Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ-ՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /4-ՐԴ ՄԱՍ/

 

 

040.0229.300697

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ
Լ. ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
«30» ՀՈՒՆԻՍԻ 1997 Թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

30 հուլիսի 1997 թ. թիվ 229

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

/4-րդ մաս/

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

  1            2                  3         4       5        6        7

__________________________________________________________________________

 020291  Բնակավայրերի       Ձև  թիվ    ըստ հանրա-  տարեկան   24   ՀՀ Նախ.

         գազաֆիկացման       1-գազ      պետության,           փետր- աշխ.

         մասին              (տարեկան)  մարզերի,             վարի  ՀՀ կառա-

                           և  մշակման  առանձին                    վարու-

                            աղյուսակ-  քաղաքների                  թյուն

                            ներ        և  գյուղա-                 ՀՀ ֆին-

                                       կան բնակա-                 էկոնոմ-

                                       վայրերի                    նախ

 

 020311  Պետական,          Ձև  թիվ        -»-      -»-    30       -»-

         հասարակական       4-բնակֆոնդ                     ապրիլի

         բնակելի տներում   և մշակման

         և բնակշինարարա-  աղյուսակներ

         կան կոոպերատիվ-

         ների տներում

         բնակարան ստացած

         ընտանիքների թվի

         մասին

 

 020321  Ջրմուղի (առանձին  Ձև  թիվ        -»-      -»-     1      -»-

         ջրմուղ ցանցերի)   1-ջրմուղ և                      մայիսի

         աշխատանքի մասին   մշակման

                           աղյուսակներ

 

 020331  Կոյուղու          Ձև  թիվ        -»-      -»-     20      -»-

         (կոյուղու առանձին  1-կոյուղի                      ապրիլի

         ցանցերի)          և  մշակման

         աշխատանքի մասին   աղյուսակներ

 

 020341  Հյուրանոցների     Ձև  թիվ        -»-    եռամսյա-   40     -»-

         աշխատանքի մասին   1-հյուրանոց և          կային

                           մշակման

                           աղյուսակներ

 

 020351  Ջերմային          Ձև  թիվ      ըստ հանրա-  տարեկան    1    -»-

         էներգիայի         1-ջերմային   պետության,           մայիսի

         մատակարարման      էներգիա և    քաղաքների,

         մասին             մշակման      գյուղական

                           աղյուսակներ  բնակավայրերի,

                                               

                                        Երևան

                                        քաղաքի

 

 020281  Բնակելի ֆոնդի     Ձև  թիվ      ըստ հանրա-   -»-     13     -»-

         մասին             1-բնակֆոնդ,  պետության,          հունիսի

                           2-բնակֆոնդ   մարզերի,

                                        առանձին

                                        քաղաքների

                                        և գյուղա-

                                        կան բնակա-

                                        վայրերի,

                                        նախարարու-

                                        թյունների,

                                        պետական և

                                        ոչ պետական

                                        հատվածների

 

 020360  Քաղաքների        Ձև  թիվ       ըստ հանրա-   -»-    30    ՀՀ ֆին-

         մեքենայացված     1-հատուկ      պետության,         մայիսի  էկոնոմ-

         մաքրման մասին    տրանսպորտ     մարզերի,                   նախ

                                        առանձին

                                        քաղաքների

 

 020371  Ճանապարհային     Ձև  թիվ          -»-      -»-    16     -»-

         տնտեսությունը    1-բարե-                          հունիսի

         և  փողոցների     կարգվածու-

         լուսավորվածու-     թյուն

         թյունը

 

 020381  Քաղաքային հողեր  Ձև  թիվ          -»-      -»-    30      -»-

         և  կանաչ         1-կանաչ                          հունիսի

         տնկարկներ

 

