Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԳՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈ ...

 

 

011.0213.051297

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի վերահսկիչ պալատի գործունեության 1998 թվականի ծրագիրը (կցվում է):

 

5 դեկտեմբերի 1997 թ.

Ն-213-1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

__________________________________________________________________________

Հ/Հ Ուսումնասիրության  Ուսումնասիրության  Ուսումնասիրության  Ժամանակացանկը

         օբյեկտը             առարկան            բնույթը

__________________________________________________________________________

 1. 1997 թվականի ՀՀ    Համապատասխանությունը    Ամփոփ         Ըստ Հայաստանի

    պետական բյուջեի    ՀՀ բյուջետային       վերլուծություն  Հանրապետության

    կատարման մասին     համակարգի մասին,                     Ազգային Ժողովի

    ՀՀ կառավարության   պետական բյուջեի և                    վերահսկիչ

    հաշվետվությունը    դրանում կատարված                     պալատի

                       փոփոխությունների                     կանոնադրության

                       մասին ՀՀ օրենքների                   2 հոդվածով

                       պահանջներին                          սահմանված

                                                            ժամկետների

 

 2. ՀՀ պետական          Համապատասխանությունը   Ամփոփ        Ըստ Հայաստանի

    ձեռնարկությունների  ՀՀ պետական           վերլուծություն Հանրապետության

    և  անավարտ          ձեռնարկությունների                  Ազգային Ժողովի

    շինարարության       և  անավարտ                          վերահսկիչ

    օբյեկտների          շինարարության                       պալատի

    սեփականաշնորհման    օբյեկտների                          կանոնադրության

    և  ապապետականացման  սեփականաշնորհման և                  2 հոդվածով

    տարեկան ծրագրի      ապապետականացման                     սահմանված

    կատարման մասին ՀՀ   ծրագրի մասին ՀՀ                     ժամկետների

    կառավարության       օրենքների

    հաշվետվությունը     պահանջներին

 

 3. ՀՀ կենտրոնական     Համապատասխանությունը    Ամփոփ        Ըստ Հայաստանի

    բանկի 1997          ՀՀ կենտրոնական      վերլուծություն  Հանրապետության

    թվականի տարեկան     բանկի համար ՀՀ                      Ազգային Ժողովի

    հաշվետվությունը     պետական բյուջեի                     վերահսկիչ

                        մասին օրենքով                       պալատի

                        սահմանված                           կանոնադրության

                        դրույթներին                         2 հոդվածով

                                                            սահմանված

                                                            ժամկետների

 

 4. ՀՀ պետական         Համապատասխանությունը  Համեմատական    Ըստ Հայաստանի

    բյուջեի 1998        ՀՀ բյուջետային         ամփոփ        Հանրապետության

    թվականի առաջին      համակարգի մասին,    վերլուծություն  Ազգային ժողովի

    կիսամյակի կատարման  ՀՀ պետական բյուջեի                  վերահսկիչ

    ընթացքի մասին       և  դրանում կատարված                 պալատի

    ՀՀ կառավարության    փոփոխությունների                    կանոնադրության

    տեղեկանքը           մասին ՀՀ օրենքների                  2 հոդվածով

                        պահանջներին                         սահմանված

                                                            ժամկետների

 

 5. Օտարերկրյա          Համապատասխանությունը  Համեմատական     1998 թվականի

    պետություններից     փոխառությունների և       ամփոփ        ընթացքում

    և  միջազգային       վարկերի տրամադրման    վերլուծություն

    կազմակերպու-        պայմանագրերով,

թյուններից ստացված  համաձայնագրերով և

    փոխառությունների    այլ փաստաթղթերով

    և  վարկերի          սահմանված

    օգտագործման         պայմաններին

ընթացքի մասին

համապատասխան

պետական լիազոր

մարմինների

պաշտոնական

տեղեկանքները

 

 6. ՀՀ պետական          Պետական բյուջեի        Ընտրանքային   1998 թվականի

    բյուջեի հետ         առանձին հոդվածներով     աուդիտ       ընթացքում

փոխհարաբերություն-  նախատեսված և

    ների կողմ           փաստացի կատարման

    հանդիսացող          միջև

    սուբյեկտների և      համապատասխանությունը

պետական լիազոր

մարմինների

սկզբնական ու ամփոփ

փաստաթղթերը (այդ

թվում` առաջնահերթ)`

 

    - առողջապահության    Առողջապահության

համակարգի սկզբնական  ոլորտում վճարովի

    և  ամփոփ             ծառայությունների

    փաստաթղթերը          պետական սակագների,

                         գների, պետական

                         բյուջեի միջոցների

                         օգտագործման

                         օրինականությունն

                         ու նպատակային

                         արդյունավետությունը

 

