման նախագիծը  իրականացման ՀՀ կառավարություն գործառույթները և

 ներկայացնելը      պատվիրակված

                   լիազորությունների

                   կատարման համար

                   անհրաժեշտ

                   ֆինանսական

                   միջոցների

                   ծավալները,

                   կսկսվեն

                   իրականացվել

                   բազմաթիվ`

                   ներկայումս

                   չիրականացվող

                   լիազորություններ,

                   զգալիորեն կնվազեն

                   վարչական ծախսերը,

                   կբարձրանան

                   տեղական

                   ինքնակառավարման

                   համակարգի

                   արդյունավետու-

                   թյունը և

                   մատուցվող

                   ծառայությունների

                   մատչելիությունն

                   ու որակը, ինչպես

                   նաև լրացուցիչ

                   նախապայմաններ

                   կստեղծվեն

                   ավագանու ու

                   հասարակության

                   կողմից

                   իրականացվող

                   վերահսկողության

                   համար, կմեծանա

                   իրականացվող

                   լիազորությունների

                   և ֆինանսական

                   միջոցների

                   օգտագործման

                   արդյունավետու-

                   թյունը

148. (148-րդ կետն ուժը կորցրել է 18.09.08 թիվ 1077-Ն որոշում)

i

149. (149-րդ կետն ուժը կորցրել է 08.01.09 թիվ 11-Ն որոշում)

i

150. (150-րդ կետն ուժը կորցրել է 08.01.09 թիվ 11-Ն որոշում)

 151.              համաշխարհային      ՀՀ էկոնոմիկայի  2008 թ.

 «Ակնագործության   շուկային ոլորտի    նախարարություն  դեկտեմբերի

 և  ոսկեգործության ինտեգրում, առկա                    3-րդ

 զարգացման         արտադրական                         տասնօրյակ

 հայեցակարգի և     ցուցանիշների և

 միջոցառումների    արտահանման աճ

ցանկի մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը

 

-----------------------------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
24.07.2008
N 870-Ն
Որոշում