Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՁԵՎԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ...

 

 

040.0439.280410

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

8 ապրիլի 2010 թվականի N 439-Ն

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 27-Ի N 771-Ն ԵՎ ՀՈՒՆԻՍԻ 17-Ի N 900-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

3. ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ (ԱՎԱԳ) ԴՊՐՈՑԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

68. Միջնակարգ (ավագ) դպրոցի, վարժարանի շրջանավարտը պետք է`

1) լիարժեք տիրապետի գրական հայերենին`

ա. խոսի և գրի գրագետ, սեփական մտքերն ու տեսակետներն արտահայտի հակիրճ և դիպուկ, զերծ զանազան ավելորդաբանություններից,

բ. հասկանա, բացատրի, վերլուծի և ներկայացնի տարբեր բարդության, ծավալուն գրավոր տեքստեր,

գ. գրագետ շարադրի սեփական մտքերն ու կարդացած անծանոթ տեքստերը,

դ. ինքնուրույն պատրաստի զանազան նյութերի սեղմագրեր, գրի ռեֆերատներ,

ե. կատարի ընթերցած գրականության, տարբեր ժանրերի ստեղծագործությունների վերլուծություններ,

զ. զանազանի և գնահատի գեղարվեստական բարձրարժեք գրականությունը.

2) կարողանա արդյունավետ հաղորդակցվել առնվազն 2 օտար լեզվով`

ա. զրուցի մեկ կամ մի քանի զրուցակիցների հետ որոշակի տեսածի, լսածի, կարդացածի շուրջ` արտահայտելով իր վերաբերմունքը փաստերին և դատողություններին` տալով իր գնահատականը,

բ. բառարանի օգնությամբ կարդա ոչ բարդ բնագիր տեքստեր հասարակական-քաղաքական և գիտահանրամատչելի վերաշարադրված (ադապտացված) անծանոթ բառերի ընդգրկումով,

գ. հասկանա ոչ հայախոս զրուցակցի խոսքը բանավոր հաղորդակցման ընթացքում,

դ. գրի որևէ իրադարձության մասին` նկարագրելով իր վերաբերմունքը պարզ, կապակցված խոսքով,

ե. ներկայացնի սեփական անձը, երկիրը, ժողովրդի պատմությունը, հիմնական մշակութային արժեքներն ու ավանդույթները,

զ. ճանաչի ուսումնասիրվող լեզվակիր երկրի խորհրդանիշները, հայտնի մշակութային արժեքները.

3) ունենա տրամաբանական զարգացած մտածողություն, ճանաչողական, ստեղծագործական ու կիրառական ունակություններ` մաթեմատիկայի ու բնական գիտությունների ոլորտում`

ա. տիրապետի ապացուցման մեթոդների, իրականացնի հետազոտական աշխատանք,

բ. կարողանա տարբեր երևույթների վերաբերյալ կատարել վերլուծություններ, ապացուցման եղանակներ կիրառելով` կատարի հիմնավորումներ,

գ. տվյալները վերլուծելով և համադրելով` կարողանա կատարել ճիշտ հետևություններ,

դ. կարողանա բացահայտել օբյեկտների տարրերի միջև գոյություն ունեցող կապերը, երևույթների առանձնահատկությունները, օրինաչափությունները և տալ դրանց մեկնաբանությունը,

ե. կարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և ներկայացնել երևույթների պատճառահետևանքային կապերը,

զ. կարողանա վերլուծություններ կատարելով` կառուցի մաթեմատիկական մոդելներ, գրաֆիկներ, գծապատկերներ,

է. ունենա կիրառական խնդիրներ լուծելու կարողություն,

ը. ունենա համակարգված գիտելիքներ բնության երևույթների, բնական համակարգերի մասին,

թ. կարողանա բացատրել բնության երևույթները հայտնի օրենքների և տեսությունների շրջանակներում,

ժ. տիրապետի գիտական ճանաչողության մեթոդներին, կարողանա մոդելավորել, վարկածներ առաջադրել և փորձնական ճանապարհով ստուգել, ստացված արդյունքներն ընդհանրացնել, կատարել եզրահանգումներ և կանխատեսումներ,

ժա. հասկանա և պարզաբանի համամոլորակային հիմնախնդիրները, շրջակա միջավայրին սպառնացող վտանգները.

