Սեղմել Esc փակելու համար:
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԱԶԴԱԳՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԱԶԴԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

2 մայիսի 1996թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

2 մայիսի 1996 թ. թվ 146

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԱԶԴԱԳՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1993 թվականի հուլիսի 20-ի «Արժեթղթերի շրջանառության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կիրարկելու մասին» որոշման 4-րդ կետի «է» ենթակետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում  է.

1. Հաստատել արժեթղթերի թողարկման օրինակելի ազդագիրը (կցվում է):

2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արժեթղթեր թողարկողները կամ նրանց կողմից լիազորված անձինք պարտավոր են գրանցման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական լիազորված մարմին ներկայացնել արժեթղթերի թողարկման ազդագիր` սույն որոշմամբ հաստատված օրինակելի ազդագրին համապատասխան:

3. Սահմանել, որ արժեթղթերի տեղաբաշխում իրականացնող անձը պարտավոր է յուրաքանչյուր ներդրողին հնարավորություն տալ ծանոթանալու տեղաբաշխվող արժեթղթերի թողարկման ազդագրին:

4. Սահմանել, որ արժեթղթերի թողարկման ազդագիրը լրացնելիս արժեթղթեր թողարկողները կամ նրանց կողմից լիազորված անձինք պարտավոր են պահպանել սույն ազդագրի պահանջները:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1996 թվականի մայիսի 2-ից:

 

Հաստատված է

ՀՀ կառավարության 1996 թվականի

մայիսի 2-ի թիվ 146 որոշմամբ

 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԱԶԴԱԳԻՐ

i

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ

 

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

--------------------------------------------------------------------------

          Հ Ա Ս Տ Ա Տ Վ Ա Ծ   Է              Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ա Ծ   Է

----------------------------------

/թողարկողի համապատասխան իրավասու           ՀՀ արժեթղթերի շուկայի          

----------------------------------         տեսչությունում

կառավարման մարմնի անվանումը և

----------------------------------

արժեթղթերի թողարկման մասին ընդունված       (Գրանցումը վավերացվում է ՀՀ

----------------------------------         ֆինանսների նախարարության

որոշման համարն ու ամսաթիվը/                դրոշմակնիքով)

----------------------------------

/ստորագրությունները/

 

«---------------------------------------------»

/արժեթղթերը թողարկող ձեռնարկության անվանումը/

---------------------------------------------

             /ձեռնարկության կազմակերպական իրավական տեսակը/

             ---------------------------------------------

                       /արժեթղթերի տեսակը/

 

Թ Ո Ղ Ա Ր Կ Մ Ա Ն  Ա Զ Դ Ա Գ Ի Ր

 

Ազդագրում զետեղված հաշվապահական                  ՎԱՎԵՐԱՑՎԱԾ Է

հաշվետվությունների արժանահավատությունը    --------------------------------

վավերացված է                              /թողարկողի կողմից լիազորված և

--------------------------------------    --------------------------------

/աուդիտորական կազմակերպության անվանումը/  թողարկումը կազմակերպող կազմակեր-

----------------------------կողմից        --------------------------------

--------------------------------------    պության առկայության դեպքում

/աուդիտորական կազմակերպության ղեկավարի    --------------------------------

--------------------------------------    ղեկավարի անվանումը և

ստորագրությունը/                          --------------------------------

--------------------------------------    ստորագրությունը/

        /ամսաթիվը/                        --------------------------------

                                                 /ամսաթիվը/

 

--------------------------------------------------------------------------

 

1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ ԹՈՂԱՐԿՈՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ (ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ) ՄԱՍԻՆ

 

1.1. Թողարկողի լրիվ անվանումը «---------------------------------»

Թողարկողի կրճատ անվանումը «---------------------------------»

 

1.2. Թողարկողի հասցեն --------------------------------------------

 

1.3. Թողարկողի կազմակերպական իրավական տեսակը ---------------------

---------------------------------------------------------------------

 

գրանցման համարը -----------------------------------------------------

 

գրանցող մարմնի անվանումը -------------------------------------------

/լրացվում է գործող իրավաբանական անձանց համար/

 

Թողարկողը հանդիսանում է ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

իրավահաջորդը, որը գրանցված է ----------------------------------------

/գրանցման ամսաթիվը, գրանցող մարմնի անվանումը/

 

---------------------------------------------------------------------

/հերթականությամբ նշել այն բոլոր ձեռնարկությունները, որոնց վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվել է արժեթղթեր թողարկող իրավաբանական անձը/

 

