Սեղմել Esc փակելու համար:
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵ ...

 

 

050.0125.110910

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «11»        09            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05010336

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

8 հունիսի 2010 թվականի թիվ 125-Ն

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(4-րդ մաս)

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

(4-րդ մաս)

 

Ծանոթագրություն 22. «Հիմնական միջոցներ»

Ծանոթագրություն 21-ի ներքո Ընկերությունը հիմնական միջոցների յուրաքանչյուր դասի համար պետք է բացահայտի`

1) չափման հիմունքները, որոնք կիրառվում են համախառն հաշվեկշռային արժեքը

որոշելու համար.

2) մաշվածության հաշվարկման օգտագործվող մեթոդները.

3) օգտակար ծառայությունը կամ մաշվածության հաշվարկման օգտագործվող

դրույքաչափերը.

4) ժամանակաշրջանի սկզբի և վերջի դրությամբ համախառն հաշվեկշռային արժեքը

և կուտակված մաշվածությունը` արժեզրկումից կուտակված կորուստների հետ

միասին.

5) հաշվեկշռային արժեքի համադրումը ժամանակաշրջանի սկզբի և վերջի

դրությամբ, որը ցույց է տալիս`

ա. ավելացումները.

բ. որպես վաճառքի համար պահվող դասակարգված կամ որպես վաճառքի համար

պահվող դասակարգված օտարման խմբում ներառված ակտիվները` համաձայն ՖՀՄՍ

5-ի, ինչպես նաև այլ օտարումներ.

գ. ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումների միջոցով ձեռքբերումները.

դ. աճերը կամ նվազումները, որոնք առաջանում են ըստ 31-րդ, 39-րդ և 40-րդ

պարագրաֆների կատարված վերագնահատումների և արժեզրկումից կորուստների

հետևանքով, որոնք ուղղակիորեն ճանաչվել կամ հակադարձվել են այլ

համապարփակ ֆինանսական արդյունքներում` համաձայն ՀՀՄՍ 36-ի.

ե. արժեզրկումից կորուստները, որոնք ճանաչվել են շահույթում կամ վնասում`

համաձայն ՀՀՄՍ 36-ի.

զ. արժեզրկումից կորուստների հակադարձումը, որոնք ճանաչվել են շահույթում

կամ վնասում` համաձայն ՀՀՄՍ 36-ի.

է. մաշվածության գումարը.

ը. փոխարժեքային զուտ տարբերությունները, որոնք առաջանում են ֆինանսական

հաշվետվությունները ֆունկցիոնալ արժույթից մեկ այլ ներկայացման

արժույթի վերահաշվարկելու արդյունքում, ինչպես նաև փոխարժեքային զուտ

տարբերությունները, որոնք առաջանում են արտերկրյա ստորաբաժանման

ֆինանսական հաշվետվությունները հաշվետու կազմակերպության արժույթով

վերահաշվարկելու արդյունքում.

թ. այլ փոփոխություններ:

 

Ծանոթագրություն 23. «Ներդրումային գույք»

Ծանոթագրություն 24-ում անհրաժեշտ է բացահայտել.

1) արդյոք ներդրումային գույքի չափման համար Ընկերությունը կիրառում է

ինքնարժեքի, թե իրական արժեքի մոդելը.

2) այն մեթոդները և նշանակալի ենթադրությունները, որոնք կիրառվել են

ներդրումային գույքի իրական արժեքը որոշելիս, ներառյալ նշում այն

մասին, թե արդյոք իրական արժեքը որոշելիս հիմք են ընդունվել շուկայական

վկայությունները, թե հիմնականում այլ գործոններ (որոնք Ընկերությունը

պետք է բացահայտի)` գույքի բնույթի և համադրելի շուկայական տվյալների

պակասի պատճառով.

3) շահույթում կամ վնասում ճանաչված հետևյալ գումարները`

ա) ներդրումային գույքից վարձակալական եկամուտը.

բ) տվյալ ժամանակաշրջանի ընթացքում վարձակալական հասույթ ստեղծած

ներդրումային գույքի գծով ուղղակի գործառնական ծախսերը (ներառյալ

վերանորոգման և պահպանման ծախսերը).

ա. տվյալ ժամանակաշրջանի ընթացքում վարձակալական եկամուտ չստեղծած

ներդրումային գույքի գծով ուղղակի գործառնական ծախսերը (ներառյալ

վերանորոգման և պահպանման ծախսերը).

բ. ակտիվների մեկ խմբից, որում օգտագործվում է ինքնարժեքի մոդելը, մյուս

խումբ, որում օգտագործվում է իրական արժեքի մոդելը, ներդրումային գույքի

վաճառքից իրական արժեքի կուտակային փոփոխությունը` ճանաչված շահույթում

կամ վնասում.

գ. ներդրումային գույք ձեռք բերելու, կառուցելու կամ բարելավելու,

վերանորոգելու, պահպանելու կամ կատարելագործելու գծով պայմանագրային

պարտականությունները:

 

Ծանոթագրություն 24. «Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ»

Ծանոթագրություն 24-ի ներքո Ընկերությունը պետք է բացահայտի իրական արժեքի հեջերի, դրամական հոսքերի հեջերի և արտերկրյա ստորաբաժանումներում զուտ ներդրումների հեջերի համար առանձին`

1) հեջի յուրաքանչյուր տեսակի նկարագրությունը.

2) որպես հեջավորման գործիքներ նախատեսված ֆինանսական գործիքների

նկարագրությունը և նրանց իրական արժեքները հաշվետու ժամանակաշրջանի

վերջում,

3) հեջավորված ռիսկերի բնույթը:

Եթե ընկերությունը կատարում է դրամական հոսքերի հեջ, անհրաժեշտ է բացահայտել նաև.

1) այն ժամանակահատվածները, երբ ակնկալվում է, որ դրամական հոսքերը տեղի

կունենան, և երբ ակնկալվում է, որ դրանք կազդեն շահույթի կամ վնասի

վրա.

2) ցանկացած կանխատեսվող գործարքի նկարագրություն, որի համար նախկինում

օգտագործվել է հեջի հաշվառում, սակայն, որի տեղի ունենալը այլևս չի

ակնկալվում.

3) ժամանակաշրջանի ընթացքում համապարփակ ֆինանսական արդյունքում ճանաչված

գումարը.

