Իրավաբանական տերմինների բառարան

Որոնում:
12303 տերմիններ
ԱԲԳԱԶԵՐ
ԱԲՈՆԵՆՏ (ՍՊԱՌՈՂ)
ԱԲՈՆԵՆՏԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ
ԱԲՈՐՏ
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԳՐԵՍԻՎ ՇՆԵՐ
ԱԳՐՈԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԵԼԻՈՐԱՑԻԱ
ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏ
ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ
ԱԴՎԱԼՈՐԱՅԻՆ (ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ) ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔ
ԱԴՎԱԼՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
ԱԵՐՈԴՐՈՄ
ԱԵՐՈԴՐՈՄ
ԱԵՐՈԴՐՈՄ
ԱԵՐՈԴՐՈՄԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻ
ԱԵՐՈԴՐՈՄԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԵՐՈԴՐՈՄԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԵՏ
ԱԵՐՈԴՐՈՄԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԱՐԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
ԱԵՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻՈՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԱԶԱՏ ԱՐԱԳԱՑՄԱՆ ՌԵԺԻՄ
ԱԶԱՏ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՐԺԵՔՆԵՐ
ԱԶԱՏ ԳԻՆ /ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՆՑՆԵԼ ԱԶԱՏ ԳՆԵՐԻ/
ԱԶԱՏ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ
ԱԶԱՏ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԱՏ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԱԶԱՏ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
ԱԶԱՏԱԶՐԿՈՒՄ
ԱԶԱՏԱԶՐԿՈՒՄ
ԱԶԱՏՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԱԶԳԱԿԱՆՆԵՐ
ԱԶԳԱԿԱՆՆԵՐ` ԱՐՅՈՒՆԱԿԻՑ
ԱԶԳԱԿԱՆՆԵՐ` ՄԵՐՁԱՎՈՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՁ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՂ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԵՂԱՄԱՏՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԵՂԱՄԱՏՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐԱՄԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ /ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ/
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏԵԼԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԷՏԱԼՈՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԷՏԱԼՈՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՈՒՇԱՄԵԴԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏՎՈ ՄԵԴԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏՎՈԳԻՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆՄՈՒՇ (ԱԶԳԱՅԻՆ ԷՏԱԼՈՆ)
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐԻ ՌԵԺԻՄԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԱՅԻՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԱՐԳԵԼՈՑԱՅԻՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՋՐԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՂԱՎԱՐ ՏՈՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅ ԼԻՆԵԼԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
ԱԶԳՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅԵՐ
ԱԶԴԱԳԻՐ
ԱԶԴԱԳԻՐ
ԱԶԴԱԿԱՅԻՆ ԱՂՄՈՒԿ
ԱԶԴԱԿԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԱԶԴԱԿԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԱԶԴԱԿԻՐ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ԶԵՆՔ
ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ
ԱԶԴԱՐԱՐ
ԱԶԴԱՐԱՐԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆ
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄ
ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄ
ԱԼԻՄԵՆՏ /ԱՊՐՈՒՍՏԻ ՄԻՋՈՑԻ (ԱԼԻՄԵՆՏԻ)/
ԱԼԻՄԵՆՏԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ
ԱԼԻՄԵՆՏԻ ՀՈԺԱՐԱԿԱՄ ՎՃԱՐՈՒՄԸ
ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԳՈՎԱԶԴ
ԱԼՅՈՒՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՅՈՒԹ
ԱԼՐԱՅԻՆ ԿԵՐ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՐՁՈՒՄՆԵՐ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՐՁՈՒՄ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՐՁՈՒՄՆԵՐ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿ
ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ
ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ
ԱԽՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ԱԿԱԴԵՄԻԱ (ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ)
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԱՆԴԱՄ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԱՆԴԱՄ
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍԻ ԵՎ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԹՂԹԱԿԻՑ ԱՆԴԱՄԻ ՏԻՏՂՈՍ
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂ
ԱԿՆՀԱՅՏ ՍՈՒՏ ՄԱՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՆՀԱՅՏ ՍՈՒՏ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ՏԱԼԸ
ԱԿՈՍԱՓՈՂ ՀՐԱԶԵՆ
ԱԿՏԵՐԻ ԳՐՔԵՐ
ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՃԱՆԱՉԵԼԸ
ԱԿՏԻՎԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎԻ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՎԵԼԱՃ
ԱԿՏԻՎԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱՐԳ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՐԺԵՔ /ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ/
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԺԵՔ /ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ/
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ԱՐԺԵՔ /ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ/
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱԿԺԵՔ /ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՆՑ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ/
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ
ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
ԱԿՏՈՒԱՐ
ԱԿՏՈՒԱՐ
ԱԿՐԵԴԻՏԻՎ
ԱԿՑԵՊՏ
ԱԿՑԵՊՏ (ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ)
ԱԿՑԵՊՏԻ ՀԵՏԿԱՆՉԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐՈՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՐԿԱՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ /ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԸ ՎՃԱՐՎՈՒՄ Է ՀԱՐԿՄԱՆ/
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ /ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՆ/
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԸ
ԱԿՑԻԶԻՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
ԱՀԱԲԵԿԻՉ
ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՁ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՁ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՂԲ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԻ ԳԵՐԱՎՃԱՐՆԵՐ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՄՈՏ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՊԱՀՈՒՄԸ
ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՄՈՏ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՊԱՀՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏՎԵԼԸ
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏԻ
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏԻ
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒ ԱՎԵՐՎԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԸ
ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏ
ԱՂՄՈՒԿԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ԱՂՏՈՏԻՉ
ԱՂՏՈՏԻՉ
ԱՂՏՈՏՈՂ (ՎՆԱՍԱԿԱՐ) ՆՅՈՒԹ
ԱՂՏՈՏՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ
ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ
ԱՂՏՈՏՈՒՄ
ԱՂՔԱՏԱՑՎԱԾ ՈՒՐԱՆ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՄԱՍԸ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏ
ԱՃՅՈՒՆԱՍԱՓՈՐ
ԱՃՈՒՐԴ
ԱՃՈՒՐԴ
ԱՃՈՒՐԴԱՎԱՐ
ԱՃՈՒՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼԸ
ԱՃՈՒՐԴԻ (ՄՐՑՈՒՅԹԻ) ԾԱԽՍ
ԱՃՈՒՐԴԻ (ՄՐՑՈՒՅԹԻ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԱՃՈՒՐԴԻ (ՄՐՑՈՒՅԹԻ) ՊԱՅՄԱՆ
ԱՄԱՆՈՐ
ԱՄԱՌԱՆՈՑ
ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼ
ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՆ ՃՇՏՈՒՄ
ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆԸ
ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ՎԵՐՋԻՆ ԽՈՍՔԸ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՕՐԱԿԵՐՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԿԵՐ
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՄԵՐԻԿԱ-ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ՍՈՐՏ
ԱՄԼԱՑՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ԱՄԼԱՑՈՒՄ
ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻՈՆ ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐ
ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻՈՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
ԱՄՈՐՏԻԶԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔ
ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱԶԳԱՆՎԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
ԱՄՈՒՍՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԸ
ԱՄՈՒՍՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔ
ԱՄՈՒՍՆՈՒ ԴԵՄ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ՏԱԼՈՒՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԱՄՈՒՍՆՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐՈՒՍՏԻ ՄԻՋՈՑ ԲՌՆԱԳԱՆՁԵԼԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՎԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԿՆՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԿՆՔՄԱՆՆ ԱՐԳԵԼՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼԸ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
ԱՄՈՒՐԻ
ԱՄՊԵՐԻ ՍՏՈՐԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՍԱԹԻՎ
ԱՄՐԱԳՐՈՒՄ
ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ձախ մասից ընտրեք անհրաժեշտ արտահայտությունը՝  բացատրությունը տեսնելու համար
Ձեզ հետաքրքրող բառը կամ արտահայտությունը կարող եք գտնել որոնման աշխատակարգի օգնությամբ