1.4. Տեղեկություններ թողարկողի ղեկավար պաշտոնյաների մասին

--------------------------------------------------------------------------

                                Բաժնեմասը, թողարկման   Վերջին հինգ տարվա

                                մասին որոշումն ընդու-  ընթացքում զբաղեցրած

 Պաշտոնը           Ա.Հ.Ա.       նելու պահին` նշելով    պաշտոնները

                                նրա կողմից տնօրինվող

                                արժեթղթերի քանակն ըստ

                                տեսակների

--------------------------------------------------------------------------

Տնօրեն (նախագահ)

--------------------------------------------------------------------------

Փոխտնօրեն (նախագահի տեղակալ)

--------------------------------------------------------------------------

Գլխավոր հաշվապահ

--------------------------------------------------------------------------

 

1.5. Տեղեկություններ թողարկողի վարչության /խորհրդի/ անդամների կամ տնօրենների խորհրդի անդամների մասին

--------------------------------------------------------------------------

                       Վերջին հինգ տարիների   Բաժնեմասի չափը կանոնադրական

  Ա.Հ.Ա.               ընթացքում զբաղեցրած    կապիտալում արժեթղթերի տվյալ

                       պաշտոնները             թողարկման մասին որոշումն

                                              ընդունելու պահին և

                                              տնօրինվող արժեթղթերի քանակն

                                              ըստ տեսակների

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 

1.6. Թողարկողի տնօրենի (նախագահի) հետ կնքված կոնտրակտի /պայմանագրի/ հիմնական պայմանները -----------------------------------------------------

/ժամկետը, կոնտրակտի միակողմանի լուծման պայմանները,

 

-------------------------------------------------------------------------

         աշխատանքի վարձատրության ձևը և չափը /

 

1.7. Այն բաժնետերերի (փայատերերի) լրիվ անվանումները և գտնվելու վայրերը, ովքեր արժեթղթերի տվյալ թողարկման մասին որոշումն ընդունելու պահին ունեն ձայների ընդհանուր թվի հինգ և ավելի տոկոսը (նոր ստեղծվող ընկերության դեպքում հիմնադիրների անվանումները կամ Ա.Հ.Ա., գտնվելու վայրերը և նրանց փայաբաժինները կանոնադիր հիմնադրամում)

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

 

1.8. Թողարկողի կառավարման մարմինները, դրանց ընտրության /նշանակման/ կարգն ու պայմանները ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

/լրացվում է համաձայն հիմնադիր փաստաթղթերի համապատասխան կետերի/

 

1.9. Թողարկողի կառավարման մարմինների իրավասությունները (ժողովների հրավիրման, որոշումների ընդունման կարգը և կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավասություններ)

--------------------------------------------------------------------------

/լրացվում է համաձայն հիմնադիր փաստաթղթերի համապատասխան կետերի /

--------------------------------------------------------------------------

 

1.10. Թողարկողի բաժնետերերի (փայատերերի) իրավունքները և պարտականությունները ------------------------------------------------------

/լրացվում է համաձայն հիմնադիր փաստաթղթերի համապատասխան

 

--------------------------------------------------------------------------

կետերի/

 

1.11. Թողարկողի հիմնադիրների իրավունքները, արտոնությունները և պարտականությունները ------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

/լրացվում է համաձայն հիմնադիր փաստաթղթերի համապատասխան կետերի/

 

1.12. Տեղեկություններ ՀՀ տարածքում և նրանից դուրս գտնվող այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում թողարկողի բաժնեմասը կազմում է հինգ տոկոս և ավելի

-------------------------------------------------------------------------

Իրավաբանական անձանց կազմա-    Լրիվ          Գտնվելու  Թողարկողի բաժնեմասը

կերպաիրավական տեսակները       անվանումը     վայրը     կանոնադրական

(կազմակերպությունների                                 հիմնադրամում

տեսակները)

-------------------------------------------------------------------------

                                                      տոկոս-  գումարային

                                                      ներով   արտահայտու-

                                                              թյամբ

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 

1.13. Թողարկողի բոլոր դուստր ձեռնարկությունների և առանձնացված ստորաբաժանումների (մասնաճյուղերի) ցուցակը, գտնվելու վայրերը, հիմնադրման ամսաթիվը և տարեթիվը, դրանց ղեկավարների անունը, հայրանունը, ազգանունը, դրանց տնօրինության տակ գտնվող կապիտալի չափը, արտադրանքի (ծառայությունների, աշխատանքների) ծավալը, շահույթը, պարտքերի գումարը վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ --------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

 

1.14. Թողարկողի մասնակցությունը (անդամակցությունը) հոլդինգներում, տնտեսական միավորումներում, բորսաներում -----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

(նշել նրանց անվանումը, գտնվելու վայրը, թողարկողի իրավունքները և պարտականությունները կապված այդ մասնակցության (անդամակցության) հետ)

 

1.15. Թողարկողի գործունեության տեսակները ------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

(լրացվում է համաձայն թողարկողի կանոնադրության)

 

(լիցենզավորման ենթակա տնտեսական գործունեության իրականացման դեպքում տրված լիցենզիայի ամսաթիվը, համարը, լիցենզավորող պետական մարմնի անվանումը և լիցենզիայի գործունեության ժամկետը).