4) սեփական կապիտալից ժամանակաշրջանի շահույթ կամ վնասում վերադասակարգված

գումարը` ցույց տալով համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին

հաշվետվության յուրաքանչյուր տողային հոդվածում ներառված գումարը,

5) այն գումարը, որը ժամանակաշրջանի ընթացքում հանվել է սեփական կապիտալից

և ներառվել է այնպիսի ոչ ֆինանսական ակտիվի կամ ոչ ֆինանսական

պարտավորության ինքնարժեքում կամ այլ հաշվեկշռային արժեքում, որի ձեռք

բերումը կամ ստանձնելը հանդիսացել է հեջավորված մեծապես հավանական

կանխատեսվող գործարք:

Ծանոթագրություն 24-ը պետք է ներառի նաև.

1) իրական արժեքի հեջերի համար` օգուտը կամ կորուստները`,

ա. հեջավորման գործիքի գծով,

բ. հեջավորվող ռիսկին վերագրելի հեջավորված հոդվածից:

2) շահույթում կամ վնասում ճանաչված անարդյունավետությունը, որն առաջանում

է դրամական հոսքերի հեջից,

3) շահույթում կամ վնասում ճանաչված անարդյունավետությունը, որն առաջանում

է արտերկրյա ստորաբաժանումներում զուտ ներդրման հեջից:

Ծանոթագրություն 25. «Ոչ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ և ֆինանսական գործիքների իրական արժեքներ»

Ծանոթագրություն 25-ի ներքո Ընկերությունը ներկայացնում է հետևյալ աղյուսակը և բացահայտում իրական արժեքի հաշվարկման` իր կողմից կիրառած մեթոդաբանությունը:

._____________________________________________________________________.

|Ֆինանսական ակտիվների և  ֆինանսական    |Հաշվետու      |Նախորդ հաշվետու|

|պարտավորությունների կատեգորիաներ      |ժամանակաշրջան |ժամանակաշրջան  |

|                                      |______________|_______________|

|                                      |Հաշվե- |Իրական|Հաշվե- |Իրական |

|                                      |կշռային|արժեք |կշռային|արժեք  |

|                                      |արժեք  |      |արժեք  |       |

|______________________________________|_______|______|_______|_______|

|«իրական արժեքով` շահույթ կամ վնասի    |       |      |       |       |

|միջոցով չափվող» ֆինանսական ակտիվներ   |       |      |       |       |

|______________________________________|_______|______|_______|_______|

|Մինչև  մարման ժամկետը պահվող          |       |      |       |       |

|ներդրումներ,                          |       |      |       |       |

|______________________________________|_______|______|_______|_______|

|Փոխառություններ և  դեբիտորական        |       |      |       |       |

|պարտքեր,                              |       |      |       |       |

|______________________________________|_______|______|_______|_______|

|Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական      |       |      |       |       |

|ակտիվներ,                             |       |      |       |       |

|______________________________________|_______|______|_______|_______|

|«իրական արժեքով` շահույթ կամ վնասի    |       |      |       |       |

|միջոցով չափվող» ֆինանսական            |       |      |       |       |

|պարտավորություններ                    |       |      |       |       |

|______________________________________|_______|______|_______|_______|

|ամորտիզացված արժեքով չափվող ֆինանսական|       |      |       |       |

|պարտավորություններ:                   |       |      |       |       |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթագրություն 26. «Վերաապահովագրական ակտիվներ»

Ծանոթագրություն 26-ի ներքո Ընկերությունը բացահայտում է հետևյալ տեղեկատվությունը.

1) վերաապահովագրության ձեռքբերման արդյունքում շահույթում կամ վնասում

ճանաչված շահույթները կամ վնասները.

2) եթե Ընկերությունը հետաձգում և ամորտիզացնում է վերաապահովագրության

ձեռքբերման արդյունքում առաջացող շահույթը կամ վնասը, ապա այդ

ժամանակաշրջանի ամորտիզացիան և ժամանակաշրջանի սկզբին ու վերջին

չամորտիզացված մնացած գումարները:

Ծանոթագրություն 27. «Հարկում»

Ծանոթագրություն 27-ի ներքո անհրաժեշտ է բացահայտել հարկերի գծով ծախսի (եկամտի) խոշոր բաղադրիչները` առանձին-առանձին, ինչպես նաև.

1) ընթացիկ և հետաձգված հարկերի համախառն գումարը` կապված ուղղակիորեն

սեփական կապիտալին դեբետագրված կամ կրեդիտագրված հոդվածների հետ,

2) հարկի գծով ծախսի (եկամտի) և հաշվապահական շահույթի միջև

փոխկապակցվածության բացատրությունը` հետևյալ երկու եղանակներից մեկի

կամ երկուսի միջոցով`

ա. հարկի գծով ծախսի (եկամտի) և հաշվապահական շահույթի ու հարկի կիրառվող

դրույքի (դրույքների) արտադրյալի թվային համադրում` բացահայտելով նաև

հարկի կիրառվող դրույքը (դրույքները) հաշվարկելու հիմքերը. կամ

բ. հարկի միջին արդյունավետ դրույքի և հարկի կիրառվող դրույքի թվային

համադրում` բացահայտելով նաև հարկի կիրառվող դրույքը (դրույքները)

հաշվարկելու հիմքերը.

3) նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատությամբ հարկի կիրառվող դրույքի

(դրույքների) փոփոխությունների բացատրությունը.

4) նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների, չօգտագործված հարկային

վնասների և չօգտագործված հարկային զեղչերի գումարները (և ուժի մեջ

լինելու ժամկետները, եթե կան այդպիսի ժամկետներ), որոնց գծով հետաձգված

հարկային ակտիվ չի ճանաչվել ֆինանսական վիճակի մասին

հաշվետվությունում.

5) դուստր կազմակերպություններում, մասնաճյուղերում ու ասոցիացված

կազմակերպություններում ներդրումների և համատեղ ձեռնարկումներում

մասնակցությունների հետ կապված ժամանակավոր տարբերությունների համախառն

գումարը, որոնց գծով հետաձգված հարկային պարտավորություններ չեն

ճանաչվել.

6) ժամանակավոր տարբերության յուրաքանչյուր տեսակի և չօգտագործված

հարկային վնասների ու չօգտագործված հարկային զեղչերի յուրաքանչյուր

տեսակի գծով`

ա. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունում ճանաչված հետաձգված

հարկային ակտիվների և պարտավորությունների գումարը` ներկայացված

յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի համար.