 Ա-Բ-1   Հաշվետվություն   Ձև  թիվ       ըստ հանրա-  եռամսյա- 40   ՀՀ կառա-

         բնակարանների     1-սեփականա-   պետության,  կային         վարու-

         սեփականաշնորհման   շնորհում    մարզերի,                  թյուն

         մասին                          քաղաքների,                ՀՀ ֆին-

                                        գյուղական                 էկոնոմ-

                                        բնակավայ-                 նախ

                                        րերի

 

 020421  Հաշվետվություն    Ձև  թիվ      ըստ հանրա-   տարեկան   26   -»-

         ժամանակավոր       7-ԺԱՎ        պետության,           մայիսի

         անաշխատունակության,            տնտեսության

         դժբախտ                         ճյուղերի և

         դեպքերի և                      նախարարու-

         արտադրությունում               թյունների,

         ստացած վնասվածք-               կառավարման

         ների մասին                     այլ մարմին-

                                        ների

 

 020551  Ցերեկային         Ձև  թիվ 76   ըստ հանրա-   -»-   23     ՀՀ Նախ.

         հանրակրթական                   պետության,         հոկտեմ- աշխ.

         դպրոցների                      քաղաքների          բերի    ՀՀ կա-

         1996/97                        և  գյուղա-                 ռավա-

         ուսումնական                    կան բնակա-                 րու-

         տարվա սկզբի                    վայրերի                    թյուն

         ամփոփ                                                     ՀՀ ֆին-

         հաշվետվությունը                                           էկոնոմ-

                                                                   նախ

 

 020611  Երեկոյան          Ձև  ԱՎ-1       -»-     -»-      3     -»-

         (հերթափոխային)                                    նոյեմ-

         հանրակրթական                                      բերի

         դպրոցների

         1996/97

         ուսումնական

         տարվա սկզբի

         ամփոփ

         հաշվետվությունը

 

 020621  Մշտական           Ձև  թիվ     ըստ հանրա-   -»-     21      -»-

         նախադպրոցական     85-ԳՄ       պետության,          ապրիլի

         հիմնարկների                   ՀՀ կրթու-

         հաշվետվությունը               թյան և

                                       գիտության

                                       նախարարու-

                                       թյան

 

 020641  Բուհերը 1996/97   Ձև  թիվ    ըստ հանրապե-   -»-    1      -»-

         ուսումնական       3-ԳՄ և     տության, ՀՀ          դեկտեմ-

         տարվա սկզբին      աղյուսակ-  կրթության և          բերի

                           ներ        գիտության

                                      նախարարու-

                                      թյան, ուսուց-

                                      ման բոլոր

                                      ձևերի, ինչպես

                                      նաև առանձին-

                                      -առանձին` ցե-

                                      րեկային, երե-

                                      կոյան և հեռակա

                                      ուսուցման

                                      ձևերի, մաս-

                                      նագիտություն-

                                      ների, պետպատ-

                                      վերի և վճարովի

                                      ուսուցման

 

 020651  Տեխնիկումները   Ձև  թիվ          -»-        -»-    19     -»-

         1996/97         2-ԳՄ և                             դեկտեմ-

         ուսումնական     աղյու-                             բերի

         տարվա սկզբին    սակներ

 

 020761  Հայտնաբերված    Ձև  թիվ      ըստ հանրա-      -»-     24    -»-

         վարչական         1-ՎԻ        պետության              մարտի

         իրավախախտումների

         և վարչական

         պատասխանատվու-

         թյան ենթարկված

         անձանց թվի մասին

 

 020831  Երկրաբանահետա-   Ձև  թիվ     ըստ հանրա-     -»-     13    -»-

         խուզական աշխա-   01-ԵՀԱ      պետության,             մարտի

         տանքների մասին`  նախարարու-  նախարարու-

         ըստ նախահաշվա-   թյունների   թյունների

         յին արժեքի և     ամփոփ

         տեսակների        հաշվետվու-

                          թյունները

 

 020870  Երկրաբանահետա-   Հավելված    ըստ հանրա-   տարեկան    13  ՀՀ Նախ.

         խուզական աշխա-   թիվ 1       պետության             մարտի աշխ.

