«ԻՐՏԵԿ» Իրավական Տեղեկատվական - Որոնողական Համակարգ Համակարգի մասին
«ԻՐՏԵԿ» իրավական տեղեկատվական - որոնողական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքների և իրավական այլ ակտերի ամենալիարժեք համակարգն է, որում ընդգրկված են` - ՀՀ Սահմանադրությունը, - ՀՀ օրենքները և օրենսգրքերը, - ՀՀ նախագահի նորմատիվ հրամանագրերն ու կարգադրությունները, - ՀՀ Սահմանադրական Դատարանի որոշումները, - ՀՀ Կառավարության և Վարչապետի որոշումները, - ՀՀ Կենտրոնական Բանկի նորմատիվ ակտերը, - ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները, - ՀՀ կնքած միջազգային պայմանագրերը, - ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերը։ Համակարգն առաջին հերթին նախատեսված է օրենսդիր, գործադիր, դատախազության, դատական իշխանության աշխատողների, կազմակերպությունների իրավաբանական և ֆինանսական ծառայությունների պրոֆեսիոնալ աշխատողների համար: Համակարգում իրավական ակտերը տրված են նրանցում կատարված բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով: Համակարգում ընդգրկված յուրաքանչյուր ակտի համար տրված են իրավական ակտերն ընդունող մարմինների, ակտերի տեսակների, ընդունման, վավերացման (ստորագրման, գրանցման), ուժի մեջ մտնելու և ուժը կորցրած ճանաչելու ամսաթվերի, պաշտոնական հրապարակման սկզբնաղբյուրների վերաբերյալ տվյալները:
Համակարգի իրավական բազան պարբերաբար թարմացվում է, ինչը հնարավորություն է տալիս մշտապես տեղյակ լինել օրենսդրությունում կատարված բոլոր փոփոխություններին: «ԻՐՏԵԿ» համակարգում ընդգրկված ակտերի համար սկզբնաղբյուր են հանդիսանում ՀՀ պաշտոնական տեղեկագրերը, ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի պաշտոնական տեղեկագրերը, ինչպես նաեւ Իրավական տեղեկատվական կենտրոն ՓԲԸ-ի եւ ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Կառավարության, ՀՀ Սահմանադրական Դատարանի աշխատակազմերի միջեւ կնքված պայմանագրերի համաձայն այդ մարմիններից ստացվող իրավական ակտերի տեքստերը:
Որոնման աշխատակարգերը

Համակարգում մշակված որոնման աշխատակարգերը հնարավորություն են տալիս արագ և ճշտորեն գտնել անհրաժեշտ նորմատիվ ակտերն ու դրանց փոփոխությունները: Անհրաժեշտ իրավական ակտերը կարելի է գտնել՝ - ըստ ակտերի քարտային տվյալների. - ըստ ակտերի անվանումների բառերի. - ըստ ակտերի տեքստերի բառերի. - ըստ ՀՀ օրենսդրության դասակարգչի:

ՀՀ օրենսդրության դասակարգիչ

Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում տրված է ՀՀ գործող օրենսդրության դասակարգումը: Առաջին աստիճանում տրված են օրենսդրության հիմնական ճյուղերը (պետական համակարգ, հասարակական միավորումներ, ընտանիքի և ամուսնության օրենսդրություն և այլն): Յուրաքանչյուր հաջորդ աստիճանում տրված է օրենսդրության համապատասխան ճյուղի ավելի մանրամասն դասակարգումը: Դասիչները մշակելիս հիմք է ընդունվել ՀՀ գործող օրենսդրությունն ու օրենսդրության հետագա կատարելագործման հնարավորությունները: Համակարգում ընդգրկված իրավական ակտերը դասակարգված են ըստ օրենսդրության դասակարգիչի, ինչը հնարավորություն է տալիս հեշտորեն գտնել ընտրված իրավահարաբերությունը կարգավորող իրավական ակտերը։

Ակտերի ժամանակագրական տարբերակները

Իրավական ակտերում հաճախակի կատարվող փոփոխություններն ու լրացումները շատ հաճախ հնարավորություն չեն տալիս պարզել, թե ինչպես է կարգավորվել հետաքրքրող իրավահարաբերությունը անցյած որևէ ժամանակաշրջանում: «ԻՐՏԵԿ» համակարգում տրված են ակտերի ժամանակային տարբերակները (ինկորպորացիաները)՝ սկսած ընդունման պահից մինչև այդ ակտի վերջին տարբերակը, իսկ յուրաքանչյուր տարբերակի համար տրվում է այն ակտը, համաձայն որի այդ տարբերակում կատարվել են փոփոխությունները կամ լրացումները:

Իրավաբանական - տնտեսագիտական բառարան

Համակարգում ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետությունում միակ էլեկտրոնային իրավաբանական-տնտեսագիտական բառարանը, որը պարունակում է իրավական ակտերում տրված ավելի քան 10000 հասկացությունների սահմանումներ կամ բացատրություններ:

Հղումների աշխատակարգը

Շատ հաճախ իրավական ակտերի տեքստերում տեղ են գտնում այնպիսի արտահայտություններ, ինչպես «օրենքով սահմանված կարգով...» կամ «ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով...» կամ լավագույն դեպքում նշվում է այն ակտը (անվանումը, թիվը, ընդունող մարմինը և ընդունման ամսաթիվը), համաձայն որի կարգավորվում է տվյալ իրավահարաբերությունը: Հետաքրքրող կարգը սահմանող նորմատիվ ակտը որոշելու համար անհրաժեշտ է հիշել ՀՀ գործող ողջ օրենսդրությունը, որը գործնականում անհնար է: Իսկ անհրաժեշտ ակտը (ակտի տեքստը) գտնելը շատ հաճախ կապված է լինում տեխնիկական դժվարությունների հետ և բավականին ժամանակ է խլում: Իսկ համակարգում մշակված հղումների աշխատակարգը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն արագորեն գտնել անհրաժեշտ ակտը, այլև այդ ակտի այն դրույթը (հոդվածը, մասը) համաձայն որի կարգավորվում է տվյալ իրավահարաբերությունը: Յուրաքանչյուր ակտի համար հղումների աշխատակարգը հնարավորություն է տալիս գտնել նաև` - տվյալ ակտի մեջ կատարված փոփոխությունների ու լրացումների հիմքերը. - տվյալ ակտով տրված հանձնարարականները, որոնց հիման վրա ընդունվել են այլ ակտեր. - այլ ակտերով տրված հանձնարարականները, որոնց հիման վրա ընդունվել է տվյալ ակտը. - այլ նորմատիվ ակտերում տվյալ ակտը հիշատակող դրույթները։