բ. շահույթում կամ վնասում ճանաչված հետաձգված հարկի գծով ծախսի կամ

եկամտի գումարը, եթե այն հստակորեն չի երևում ֆինանսական արդյունքների

մասին հաշվետվությունում ճանաչված գումարների փոփոխություններից.

7) ընդհատված գործառնությունների հետ կապված հարկի գծով ծախսը, որը

վերաբերում է`

ա. ընդհատումից առաջացող շահույթին կամ վնասին.

բ. տվյալ ժամանակաշրջանում ընդհատված գործառնության գծով սովորական

գործունեությունից շահույթին կամ վնասին` յուրաքանչյուր ներկայացված

նախորդ ժամանակաշրջանի համապատասխան գումարների հետ միասին.

8) Ընկերության բաժնետերերին տրված այն շահաբաժինների շահութահարկային

հետևանքները, որոնք առաջարկվել կամ հայտարարվել են նախքան ֆինանսական

հաշվետվությունները ներկայացման համար հաստատելը, բայց ֆինանսական

արդյունքների մասին հաշվետվությունում չեն ճանաչվել որպես

պարտավորություն.

9) եթե բիզնեսների միավորման արդյունքում Ընկերությունը հանդիսանում է

ձեռք բերող, փոփոխում է իր մինչձեռքբերումային հետաձգված հարկային

ակտիվի գծով ճանաչված գումարը.

10) եթե բիզնեսների միավորումում ձեռք բերված հետաձգված հարկային

օգուտները չեն ճանաչվել ձեռքբերման ամսաթվին, սակայն ճանաչվել են

դրանից հետո, ապա այն դեպքի կամ հանգամանքների փոփոխության

նկարագրությունը, որոնք հանգեցրել են հետաձգված հարկային օգուտների

ճանաչմանը:

 

Ծանոթագրություն 28. «Ապահովագրության գծով ստացվելիք գումարներ»

Ծանոթագրություն 28-ը ներառում է հետևյալ աղյուսակը.

.__________________________________________________.

|                    |Ապահովագրության գծով         |

|                    |ստացվելիք գումարներ          |

|                    |_____________________________|

|                    |Հաշվետու     |Նախորդ հաշվետու|

|                    |ժամանակաշրջան|ժամանակաշրջան  |

|____________________|_____________|_______________|

|Ապահովադիրներից     |             |               |

|____________________|_____________|_______________|

|Վերաապահովագրողներից|             |               |

|____________________|_____________|_______________|

|Միջնորդներից        |             |               |

|____________________|_____________|_______________|

|Ընդամենը            |             |               |

.__________________________________________________.

 

Ծանոթագրություն 29. «Հետաձգված ծախսեր»

Ծանոթագրություն 29-ը ներառում է հետևյալ աղյուսակը.

._______________________________________________________________.

|                                              |Հետաձգված ծախսեր|

|______________________________________________|________________|

|Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ|    ???/???     |

|______________________________________________|________________|

|Հետաձգված ծախսեր                              |                |

|______________________________________________|________________|

|Ամորտիզացիա                                   |                |

|______________________________________________|________________|

|Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ       |                |

|______________________________________________|________________|

|Հետաձգված ծախսեր                              |                |

|______________________________________________|________________|

|Ամորտիզացիա                                   |                |

|______________________________________________|________________|

|Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ       |                |

._______________________________________________________________.

 

Ծանոթագրություն 30. «Հաշվեգրված եկամուտ»

Ծանոթագրություն 30-ը ներառում է հետևյալ աղյուսակը.

.__________________________________________.

|Հաշվեգրված  |Նախորդ հաշվետու|Հաշվետու     |

|եկամտի տեսակ|ժամանակաշրջան  |ժամանակաշրջան|

|____________|_______________|_____________|

.__________________________________________.

 

Ծանոթագրություն 31. «Ապահովագրական պայմանագրերի հետ կապված պարտավորություններ»

Ծանոթագրություն 31-ը ներառում է հետևյալ աղյուսակը.

.____________________________________________________________.

|Ապահովագրական պայմանագրերի հետ|Նախորդ հաշվետու|Հաշվետու     |

|կապված պարտավորության աղբյուր |ժամանակաշրջան  |ժամանակաշրջան|

|______________________________|_______________|_____________|

.____________________________________________________________.

 

Ծանոթագրություն 32. «Փոխառություններ»

Ծանոթագրություն 32-ը ներառում է հետևյալ աղյուսակը.

._________________________________________.

|Փոխառության|Նախորդ հաշվետու|Հաշվետու     |

|աղբյուր    |ժամանակաշրջան  |ժամանակաշրջան|

|___________|_______________|_____________|

._________________________________________.

 

Ծանոթագրություն 33. «Այլ ֆինանսական պարտավորություններ»

Ծանոթագրություն 33-ը ներառում է հետևյալ աղյուսակը.

.____________________________________________________.

|   Այլ ֆինանսական     |Նախորդ հաշվետու|   Հաշվետու  |

|պարտավորության աղբյուր|ժամանակաշրջան  |ժամանակաշրջան|

|______________________|_______________|_____________|

.____________________________________________________.

 

Ծանոթագրություն 34. «Կրեդիտորական պարտավորություններ ապահովագրության

գծով»

Ծանոթագրություն 34-ը ներառում է հետևյալ աղյուսակը.

._____________________________________________________________.

|Կրեդիտորական պարտավորություններ|Նախորդ հաշվետու|   Հաշվետու  |

|ըստ ապահովագրության դասերի     |ժամանակաշրջան  |ժամանակաշրջան|

|_______________________________|_______________|_____________|

._____________________________________________________________.

 

Ծանոթագրություն 35. «Այլ պարտավորություններ»

Ծանոթագրություն 35-ը ներառում է հետևյալ աղյուսակը.

.________________________________________________.

|Այլ պարտավորության|Նախորդ հաշվետու|   Հաշվետու  |

|աղբյուր           |ժամանակաշրջան  |ժամանակաշրջան|

|__________________|_______________|_____________|

.________________________________________________.

 

Ծանոթագրություն 36. «Կապիտալ»

Ծանոթագրություն 36-ի ներքո անհրաժեշտ է բացահայտել.