 

1.16. Թողարկողի կողմից արտադրված արտադրանքի, մատուցված ծառայությունների և կատարված աշխատանքների ծավալը վերջին երեք տարվա ընթացքում`

 

--------------------------------------------------------------------------

Արտադրանքի (ծառայու-      Չափման      Ծավալը       Ծավալը      Ծավալը

թյան, աշխատանքի)          միավորը     199---թ.    199---թ.     199---թ.

անվանումը (տեսականին)

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

 

1.17. Հիմնական միջոցների ցուցակն ըստ տեսակների, դրանց հաշվեկշռային արժեքը

(հազ. դրամ)

--------------------------------------------------------------------------

Ցուցանիշի անվանումը              Հաշվեկշռային   Մաշվածքը       Մնացորդային

                                 արժեքը առ                     արժեքը առ

                             «---»----199--թ. «---»---199  թ. «--»---199 թ

--------------------------------------------------------------------------

Հիմնական միջոցներ

--------------------------------------------------------------------------

շենքեր

--------------------------------------------------------------------------

կառույցներ

--------------------------------------------------------------------------

մեքենաներ և սարքավորումներ

--------------------------------------------------------------------------

տրանսպորտային միջոցներ

--------------------------------------------------------------------------

գործիքներ, արտադրական ու

տնտեսական գույք

--------------------------------------------------------------------------

բանող անասուններ

--------------------------------------------------------------------------

մթերատու անասուններ

--------------------------------------------------------------------------

բազմամյա տնկարկներ

--------------------------------------------------------------------------

այլ հիմնական միջոցներ

--------------------------------------------------------------------------

ընդամենը

--------------------------------------------------------------------------

այդ թվում` արտադրական

--------------------------------------------------------------------------

           ոչ արտադրական

--------------------------------------------------------------------------

(սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա)

 

1.18. Հիմնական միջոցների տարիքային կազմն ըստ օգտագործման նորմատիվային ժամկետի

(հազ.դրամ)

--------------------------------------------------------------------------

թիվ  Հիմնական միջոցներն ըստ     Սկզբնական հաշվեկշռային  Մնացորդային արժեքը

թիվ  օգտագործման                արժեքը                  առ «---»----199 թ.

ը/կ  ժամանակամիջոցի

--------------------------------------------------------------------------

1. Օգտագործման նորմատիվային

ժամկետն անցած

--------------------------------------------------------------------------

2. Հինգ տարուց ավելի մինչև

նորմատիվային ժամկետը

լրանալը

--------------------------------------------------------------------------

3. Մինչև հինգ տարի

--------------------------------------------------------------------------

(սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա)

 

1.19. Թողարկողի աշխատողների թվաքանակը (առ «------»--------------199 թ.)

 

--------------------------------------------------------------------------

1.20. Թողարկողի նկատմամբ ՀՀ պետական լիազորված մարմինների, դատարանի, պետական արբիտրաժի, ՀՀ հարկային մարմինների կողմից վերջին երեք տարիների ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով կիրառված պատժամիջոցները

 

--------------------------------------------------------------------------

(նշել պատժամիջոցների կիրառման ամսաթիվը, պատժամիջոցներ կիրառած պետական

 

--------------------------------------------------------------------------

մարմինները, պատժամիջոցների տեսակները, դրանց կիրառման պատճառը և չափերը,

 

--------------------------------------------------------------------------

արժեթղթերի ազդագիրը գրանցող մարմին ներկայացնելու պահին պատժամիջոցներ

 

--------------------------------------------------------------------------

կիրառելու մասին համապատասխան որոշման կատարման ընթացքը)

 

1.21. Թողարկողի գործունեությունը բնութագրող տնտեսական նորմատիվների համապատասխանելիությունը ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված տնտեսական նորմատիվներին ------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

                (լրացվում է արժեթղթեր թողարկող բանկերի համար)

 

2. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ *

 

2.1. Վերջին երեք տարվա տարեկան և թողարկման ազդագրի գրանցմանը նախորդող վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ ձեռնարկության հաշվեկշռային ցուցանիշները.

