Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

26 մարտի 1998 թվականի թիվ 13

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Ելնելով Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների ներկայացրած հայտերից` հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի երկրորդ եռամսյակի նիստերի օրակարգերին (կցվում են):

 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ՆԻՍՏԵՐԻ

 

_________________________________________________________________________

N N          Հարցերը            Նախապատրաստող              ՀՀ

ը/կ                           նախարարությունը կամ      կառավարության

                               գերատեսչությունը        աշխատակազմ

                                                       ներկայացնելու

                                                         ժամկետը

_________________________________________________________________________

   1             2                     3                     4

_________________________________________________________________________

   1.   Ներքաղաքային ուղևորափո-     ՀՀ տրանսպորտի          20-30.03

        խադրումների սակագների      նախարարություն

        փոփոխման մասին

 

   2.*  «Գիտության մասին» ՀՀ     ՀՀ կրթության և  գիտու-  20-30.03

        օրենքի նախագծի մասին       թյան նախարարություն

 

   3.   ՀՀ նախարարությունների և    ՀՀ ներքին գործերի և     20-30.03

        գերատեսչությունների ծած-   ազգային անվտանգության

        կագրային ծառայությունների  նախարարություն

        հրահանգը հաստատելու մասին

                                                           20-30.03

4.* ՀՀ կրթության համակարգի գի-  ՀՀ կրթության և

շերոթիկ հաստատությունների  գիտության նախա-

համակարգի բարեփոխման ծրա-  րարություն

գիրը հաստատելու մասին

 

   5.  Պետական գույքն ուղղակի      ՀՀ սեփականաշնորհման     20-30.03

վաճառքի ձևով մասնավորեց-   նախարարություն

նելու կանոնակարգը հաստա-

տելու մասին

 

   6.  Պետական գույքի մասնավո-     ՀՀ սեփականաշնորհման     20-30.03

       րեցման ժամանակ աշխատավո     նախարարություն

րական կոլեկտիվի անդամ

համարվող անձանց մասնակ-

ցության կարգը հաստատելու

մասին

 

   7.  ՀՀ հատուկ կարևորության      ՀՀ ներքին գործերի       1-10

       օբյեկտների շարքը դասվող     և  ազգային անվտանգու

       օբյեկտների ցանկը հաստա-     թյան նախարարություն

տելու մասին

 

   8.  Անտառային հրդեհների դեմ     ՀՀ բնապահպանության      1-10

       պայքարի միջոցառումների      նախարարություն

կարգը սահմանելու մասին

 

   9.* 1998/99 ուսումնական         ՀՀ բնապահպանության      1-10

       տարվա համար ՀՀ կր-             նախարարություն

թության և գիտության

նախարարությանը ասպիրան

տական -մագիստրական տեղերի

հատկացման մասին

 

  10.  Պետական գույքի մասնավորեց-  ՀՀ սեփականաշնորհման     1-10

       ման ժամանակ պարտքերի փոխա-     նախարարություն

րինումը բաժնետոմսերով, փո-

խարկելի պարտատոմսերը, դրա-

մական միջոցներից բացի այլ

գույքը որպես վճարման միջոց

օգտագործելու կարգը հաստա-

տելու մասին

 

  11.  Պետական գույքի համանման     ՀՀ սեփականաշնորհման     1-10

       ձեռնարկությունների կամ        նախարարություն

գույքի շուկայական գնի

մեթոդով գնահատումը կանոնա-

կարգելու մասին

 

  12.* «Ինվեստիցիոն կազմակերպու-  ՀՀ ֆինանսների և         1-10

        թյունների մասին» ՀՀ       էկոնոմիկայի նա-

        օրենքի նախագծի մասին       խարարություն

 

  13.  ՀՀ կառավարության 1998 թ.    ՀՀ կառավարությանն       1-10

       հունվարի 16-ի թիվ 15        առընթեր ստանդարտացման,

որոշման մեջ փոփոխություն-   չափագիտության և սերտի-

       ներ կատարելու մասին         ֆիկացման վարչություն

 

  14.  Տեղեկատվության և  գրահրա-   ՀՀ կառավարությանն       1-10

տարակչության ոլորտում պե-   առընթեր տեղեկատվու-

       տական պատվերի մասին (կա-    թյան և  գրահրատարակ-

       նոնակարգեր)                 չության վարչություն

 

_________________________________________________________________________

N N           Հարցերը              Նախապատրաստող       ՀՀ կառավարության

ը/կ                             նախարարությունը կամ    աշխատակազմ ներկա-

                                  գերատեսչությունը     յացնելու ժամկետը

_________________________________________________________________________

  1              2                     3                      4

_________________________________________________________________________

 1.  Փրկարարի կարգավիճակի մասին   ՀՀ կառավարությանն        1-10

                                   առընթեր արտակարգ

                                   իրավիճակների վար-

                                      չություն

 

