Սեղմել Esc փակելու համար:
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԸ ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

18 հունվարի 2021 թվականի N 30-Ա

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

Հիմք ընդունելով «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 16-ի N 650-Լ որոշման N 1 հավելվածի 51-րդ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1332-Ն որոշման N 2 հավելվածի 24-րդ կետերը`

Հաստատել իրավաբանական անձանց իրական շահառուների ինստիտուտի ներդրման ճանապարհային քարտեզը` համաձայն հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    վարչապետ                     Ն. Փաշինյան

 

2021 թ. հունվարի 18

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ վարչապետի

2021 թ. հունվարի 18-ի

N 30-Ա որոշման

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ

 

._________________________________________________________________________.

|NN |Միջոցառումը           |Նպատակը           |Վերջնաժամկետը|Պատասխանատու |

|ը/կ|                      |                  |             |մարմինը/     |

|   |                      |                  |             |համակատարող  |

|   |                      |                  |             |մարմինը      |

|___|______________________|__________________|_____________|_____________|

|1. |«Իրավաբանական անձանց  |Վերաբերելի իրավա- |2021 թ. մարտի|ՀՀ արդարադա- |

|   |պետական գրանցման,     |կան ակտերի վերլու-|առաջին տասն- |տության նախա-|

|   |իրավաբանական անձանց   |ծության, համադրման|օրյակ        |րարություն   |

|   |առանձնացված ստորաբաժա-|և   խնդիրների վեր-|             |             |

|   |նումների, հիմնարկների |հանման արդյունքում|             |             |

|   |և  անհատ ձեռնարկատերե-|մշակել իրավական   |             |             |

|   |րի պետական հաշվառման  |փոփոխությունների  |             |             |

|   |մասին» օրենքում և  հա-|ամփոփ նախագիծ`    |             |             |

|   |րակից օրենքներում փո- |հիմնված միջազգային|             |             |

|   |փոխություններ և  լրա- |առաջատար փորձի և  |             |             |

|   |ցումներ կատարելու մա- |առկա միջազգային   |             |             |

|   |սին» Հայաստանի Հանրա- |չափանիշների վրա:  |             |             |

|   |պետության օրենքների   |Մշակված իրավական  |             |             |

|   |նախագիծը ներկայացնել  |ակտերով ապահովել  |             |             |

|   |ՀՀ վարչապետի աշխատա-  |իրավաբանական      |             |             |

|   |կազմ                  |անձանց իրական շա- |             |             |

|   |                      |հառուների բացա-   |             |             |

|   |                      |հայտման գործուն   |             |             |

|   |                      |մեխանիզմներ:      |             |             |

|___|______________________|__________________|_____________|_____________|

|2. |«Իրական շահառուների   |Օրենսդրական փոփո- |2021 թ. հու- |ՀՀ արդարադա- |

|   |վերաբերյալ հայտարարա- |խությունների համա-|լիսի երրորդ  |տության նախա-|

|   |գրի ձևը,  լրացման և   |տեքստում փոփոխել  |տասնօրյակ    |րարություն   |

|   |ներկայացման կարգը հաս-|նաև  իրական շահա- |             |             |

|   |տատելու և  ՀՀ արդարա- |ռուների վերաբերյալ|             |ՀՀ կենտրոնա- |

|   |դատության նախարարի    |հայտարարագրի ձևը, |             |կան բանկ     |

|   |2020 թվականի փետրվարի |լրացման և  ներկա- |             |(համաձայնու- |

|   |5-ի N 36-Ն հրամանն    |յացման կարգը:     |             |թյամբ)       |

|   |ուժը կորցրած ճանաչելու|                  |             |             |

|   |մասին» ՀՀ արդարադատու-|                  |             |             |

|   |թյան նախարարի հրամանի |                  |             |             |

|   |հաստատում             |                  |             |             |

|___|______________________|__________________|_____________|_____________|

|3. |«ՀՀ կառավարության 2020|իրական շահառուների|2021 թ. հու- |ՀՀ արդարադա- |

|   |թվականի մարտի 26-ի    |վերաբերյալ հրապա- |լիսի երրորդ  |տության նախա-|

|   |N 408-Ն որոշումն ուժը |րակման ենթակա     |տասնօրյակ    |րարություն   |

|   |կորցրած ճանաչելու     |տվյալների օրենքով |             |             |

|   |մասին» ՀՀ կառավարու-  |սահմանում         |             |             |

|   |թյան որոշման նախագիծը |                  |             |             |

|   |ներկայացնել ՀՀ վարչա- |                  |             |             |

|   |պետի աշխատակազմ       |                  |             |             |

|___|______________________|__________________|_____________|_____________|

|4. |Իրական շահառուների    |«Իրավաբանական     |2021 թ. սեպ- |ՀՀ արդարադա- |

