Իրավաբանական տերմինների բառարան

Որոնում:
15637 տերմիններ
"ԻՐԱԿԱՆ (ՌԵԱԼ)" ԻՐԱՎՈՒՆՔ
"ԻՐԱԿԱՆ (ՌԵԱԼ)" ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
"ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇԱՀԻ" ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
"ՕՐԵՆՔ" ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
"ՕՐԵՆՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՍՏԵՂԾՎԱԾ" ԴԱՏԱՐԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-01 ՖԻԼԱՏԵԼԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ
«ԱԴՌ (ADR)» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
«ԱԶԳԱՅԻՆ» ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ
«ԱԶԳԱՅԻՆ» ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՇՆՈՐՀՈՒՄԸ
«ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶՐԿՈՒՄ» ՀՀՄՍ 36
«ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ» ՖՀՄՄԿ 18
«ԱԿՏԻՎՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՇՆՈՐՀՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱԿՏՈՒԱՐԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱԿՏՈՒԱՐԱՅԻՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՅԼ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ» ՖՀՄՍ 12
«ԱՅԼ ՀԱՇԻՎՆԵՐ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՅԼ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՅԼ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՆԱՎԱՐՏ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ» ՊԱՍԻՎ ՎԱՐՔԱԳԻԾ
«ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏ»
«ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՏՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ»
«ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ» ՖՀՄՄԿ 15
«ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎՐՈՅԻ» ՄՄԿ 7
«ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐ» ՀՀՄՍ 19
«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՍՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ» ՄԵԴԱԼԸ
«ԱՊԱԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՖՈՆԴԵՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ» ՖՀՄՄԿ 5
«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ» ՖՀՄՍ 4
«ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՆԻ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՌԱՆՁԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀՀՄՍ 27
«ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է
«ԱՏԱ ԿԱՌՆԵՏ»
«ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ» ԾՐԱԳԻՐ
«ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՀԱՍՈՒՅԹ` ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՀԱՍՈՒՅԹ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ» ՀՀՄՍ 21
«ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՈՒՄ ԶՈՒՏ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԵՋԵՐԸ» ՖՀՄՄԿ 16
«ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՎՃԱՐՈՒՄ» ՖՀՄՍ 2
«ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ»
«ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ». ԳՐԱՎ
«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏ» ՀԱՇԻՎ
«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՀՄՍ 41
«ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՍԵԳՄԵՆՏՆԵՐ» ՖՀՄՍ 8
«ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ. ԽՐԱԽՈՒՍՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ» ՄՄԿ 15
«ԳՈՒԴՎԻԼ» ՀԱՇԻՎ
«ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԳՐԱՎԱՏՈՒՆ» ԲԱՌԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
«ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ» ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍ
«ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ ԱՌՀԱՇԻՎ ՏՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ ՀԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ ՎԱՃԱՌՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏ» ՀԱՇԻՎ
«ԴԵՊՔ-ՍՏՈՒԳՈՒՄ»
«ԴԵՌԵՎՍ ՉՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱԿՏՈՒԱՐԱՅԻՆ ՕԳՈՒՏ (ՎՆԱՍ)» ՀԱՇԻՎ
«ԴԵՌԵՎՍ ՉՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՆՑՅԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՃ» ՀԱՇԻՎ
«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ» ՀԱՇԻՎ
«ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԴՐԱՄԱՐԿՂ» ՀԱՇԻՎ
«ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՇՆՈՐՀՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԵՍ ԵՄ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿ
«ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՂ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ»
«ԵՐԵԽԱՅԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՇԱՀ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆԸ
«ԵՐԵՎԱՆ» ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ
«ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԳԾՈՎ ՎՃԱՐՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԳԾՈՎ ՎՃԱՐՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՍ» ՀԱՇԻՎ
«ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՄՈՒՏՔԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՍ» ՀԱՇԻՎ
«ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՎՃԱՐՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՎՃԱՐՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՍ» ՀԱՇԻՎ
«ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՖՀՄՄԿ 6
«ԷՐԵԲՈՒՆԻ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑ
«ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՄ ՕՏԱՐՄԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՄ ՕՏԱՐՄԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ՀԱՇՎԱՆՑՈՒՄՆ ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶՐԿՈՒՄ (ԱՆՀԱՎԱՔԱԳՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ)» ՀԱՇԻՎ
«ԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.» ՀՀՄՍ 26
«ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ» ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԿՈՉՈՒՄ
«ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆ
«ԻՆ ՎԻՏՐՈ» ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ
«ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՉԱՓՈՒՄԸ» ՖՀՄՍ 13
«ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ` ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ` ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՉԱՓՎՈՂ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԻՐԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԻՐԱՑՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒՄԻՑ ՀԱՍՈՒՅԹԻ ՃՇԳՐՏՈՒՄ» ՀԱՇԻՎ
«ԻՐԱՑՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔ` ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ» ՀԱՇԻՎ
«ԻՐԱՑՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔ» ՀԱՇԻՎ
«ԽԻՍՏ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԼԱՆԿՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԽՈՏԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՇՏԿՄԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՑԵՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ» ՄՄԿ 29
«ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՑԵՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՖՀՄՄԿ 12
«ԿԱՄՔ» ԵՎ «ԿԱՄԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
«ԿԱՆԱՉ» ԿԱՄ «ԿԵՆԴԱՆԻ» ՏԱՆԻՔ
«ԿԱՆԱՉ» ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՆԵՐ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՀԱՇԻՎ
«ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԿՈՂՄԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐ» ՀՀՄՍ 24
«ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ» ՀՀՄՍ 11
«ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԳԾՈՎ ՎՃԱՐՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՄՈՒՏՔԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՎՃԱՐՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՇԻՎ
«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ ԱՆՁ»`
«ԿՈՄԻՍԻԱՅԻ ԵՎ ԿՈՆՍԻԳՆԱՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԿՈՄԻՍԻԱՅԻ ԵՎ ԿՈՆՍԻԳՆԱՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԸ ԵՎ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ» ՖՀՄՄԿ 2
«ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԱՃԱԽՈՐԴ».
«ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ» ՖՀՄՄԿ 13
«ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՖՀՄՍ 10
«ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ» ՖՀՄՄԿ 4
«ՀԱՄԱՏԵՂ ԲՆԱԿՎԵԼ» ԵԶՐՈՒՅԹ
«ՀԱՄԱՏԵՂ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՖՀՄՍ 11
«ՀԱՅ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», «ՀԱՅԿԱԿԱՆ» ԲԱՌԵՐԸ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՐՈՍ» ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՈՉՈՒՄԸ
«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» ՄԵԴԱԼԸ
«ՀԱՇՎԱՆՑՄԱՆ (ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ) ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՍԽԱԼՆԵՐ» ՀՀՄՍ 8
«ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՑ ՀԵՏՈ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ ԴԵՊՔԵՐ» ՀՀՄՍ 10
«ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՎԱ ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ (ՎՆԱՍ)» ՀԱՇԻՎ
«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀՄՍ 7
«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ԳԵՐԱԶԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՄԵԴԱԼԸ
«ՀԱՍՈՒՅԹ. ԲԱՐՏԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԵՐԱՌՈՒՄ ԵՆ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄՄԿ 31
«ՀԱՍՈՒՅԹ» ՀՀՄՍ 18
«ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՄԲ ԵՎ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՄԲ ԵՎ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ ԵՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՄԻՍԻԱՅԻ ՈՒ ԿՈՆՍԻԳՆԱՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԴՈՒՐՍ ԳՐՎԱԾ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԴՈՒՐՍ ԳՐՎԱԾ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ` ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ` ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ՉԻՐԱՑՎԱԾ ՕԳՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ` ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԵՏ ԳՆՎԱԾ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳԾՈՎ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԵՏԵՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ»
«ՀԵՏԵՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ». ԳՐԱՎ
«ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ» ՀՀՄՍ 16
«ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄԻՑ ԱՐԺԵՔԻ ԱՃ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՇԻՎ
«ՀԻՄՆԱՎՈՐ ԿԱՍԿԱԾ»
«ՀՀՄՍ 19-ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱԿՏԻՎԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ, ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՖՀՄՄՍ 14
«ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՀՈՎԱՆՈՑԱՅԻՆ» ԳՈՎԱԶԴ
«ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ՀԱՇԻՎ
«ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ» ՖՀՄՍ 3
«ՄԱԿԱԲԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՑ ՀԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ» ՖՀՄՄԿ 20
«ՄԱՇՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ»
«ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԽԱՉ» ՇՔԱՆՇԱՆԸ
«ՄԵԿ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԻՆ ԲԱԺԻՆ ԸՆԿՆՈՂ ՇԱՀՈՒՅԹ» ՀՀՄՍ 33
«ՄԻՆՉԵՎ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ՊԱՀՎՈՂ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՄՈՒՏՔԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՄԻՆՉԵՎ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ՊԱՀՎՈՂ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՍ» ՀԱՇԻՎ
«ՄԻՆՉԵՎ ՄԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ՊԱՀՎՈՂ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՄՈՒՏՔԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐԺԵԶՐԿՈՒՄ» ՖՀՄՄԿ 10
«ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀՀՄՍ 34
«ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՉԲԱՇԽՎԱԾ ՇԱՀՈՒՅԹ (ՉԾԱԾԿՎԱԾ ՎՆԱՍ)» ՀԱՇԻՎ
«ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՈՒՄ» ՀԱՇԻՎ
«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔ» ՀԱՇԻՎ
«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔ» ՀՀՄՍ 40
«ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ԱՍՈՑԻԱՑՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ» ՀՀՄՍ 28
«ՆՅՈՒԹԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՆՈՅՅԱՆ ՏԱՊԱՆ» ԱՐԾԱԹԵ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐԱՄ
«ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏ»
«ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ՓՈՔՐԱՐԺԵՔ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ԱՐԱԳԱՄԱՇ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ» ՀԱՇԻՎ
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՆՐԱ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՈՒՄ» ՄՄԿ 25
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԵՐ» ՀՀՄՍ 12
«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍ (ԵԿԱՄՈՒՏ)» ՀԱՇԻՎ
«ՇԱՀՈՒՅԹ ԿԱՄ ՎՆԱՍ» ՀԱՇԻՎ
«ՇՆՈՐՀՆԵՐԻՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՍՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԵՎ ԱՐԺԵԶՐԿՄԱՆ (ԱՆՀԱՎԱՔԱԳՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ) ՀԱԿԱԴԱՐՁՈՒՄԻՑ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԵՎ ԱՐԺԵԶՐԿՈՒՄԻՑ (ԱՆՀԱՎԱՔԱԳՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԻՑ) ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻՆ» ՖՀՄՄԿ 17
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶՐԿՈՒՄ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՍՏԵՂԾՄԱՆ) ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱՊԻՏԱԼԱՑՎՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶՐԿՈՒՄ (ԱՆՀԱՎԱՔԱԳՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ)» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ. ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔԻ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՄՄԿ 32
«ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀՀՄՍ 38
«ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԶՐԿՈՒՄ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՆԵՐՍՏԵՂԾՄԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱՊԻՏԱԼԱՑՎՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ»