         տանքներն ըստ     ձև  թիվ     նախարարու-                  ՀՀ կառա-

         օգտակար          01-ԵՀԱ      թյունների                   վարու-

         հանածոների և     նախարարու-                              թյուն

         աշխատափուլերի    թյունների                               ՀՀ ֆին-

                          ամփոփ հաշ-                              էկոնոմ-

                          վետվություն-                            նախ

                          ները)

 

 020880  Օգտակար          Ձև  թիվ       -»-        -»-     6    -»-

         հանածոների       70-տա                            մարտի

         կորզումն         նախարարու-

         արդյունահանման   թյունների

         ժամանակ          ամփոփ հաշ-

                          վետվություն-

                          ները

 

 020891  Օգտակար           Ձև  թիվ      -»-       -»-      16    -»-

         հանածոների        71-տա                           մարտի

         համալիր օգտագոր-  նախարարու-

         ծումը մակաբացված  թյունների

         ապարների          ամփոփ

         արտադրության      հաշվետվու-

         թափոնների         թյունները

         հարստացման և

         մետաղագործական

         վերափոխման

         ժամանակ

 

 020961  Անտառ-կուլտուրային Ձև  թիվ 1-ատ  -»-       -»-   13        -»-

         աշխատանքները                                   փետրվարի

 

 020971  Անտառի խնամքը     Ձև  թիվ 3-ատ  ըստ հանրա- -»-    17        -»-

         և  սանիտարական                  պետության,      փետրվարի

         հատումները                      նախարարու-

                                         թյունների

 

 020981  Անտառատնտեսական   Ձև  թիվ 7-ատ     -»-    -»-    24        -»-

         աշխատանքները                                     փետրվարի

 

 021011  Արգելոցներ,       Ձև  թիվ      ըստ հանրա-  -»-     10      -»-

         արգելոցաորսորդա-  1-արգելոց    պետության,         մարտի

         կան տնտեսություն-              արգելոցների,

         ներ և  բնական                  արգելոցաոր-

         ազգային                        սորդական

         զբոսայգիներ                    տնտեսու-

                                        թյունների և

                                        բնական ազգա-

                                        յին զբոսայգիների

 

 021021  Որսորդական        Ձև  թիվ      ըստ հանրա-   -»-    16     -»-

         տնտեսություն      2-տա         պետության,          մարտի

                           (որս)        նախարարու-

                                        թյունների

 

 021030  Անտառահատված      Ձև  թիվ        -»-       -»-   11      -»-

         տեղերում հատա-    4-ատ                            սեպտեմ-

         տարածքի մաքրման                                   բերի

         և փայտանյութերի

         մնացորդների մասին

 

 021041  Անտառային         Ձև  թիվ        -»-      -»-     24     -»-

         հրդեհների մասին   5-ատ                           փետրվարի

 

 021061  Մթնոլորտային      Ձև  թիվ    ըստ հանրա-  տարեկան     9    ՀՀ նախ.

         օդի պահպանության  2-տա       պետության,           հունիսի աշխ.

         մասին             (օդ),      մարզերի,                     ՀՀ կա-

                                      քաղաքների,                   ռավա-

                                      նախարարու-                   րու-

                                      թյունների                    թյուն

                                      և  կառա-                     ՀՀ ֆին-

                                      վարման այլ                   էկոնոմ-

                                      մարմինների                   նախ

 

 021081  Բնապահպանության  Ձև  թիվ       -»-      -»-      26      -»-

         ընթացիկ          4-մա                            մայիսի

         ծախսումների

         մասին

 

 021110  Ջրապահպան        Ձև  թիվ       -»-      -»-      21       -»-

         օբյեկտների       3-մա                            մարտի

         շինարարության

         և կեղտոտ

         հոսքաջրերի

         ջրնետի

         դադարեցման մասին

 