(հազ.դրամ)

--------------------------------------------------------------------------

  Ցուցանիշների անվանումը                    առ       առ      առ      առ

--------------------------------------------------------------------------

           1                                2        3       4       5

--------------------------------------------------------------------------

Ա Կ Տ Ի Վ

--------------------------------------------------------------------------

1. Հիմնական և այլ շրջանառու միջոցներ

--------------------------------------------------------------------------

Հիմնական միջոցներ` սկզբնական արժեքը

մնացորդային արժեքը

--------------------------------------------------------------------------

Ոչ նյութական ակտիվներ`

սկզբնական արժեքը

մնացորդային արժեքը

--------------------------------------------------------------------------

Տեղակայման ենթակա սարքավորումներ

--------------------------------------------------------------------------

Կապիտալ ներդրումներ

--------------------------------------------------------------------------

Երկարաժամկետ ֆինանսական ներդրումներ

--------------------------------------------------------------------------

Հաշվարկներ հիմնադիրների հետ

--------------------------------------------------------------------------

Այլ արտաշրջանառու ակտիվներ

--------------------------------------------------------------------------

Ընդհամենը` առաջին բաժնով

--------------------------------------------------------------------------

2. Պաշարներ և ծախսեր

--------------------------------------------------------------------------

Արտադրական պաշարներ

--------------------------------------------------------------------------

Աճեցվող և բտվող անասուններ

--------------------------------------------------------------------------

Փոքրարժեք և արագամաշ առարկաներ`

սկզբնական արժեքը

մնացորդային արժեքը

--------------------------------------------------------------------------

Անավարտ արտադրություն

--------------------------------------------------------------------------

Գալիք ժամանակաշրջանի ծախսերը

--------------------------------------------------------------------------

Պատրաստի արտադրանք

--------------------------------------------------------------------------

Ապրանքներ`        վաճառքի գինը

              առևտրային հավելավճար

                  գնման գինը

--------------------------------------------------------------------------

Շրջանառության ծախքեր`

մնացորդ ապրանքների վրա

--------------------------------------------------------------------------

Ընդամենը` երկրորդ բաժնով

--------------------------------------------------------------------------

3. Դրամական միջոցներ, հաշվարկներ և այլ ակտիվներ

--------------------------------------------------------------------------

* Բանկերի կողմից արժեթղթեր թողարկելու դեպքում սույն բաժնում արտահայտվում են բանկերի համար սահմանված համապատասխան հաշվապահական հաշվետվության տվյալները և ձևերը:

 