     - կրթության         Կրթության համակարգում

     համակարգի           պետական բյուջեի, այդ

սկզբնական և ամփոփ  թվում` վարկային

     փաստաթղթերը)        միջոցների օգտագործման

                         արդյունավետությունը

 

 7.  ՀՀ պետական և        Պետական բյուջեի         Ընտրանքային  1998 թվականի

     տեղական             միջոցների, այդ թվում`     աուդիտ     ընթացքում

     ինքնակառավարման     պետական մարմինների

     մարմինների          պահպանման, պետական

     սկզբնական և         արտաբյուջետային

ամփոփ փաստաթղթերը   հիմնադրամների և

     (այդ թվում`         տեղական բյուջեների

     առաջնահերթ`         նախատեսված ու

                         փաստացի կատարված

                         ծախսերի միջև

                         համապատասխանությունը

 

- կենսաթոշակային և  Կենսաթոշակային և

   զբաղվածության ու      զբաղվածության ու

   պետական սոցիալական    պետական սոցիալական

   ապահովագրության       ապահովագրության

   հիմնադրամների         հիմնադրամների

   սկզբնական և  ամփոփ    ձևավորման  և

   փաստաթղթերը)          օգտագործման

                         գործընթացների

                         համապատասխանությունը

                         օրենքներով և նորմատիվ

                         ակտերով սահմանված

                         պայմաններին

 

 8. Վարկառու պետական     օտարերկրյա              Ընտրանքային  1998 թվականի

    մարմինների կամ այլ   պետություններից և         աուդիտ     ընթացքում

    սուբյեկտների         միջազգային

սկզբնական և ամփոփ   կազմակերպություններից

    փաստաթղթերը (այդ     ստացված փոխառությունների

թվում` առաջնահերթ`   և վարկերի օգտագործման

նպատակայնությունն ու

արդյունավետությունը և

դրանց մարումն ու

սպասարկումը

 

- պետական և տեղական  Բնակարանային

  ինքնակառավարման        շինարարության նպատակով

  մարմինների             բյուջետային, այլ

  բյուջետային, այլ       պետություններից և

  պետություններից և      միջազգային

  միջազգային             կազմակերպություններից

կազմակերպություններից  ստացված վարկային

  ստացված վարկային       միջոցների ու շնորհների

միջոցների և շնորհների  օգտագործման

  հաշվին բնակարանային     արդյունավետությունը

շինարարությանն

առնչվող սկզբնական և

ամփոփ փաստաթղթերը

 

  - ձեռնարկությունների    Վարկային միջոցների

  զարգացման վարկի         օգտագործման

միջոցների օգտագործումն  նպատակայնությունը և

արտացոլող սկզբնական և արդյունավետությունը

ամփոփ փաստաթղթերը)

 

 9. Սեփականաշնորհվող      Պետական                Ընտրանքային  1998 թվականի

    (սեփականաշնորհված)    ձեռնարկությունների և     աուդիտ     ընթացքում

    և  ապապետականացվող    անավարտ շինարարության

    (ապապետականացված)     օբյեկտների

օբյեկտների վերաբերյալ  սեփականաշնորհման և

    և  դրանց առնչվող       ապապետականացման ընթացքի

    սկզբնական ու ամփոփ     համապատասխանությունը

    փաստաթղթերը                  ծրագրին

 

10. Սեփականաշնորհման և    Սեփականաշնորհման և     Ընտրանքային  1998 թվականի

    ապապետականացման       ապապետականացման           աուդիտ    ընթացքում

    ընթացքում գտնվող      ընթացքում գտնվող

    օբյեկտների            ձեռնարկությունների

վերաբերյալ և դրանց   նկատմամբ համապատասխան

    առնչվող պետական       նախարարությունների,

մարմինների ընդունած   գերատեսչությունների և

    փաստաթղթերը           պետական կառավարման

                          տարածքային մարմինների

                          իրավասությունների

                          սահմանափակումների

                          կատարման պահանջների

                          պահպանումը

 

11. Սեփականաշնորհման      Սեփականաշնորհման       Ընտրանքային  1998 թվականի

    սերտիֆիկատների        սերտիֆիկատների            աուդիտ    ընթացքում

թողարկմանը, բաշխմանը  թողարկման, բաշխման

և մարմանը վերաբերող և մարման գործընթացի

    ու դրանց առնչվող      համապատասխանությունն

    պետական մարմինների    օրենքներով և

և այլ սուբյեկտների   նորմատիվ ակտերով

    սկզբնական ու ամփոփ    սահմանված պայմաններին

փաստաթղթերը

 

 

pin
ՀՀ Ազգային Ժողով
05.12.1997
N Ն-213-1
Որոշում