 061049  Արժեքավոր        Ձև  թիվ    ըստ հանրա-   -»-      31      -»-

         արդյունագործական 5-մա       պետության,           մարտի

         ձկների                      նախարարու-

         պահպանման և                 թյունների

         վերարտադրության

         մասին

 

 0609090 Անտառապաշտպանու- Ձև  թիվ      -»-      -»-       27      -»-

         թյան մասին       12-ատ                          փետրվարի

 

 0636470 Անտառախախտում-   Ձև  թիվ      -»-      -»-       11      -»-

         ների մասին       5-անտնտ                         մարտի

 

 Ս-ՍՊ-01 Թափոնների        Ձև  թիվ    ըստ հանրա-  -»-       10      -»-

         առաջացման,       15-թափոն-  պետության,           հուլիսի

         օգտագործման և    ներ        նախարարու-

         վնասազերծման                թյունների

         մասին                       և  կառա-

                                     վարման այլ

                                     մարմինների

 

 Ս-ՍՊ-02 Բնօգտագործման    Ձև  թիվ      -»-      -»-      10       -»-

         և  շրջակա        1-բավ                          հուլիսի

         միջավայրն

         աղտոտելու

         համար վճարում-

         ների մասին

 

 021331  Գիտատեխնիկական   Ձև  թիվ   ըստ հանրապե-  -»-    25       -»-

         աշխատանքների     1-գիտու-  տության             հունիսի

         կատարումը        թյուն     տնտեսության

                                    և արդյունա-

                                    բերության

                                    ճյուղերի,

                                    նախարարու-

                                    թյունների,

                                    կառավարման

                                    մարմինների,

                                    կազմակերպու-

                                    թյունների

                                    տեսակների

 

 021341  Ասպիրանտուրայի  Ձև  թիվ    ըստ հանրապե-   -»-     30     -»-

         աշխատանքների    1-ԳՍ       տության, նա-          մայիսի

         մասին                      խարարություն-

                                    ների, կառա-

                                    վարման այլ

                                    մարմինների,

                                    կազմակերպու-

                                    թյունների

                                    տեսակների,

                                    գիտության

                                    ճյուղերի և

                                    մասնագիտու-

                                    թյունների,

                                    նպատակային

                                    ասպիրանտու-

                                    րայի ձևերի

 

        Գրադարանների     Ձև  թիվ    ըստ հանրա-    տարեկան    16   ՀՀ Նախ.

        աշխատանքի մասին  6-ԳՄ       պետության,             մարտի  աշխ.

                                    մարզերի                       ՀՀ կառա-

                                                                  վարու-

                                                                  թյուն

                                                                  ՀՀ ֆին-

                                                                  էկոնոմ-

                                                                  նախ

 

        Ամփոփ հաշվետ-    Ձև  թիվ      -»-        -»-      -»-     -»-

        վություն         6-ԳՄ

        գրադարանների     (ամփոփ)

        գործունեության

        մասին

 

        Համերգային        Ձև  թիվ     -»-        -»-   10 ապրիլի   -»-

        կազմակերպու-      1-համերգ

        թյունների,

        ինքնագործ խմբերի

        գործունեության

        մասին

 

        Մարզական կազմա-   Ձև  թիվ     -»-        -»-   20 մարտի    -»-

        կերպությունների   1-սպորտ

        գործունեության

        մասին

 

        Մարզադպրոցների  Ձև  հավելված  -»-        -»-   16 մարտի    -»-

        մասին           թիվ 1-սպորտ

        հաշվետվություն

 

        Հիմնարկներում,   Ձև  թիվ      -»-        -»-   20 մարտի    -»-

        ձեռնարկություն-  2-սպորտ

        ներում և կազ-

        մակերպություն-

        ներում մարզական

        աշխատանքների

        մասին

 

        Թերթերի և        Ձև  թիվ       -»-       -»-   31 մարտի    -»-

        ամսագրերի        1-մամուլ

        խմբագրությունների

        գործունեության

        մասին

 