--------------------------------------------------------------------------

Հաշվարկներ դեբիտորների հետ`

- ապրանքների, աշխատանքների,

ծառայությունների համար

- ստացած մուրհակների գծով

- դուստր ձեռնարկությունների հետ

- բյուջեի հետ

- այլ դեբիտորների հետ

--------------------------------------------------------------------------

Մատակարարներին և կապալառուներին տրված կանխավճարներ

--------------------------------------------------------------------------

Կարճաժամկետ ֆինանսական ներդրումներ

--------------------------------------------------------------------------

Դրամական միջոցներ`

- դրամարկղ

- հաշվարկային հաշիվ

- արժութային հաշիվ

- այլ դրամական միջոցներ

--------------------------------------------------------------------------

Այլ շրջանառու ակտիվներ

--------------------------------------------------------------------------

Ընդամենը` երրորդ բաժնով

--------------------------------------------------------------------------

Վնասներ`

նախորդ տարիների,

հաշվետու տարվա,

--------------------------------------------------------------------------

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

--------------------------------------------------------------------------

Պ Ա Ս Ս Ի Վ

--------------------------------------------------------------------------

1. Սեփական միջոցների աղբյուրներ

----------------------------

Կանոնադիր ֆոնդ

--------------------------------------------------------------------------

Հիմնական միջոցների մաշվածություն

--------------------------------------------------------------------------

Ոչ նյութական ակտիվների մաշվածություն

--------------------------------------------------------------------------

Փոքրարժեք և արագամաշ առարկաների մաշվածություն

--------------------------------------------------------------------------

Պահուստաֆոնդ

--------------------------------------------------------------------------

Հատուկ նշանակության ֆոնդեր

--------------------------------------------------------------------------

Նպատակային ֆինանսավորում և մուտքեր

--------------------------------------------------------------------------

Վարձակալական պարտավորություններ

--------------------------------------------------------------------------

Հաշվարկներ հիմնադիրների հետ

--------------------------------------------------------------------------

Նախորդ տարիների չբաշխված շահույթ

--------------------------------------------------------------------------

Շահույթ` հաշվետու տարվա

օգտագործվել է

--------------------------------------------------------------------------

Հաշվետու տարվա չբաշխված շահույթ

--------------------------------------------------------------------------

Ընդամենը` առաջին բաժնով

--------------------------------------------------------------------------

2. Երկարաժամկետ պասսիվներ

--------------------------------------------------------------------------

Բանկերի երկարաժամկետ վարկեր

--------------------------------------------------------------------------

Երկարաժամկետ փոխառություններ

--------------------------------------------------------------------------

Ընդամենը` երկրորդ բաժնով

--------------------------------------------------------------------------

3. Հաշվարկներ և պասսիվներ

-----------------------

--------------------------------------------------------------------------

Բանկերի կարճաժամկետ վարկեր

--------------------------------------------------------------------------

Բանկերի վարկեր աշխատողների համար

--------------------------------------------------------------------------

Կարճաժամկետ փոխառություններ

--------------------------------------------------------------------------

Վարկային էմիսիայի միջոցներ

--------------------------------------------------------------------------

Հաշվարկներ կրեդիտորների հետ`

- ապրանքների աշխատանքների և

ծառայությունների համար

- տրված մուրհակների գծով

- աշխատանքների վճարման գծով

- սոցիալական ապահովագրության և

ապահովության գծով

- գույքային և անձնական

ապահովագրության գծով

- դուստր ձեռնարկությունների հետ

- արտաբյուջետային վճարումների գծով

- բյուջեի հետ

- այլ կրեդիտորների հետ

--------------------------------------------------------------------------

Գնորդներից և պատվիրատուներից ստացված կանխավճարներ

--------------------------------------------------------------------------

Գալիք ժամանակաշրջանի եկամուտներ

--------------------------------------------------------------------------

Առաջիկա ծախսերի և վճարների պահուստաֆոնդ

--------------------------------------------------------------------------

Այլ կարճաժամկետ պասսիվներ

--------------------------------------------------------------------------

Ընդամենը` երրորդ բաժնով

--------------------------------------------------------------------------

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

--------------------------------------------------------------------------

(սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա):

 

2.2. Վերջին երեք ֆինանսական տարվա և թողարկման ազդագրի գրանցմանը նախորդող վերջն հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքները

 

(հազ.դրամ)

--------------------------------------------------------------------------

                       -----------   -----------   ----------   ----------

                       (ժամանակա-     (ժամանակա-   (ժամանակա-   (ժամանակա-

                        միջոցը)        միջոցը)      միջոցը)      միջոցը)

 Ցուցանիշի             ---------------------------------------------------

 անվանումը             շա-  վնաս     շա-   վնաս    շա-  վնաս    շա-  վնաս

                      հույթ (ծախ-    հույթ (ծախ-  հույթ (ծախ-  հույթ (ծախ-

                             սեր)           սեր)         սեր)         սեր)

--------------------------------------------------------------------------

1. Արտադրանքի,

   աշխատանքների,              x              x            x            x

ծառայությունների

իրացումից

ստացված հասույթը

(առանց ԱԱՀ և

ակցիզային հարկերի)

--------------------------------------------------------------------------

2. Իրացված արտադրանքի

արտադրության

աշխատանքների կատարման

   և  ծառ. ծախսերը      x             x             x           x

--------------------------------------------------------------------------

3. Իրացումից ստացված

արդյունքը

--------------------------------------------------------------------------

4. Այլ իրացումից

ստացված արդյունքը

--------------------------------------------------------------------------

5. Արտաիրացումային

եկամուտներ և ծախսեր

--------------------------------------------------------------------------

5ա. Այդ թվում`

արժեթղթերի գծով և

համատեղ ձեռ. բաժնե-

մասնակցությունից

--------------------------------------------------------------------------

6. Ընդամենը շահույթ և

վնաս

--------------------------------------------------------------------------

7. Հայցի վաղեմության

ժամկետը լրացած

վնասներով դուրս գրված

դեբիտորական պարտքեր

--------------------------------------------------------------------------

8. Հաշվեկշռային շահույթ

և վնաս

--------------------------------------------------------------------------

9. Տեղեկանք` աշխատանքի

վարձատրությանն ուղղված

միջոցների նորմատիվային

մեծությունը գերազանցող

(տնտեսվող) գումարը

--------------------------------------------------------------------------

(սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման

սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա):

 

2.3. Վերջին երեք տարվա և թողարկման ազդագրի գրանցմանը նախորդող վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթի բաշխման հաշվետվությունը:

 

(հազ.դրամ)

--------------------------------------------------------------------------

                         ----------    ----------   ----------  ----------

                         (ժամանակա-    (ժամանակա-   (ժամանակա-  (ժամանակա-

                          միջոցը)       միջոցը)      միջոցը)     միջոցը)

--------------------------------------------------------------------------

1. Վճարումներ բյուջեին

--------------------------------------------------------------------------

2. Մասհանումներ`

--------------------------------------------------------------------------

         - պահուստային

(ապահովագրական) ֆոնդին

--------------------------------------------------------------------------

3. Թողարկողի տրամադրության

տակ մնացող շահույթը

--------------------------------------------------------------------------

4. Որպես շահաբաժին բաշխված

շահույթը

--------------------------------------------------------------------------

( սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման

սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա):

 

2.4. Վերջին երեք տարվա և թողարկման ազդագրի գրանցմանը նախորդող վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի վճարումները բյուջեին

 

(հազ.դրամ)