«ՈՐՊԵՍ ԳՐԱՎ ՊԱՀՎՈՂ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՐՊԵՍ ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՐՊԵՍ ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՐՊԵՍ ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՐՊԵՍ ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՐՊԵՍ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԴԱՍԱԿԱՐԳՎԱԾ ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՈՐՊԵՍ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՎՈՂ ԴԱՍԱԿԱՐԳՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՉԿՐԱԾ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՉԿՐԱԾ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՉՀԱՏՈՒՑՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎՆԱՍ» ՀԱՇԻՎ
«ՉՎԱՍՏԱԿԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՉՎԱՍՏԱԿԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՉՎՃԱՐՎԱԾ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՈՒՄԸ
«ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐ, ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀՀՄՍ 37
«ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՇԱՐՆԵՐ» ՀՀՄՍ 2
«ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՆՎԱԶՈՒՄ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔԱՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՐՏՔԵՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ԱՅԼ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՐՏՔԵՐ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՅԼ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՐՏՔԵՐ ՀԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՐՏՔԵՐ ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԱՐՏՔԵՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ» ՀԱՇԻՎ
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ» ՀՀՄՍ 20
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ` ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊԻ» ՄՄԿ 10
«ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ԱՐԺԵՔԸ» ՀԱՇԻՎ
«ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՇԻՎ
«ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ» ՀԱՇԻՎ
«ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ՉԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ՀԱՇԻՎ
«ՍՊԱՌՎՈՂ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՍՏԱՑՎԱԾ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԵԶՐՈՒՅԹ
«ՍՏՈՒՅԳ ՓԱՍՏԵՐ» ԵԶՐՈՒՅԹ
«ՍՓՅՈՒՌՔ» ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ»
«ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ` ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ` ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ՉԻՐԱՑՎԱԾ ՕԳՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ` ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀՎՈՂ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ԵՎ ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՖՀՄՍ 5
«ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՁԵՎ ՆԵՐԱՌՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ» ՄՄԿ 27
«ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՀՄՍ 17
«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ. ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԻՐԱՑՎԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ. ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԻՐԱՑՎԱԾ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ. ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԻՐԱՑՎԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ. ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԻՐԱՑՎԱԾ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ. ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԻՐԱՑՎԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԵՐԱԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐ. ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՏՉԵԼԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՈՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ ԻՐԱՑՎԱԾ ՕԳՈՒՏՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ` ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀՄՍ 29-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԵՐՍՂԱՃԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ՖՀՄՄԿ 7
«ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ` ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
«ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ` ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
«ՎՃԱՐՈՒՄՆ ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՏՐՎԱԾ ԸՆԹԱՑԻԿ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐ» ՀՀՄՍ 23
«ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԿԱՊՎԱԾ ԱՐՏԵՐԿՐՅԱ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ» ՀԱՇԻՎ
«ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊԱԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ՖՀՄՄԿ 1
«ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՄԱՏՉԵԼԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՖՀՄՍ 6
«ՕԺԱՆԴԱԿ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՇԻՎ
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ. ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐ» ՖՀՄՍ 7
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ. ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ԵՎ ՉԱՓՈՒՄԸ» ՀՀՄՍ 39
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ. ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ» ՀՀՄՍ 32
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ» ՖՀՄՍ 9
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ» ՀԱՇԻՎ
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԵՐՍՂԱՃԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ՀՀՄՍ 29
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՈՐԴԵԳՐՈՒՄԸ» ՖՀՄՍ 1
«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ» ՀՀՄՍ 1
Ձախ մասից ընտրեք անհրաժեշտ արտահայտությունը՝  բացատրությունը տեսնելու համար
Ձեզ հետաքրքրող բառը կամ արտահայտությունը կարող եք գտնել որոնման աշխատակարգի օգնությամբ