 2.   Օդային տարածքի օգտագործ-     ՀՀ տրանսպորտի            1-10

      ման կանոնադրությունը         նախարարություն

հաստատելու մասին

 

 3.   Անտառների պահպանության,      ՀՀ բնապահպանության       1-10

      պաշտպանության, վերարտա-         նախարարություն

դրության և օգտագործման

կարգը սահմանելու մասին

 

 4.*  ՀՀ հանրակրթության համա-      ՀՀ կրթության և           1-10

      կարգի ուսումնական հաս-       գիտության նախա-

      տատությունների ղեկավար       րարություն

աշխատողների նշանակման և

ազատման կարգի մասին

 

 5.   Պետական գույքի կանխիկ        ՀՀ սեփականաշնորհման      10-20

      հոսքերի ընթացիկ արժեքի          նախարարություն

որոշման մեթոդով գնահա-

տումը կանոնակարգելու

մասին

 

 6.   Պետական գույքի եկամուտ-      ՀՀ սեփականաշնորհման      10-20

      ների բազմապատկչի մեթոդով        նախարարություն

 

 7.*  ՀՀ պետական բարձրագույն       ՀՀ կրթության և           1-10

      ուսումնական հաստատու-           գիտության

      թյունների 1998 թվականի       նախարարություն

ընդունելության պետական

պատվերը հաստատելու

մասին

 

 8.   Հայաստանի Հանրապետությու-    ՀՀ կառավարությանն       1-10

      նում հրատարակչական և         առընթեր տեղեկատվու-

      պոլիգրաֆիական գործունեու-    թյան և  գրահրատարակ-

      թյան մասին ժամանակավոր       չության վարչություն

կանոնակարգի մասին

 

 9.   Պետական պատվերի համաձայն     ՀՀ կառավարությանն-      1-10

հեռուստառադիոհաղորդումների   առընթեր տեղեկատվու-

      թեմատիկ ծրագրերի մասին       թյան և  գրահրատարակ-

                                   չութան վարչություն

 

10.   ՀՀ կառավարությանն առընթեր    ՀՀ կառավարությանն       1-10

      ստանդարտացման, չափագիտու-    առընթեր ստանդարտաց-

թյան և սերտիֆիկացման վար-   ման, չափագիտության և

      չության «Օկտան ՓՕԿ» պե-    սերտիֆիկացման վարչու-

      տական բաժնետիրական ընկե-     թյուն

րության հիմնադրման մասին

 

_________________________________________________________________________

N N           Հարցերը              Նախապատրաստող       ՀՀ կառավարության

ը/կ                             նախարարությունը կամ    աշխատակազմ ներկա-

                                  գերատեսչությունը     յացնելու ժամկետը

_________________________________________________________________________

  1              2                     3                      4

_________________________________________________________________________

 

  1.  Մասնագիտացված շուկաներում   ՀՀ սեփականաշնորհման      10-20

      բաժնետոմսերի վաճառքի միջո-      նախարարություն

ցով մասնավորեցման կարգը

հաստատելու մասին

 

  2.  Ստանդարտացման չափագիտության  ՀՀ կառավարությանն       10-20

և սերտիֆիկացման բնագավառնե- առընթեր ստանդարտացման,

րում տեղեկատվական համակար-  չափագիտության և սերտի-

      գերի զարգացման մասին         ֆիկացման վարչություն

 

  3.  Հայաստանի Հանրապետության     ՀՀ ֆինանսների և  էկոնո- 10-20

      գործադիր և  դատական իշխա-    միկայի նախարարություն

նության մարմինների ղեկավար-

ների տեղակալների, ՀՀ գիտու-

թյունների ազգային ակադեմիայի

ակադեմիկոս-քարտուղարների, ՀՀ

կառավարման դպրոցի տնօրենի

պաշտոնային դրույքաչափերի

մասին

 

  4.  Երևան  քաղաքի սեյսմիկ        ՀՀ կառավարությանն       10-20

      ռիսկի նվազեցման ծրագիրը      առընթեր արտակարգ

        հաստատելու մասին           իրավիճակների վարչու-

                                        թյուն

 

  5.* ՀՀ տարածքում ավտոտրանս-      ՀՀ տրանսպորտի նախա-     10-20

      պորտով ներմարզային և              րարություն

միջմարզային երթուղինե-

րում ուղևորների փոխա-

դրման քանակական ցուցանիշ-

ների հաշվարկման միջգերա-

տեսչական հանձնաժողովի

ստեղծման և կանոնադրու-

թյունը հաստատելու մասին

 

  6.* ՀՀ նախադպրոցական ուսում-     ՀՀ կրթության և  գիտու-  10-20

      նական հաստատության օրինա-    թյան նախարարություն

կելի կանոնադրությունը հաս-

տատելու մասին

 

  7.* ՀՀ պետական միջնակարգ մաս-    ՀՀ կրթության և  գիտու-  10-20

      նագիտական ուսումնական        թյան նախարարություն

հաստատությունների 1998թվ.