        Հրատարակչու-     Ձև  թիվ       -»-       -»-     -»-      -»-

        թյունների        1-հրատարակ-

        գործունեության   չություն

        մասին

 

        Թանգարանների     Ձև  թիվ       -»-       -»-    15 ապրիլի  -»-

        գործունեության   1-թանգարան

        մասին

 

        Կինոթատրոնների   Ձև  թիվ       -»-       -»-    25 ապրիլի  -»-

        գործունեության   1-կինոթատրոն

        մասին

 

        Թատրոնների       Ձև  թիվ       -»-       -»-    25 ապրիլի  -»-

        գործունեության   1-թատրոն

        մասին

 

        Կինոարտադրող     Ձև  թիվ       -»-       -»-    15 ապրիլի  -»-

        կազմակերպու-     1-կինո

        թյունների

        գործունեության

        մասին

 

        Վարձույթային     Ձև  թիվ       -»-       -»-      -»-     -»-

        կազմակերպու-     2-կինո

        թյունների

        գործունեության

        մասին

 

        Զբոսաշրջիկու-    Ձև  թիվ       -»-     եռամսյա-     30      -»-

        թյամբ զբաղվող    1-զբոսաշրջիկ           կային

        կազմակերպու-

        թյունների

        գործունեության

        մասին

 

        Կենդանաբանական   Ձև  թիվ       -»-     տարեկան   25 ապրիլի   -»-

        այգու            1-կենդանա-

        գործունեության   բանական

        մասին            այգի

 

ԱՄՓՈՓ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ*)

 

__________________________________________________________________________

Աշխատանքի  Աշխատանքի           Հաշվետ-   Մշակ-   Պարբե-   Աշխա-   Ուր պետք

ծածկագիրը  անվանումը           վության   ման     րականու- տանքի   է ներկա-

                                 ձևը     ծրագիրը թյունը   ներկա-  յացվեն

                                                          յացման  նյութերը

                                                          ժամկետը  1997 թ.

__________________________________________________________________________

         Վիճակագրական         հատուկ   ըստ հանրա- կիսամ-    23    ըստ

         տեղեկագիր            ծրագիր   պետության  յակային         ցուցակի

         «Հայաստանի

         Հանրապետության

         տնտեսությունը»

 

         Զեկուցագիր           -»-       -»-     ամսական   25     -»-

         «Հայաստանի

         Հանրապետության

         սոցիալտնտեսական

         վիճակը»

 

         Զեկուցագիր Երևան     -»-     ըստ Երևան    -»-    27     -»-

         քաղաքի սոցիալ-                քաղաքի

         -տնտեսական վիճակի

         մասին

 

         Վիճակագրական         -»-     ըստ աղետի  կիսամյա-  30     -»-

         տեղեկագիր                     գոտու և     կային

         «Շինարարական և                քաղաքների

         վերականգնողական

         աշխատանքների

         ընթացքն աղետի

         գոտում»

 

____________________________

*) Աշխատանքները կատարվելու են Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության

վարչությունում և Երևան քաղաքի վիճակագրության վարչությունում,

բազմացման աշխատանքներն ապահովելու է  Հայվիճհրատը:

 

ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ

 

       ՀՀ ձեռնարկությունների           ըստ կազմա-  եռամ-   Հաշվե-  ՀՀ կա-

       պետական ռեգիստրում              կերպաիրա-   սյակա-  տու     ռավա-

       գրանցված տնտեսավարող            վական       յին     եռամ-   րու-

       սուբյեկտների                    տեսակների           սյակից  թյուն

                                                           հետո

                                                           15-րդ

                                                           օրը

 

                                       ըստ գոր-    -»-     -»-    -»-

                                       ծունեու-

                                       թյան

                                       խոշորացված

                                       ճյուղերի

 

                                       ըստ սեփա-   -»-     -»-    -»-

                                       կանության

                                       ձևերի

 

                                       ըստ        տարեկան   -»-    -»-

                                       մարզերի

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
30.06.1997
N 229
Որոշում