1) կապիտալի յուրաքանչյուր դասի գծով`

ա. բաժնետոմսերի հայտարարված քանակը.

բ. թողարկված և լրիվ վճարված բաժնետոմսերի, ինչպես նաև թողարկված,

սակայն լրիվ չվճարված բաժնետոմսերի քանակը.

գ. բաժնետոմսերի անվանական արժեքը, կամ նշում այն մասին, որ բաժնետոմսերը

չունեն անվանական արժեք.

դ. ժամանակաշրջանի սկզբի և ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ շրջանառության

մեջ գտնվող բաժնետոմսերի քանակի համադրում.

ե. տվյալ դասի հետ կապված իրավունքները, արտոնությունները և

սահմանափակումները, ներառյալ շահաբաժինների բաշխման և սեփական

կապիտալի փոխհատուցման սահմանափակումը.

զ. կազմակերպության բաժնետոմսերը, որոնք պահվում են իր իսկ

(կազմակերպության) կողմից, կամ իր դուստր կազմակերպությունների, կամ

ասոցիացված կազմակերպությունների կողմից.

է. օպցիոն և վաճառքի պայմանագրերով թողարկման համար պահուստավորված

բաժնետոմսերը, ներառյալ ժամկետները և գումարները.

ը. սեփական կապիտալում յուրաքանչյուր պահուստի բնույթի և նպատակի

նկարագրությունը:

 

Ծանոթագրություն 37. «Ռիսկերի կառավարման հիմունքներ»

Ֆինանսական գործիքներից առաջացող յուրաքանչյուր տեսակի ռիսկի համար Ծանոթագրություն 37-ի ներքո Ընկերությունը պետք է բացահայտի.

1) ռիսկին ենթարկվածությունը և այն, թե ինչպես է դա առաջանում,

2) ռիսկի կառավարման իր նպատակները, քաղաքականությունը և ընթացակարգերը,

ինչպես նաև ռիսկի չափման համար օգտագործվող մեթոդները,

3) Ընկերության կողմից կառավարվող կապիտալի վերաբերյալ քանակական ամփոփ

ցուցանիշներ,

4) Նշվածների փոփոխությունները նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատ:

 

Ծանոթագրություն 38. «Ապահովագրական ռիսկեր»

Ծանոթագրություն 38-ի ներքո անհրաժեշտ է բացահայտել տեղեկատվություն, որը հնարավորություն կտա գնահատելու ապահովագրության պայմանագրերից առաջացող ռիսկերի բնույթը և չափը: Մասնավորապես, Ընկերությունը պետք է բացահայտի

1) ապահովագրության պայմանագրերից առաջացող ռիսկերի կառավարման իր

նպատակները, քաղաքականությունը և գործընթացները և այդ ռիսկերի

կառավարման նպատակով օգտագործվող մեթոդները:

2) տեղեկատվություն ապահովագրական ռիսկի (նախքան վերաապահովագրության

արդյունքում ռիսկի նվազեցումը և դրանից հետո) վերաբերյալ, ներառյալ

տեղեկատվություն`

ա. ապահովագրական ռիսկի նկատմամբ զգայունության վերաբերյալ, որը կարող է

լինել

1. որակական տեղեկատվություն զգայունության վերաբերյալ, ինչպես նաև

տեղեկատվություն Ընկերության ապագա դրամական միջոցների հոսքերի

մեծության, ժամկետների և անորոշության վրա էական ազդեցություն ունեցող

ապահովագրության պայմանագրերի ժամկետների և պայմանների վերաբերյալ,

կամ

2. զգայունության վերլուծություն, որը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի

ազդեցություն կլիներ շահույթի կամ վնասի և սեփական կապիտալի վրա, եթե

տեղի ունեցած լինեին` համապատասխան ռիսկային փոփոխականի

փոփոխություններ, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին խելամտորեն

հնարավոր էին, զգայունության վերլուծության պատրաստման ժամանակ

կիրառված մեթոդներն ու ենթադրությունները, ինչպես նաև նախորդ

ժամանակաշրջանի համար կիրառվող մեթոդների և ենթադրությունների

փոփոխությունները:

Այնուամենայնիվ, եթե Ընկերությունը օգտագործում է շուկայական պայմանների նկատմամբ զգայունությունը կառավարելու այլընտրանքային մեթոդ, ինչպիսին է, օրինակ, պարունակվող արժեքի վերլուծությունը, նա կարող է բավարարել այս պահանջը` բացահայտելով այդ այլընտրանքային զգայունության վերլուծությունը, այդպիսի զգայնության վերլուծություն պատրաստելիս օգտագործված մեթոդի և տրամադրված տվյալների հիմքում ընկած հիմնական պարամետրերի ու ենթադրությունների բացատրությունը, ինչպես նաև օգտագործված մեթոդի նպատակի և այն սահմանափակումների բացատրությունը, որոնք կարող են արդյունքում հանգեցնել այնպիսի տեղեկատվության, որն ամբողջովին չի արտացոլում համապատասխան ակտիվների և պարտավորությունների իրական արժեքը:

բ. ապահովագրական ռիսկի կենտրոնացվածությունների վերաբերյալ, ներառյալ

նկարագրություն, թե ինչպես է ղեկավարությունը որոշում այդ

կենտրոնացվածությունները և այն ընդհանուր հատկանիշների

նկարագրությունը, որը որոշում է յուրաքանչյուր կենտրոնացվածությունը

(օրինակ` ապահովագրական դեպքի տեսակը, աշխարհագրական վայրը կամ

արժույթը).

գ. փաստացի պահանջների վերաբերյալ` համեմատած նախկին գնահատականների հետ

(այսինքն` պահանջների զարգացման ընթացքը): Պահանջների զարգացման

ընթացքի բացահայտումը պետք է ներկայացվի` սկսած անցյալում այն

ժամանակաշրջանից, երբ առաջացել է ամենավաղ էական պահանջը, որի համար

պահանջների դիմաց վճարների գումարի և ժամկետի առումով դեռևս առկա է

անորոշություն, սակայն չի պահանջվում, որ այն ընդգրկի ավելի, քան տասը

տարի: Ապահովագրողից չի պահանջվում բացահայտել տեղեկատվություն այն

պահանջների վերաբերյալ, որոնց վճարման գումարի և ժամկետի վերաբերյալ

անորոշությունը սովորաբար վերանում է մեկ տարվա ընթացքում.