ընդունելության պետական

պատվերի հաստատման մասին

 

8. Գույքահարկի գծով բյուջետա-  ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 10-20

      յին եկամուտների մուտքերի     միկայի նախարարություն

ապահովման կարգը հաստատելու

մասին

 

_________________________________________________________________________

N N           Հարցերը              Նախապատրաստող       ՀՀ կառավարության

ը/կ                             նախարարությունը կամ    աշխատակազմ ներկա-

                                  գերատեսչությունը     յացնելու ժամկետը

_________________________________________________________________________

  1              2                     3                      4

_________________________________________________________________________

 

 1.  Անհատական բնակելի տների,      ՀՀ անշարժ գույքի պետա-     10-20.04

     այգետնակների և  դրանց կից     կան միասնական կադաստրի

     շինությունների գնահատման          վարչություն

նպատակով տեղադրության գոր-

ծակիցը սահմանելու մասին

 

2.* «Հասարակական և արտադրական  ՀՀ անշարժ գույքի պետական  10-20.04

     շինությունների գնահատման      միասնական կադաստրի վարչու-

կարգի մասին» ՀՀ օրենքի նա-   թյուն

խագծի մասին

 

 3.* «ՀՀ բյուջետային համակարգի    ՀՀ բնապահպանության         10-20.04

     մասին» ՀՀ օրենքում լրա-        նախարարություն

ցումներ կատարելու մասին»

ՀՀ օրենքի նախագծի մասին

 

 4.  Էներգետիկայի բնագավառում      ՀՀ էներգետիկայի նախա-      10-20.04

     մասնագիտական լիցենզավորում         րարություն

իրականացնող մարմնի և կարգի

հաստատման մասին

 

 5.  ՀՀ էներգետիկայի բնագավառում   ՀՀ էներգետիկայի            10-20.04

արտաշրջանառու նյութական ակ-   նախարարություն

տիվների վերագնահատման կարգը

հաստատելու մասին

 

 6.  Բաժնետոմսերի փոխարկման        ՀՀ սեփականաշնորհման        20-30.04

     իրավունքով պարտատոմսերի          նախարարություն

թողարկման եղանակով մասնա-

վորեցման կանոնակարգը

հաստատելու մասին

 

 7.  Նոր բաժնետոմսերի բաց կամ      ՀՀ սեփականաշնորհման        20-30.04

     փակ տեղաբաշխման պետական           նախարարություն

գույքի մասնավորեցման կանո-

նակարգը հաստատելու մասին

 

 8.  Լուծարված պետական ընկե-       ՀՀ սեփականաշնորհման        20-30.04

     րությունների գույքի մասնա-       նախարարություն

վորեցման կանոնակարգը հաս-

տատելու մասին

 

 9.* ՀՀ կենդանի և  մեքենայացված    ՀՀ ֆինանսների և  էկոնո-    20-30.04

     շահագործման խաղերի կազմա-     միկայի նախարարություն

կերպման ու անցկացման լիցեն-

զավորման կարգը հաստատելու

մասին

 

 10. Բյուջետային երաշխավորագրերի   ՀՀ ֆինանսների և  էկո-      20-30.04

տրամադրման կարգը հաստատելու   նոմիկայի նախարարություն

մասին

 

 11. Էներգետիկայի բնագավառի օբ-    ՀՀ էներգետիկայի նախա-      20-30.04

     յեկտների անվտանգության գո-          րարություն

տիների չափերի և օգտագործ-

ման կարգի հաստատման մասին

 

_________________________________________________________________________

N N           Հարցերը              Նախապատրաստող       ՀՀ կառավարության

ը/կ                             նախարարությունը կամ    աշխատակազմ ներկա-

                                  գերատեսչությունը     յացնելու ժամկետը

_________________________________________________________________________

  1              2                     3                      4

_________________________________________________________________________

 

 1.*  «Մաքսային արժեքի մասին»  ՀՀ արդյունաբերության      20-30.04

      ՀՀ օրենքի նախագծի մասին    և  առևտրի  նախարարու-

                                 թյուն ՀՀ ֆինանսների

                                 էկոնոմիկայի նախարարու-

                                       թյուն

 

 2.   Տրանսպորտի զարգացման       ՀՀ տրանսպորտի             20-30.04

      ծրագրի հաստատման մասին     նախարարություն

 