--------------------------------------------------------------------------

               ----------      ----------         ----------   ----------

               (ժամանակա-      (ժամանակա-         (ժամանակա-   (ժամանակա-

                միջոցը)         միջոցը)            միջոցը)      միջոցը)

--------------------------------------------------------------------------

Հարկերի      մնա-  հաշ-  վը-  մնա- հաշ-  վը-  մնա- հաշ-  վը- մնա- հաշ- վը-

տեսակը       ցորդ  վարկ- ճար- ցորդ վարկ- ճար- ցորդ վարկ- ճար ցորդ վարկ-ճա-

             հաշ-  ված է ված  հաշ- ված է ված  հաշ- ված է ված հաշ- ված է ր-

             վետու հաշ-   է   վե-  հաշ-    է  վե-  հաշ-    է վե-  հաշ- ված

             տարվա վետու      տու  վետու      տու  վետու     տու  վետու  է

             սկզ-  ժամա-      տար- ժամա-      տար- ժամա      տար- ժամա-

             բին   նակա-      վա   նակա-      վա   նակա-     վա   նակա-

                   շրջա-      սկզ- շրջա-      սկզ- շրջա-     սկզ- շրջա-

                   նում       բին  նում       բին  նում      բին  նում

--------------------------------------------------------------------------

1. Շահութահարկ

--------------------------------------------------------------------------

2. Ավելացված

արժեքի հարկ

--------------------------------------------------------------------------

3. Ակցիզային

հարկ

--------------------------------------------------------------------------

4. Եկամտահարկ

--------------------------------------------------------------------------

5. Գույքահարկ

--------------------------------------------------------------------------

6. Հողի հարկ

--------------------------------------------------------------------------

7. Պետական տուրքեր

--------------------------------------------------------------------------

8. Մաքսատուրք

--------------------------------------------------------------------------

9. Ներմուծման

մաքսային

վճարներ

--------------------------------------------------------------------------

10.Վճար բնական

ռեսուրսների

օգտագործման

և շրջակա

միջավայրի

աղտոտման համար

--------------------------------------------------------------------------

11.Վարկային

էմիսիայի

տոկոսավճարներ

--------------------------------------------------------------------------

12. Վարձակալական

վճարներ

--------------------------------------------------------------------------

13. Այլ հարկեր և

պարտադիր վճարումներ

--------------------------------------------------------------------------

14. Տնտեսական պատ-

ժամիջոցներ և

տույժեր` ուշացրած

օրերի համար

--------------------------------------------------------------------------

(սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա)

 

2.5. Ձեռնարկության փոխառու միջոցների շարժը

(հազ.դրամ)

--------------------------------------------------------------------------

Ցուցանիշի անվանումը     տարեսկզբի    Ստաց-   Մար-     Ազդագրի գրանցմանը

                        մնացորդը     վել է   վել է    նախորդող հաշվետու

                     --------------  (հաշ-   (վճար-   ժամանակաշրջանի

                     ըն-  ժամ- ժամ-  վարկ-   վել է)   դրությամբ

                     դա-  կե-  կետ-  վել է)

                     մե-  տա-  անց  -------  -------  --------------------

                     նը   յին       (ժամանա-  (ժամանա-  ընդա-  ժամ-   ժամ-

                                    կամիջոցը) կամիջոցը)  մենը  կետա-  կե-

                                                               յին    տանց

--------------------------------------------------------------------------

        1            2     3    4     5       6          7      8      9

--------------------------------------------------------------------------

1. Բանկերի երկարա-

ժամկետ վարկեր

--------------------------------------------------------------------------

2. Բանկերի երկարա-

ժամկետ վարկերի

տոկոսներ

--------------------------------------------------------------------------

3. Այլ երկարաժամկետ

փոխառություններ

--------------------------------------------------------------------------

4. Այլ երկարաժամկետ

փոխառությունների

տոկոսներ

--------------------------------------------------------------------------

5. Բանկերի կարճաժամկետ

փոխառություններ

--------------------------------------------------------------------------

6. Բանկերի կարճաժամկետ

փոխառությունների

տոկոսներ

--------------------------------------------------------------------------

7. Այլ կարճաժամկետ

փոխառություններ

--------------------------------------------------------------------------

8. Այլ կարճաժամկետ

փոխառությունների

տոկոսներ

--------------------------------------------------------------------------

10.Աշխատողների համար

բանկերի վարկերի

տոկոսներ

--------------------------------------------------------------------------

(սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա):

 

2.6. Ժամկետանց վարկերի և փոխառությունների դիմաց վճարման ենթակա

տոկոսներ

(հազ.դրամ)

-------------------------------------------------------------------------

Վարկատուի անվանումը կամ          Չմարված վարկերի      Վճարման ենթակա

փոխառության համարը               (փոխառությունների)   տոկոսների գումարը

                                 գումարը              (հազ.դրամ)