3) տեղեկատվություն հիմնական ապահովագրության պայմանագրում պարունակվող

ածանցյալ գործիքներից առաջացող շուկայական ռիսկին ենթարկվածությունների

վերաբերյալ, եթե ապահովագրողից չի պահանջվում, և նա չի չափում

պարունակվող ածանցյալ գործիքներն իրական արժեքով:

 

Ծանոթագրություն 39. «Ֆինանսական ռիսկեր»

Ծանոթագրություն 39-ի ներքո անհրաժեշտ է բացահայտել տեղեկատվություն, որը հնարավորություն կտա գնահատելու ֆինանսական գործիքներից (այդ թվում` ապահովագրական պայմանագրերից) առաջացող ռիսկերի բնույթը և չափը, որոնց ենթակա է Ընկերությունը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: Բացահայտվող տեղեկատվության խմբերն են.

1) իրացվելիության ռիսկ,

2) շուկայական ռիսկ,

3) վարկային ռիսկ:

Մասնավորապես, իրացվելիության ռիսկի գծով Ընկերությունը պետք է բացահայտի

1) ոչ ածանցյալ ֆինանսական պարտավորությունների (ներառյալ թողարկված

ֆինանսական երաշխիքի պայմանագրերի) մարման ժամկետների վերլուծություն,

որը ցույց է տալիս պայմանագրային մնացյալ մարման ժամկետները

(բացառությամբ եթե դրա փոխարեն նա բացահայտում է տեղեկատվություն

ճանաչված ապահովագրական պարտավորություններից առաջացող զուտ դրամական

արտահոսքերի գնահատված ժամկետների վերաբերյալ),

2) ածանցյալ ֆինանսական պարտավորությունների մարման ժամկետների

վերլուծություն: Մարման ժամկետների վերլուծությունը պետք է ներառի այն

ածանցյալ ֆինանսական պարտավորությունների պայմանագրային մարման մնացյալ

ժամկետները, որոնց համար պայմանագրային մարման ժամկետներն էական են`

դրամական հոսքերի ժամկետները հասկանալու համար

3) նկարագրություն, թե ինչպես է նա կառավարում 1 և 2 կետերում նշվածներին

ներհատուկ իրացվելիության ռիսկը:

Շուկայական ռիսկի գծով Ընկերությունը պետք է բացահայտի.

1) շուկայական ռիսկի զգայունության վերլուծություն յուրաքանչյուր գործիքի

տեսակի գծով` ցույց տալով, թե շահույթ կամ վնասի կամ սեփական կապիտալի

վրա ինչպես կազդեին ռիսկային փոփոխականի` այդ ամսաթվի դրությամբ

ողջամտորեն հնարավոր փոփոխությունները.

2) զգայնության վերլուծությունը պատրաստելիս օգտագործված մեթոդները և

ենթադրությունները, և

3) նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատ օգտագործված մեթոդների և

ենթադրությունների փոփոխությունները և այդ փոփոխությունների

պատճառները:

Եթե Ընկերությունը կատարում է զգայնության այնպիսի վերլուծություն, ինչպիսին է, օրինակ, ռիսկին ենթակա արժեքը (VaR), որն արտացոլում է ռիսկային փոփոխականների (օրինակ` տոկոսադրույքների և արտարժույթի փոխարժեքների) փոխկապակցվածությունը, և այն օգտագործում է ֆինանսական ռիսկերը կառավարելու նպատակով, ապա Ընկերությունը կարող է օգտագործել զգայնության այդ վերլուծությունը` շուկայական ռիսկի վերոնշյալ վերլուծության փոխարեն: Այս պարագայում Ընկերությունը պետք է բացահայտի նաև.

4) այդպիսի զգայնության վերլուծություն պատրաստելիս օգտագործված մեթոդի և

տրամադրված տվյալների հիմքում ընկած հիմնական պարամետրերի ու

ենթադրությունների բացատրությունը, և

5) օգտագործված մեթոդի նպատակի և այն սահմանափակումների բացատրությունը,

որոնք կարող են արդյունքում հանգեցնել այնպիսի տեղեկատվության, որն

ամբողջովին չի արտացոլում համապատասխան ակտիվների և

պարտավորությունների իրական արժեքը:

Եթե բացահայտված զգայունության վերլուծությունը չի ներկայացնում ֆինանսական գործիքին ներհատուկ ռիսկը (օրինակ, այն պատճառով, որ տարեվերջի դրությամբ ռիսկին ենթարկվածությունը չի արտացոլում տարվա ընթացքում ռիսկին ենթարկվածությունը), ապա Ընկերությունը պետք է բացահայտի այդ փաստը, ինչպես նաև պատճառները, որոնց հիման վրա նա ենթադրում է, որ զգայունության վերլուծությունը չի ներկայացնում ռիսկերը:

Վարկային ռիսկի գծով Ընկերությունը պետք է ըստ ֆինանսական գործիքների խմբերի բացահայտի.

1) հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ իր պարտքային ռիսկին

առավելագույն ենթարկվածությունը լավագույնս ներկայացնող գումարը` առանց

հաշվի առնելու պահվող գրավը կամ պարտքի որակի բարելավման այլ

միջոցները,

2) 1 կետում բացահայտված գումարի գծով` որպես ապահովություն պահվող գրավի

կամ պարտքի որակի բարելավման այլ միջոցների նկարագրությունը,

3) տեղեկատվություն այն ֆինանսական ակտիվների` վարկային ռիսկի առումով

որակի մասին, որոնք ոչ ժամկետանց են և ոչ արժեզրկված, և

4) այն ֆինանսական ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը, որոնց պայմանները

վերանայվել են, և որոնք այլապես ժամկետանց կամ արժեզրկված կլինեին:

Ընկերությունը պետք է ըստ ֆինանսական ակտիվների խմբերի բացահայտի նաև

1) այն ֆինանսական ակտիվների ժամկետների (կյանքի տևողության)

վերլուծությունը, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

ժամկետանց են, բայց արժեզրկված չեն,

2) այն ֆինանսական ակտիվների վերլուծությունը, որոնք անհատապես որոշվել են

որպես արժեզրկված հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, ներառյալ

այն գործոնները, որոնք հաշվի են առնվել կազմակերպության կողմից, երբ

որոշվել է, որ դրանք արժեզրկված են, և

3) 1 և 2 կետերում բացահայտված գումարների գծով, որպես ապահովություն

պահվող գրավի և պարտքի որակի բարելավման այլ միջոցների

նկարագրությունը և, եթե դա հնարավոր է, նրանց իրական արժեքի

գնահատականը:

Եթե Ընկերությունը, իր կողմից որպես ապահովություն պահվող գրավի նկատմամբ սեփականություն ձեռք բերելով կամ պարտքի բարելավման առկա այլ միջոցներից (օր.` երաշխիքից) օգտվելով, ժամանակաշրջանի ընթացքում ձեռք է բերում ֆինանսական կամ ոչ ֆինանսական ակտիվներ, և այդ ակտիվները բավարարում են այլ ստանդարտներով սահմանված ճանաչման չափանիշներին, Ընկերությունը պետք է բացահայտի.