 3.   «Գովազդի մասին» ՀՀ       ՀՀ առողջապահության        20-30.04

      օրենքում փոփոխություն        նախարարություն

կատարելու մասին» ՀՀ

օրենքի նախագծի մասին

 

 4.   Լուծարված պետական ընկե-    ՀՀ սեփականաշնորհման       20-30.04

      րությունների գույքը        նախարարություն

վարձակալության հանձ-

նելու կարգը հաստատելու

մասին

 

 5.   Մասնավորեցման գործընթա-    ՀՀ սեփականաշնորհման       20-30.04

      ցում գտնվող ընկերու-       նախարարություն

թյունների նկատմամբ սահ-

մանափակում սահմանելու

մասին

 

 6.   Հայաստանի Հանրապետու-      ՀՀ կառավարությանն         20-30.04

      թյունում իրացվող սննդա-    առընթեր ստանդարտաց-

      մթերքի պիտակավորման        ման, չափագիտության և

      կանոնների հաստատման        սերտիֆիկացման վարչու-

             մասին               թյուն

 

 7.*  Փաստաթղթերով ծախսերի       ՀՀ ֆինանսների և  էկո-     20-30.04

      հիմնավորման նկատմամբ       նոմիկայի նախարարություն

ներկայացվող պահանջները

սահմանելու մասին

 

 8.   Բնամթերային (ոչ դրամական)  ՀՀ ֆինանսների և  էկո-     20-30.04

ձևով ստացված եկամուտնե-   նոմիկայի նախարարու-

      րը համախառն եկամտում              թյուն

հաշվառելու կարգը հաստատե-

լու մասին

 

 9.*  «Թանկարժեք մետաղների և    ՀՀ ֆինանսների և           10-20

      բնական թանկարժեք քարերի    էկոնոմիկայի նախա-

շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի  րարություն

նախագծի մասին

 

10.   ՀՀ տարածքում թանկարժեք     ՀՀ ֆինանսների և           10-20

      մետաղներով և  թանկարժեք    էկոնոմիկայի նախա-

քարերով իրականացվող գոր-   րարություն

ծարքների կարգի մասին

 

11.   Հեռուստառադիոոլորտի համար  ՀՀ կառավարությանն         1-10

սահմանված հարկային արտո-   առընթեր տեղեկատվու-

      նությունների կիրառումը     թյան և  գրահրատարակ-

      կանոնակարգելու մասին       չության վարչություն

 

12.   Ապրանքների միջազգային     ՀՀ կառավարությանն առըն-    1-10

համարակալման EAN-Armenie  թեր ստանդարտացման, չա-

(ԱՐՄԱՆ) ընկերության մա-  փագիտության և սերտիֆի-

      սին                       կացման վարչություն

 

_________________________________________________________________________

N N           Հարցերը              Նախապատրաստող       ՀՀ կառավարության

ը/կ                             նախարարությունը կամ    աշխատակազմ ներկա-

                                  գերատեսչությունը     յացնելու ժամկետը

_________________________________________________________________________

  1              2                     3                      4

_________________________________________________________________________

 

 1.   ՀՀ ջրային տարածքներում      ՀՀ կառավարությանն       10-20

բնակչության կյանքի անվտան-  առընթեր արտակարգ

գությունն ապահովող կանոնա- իրավիճակների վար-

      կարգի հաստատման մասին       չություն

 

 2.   Արտակարգ իրավիճակներում     ՀՀ կառավարությանն       10-20

      հատկապես լիազորված պետա-    առընթեր արտակարգ

կան կառավարման մարմինների   իրավիճակների վար-

      իրավասությունների սահմա-    չություն

նազատման մասին

 

 3.   «Զինվորական ոստիկանության  ՀՀ պաշտպանության        1-10

      մասին» կանոնադրությունը    նախարարություն

հաստատելու մասին

 

 4.   Քաղաքաշինական գործունե-     ՀՀ քաղաքաշինության       1-10

      ության բնագավառում պե-      նախարարություն

տական վերահսկողության

իրականացման կարգի հաս-

տատման մասին

 

 5.*  «Ապրանքի ծագման կանոնների  ՀՀ արդյունաբերության     1-10

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի   և առևտրի նախարարու-

      մասին                       թյուն ՀՀ ֆինանսների և

                                  էկոնոմիկայի նախարարու-

                                  թյուն

 

6.  Պետական պահպանության ֆոնդի ՀՀ անշարժ գույքի պետա-  1-10

հողերի գնահատման մեթոդիկան կան միասնական կադաստրի

      հաստատելու մասին            վարչություն

 

7.  Ավտոմոբիլային ճանապարհների ՀՀ տրանսպորտի նախարարու- 1-10

      նորոգման և  պահպանման աշխա-          թյուն

տանքների դասակարգման մասին

 

