Սեղմել Esc փակելու համար:
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

041.0432.090997

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

9 սեպտեմբերի 1997 թ. թիվ 432

 

i

ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1997 թվականի հունիսի 19-ի «Աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի մշակման և իրականացման աշխատանքների միջգերատեսչական հանձնաժողովի և նշված ծրագրի մշակման աշխատանքային խմբերի կազմերը հաստատելու մասին» թիվ 250 որոշմամբ ստեղծված աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի մշակման և իրականացման աշխատանքների միջգերատեսչական հանձնաժողովի ներկայացրած աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի մշակման միջոցառումների ցանկը (կցվում է),

2. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1997 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 250 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

որոշմամբ հաստատված`

i

ա/ աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի մշակման և իրականացման աշխատանքների միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմից հանել Ա. Ավետիսյանին և Ս. Կոտոլիկյանին` փոխարենն ընդգրկելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ա. Ղարիբյանին.

i

բ/ աղետի գոտում 1989-1997 թվականներին կատարված աշխատանքների արդյունքների հիման վրա 1998-2001 թվականներին պահանջվող ծավալների կառուցման ծրագրի մշակման աշխատանքային խմբի ղեկավարի պարտականություններից ազատել Ս. Կոտոլիկյանին փոխարենը նշանակելով Վ. Սարդարյանին:

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 1997 Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ

9-Ի ԹԻՎ 432 ՈՐՈՇՄԱՄԲ

 

ՑԱՆԿ

 

ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

 

_________________________________________________________________________

 Թիվ                                                         Կատարման

 Թիվ    Միջոցառման անվանումը       Պատասխանատու կատարողը     ժամկետը

ը/կ

_________________________________________________________________________

  1              2                           3                   4

_________________________________________________________________________

  1.    Ըստ բնակավայրերի`         աղետի գոտում 1989-1997      15.09.1997

     ա/ ամբողջովին վնասված        թվականներին կատարված

        բնակարանային ֆոնդի,       աշխատանքների

        դպրոցների,                արդյունքների հիման վրա

        մանկապարտեզների,          1998-2001 թվականներին

        հիվանդանոցների,           պահանջվող ծավալների

        պոլիկլինիկաների           կառուցման ծրագրի

        թվաքանակի և               մշակման աշխատանքային

        հզորությունների ճշտում    խումբ

 

     բ/ վնասված ֆոնդի             աղետի գոտում 1989-1997      15.10.1997

        տեխնիկական վիճակի         թվականներին կատարված

        ճշտում                    աշխատանքների արդյունքների

                                  հիման վրա 1998-2001

                                  թվականներին պահանջվող

                                  ծավալների կառուցման

                                  ծրագրի մշակման աշխատանքային

                                  խումբ

 

 2.  1989-1997 թվականների         աղետի գոտում 1989-1997      15.09.1997

     ընթացքում շահագործման        թվականներին կատարված

     հանձնված կապիտալ             աշխատանքների արդյունքների

     շինությունների               հիման վրա 1998-2001

     (բնակարաններ, դպրոցներ,      թվականներին պահանջվող

     մանկապարտեզներ,              ծավալների կառուցման

     հիվանդանոցներ,               ծրագրի մշակման աշխատանքային

     պոլիկլինիկաներ) թվաքանակի    խումբ

և հզորությունների մասին

տվյալների ամփոփում

 

 3.  Առկա անավարտ շինարարության   աղետի գոտում 1989-1997      15.10.1997

     և  ամրակցման ենթակա          թվականներին կատարված

     օբյեկտների հաշվառում`        աշխատանքների արդյունքների

     դրանց պատրաստականության      հիման վրա 1998-2001

     աստիճանի և  տեխնիկական       թվականներին պահանջվող

     վիճակի ճշտումով              ծավալների կառուցման ծրագրի

                                  մշակման աշխատանքային խումբ

 