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

(սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա):

 

2.7. Ձեռնարկության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը

 

(հազ.դրամ)

-------------------------------------------------------------------------

Ցուցանիշի               Տարեսկզբի մնացորդը  Ստաց-  Մար-  Ազդագրի հաստատ-

անվանումը         Տող   ------------------  վել է  վել է մանը նախորդող

                        ընդա- ժամկե- ժամ-                եռամսյակի սկզբի

                        մենը  տային  կե-                 դրությամբ

                                     տանց               ------------------

                                                        ըն-  ժամ-  ժամ-

                                                        դա-  կե-   կետ-

                                                        մե-  տա-   անց

                                                        նը   յին

--------------------------------------------------------------------------

    1             2      3     4     5       6     7     8    9    10

--------------------------------------------------------------------------

Դեբիտորական պարտքեր

--------------------------------------------------------------------------

Կրեդիտորական պարտքեր

--------------------------------------------------------------------------

Այդ թվում` հայցի վաղեմության ժամ- կետը լրացած կրեդիտորական պարտքեր

--------------------------------------------------------------------------

(սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա):

 

2.8. Ժամկետանց կրեդիտորական պարտքերի դիմաց վճարման ենթակա տույժերի գումարի չափը

 

--------------------------------------------------------------------------

Կրեդիտորի անվանումը    ժամկետանց      վճարման  ենթակա  ժամկետանց

                       կրեդիտորական   տույժերի չափը    կենտրոնական պարտքերի

                       պարտքերի չափը                   վաղեմությունը

 

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

(սույն հաշվետվությունը լրացվում է թողարկողի հաշվապահական հաշվառման սինթետիկ և անալիտիկ տվյալների հիման վրա):

 

2.9. Թողարկողի երկարաժամկետ ներդրումները

(հազ.դրամ)

--------------------------------------------------------------------------

Ներդրման ուղղությունը         Ընդհ.գումարը    Գումարն ըստ մարման

                              (հազ.դրամ)      ժամկետների (հազ.դրամ)

                                              ----------------------------

                                              1-3     3-5    5-10  10-ից

                                              տարի    տարի   տարի  ավելի

--------------------------------------------------------------------------

1. Բաց Բ/Ը բաժնետոմսեր

--------------------------------------------------------------------------

2. Փակ Բ/Ը բաժնետոմսեր

--------------------------------------------------------------------------

3. Այլ փայամասնակցություններ

--------------------------------------------------------------------------

4. Պետական և պետական

կառավարման մարմինների

պարտատոմսեր

--------------------------------------------------------------------------

5. Իրավաբանական անձի կողմից

թողարկված պարտատոմսեր և

առևտրային արժեթղթեր

--------------------------------------------------------------------------

 

6. Տրված փոխառություններ

--------------------------------------------------------------------------

 

7. Այլ

--------------------------------------------------------------------------

 

2.10. Թողարկողի պահուստային, կուտակման և այլ ֆոնդերի գոյացման, օգտագործման կարգն ու պայմանները ------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

        /լրացվում է համաձայն հիմնադիր փաստաթղթերի համապատասխան կետերի/

 

3. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՂԱՐԿՈՂԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ, ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

3.1. Թողարկողի կանոնադրական հիմնադրամի չափը արժեթղթերի տվյալ թողարկման մասին որոշման ընդունման պահին կազմում է --------------------------------- Բաժնետերերի (փայատերերի) կողմից մուծված է կանոնադրական հիմնադրամի ----%-ը

 

3.2. Թողարկողի կողմից արդեն իսկ թողարկվել են

 

--------------------------------------------------------------------------

/անցյալում թողարկված և շրջանառության մեջ գտնվող բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի

--------------------------------------------------------------------------

և առևտրային արժեթղթերի թողարկման վերաբերյալ որոշումների ընդունման

 

--------------------------------------------------------------------------

ամսաթիվը, դրանց տեսակը, անվանական արժեքը, թողարկված և տեղաբաշխված արժե-

 

--------------------------------------------------------------------------

թղթերի քանակը, մարման ամսաթիվը, դրանցով վճարվող շահաբաժինների (տոկոսների)

 

--------------------------------------------------------------------------

չափերը, վճարման ժամկետները և կարգը, դրանց սեփականատերերի իրավունքներն ու

 

--------------------------------------------------------------------------

արտոնությունները, արժեթղթերի գնանշման գինը`  ֆոնդային բորսայում տվյալ

 

--------------------------------------------------------------------------

թողարկման ազդագրի հաստատման օրվա դրությամբ/

 

4. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

4.1. Արժեթղթերի թողարկման մասին որոշման ընդունման ամսաթիվը, թողարկողի կառավարման մարմնի անվանումը և համապատասխան որոշման համարը