 8.   ՀՀ ընդհանուր օգտագործման    ՀՀ տրանսպորտի նախա-      1-10

պետական ավտոմոբիլային ճա-   րարություն

նապարհների նախագծման, շի-

նարարության, նորոգման և

պահպանման ֆինանսական նոր-

մերի մասին

 

 9.   Ընդհանուր օգտագործման պե-   ՀՀ տրանսպորտի նախա-      1-10

տական ավտոմոբիլային ճանա-   րարություն

պարհների պաշտպանական գոտի-

ների չափերի և դրանց օգտա-

գործման մասին

 

 10.* «Բնակչության զբաղվածու-    ՀՀ սոցիալական ապա-       10-20

      թյան մասին» ՀՀ օրենքում    հովության նախարարու-

      փոփոխություններ և  լրացում-         թյուն

ներ կատարելու մասին» ՀՀ

օրենքի նախագծի մասին

 

 11.  Պետական գույքի, ինչպես նաև   ՀՀ սեփականաշնորհման     10-20

      ֆիզիկական ու իրավաբանական    նախարարություն

անձանց և համայնքի գույքի

նկատմամբ պետությանը պատկա-

նող օգտագործման իրավունքի

փոխանցման կանոնակարգը

հաստատելու մասին

 

 12.  Գիտահետազոտական և  փորձա-    ՀՀ ֆինանսների և         10-20

կոնստրուկտորական աշխատանք-   էկոնոմիկայի նա-

      ները դասակարգելու մասին      խարարություն

 

_________________________________________________________________________

N N           Հարցերը              Նախապատրաստող       ՀՀ կառավարության

ը/կ                             նախարարությունը կամ    աշխատակազմ ներկա-

                                  գերատեսչությունը     յացնելու ժամկետը

_________________________________________________________________________

  1              2                     3                      4

_________________________________________________________________________

 

 1.   «Բնակչության սեյսմիկ        ՀՀ կառավարությանն        10-20.05

      պաշտպանության մասին» ՀՀ     առընթեր արտակարգ

      օրենքի նախագծի մասին         իրավիճակների վարչու-

                                       թյուն

 

 2.   Բնակավայրերի հողերի          ՀՀ անշարժ գույքի

      գնահատման մեթոդիկան          պետական միասնական

      հաստատելու մասին             կադաստրի վարչություն    10-20.05

 

 3.   Ամրացման եացկացման կարգը     ՀՀ առողջապահության      10-20.05

      հաստատելու մասին             նախարարություն

 

 4.*  Բեռնափոխադրումների հաշ-      ՀՀ տրանսպորտի           10-20.05

      վարկային փաստաթղթերի         նախարարություն

միասնական ձևերի ներդրման

մասին

 

 5.   Պայթյունավտանգ, արագ         ՀՀ տրանսպորտի           10-20.05

բռնկվող, ռադիոակտիվ, թունա-  նախարարություն

վոր և այլ վտանգավոր բեռ-

ների փոխադրման կարգը հաս-

տատելու մասին

 

 6.*  Էներգետիկայի ոլորտի ձեռ-     ՀՀ սեփականաշնորհման     20-30.05

      նարկությունների              նախարարություն

 

 7.*  «Հակադեմփինգային միջոցա-    ՀՀ արդյունաբերության    20-30.05

      ռումների մասին» ՀՀ օրեն-    և  առևտրի  նախարարու-

      քի նախագծի մասին             թյուն

 

 8.   ՀՀ էներգետիկայի, ոռոգման     ՀՀ ֆինանսների և  էկո-   20-30.05

      և  խմելու ջրերի համակար-     նոմիկայի նախարարություն

գերում շահութաբերության

մակարդակի սահմանման մասին

 

9.  ՀՀ էներգետիկայի, ոռոգման և ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 20-30.05

խմելու ջրերի համակարգերում  միկայի նախարարություն

կորուստների, սեփական կարիք-

ների, էլեկտրաէներգիայի և

գազի օգտագործման, էլեկտրական

և ջերմային էներգիայի արտա-

դրության համար պայմանական

վառելիքի ծախսի սահմանման ու

հաստատման կարգի և այլ նորմա-

տիվների խախտման համար պատաս-

խանատու անձանց պատասխանատվու-

թյան մասին

 

10.* «Վիճակախաղերի կազմակերպման ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 10-20.05

      և  անցկացման մասին» ՀՀ      միկայի նախարարություն

օրենքի նախագծի մասին

 

11. Գյուղատնտեսական ձեռնարկու-  ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 10-20.05

      թյունների ըստ արդյունաբե-    միկայի նախարարություն

րական բնույթի տարբերակման

հայտանիշները սահմանելու մա-

սին

 