 4.  Ժամանակավոր կացարանների      աղետի գոտում 1989-1997      15.10.1997

     (բնակարանային ֆոնդ,          թվականներին կատարված

     դպրոցներ, հիվանդանոցներ,     աշխատանքների արդյունքների

     պոլիկլինիկաներ) հաշվառում    հիման վրա 1998-2001

և դրանց տեխնիկական վիճակի   թվականներին պահանջվող

     ուսումնասիրում               ծավալների կառուցման ծրագրի

                                  մշակման աշխատանքային խումբ

 

 5.     Ըստ բնակավայրերի`         աղետի գոտու բնակարանների    01.11.1997

     ա/ աղետի հետևանքով           հաշվառման, հերթագրման և

        անօթևան  մնացած և         բաշխման հարցերով զբաղվող

        բնակարանային հերթում      հանձնաժողով

        գտնվող ընտանիքների

        թվաքանակի ճշտում

 

     բ/ ընտանիքների կազմում       աղետի գոտու բնակարանների    01.11.1997

        կատարված                  հաշվառման, հերթագրման և

        փոփոխությունների          բաշխման հարցերով զբաղվող

        արդյունքում պահանջվող     հանձնաժողով

        բնակարանների թվաքանակի

        ճշտում

 

     գ/ ամրացման ենթակա շենքեր    աղետի գոտու բնակարանների    01.11.1997

        վերադարձող ընտանիքների    հաշվառման, հերթագրման և

        թվաքանակի ճշտում          բաշխման հարցերով զբաղվող

                                  հանձնաժողով

 

     դ/ ընդհանուր հիմունքներով    աղետի գոտու բնակարանների    01.11.1997

        բնակարանային հերթում      հաշվառման, հերթագրման և

        գտնվող ընտանիքների        բաշխման հարցերով զբաղվող

        թվաքանակի ճշտում          հանձնաժողով

 

 6.  Բնակարանների, կրթական և      աղետի գոտում 1989-1997      15.11.1997

     առողջապահական համալիրների    թվականներին կատարված

     անհրաժեշտ ծավալների, այդ     աշխատանքների արդյունքների

     թվում` ամրացման ենթակա       հիման վրա 1998-2001

     շենքերի թվաքանակի ճշտում     թվականներին պահանջվող

     և  բնակավայրերի գլխավոր      ծավալների կառուցման

     հատակագծերի վերանայում       ծրագրի մշակման աշխատանքային

                                  խումբ

 

 7.  1998-2001 թվականներին        աղետի գոտում 1989-1997      01.12.1997

     իրականացվելիք ծրագրի         թվականներին կատարված

     մշակում` վերականգնվող և      աշխատանքների արդյունքների

     կառուցվելիք օբյեկտների       հիման վրա 1998-2001

     անվանական ցանկի              թվականներին պահանջվող

     ժամանակացույցի,              ծավալների կառուցման

     ֆինանսավորման չափի և         ծրագրի մշակման աշխատանքային

     աղբյուրների նշումով          խումբ

 

 8.  Աղետի գոտուն վերաբերող       աղետի գոտուն վերաբերող      01.11.1997

     օրենսդրական փաստաթղթերի      իրավական ակտերի նախագծերի

     փաթեթի մշակման, իրավական     մշակման աշխատանքային խումբ

և տնտեսական առկա ակտերի

վերլուծության հիման վրա

օրենսդրական դաշտի փոփոխման

վերաբերյալ առաջարկության

ներկայացում

 

 9.  Աղետի գոտու վերականգնման     աղետի գոտուն վերաբերող      01.11.1997

     հաստատված ծրագրի             իրավական ակտերի նախագծերի

     իրականացման կարգի մշակում    մշակման աշխատանքային

                                  խումբ

 

 10. Աղետի գոտու քաղաքացիների     ՀՀ ֆինանսների և             01.11.1997

     վարկավորման համապատասխան     էկոնոմիկայի

     մեխանիզմների և  դրանց        նախարարություն

կիրարկման կարգի մշակում

 

 

pin
ՀՀ Վարչապետ
09.09.1997
N 432
Որոշում