1) ձեռք բերած ակտիվների բնույթը և հաշվեկշռային արժեքը, և

2) եթե ակտիվները հեշտորեն փոխարկելի չեն դրամական միջոցների, այդպիսի

ակտիվների օտարման կամ իր գործունեությունում օգտագործման

քաղաքականությունը:

 

Ծանոթագրություն 40. «Պայմանական պարտավորություններ և ակտիվներ»

Ծանոթագրություն 40-ում Ընկերությունը պետք է բացահայտի

1) պայմանական պարտավորության և ակտիվի բնույթի համառոտ նկարագրությունը,

ինչպես նաև, երբ իրագործելի է`

ա. դրա ֆինանսական հետևանքի գնահատականը,

բ. անորոշությունների հայտանիշները, որոնք վերաբերում են ցանկացած

արտահոսքի կամ ներհոսքի գումարին կամ ժամկետին.

գ. ցանկացած փոխհատուցման հնարավորությունը:

2) վարձատուի վարձակալական համաձայնագրերի ընդհանուր նկարագրությունը,

3) վարձակալի նշանակալի վարձակալական համաձայնագրերի ընդհանուր

նկարագրությունը:

 

Ծանոթագրություն 41. «Բացահայտումներ փոխկապակցված անձանց հետ կապված»

Ծանոթագրություն 41-ում Ընկերությունը պետք է բացահայտի կապակցված կողմերի միջև փոխհարաբերությունների բնույթը, ինչպես նաև տեղեկատվություն գործարքների և չմարված մնացորդների վերաբերյալ, որոնք անհրաժեշտ են` ֆինանսական հաշվետվությունների վրա այդ հարաբերությունների հնարավոր ազդեցությունը հասկանալու համար: Բացահայտումները պետք է առնվազն ներառեն`

1) գործարքների գումարը,

2) չմարված մնացորդների գումարը,

3) չմարված մնացորդների ժամկետներն ու պայմանները, ներառյալ դրանց

ապահովված լինելը և մարման համար վճարվելիք հատուցման բնույթը,

4) ցանկացած ստացված կամ տրված երաշխիքի վերաբերյալ մանրամասներ,

5) չմարված մնացորդների գումարի հետ կապված կասկածելի պարտքերի

պահուստները,

6) ժամանակաշրջանի ընթացքում ճանաչված ծախսերը կապակցված կողմերից

ստացվելիք անհուսալի կամ կասկածելի պարտքերի գծով:

Ընդ որում, վերոնշյալ բացահայտումները հետևյալ կատեգորիաներից յուրաքանչյուրի համար պետք է կատարվեն առանձին`

ա. մայր կազմակերպություն.

բ. կազմակերպության նկատմամբ համատեղ վերահսկողություն կամ նշանակալի

ազդեցություն ունեցող կազմակերպություններ.

գ. դուստր կազմակերպություններ.

դ. ասոցիացված կազմակերպություններ.

ե. համատեղ ձեռնարկումներ, որտեղ կազմակերպությունը ձեռնարկող է.

զ. կազմակերպության կամ իր մայր կազմակերպության առանցքային կառավարչական

անձնակազմը.

է. այլ կապակցված կողմեր:

 

Ծանոթագրություն 42. «Հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր»

Ծանոթագրություն 42-ում Ընկերությունը պետք է հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող ճշգրտող և չճշգրտող դեպքի յուրաքանչյուր էական դասի մասին բացահայտի հետևյալը`

ա) դեպքի բնույթը,

բ) դրա ֆինանսական հետևանքի գնահատումը կամ այդպիսի գնահատում կատարելու

անհնարինության մասին հայտարարությունը:

 

._____________________________________________________________________.

|                                          Հավելված 9                 |

|                                       «Ապահովագրական                |

|                                       ընկերությունների հրապարակվող  |

|                                       ֆինանսական հաշվետվությունների |

|                                       օրինակելի ձևերը  և  դրանց     |

|                                       լրացման հրահանգը» Հավելվածի   |

|                                                                     |

|      ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ (Ձև  6)       |

|                                                                     |

|«---» ---------------- 201-թ.                                        |

|------------------------------------------------------               |

|(ապահովագրական ընկերության անվանումը և  գտնվելու վայրը)              |

|                                                                     |

|Հաշվետու ժամանակաշրջանը ---------                                    |

|_____________________________________________________________________|

|                 ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ               Ծանոթագրու Ընթացիկ   Նախորդ |

|                                         թյուններ   միջանկյալ ժամանա-|

|                                                    ժամանա-   կաշրջան|

|                                                    կաշրջան          |

|_____________________________________________________________________|

|                     1                  |    2     |    3    |   4   |

|________________________________________|__________|_________|_______|

| 1  |ԱԿՏԻՎՆԵՐ                           |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.1 |Հետաձգված ձեռքբերման ծախսեր        |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.2 |Հիմնական միջոցներ և  ոչ նյութական  |          |         |       |

|    |ակտիվներ                           |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.3 |Վաճառքի համար մատչելի հիմնական     |          |         |       |

|    |միջոցներ                           |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.4 |Ածանցյալ գործիքներ                 |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.5 |Մինչև  մարման ժամկետը պահվող       |          |         |       |

|    |ընթացիկ ներդրումներ                |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.6 |Դեբիտորական պարտքեր և  կանխավճարներ|          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.7 |Վաճառքի համար մատչելի ընթացիկ      |          |         |       |

|    |ֆինանսական ակտիվներ                |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.8 |Ռեպո համաձայնագրի գծով             |          |         |       |