12. «Արժութային կարգավորման և ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 10-20.05

արժութային վերահսկողության  միկայի նախարարություն

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի

մասին

 

13. Ապահովագրական ընկերություն- ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 10-20.05

ների տնտեսական նորմատիվների միկայի նախարարություն

մասին

 

14. Տեղեկատվության և գրահրատա- ՀՀ կառավարությանն առըն- 20-30.05

րակչության ոլորտի զարգացման թեր տեղեկատվության և

      ծրագրերի մասին               գրահրատարակչության վար-

                                   չություն

 

_________________________________________________________________________

N N           Հարցերը                Նախապատրաստող       ՀՀ կառավարության

ը/կ                               նախարարությունը կամ   աշխատակազմ ներկա-

                                    գերատեսչությունը    յացնելու ժամկետը

_________________________________________________________________________

  1              2                     3                      4

_________________________________________________________________________

 

 1.   Լիզինգի և  լիզինգային գոր-   ՀՀ արդյունաբերության     20-30.05

      ծունեության մասին            և  առևտրի  նախարարու-

                                         թյուն

 

 2.   Ընտանեկան նպատակի չափի       ՀՀ սոցիալական ապահո-     1-10

      մասին                        վության նախարարու-

                                   թյուն

 

 3.   Փոստով առաքվող արգելված      ՀՀ կապի նախարարություն   20-30.05

առարկաների ցանկը սահմանե-

լու մասին

 

4.  Գույքի հաշվառման համար ան-  ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 20-30.05

հրաժեշտ տվյալները հարկային  միկայի նախարարություն

մարմիններ ներկայացնելու

կարգը հաստատելու մասին

 

5.  Բաժնետիրական ընկերություն-  ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 20-30.05

      ներում պետական մասնակցու-    միկայի նախարարություն

թյան կառավարման մասին

 

6.  «Խաղատների մասին» ՀՀ օրեն- ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 20-30.05

      քի նախագծի մասին             միկայի նախարարություն

 

7.  «Գովազդի մասին» ՀՀ օրեն-  ՀՀ ֆինանսների և էկոնո- 20-30.05

      քում փոփոխություն կատարե-    միկայի նախարարություն

լու մասին» ՀՀ օրենքի նա-

խագծի մասին

 

 8.*  ՀՀ գովազդային խաղարկու-      ՀՀ ֆինանսների և  էկոնո-  20-30.05

      թյունների կազմակերպման և     միկայի նախարարություն

անցկացման լիցենզավորման

կարգը հաստատելու մասին

 

 9.   Մամուլի և  գրահրատարակչու-   ՀՀ կառավարությանն առ-    20-30.05

թյան ոլորտում հարկային ար-   ընթեր տեղեկատվության և

      տոնությունների մասին         գրահրատարակչության վարչու-

                                   թյուն

 

_________________________________________________________________________

N N           Հարցերը                Նախապատրաստող       ՀՀ կառավարության

ը/կ                               նախարարությունը կամ   աշխատակազմ ներկա-

                                    գերատեսչությունը    յացնելու ժամկետը

_________________________________________________________________________

  1              2                     3                      4

_________________________________________________________________________

 

1.  Հայլեռտեխհսկողության կողմից  ՀՀ կառավարությանն առըն- 1-10

կիրարկվող նորմատիվ տեխնիկա-  թեր արտակարգ իրավիճակնե-

կան ակտերի ցանկը հաստատելու  րի վարչություն

մասին

 

2.* «Պաշտպանական միջոցառումնե-  ՀՀ արդյունաբերության և 1-10

րի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի առևտրի նախարարություն

մասին

 

 3.*  «Սուբսիդավորման և  փոխհա-    ՀՀ արդյունաբերության և   1-10

տուցման միջոցների մասին» ՀՀ  առևտրի նախարարություն

օրենքի նախագծի մասին

 

 4.*  Հայաստանի Հանրապետության      ՀՀ սոցիալական ապահովու-  1-10

կառավարության 1997 թ. օգոս-   թյան նախարարություն

տոսի 9-ի «Հայաստանի Հանրա-

պետությունում բնակարանի կարիք

ունեցող փախստականների հաշվառ-

ման և բնակելի տարածություն-

ների հատկացման կարգը հաստատելու

մասին» N 330 որոշման մեջ փոփո-

խություններ կատարելու մասին

 

 5.   «Մարդահամարի մասին» ՀՀ      ՀՀ վիճակագրության,       1-10

      օրենքի նախագծի մասին          պետական ռեգիստրի և

                                    վերլուծության վարչու-

                                    թյուն

 