|   |առնչությամբ փոփոխված  |անձանց պետական    |տեմբերի      |տության նախա-|

|   |օրենսդրության վերաբեր-|գրանցման, իրավաբա-|երրորդ տասն- |րարություն   |

|   |յալ հանրային իրազեկման|նական անձանց      |օրյակ        |             |

|   |միջոցառումների իրակա- |առանձնացված ստորա-|             |             |

|   |նացում                |բաժանումների, հիմ-|             |             |

|   |                      |նարկների և  անհատ |             |             |

|   |                      |ձեռնարկատերերի    |             |             |

|   |                      |պետական հաշվառման |             |             |

|   |                      |մասին» օրենքում և |             |             |

|   |                      |հարակից օրենքնե-  |             |             |

|   |                      |րում փոփոխություն-|             |             |

|   |                      |ներ և  լրացումներ |             |             |

|   |                      |կատարելու մասին»  |             |             |

|   |                      |օրենքից բխող փոփո-|             |             |

|   |                      |խությունների, հայ-|             |             |

|   |                      |տարարագրերի ներկա-|             |             |

|   |                      |յացման, լրացման   |             |             |

|   |                      |կարգերի, իրական   |             |             |

|   |                      |շահառուների վերա- |             |             |

|   |                      |բերյալ հայտարարա- |             |             |

|   |                      |գիր չներկայացնելու|             |             |

|   |                      |դեպքում առաջացող  |             |             |

|   |                      |պատասխանատվության |             |             |

|   |                      |վերաբերյալ հանրու-|             |             |

|   |                      |թյան իրազեկվածու- |             |             |

|   |                      |թյան բարձրացում   |             |             |

|___|______________________|__________________|_____________|_____________|

|5. |Իրական շահառուների    |իրավաբանական ան-  |2021 թ. հոկ- |ՀՀ արդարադա- |

|   |գրանցամատյանի էլեկտրո-|ձանց իրական շահա- |տեմբերի առա- |տության նախա-|

|   |նային ծրագրային ապա-  |ռուների թափանցի-  |ջին տասնօրյակ|րարություն   |

|   |հովման գործարկում     |կության ապահովման |             |             |

|   |                      |համար անհրաժեշտ   |             |Էլեկտրոնային |

|   |                      |տեխնիկական միջոց- |             |կառավարման   |

|   |                      |ների ներդրում     |             |ենթակառուց-  |

|   |                      |                  |             |վածքների     |

|   |                      |                  |             |ներդրման գրա-|

|   |                      |                  |             |սենյակ       |

|___|______________________|__________________|_____________|_____________|

|6. |Հանրային ծառայություն |ընդունված իրավական|2021 թ. դեկ- |ՀՀ արդարադա- |

|   |ների կարգավորվող ոլոր-|ակտերի հիման վրա  |տեմբերի      |տության նախա-|

|   |տում գործունեություն  |հանրային ծառայու- |երրորդ տասն- |րարություն   |

|   |իրականացնող և  տեսա-  |թյունների կարգավո-|օրյակ        |             |

|   |լսողական մեդիածառայու-|րող ոլորտում տեսա-|             |Հեռուստատե-  |

|   |թյուն մատուցող իրավա- |լսողական մեդիածա- |             |սության և    |

|   |բանական անձանց իրական |ռայություն մատու- |             |ռադիոյի      |

|   |շահառուների հայտարա-  |ցող իրավաբանական  |             |հանձնաժողով  |

|   |րագրերի ներկայացում   |անձանց իրական շա- |             |(համաձայնու  |

|   |                      |հառուների թափանցի-|             |թյամբ)       |

|   |                      |կության ապահովում |             |             |

|___|______________________|__________________|_____________|_____________|

|7. |ՀՀ տարածքում գրանցված |Ապահովել օրենսդրա-|2022 թ. դեկ- |ՀՀ արդարադա- |

|   |բոլոր իրավաբանական ան-|կան և  տեխնիկական |տեմբերի      |տության նախա-|

|   |ձանց իրական շահառունե-|անհրաժեշտ միջոց-  |երրորդ տասն- |րարություն   |

|   |րի վերաբերյալ հայտարա-|ները, որոնք հնարա-|օրյակ        |             |

|   |րագրերի ներկայացում   |վորություն կտան   |             |Պետական կառա-|

|   |                      |բացահայտել իրավա- |             |վարման համա- |

|   |                      |բանական անձանց    |             |կարգի մարմին-|

|   |                      |իրական շահառունե- |             |ներ          |

|   |                      |րին:              |             |             |

._________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ Վարչապետ
18.01.2021
N 30-Ա
Որոշում