|    |պարտավորություն                    |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.9 |Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական   |          |         |       |

|    |արժեքով հաշվառվող ֆինանսական       |          |         |       |

|    |ակտիվներ                           |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.10|Վերաապահովագրական ակտիվներ         |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.11|Հետաձգված հարկային ակտիվներ        |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.12|Ապահովագրության գծով ստացվելիք     |          |         |       |

|    |գումարներ                          |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.13|Ստացվելիք տոկոսներ և  շահաբաժիններ |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|1.14|Դրամական միջոցներ և  դրանց         |          |         |       |

|    |համարժեքներ                        |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

| 2  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ                  |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

| 3  |Կապիտալ                            |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|3.1 |Կանոնադրական կապիտալ               |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|3.2 |Էմիսիոն եկամուտ                    |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|3.3 |Չբաշխված շահույթ (վնաս)            |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|3.4 |Այլ համապարփակ եկամուտ             |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|3.5 |Գլխավոր պահուստ                    |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|3.6 |Այլ պահուստներ                     |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|3.7 |Կապիտալի այլ տարրեր                |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|3.8 |Ընդամենը կապիտալ                   |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

| 5  |Պարտավորություններ                 |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.1 |Չվաստակած ապահովագրավճարների       |          |         |       |

|    |պահուստ                            |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.2 |Պահանջների (վնասների) պահուստ      |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.3 |Մաթեմատիկական պահուստ              |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.4 |Այլ ապահովագրական պահուստներ       |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.5 |Փոխառություններ և  ներգրավված      |          |         |       |

|    |վարկեր                             |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.6 |Ածանցյալ գործիքներ                 |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.7 |Ռեպո համաձայնագրի գծով             |          |         |       |

|    |պարտավորություն                    |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.8 |Ապահովագրական ընկերության կողմից   |          |         |       |

|    |թողարկված ընթացիկ արժեթղթեր        |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.9 |Այլ ֆինանսական պարտավորություններ  |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.10|Հետաձգված հարկային                 |          |         |       |

|    |պարտավորություններ                 |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.11|Ապահովագրական և  վերաապահովագրական |          |         |       |

|    |պայմանագրերի բաղադրիչներ           |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.12|Ապահովագրության գծով վճարվելիք     |          |         |       |

|    |գումարներ                          |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.13|Ապահովագրության գծով փոխանցվելիք   |          |         |       |

|    |ապահովագրավճարներ                  |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

|5.14|Այլ վճարվելիք գումարներ            |          |         |       |

|____|___________________________________|__________|_________|_______|

| 7  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ                |          |         |       |

|    |ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                 |          |         |       |

|_____________________________________________________________________|

|     Ապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրեն                       |

|     (վարչության նախագահ)                        --------------      |

|                                                                     |

|     Գլխավոր հաշվապահ                            --------------      |

._____________________________________________________________________.

 

._____________________________________________________________________.

|                                          Հավելված 10                |

|                                       «Ապահովագրական                |

|                                       ընկերությունների հրապարակվող  |

|                                       ֆինանսական հաշվետվությունների |

|                                       օրինակելի ձևերը  և  դրանց     |

|                                       լրացման հրահանգը» Հավելվածի   |

|_____________________________________________________________________|

|  ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (Ձև  7ա)    |

|                                                                     |

|«---» ---------------- 201-թ.                                        |

|------------------------------------------------------               |

|(ապահովագրական ընկերության անվանումը և  գտնվելու վայրը)              |

|                                                                     |

|Հաշվետու ժամանակաշրջանը ---------                                    |

|_____________________________________________________________________|

|Անվանումը           |Ծանոթա- |Ընթացիկ|Ընթացիկ   |Նախորդ   |Նախորդ    |

|                    |գրու-   |միջանկ-|տարվա     |տարվա    |տարվա     |

|                    |թյուններ|յալ    |սկզբից    |համադրելի|սկզբից    |

|                    |        |ժամանա-|մինչև     |ընթացիկ  |մինչև     |

|                    |        |կաշրջան|հաշվետու  |միջանկյալ|համադրելի |

|                    |        |       |ամսաթիվն  |ժամանա-  |հաշվետու  |

|                    |        |       |ընկած     |կաշրջան  |ամսաթիվն  |

|                    |        |       |ժամանա-   |         |ընկած     |

|                    |        |       |կաշրջան   |         |ժամանա-   |

|                    |        |       |(աճողական)|         |կաշրջան   |

|                    |        |       |          |         |(աճողական)|

|____________________|________|_______|__________|_________|__________|

|         1          |    2   |   3   |    4     |    5    |    6     |

|____________________|________|_______|__________|_________|__________|

|1 |Եկամուտներ       |        |       |          |         |          |

|  |ապահովագրության  |        |       |          |         |          |

|  |գծով             |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|2 |Համախառն         |        |       |          |         |          |

|  |ապահովագրավճարներ|        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|3 |Վերաապահովագրողին|        |       |          |         |          |

|  |փոխանցված        |        |       |          |         |          |

|  |ապահովագրավճարներ|        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|4 |Զուտ             |        |       |          |         |          |

|  |ապահովագրավճարներ|        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|5 |Եկամուտներ       |        |       |          |         |          |

|  |միջնորդավճարներից|        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|6 |Եկամուտներ       |        |       |          |         |          |

|  |ներդրումներից    |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|7 |Իրացված          |        |       |          |         |          |

|  |եկամուտներ       |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|8 |Իրական արժեքից   |        |       |          |         |          |

|  |օգուտներ և       |        |       |          |         |          |

|  |կորուստներ       |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|9 |Այլ գործառնական  |        |       |          |         |          |

|  |եկամուտ          |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|10|Այլ եկամուտ      |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|11|Ընդամենը եկամուտ |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|12|Համախառն         |        |       |          |         |          |

|  |հատուցումներ     |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|13|Վերաապահովագրող- |        |       |          |         |          |

|  |ներից ստացվելիք  |        |       |          |         |          |

|  |հատուցումներ     |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|14|Համախառն         |        |       |          |         |          |

|  |փոփոխություններ  |        |       |          |         |          |

|  |պայմանագրային    |        |       |          |         |          |

|  |պարտավորու-      |        |       |          |         |          |

|  |թյուններում      |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|15|Համախառն         |        |       |          |         |          |