 6.   1999 թ.  մարդահամարի նա-      ՀՀ վիճակագրության,       1-10

      խապատրաստման և  անցկացման     պետական ռեգիստրի և

      մասին                         վերլուծության վարչու-

                                    թյուն

 

 7.   Բժշկական օգնություն և  սպա-   ՀՀ առողջապահության       1-10

      սարկում իրականացնելիս նոր     նախարարություն

դեղերի, մեթոդների, ձևերի,

միջոցների կիրառման և կենսա-

բժշկական հետազոտությունների

անցկացման կարգը հաստատելու

մասին

 

 8.  «Հանրահավաքներ, երթեր և       ՀՀ արդարադատության       1-10

     ցույցեր անցկացնելու մասին»    նախարարություն

ՀՀ օրենքի նախագծի մասին

 

 9.  «Քաղաքացիական ծառայության     աշխատանքային             1-10

     մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի          խումբ

մասին

 

 10. «Օպերատիվ հետախուզական        ՀՀ արդարադատության       1-10

     գործունեության մասին»         նախարարություն

ՀՀ օրենքի նախագծի մասին

 

 11. Տեղեկատվության և  գրահրա-      ՀՀ կառավարությանն        1-10

     տարակչության ոլորտի զար-       առընթեր տեղեկատվու-

     գացման ծրագրի մասին            թյան և  գրահրատարակ-

                                    չության վարչություն

 

_________________________________________________________________________

N N           Հարցերը                Նախապատրաստող       ՀՀ կառավարության

ը/կ                               նախարարությունը կամ   աշխատակազմ ներկա-

                                    գերատեսչությունը    յացնելու ժամկետը

_________________________________________________________________________

  1              2                     3                      4

_________________________________________________________________________

 

  1.  Հայաստանի Հանրապետության     ՀՀ կառավարությանն առ-      1-10

      տարածքում վտանգավոր բեռ-     ընթեր արտակարգ իրավի-

      ների տեղափոխման կանոնա-      ճակների վարչություն

կարգը

 

  2.  Վերելակների պատրաստման,      ՀՀ կառավարությանն առ-      1-10

      շահագործման և  վերանորոգ-    ընթեր արտակարգ իրավի-

      ման համար լիցենզավորման      ճակների վարչություն

կարգը հաստատելու մասին

 

  3.* «Մաքսատուրքերի դրույքաչա-   ՀՀ արդյունաբերության և     1-10

      փերի մասին» ՀՀ օրենքում     առևտրի  նախարարություն

փոփոխություններ և լրացում-  ՀՀ ֆինանսների և էկոնո-

      ներ կատարելու մասին» ՀՀ     միկայի նախարարություն

օրենքի նախագծի մասին

 

  4.* «Աշխատանքի հիգիենայի և      ՀՀ սոցիալական ապահովու-    1-10

      անվտանգության պահպանու-      թյան նախարարություն

թյան մասին» ՀՀ օրենքի

նախագծի մասին

 

  5.* Հայաստանի Հանրապետության     ՀՀ սոցիալական ապահովու-    1-10

      կառավարության 1997 թ.        թյան նախարարություն

մայիսի 8-ի «Բնակչության

զբաղվածության մասին» ՀՀ

օրենքի առանձին հոդվածների

կիրարկումն ապահովող միջո-

ցառումների մասին» թիվ 130

որոշման թիվ 1 հավելվածում

լրացում կատարելու մասին

 

  6.  Հայաստանի Հանրապետությու-    ՀՀ սոցիալական ապահովու-    1-10

նում փախստականի կարգավիճակ   թյան նախարարություն

հայցող անձանց փախստականի

կարգավիճակ տալու կարգը

հաստատելու մասին

 

  7.  «Մարդու արյան և  դրա        ՀՀ առողջապահության       1-10

բաղադրամասերի արյունատվու-   նախարարություն

թյան (դոնորություն) մշակման

և օգտագործման մասին» ՀՀ

օրենքի նախագծի մասին

 

  8.  «Բուսական աշխարհի մասին»   ՀՀ բնապահպանության       1-10

      ՀՀ օրենքի նախագծի մասին      նախարարություն

 

  9.  «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ բնապահպանության       1-10

      ՀՀ օրենքի նախագծի մասին      նախարարություն

 

 10.  «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրեն-   ՀՀ բնապահպանության       1-10

      քի նախագծի մասին             նախարարություն

 

 11.  Շրջակա միջավայրի վրա ազդե-   ՀՀ բնապահպանության       1-10

ցության փորձաքննության են-   նախարարություն

թակա նախատեսվող գործունեու-

թյունների սահմանային չափե-

րի հաստատման մասին

 

 12.  ՀՀ կենտրոնական պետական       ՀՀ կառավարությանն առ-    1-10

արխիվների կարգավիճակի մասին  ընթեր արխիվային գործի

վարչություն

 