 

--------------------------------------------------------------------------

4.2. Թողարկվող արժեթղթերի քանակը, անվանական արժեքը և թողարկման ընդհանուր գումարը---------------------------------------------------------

 

4.3. Թողարկվող արժեթղթերի քանակն ըստ տեսակների

 

--------------------------------------------------------------------------

 

4.4. Արժեթղթերի տեղաբաշխման ձևը, տեղաբաշխման կարգն ու պայմանները

 

--------------------------------------------------------------------------

4.5. Տեղաբաշխման գործընթացն սկսելու և ավարտելու ժամկետները

 

--------------------------------------------------------------------------

 

4.6. Տեղաբաշխման իրականացման հասցեները --------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

4.7. Արժեթղթեր թողարկողի կողմից լիազորված և թողարկումն իրականացնող կազմակերպության (ների) անվանումը (ները) և հասցեն (ները) -----------------

 

4.8. Արժեթղթերի շուկայի այն մասնակիցների լրիվ անվանումը և հասցեն, որոնք մասնակցելու են թողարկվող արժեթղթերի տեղաբաշխմանը, դրանց մասնակցության ձևը -------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

 

4.9. Արժեթղթերի տեղաբաշխման գինը, դրա որոշման կարգն ու պայմանները

 

--------------------------------------------------------------------------

 

4.10. Թողարկողի (նրա կողմից լիազորված անձի) կողմից բանկում բացված հաշվի համարը, որտեղ մուծվելու (փոխանցվելու) են տեղաբաշխման ընթացքում արժեթղթերի դիմաց վճարվող գումարները (նշել նաև բանկի լրիվ անվանումը և գտնվելու վայրը) և այն հասցեները, որտեղ կարելի է կատարել վերը նշված վճարումը -------------

 

--------------------------------------------------------------------------

 

4.11. Տեղաբաշխման կայացման և չկայացման պայմանները

 

--------------------------------------------------------------------------

Թողարկողի կառավարման այն մարմնի անվանումը (նոր ընկերության ստեղծման դեպքում հիմնադիրների Ա.Հ.Ա. կամ անվանումը), որի կողմից սահմանվել են արժեթղթերի տեղաբաշխման կայացման կամ չկայացման պայմանները -----------------

 

--------------------------------------------------------------------------

 

4.12. Թողարկվող արժեթղթերի դիմաց ստացվող տոկոսների (շահաբաժինների) չափի (տոկոսադրույքի) որոշման կարգը, տոկոսների (շահաբաժինների) հաշվարկման և վճարման ժամկետները ----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

 

4.13. Տոկոսների (շահաբաժինների) ստացման հասցեները, կարգն ու պայմանները

 

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

 

4.14. Արժեթղթերի մարման կարգը, պայմաններն ու ժամկետները ---------------

--------------------------------------------------------------------------

 

4.15. Արժեթղթերի սեփականատերերի այլ իրավունքներ և պարտավորություններ

 

--------------------------------------------------------------------------

 

4.16. Տեղաբաշխման ընթացքում սեփականատերերին տրված ժամանակավոր վկայականը կամ փաստաթուղթը փոխարինվում է համապատասխան արժեթղթով կամ տվյալ արժեթղթի սերտիֆիկատով ---------------------------օրվա ընթացքում

Փոխանակումը կկատարվի --------------------------------------------------

/նշել կազմակերպության անվանումը և հասցեն/

 

5. ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 

5.1. Արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրը կվարվի -------------------------

/ձեռնարկության,

 

--------------------------------------------------------------------կողմից

հաստատության անվանումը, հասցեն/

 

5.2. Թողարկողի հաշվապահական հաշվետվություններն ստուգվում և վավերացվում

 

են -----------------------------------------------------------------կողմից

/աուդիտորական կազմակերպության լրիվ անվանումը/

 

5.3. Ընկերությունը կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և համաձայն իր կանոնադրության թողարկել այլ արժեթղթեր:

 

5.4. Բաժնետիրական ընկերությունը բաժնետերերին չի վճարում այլ դիվիդենտներ, բացի այն դիվիդենտներից, որոնք գոյանում են Բ/Ը տնտեսական գործունեության հետևանքով ստացված շահույթներից /լրացվում է բաժնետիրական ընկերության կողմից բաժնետոմսերի թողարկման դեպքում/:

 

5.5. Թողարկման ազդագիրը գրանցող մարմինը` ՀՀ արժեթղթերի շուկայի տեսչությունը, պատասխանատվություն չի կրում ընկերության պարտավորությունների և սույն թողարկման ազդագրով հրապարակված տեղեկությունների ճշտության համար:

(5.5 կետը փոփ. 25.05.99 թիվ 345 որոշում)

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
02.05.1996
N 146
Որոշում