|  |փոփոխություններ  |        |       |          |         |          |

|  |վերաապահովագրող- |        |       |          |         |          |

|  |ներին փոխանցված  |        |       |          |         |          |

|  |պայմանագրային    |        |       |          |         |          |

|  |պարտավորու-      |        |       |          |         |          |

|  |թյուններում      |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|16|Զուտ հատուցումներ|        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|17|Ֆինանսական ծախսեր|        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|18|Այլ գործառնական  |        |       |          |         |          |

|  |և  վարչական      |        |       |          |         |          |

|  |ծախսեր           |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|19|Այլ ծախսեր       |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|20|Ընդամենը         |        |       |          |         |          |

|  |հատուցումներ և   |        |       |          |         |          |

|  |այլ ծախսեր       |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|21|Շահույթ հարկումից|        |       |          |         |          |

|  |առաջ             |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|22|Շահութահարկի գծով|        |       |          |         |          |

|  |ծախս             |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|23|Շահույթ հարկումից|        |       |          |         |          |

|  |հետո             |        |       |          |         |          |

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|__|_________________|________|_______|__________|_________|__________|

|__|__________________________|_______|__________|_________|__________|

|__|Ապահովագրական ընկերության |_______|__________|_________|__________|

|  |գործադիր տնօրեն           |       |          |         |          |

|  |(վարչության նախագահ)      |       |          |         |          |

|  |----------------          |       |          |         |          |

|__|                          |_______|__________|_________|__________|

|__|Գլխավոր հաշվապահ  ------  |_______|__________|_________|__________|

|_____________________________________________________________________|

|_____________________________________________________________________|

._____________________________________________________________________.

 

._____________________________________________________________________.

|                                           Հավելված 11               |

|                                        «Ապահովագրական               |

|                                        ընկերությունների հրապարակվող |

|                                        ֆինանսական հաշվետվությունների|

|                                        օրինակելի ձևերը  և  դրանց    |

|                                        լրացման հրահանգը» Հավելվածի  |

|_____________________________________________________________________|

|ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅԼ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ|

|                             (Ձև  7բ)                                |

|                                                                     |

|«---» ----------------- 201 թ.                                       |

|-------------------------------------------------------              |

|(ապահովագրական ընկերության անվանումը և  գտնվելու վայրը)              |

|                                                                     |

|Հաշվետու ժամանակաշրջանը ---------                                    |

|_____________________________________________________________________|

|Անվանումը            |Ծանոթա- |Ընթացիկ|Ընթացիկ  |Նախորդ   |Նախորդ    |

|                     |գրու-   |միջանկ-|տարվա    |տարվա    |տարվա     |

|                     |թյուններ|յալ    |սկզբից   |համադրելի|սկզբից    |

|                     |        |ժամանա-|մինչև    |ընթացիկ  |մինչև     |

|                     |        |կաշրջան|հաշվետու |միջանկյալ|համադրելի |

|                     |        |       |ամսաթիվն |ժամանա-  |հաշվետու  |

|                     |        |       |ընկած    |կաշրջան  |ամսաթիվն  |

|                     |        |       |ժամանակա-|         |ընկած     |

|                     |        |       |շրջան    |         |ժամանա-   |

|                     |        |       |         |         |կաշրջան   |

|                     |        |       |         |         |(աճողական)|

|_____________________|________|_______|_________|_________|__________|

|1 |Շահույթ հարկումից |        |       |         |         |          |

|  |հետո              |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|2 |Հիմնական միջոցների|        |       |         |         |          |

|  |վերագնահատումից   |        |       |         |         |          |

|  |փոփոխություններ   |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|3 |Ոչ նյութական      |        |       |         |         |          |

|  |ակտիվների         |        |       |         |         |          |

|  |վերագնահատումից   |        |       |         |         |          |

|  |փոփոխություններ   |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|4 |Վաճառքի համար     |        |       |         |         |          |

|  |մատչելի ֆինանսական|        |       |         |         |          |

|  |ակտիվների         |        |       |         |         |          |

|  |վերաչափումից      |        |       |         |         |          |

|  |առաջացող օգուտները|        |       |         |         |          |

|  |և  վնասներ        |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|5 |Դրամական միջոցների|        |       |         |         |          |

|  |հոսքերի հեջավորման|        |       |         |         |          |

|  |գործիքների գծով   |        |       |         |         |          |

|  |օգուտների և       |        |       |         |         |          |

|  |վնասների          |        |       |         |         |          |

|  |արդյունավետ մաս   |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|6 |Օտարերկրյա        |        |       |         |         |          |

|  |ստորաբաժանման     |        |       |         |         |          |

|  |ֆինանսական        |        |       |         |         |          |

|  |հաշվետվությունների|        |       |         |         |          |

|  |վերահաշվարկից     |        |       |         |         |          |

|  |առաջացող օգուտներ |        |       |         |         |          |

|  |և  վնասներ        |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|7 |Սահմանված         |        |       |         |         |          |

|  |հատուցումների     |        |       |         |         |          |

|  |պլանների գծով     |        |       |         |         |          |

|  |ակտուարային       |        |       |         |         |          |

|  |օգուտներ և        |        |       |         |         |          |

|  |վնասներ           |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|8 |Այլ համապարփակ    |        |       |         |         |          |

|  |եկամտի տարրերի    |        |       |         |         |          |

|  |գծով շահութահարկի |        |       |         |         |          |

|  |ծախս              |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|9 |Այլ համապարփակ    |        |       |         |         |          |

|  |եկամուտ հարկումից |        |       |         |         |          |

|  |հետո              |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|10|Ընդամենը          |        |       |         |         |          |

|  |համապարփակ եկամուտ|        |       |         |         |          |

|  |հարկումից հետո    |        |       |         |         |          |

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|__|__________________|________|_______|_________|_________|__________|

|__|___________________________|_______|_________|_________|__________|

|  |Ապահովագրական ընկերության  |       |         |         |          |

|  |գործադիր տնօրեն            |       |         |         |          |

|  |(վարչության նախագահ) ------|       |         |         |          |

|__|                           |_______|_________|_________|__________|

|__|Գլխավոր հաշվապահ    -------|_______|_________|_________|__________|

|_____________________________________________________________________|

._____________________________________________________________________.

 

-------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասում

 

 

pin
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
08.06.2010
N 125-Ն
Որոշում