 13.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր    ՀՀ կառավարությանն առ-    1-10

արխիվային գործի վարչության   ընթեր արխիվային գործի

      կանոնադրությունը հաստատելու      վարչություն

մասին

 

 14.  Հայաստանի Հանրապետությու-    ՀՀ կառավարությանն        1-10

      նում արտադրանքների և         առընթեր ստանդարտացման,

      ծառայությունների պարտադիր    չափագիտության և  սերտի-

      սերտիֆիկացման մասին          ֆիկացման վարչություն

 

 15.  Իրացման և  կիրառման          ՀՀ կառավարությանն        1-10

      (օգտագործման) համար ոչ       առընթեր ստանդարտացման,

պիտանի և սպառողների կյանքի  չափագիտության և սերտի-

      ու առողջության, շրջակա       ֆիկացման վարչություն

միջավայրի համար վտանգ

ներկայացնող արտադրանքի

թողարկման դադարեցման,

շրջանառությունից հանման և

ոչնչացման (վերամշակման)

կարգի մասին

 

 16.  Պիտանիության և  ծառայության  ՀՀ կառավարությանն        1-10

      ժամկետն անց արտադրանքի       առընթեր ստանդարտացման,

      հետագա օգտագործման մասին     չափագիտության և  սերտի-

                                   ֆիկացման վարչություն

 

 17.* Թանկարժեք մետաղների և        ՀՀ ֆինանսների և  էկո-    1-10

      բնական թանկարժեք քարերի      նոմիկայի նախարարություն

շուկայի մասին

 

 18.  1998 թ. պետական պատվերի      ՀՀ ֆինանսների և  էկո-    1-10

      կարգը հաստատելու մասին       նոմիկայի նախարարություն

 

 19.  Թանկարժեք մետաղների և        ՀՀ ֆինանսների և  էկո-    1-10

թանկարժեք քարերի հաշվառման,  նոմիկայի նախարարություն

պահպանման, գույքագրման և

վերագնահատման կարգի մասին

 

 20.  Փոստային առաքանու զննման,    ՀՀ կապի նախարարություն   10-20

ներդրանքի հանման և

ոչնչացման կարգի մասին

 

 21.* Պետական հանրակրթական         ՀՀ կրթության և  գիտու-   10-20

      հաստատությունների            թյան նախարարություն

ռացիոնալացման փորձնական

ծրագիրը հաստատելու մասին

 

22.* ՀՀ հանրակրթության համակարգի ՀՀ կրթության և գիտու-  10-20

      ռացիոնալացման ծրագրի         թյան նախարարություն

կիրարկման կարգի մասին

 

 23.* «Ինվեստիցիոն արժեթղթերի     ՀՀ ֆինանսների և  էկո-    10-20

      մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի    նոմիկայի նախարարություն

մասին

 

 24.  Պետության կողմից             ՀՀ ֆինանսների և  էկո-    10-20

      համայնքներին պատվիրակված     նոմիկայի նախարարություն

լիազորությունների

իրականացման ծախսերի

ֆինանսավորման կարգի մասին

 

 25.  Հողի հարկից 50 տոկոսի չափով  ՀՀ ֆինանսների և  էկո-    10-20

ազատվող կազմակերպությունների նոմիկայի նախարարություն

ցանկը հաստատելու մասին

 

 26.* Համայնքի ավագանու կողմից     ՀՀ ֆինանսների և  էկո-    10-20

հողի հարկի արտոնություններ   նոմիկայի նախարարություն

տալու կարգը հաստատելու

մասին

 

 27.  Հողի հարկը կենտրոնացված      ՀՀ ֆինանսների և  էկո-    10-20

կարգով վճարող իրավաբանական   նոմիկայի նախարարություն

անձանց ցանկը հաստատելու

մասին

 

 28.  Հողի հարկի հաշվարկման համար  ՀՀ ֆինանսների և  էկո-    10-20

անհրաժեշտ տվյալները հարկային նոմիկայի նախարարություն

մարմիններ ներկայացնելու

կարգը հաստատելու մասին

 

 29.  «Մամուլի և  գրահրատարակչու- ՀՀ կառավարությանն        10-20

      թյան ոլորտում հարկային       առընթեր տեղեկատվության

      արտոնությունների մասին»     և  գրահրատարակչության

      ՀՀ օրենքի նախագծի մասին          վարչություն

 

_____________________

* Նշված են այն հարցերը, որոնց ներկայացման ժամանակ պահանջվելու են նախագծի

ընդունման անհրաժեշտության և ժամկետների վերաբերյալ լրացուցիչ

հիմնավորումներ:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
26.03.1998
N 13
Արձանագրային որոշում