4) ունենա թվայնացված տեխնոլոգիաների օգտագործման կարողություններ`

ա. հասկանալ ժամանակակից տեխնոլոգիական և տեխնիկական միջոցների և սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքները,

բ. իմանա տեղեկատվություն ձեռք բերելու, համակարգչային ծրագրերի և դրանց կիրառության մասին,

գ. կարողանա վարժ օգտվել ՏՀՏ-ի միջոցներից` ցուցաբերելով ինտերնետային տեխնոլոգիաներին տիրապետելու, ստեղծագործելու, հաղորդակցվելու և համագործակցելու կարողություններ ու հմտություններ.

5) ունենա նպատակային ուսումնառության կարողություններ, ունակ լինի ոչ միայն սովորել, այլև հմտորեն կիրառել սովորածը, կարողանա իր կողմից յուրացված նյութը կամ գործնական կարողությունները կիրառել կյանքում և փոխանցել ուրիշներին`

ա. ճանաչի սեփական անձը և ունենա ինքնագնահատման կարողություններ,

բ. ապրի և գործի իր հնարավորություններին համապատասխան` միաժամանակ դրսևորելով սովորել կամք և վստահություն սեփական ուժերի հանդեպ,

գ. ինքնակազմակերպվի առօրյա կյանքում, իրականացնի ինքնուրույն, անհատական ուսումնական ու աշխատանքային գործունեություն,

դ. ծավալի ակտիվ գործունեություն աշխարհաճանաչողության նպատակով և ցուցաբերի առողջ հետաքրքրասիրություն ամեն նորի նկատմամբ.

6) հետևել և պահպանել հասարակական համակեցության կանոնները, տարբեր իրավիճակներում քաղաքացիական բարձր գիտակցություն դրսևորել`

ա. կարևորել և արժևորել իր ազգային ինքնությունը,

բ. հասկանալ և հարգել ընտանեկան կյանքի արժեքները,

գ. խորապես իմանալ և հարգել մարդու հիմնական իրավունքները և քաղաքացիական ազատությունները,

դ. պատասխանատվություն ցուցաբերել առօրյա կյանքում, իմանալ, ընդունել և հարգել ուրիշների իրավունքները, լինել մարդասեր, հանդուրժողական վերաբերմունք ունենալ շրջապատի մարդկանց նկատմամբ,

ե. հասկանալ մարդկանց կարիքները և նրանց նկատմամբ դրսևորել հարգալից վարք,

զ. ցանկացած ծանոթ կամ անծանոթ միջավայրում լինել բարեկիրթ, զուսպ և քաղաքավարի,

է. օգտակար լինել հարազատ համայնքին, գործուն մասնակցություն ունենալ նրա բարեկարգմանը, աշխատանքում լինել գործունյա և նախաձեռնող, ունակ լինել համագործակցելու ծանոթ և անծանոթ անձանց հետ,

ը. կարողանալ կատարել արդյունավետ թիմային աշխատանք, ցուցաբերել ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու, իր գործունեությունը պլանավորելու հմտություն,

թ. ունենալ մասնագիտական կողմնորոշման կարողություններ և այլն.

7) ունենա աշխարհի գեղարվեստական ընկալման, գեղագիտական երևույթների գնահատման և արժևորման կարողություններ`

ա. հասկանա և գնահատի տարբեր ժանրերի արվեստի գործերը,

բ. իմանա արվեստի պատմություն, ծանոթ լինի արվեստի ազգային և համաշխարհային ստեղծագործողների գործունեությանը,

գ. կարողանա ներկայացնել արվեստի գործերի իր ընկալումը, կարծիքն արտահայտել դրանց վերաբերյալ.

8) իմանա և կարևորի մարմնակրթության, սպորտի ու նախնական զինպատրաստության, ամենօրյա մարզումների դերն ու նշանակությունը`

ա. ակտիվորեն մասնակցի ֆիզդաստիարակության պարապմունքներին և մարզական կյանքին,

բ. ունենա մարմնի խնամքի հմտություններ,

գ. դրսևորի առողջ ապրելակերպ,

դ. իմանա քաղաքացիական պաշտպանության և անվտանգ կենսագործունեության կանոնները և սովորեցնի դրանք ուրիշներին:

 

I. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՆՔԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ

 

._____________________________________________________________________.

|                                       |Տարրական |Միջին    |Ավագ     |

|                                       |դպրոց    |դպրոց    |դպրոց    |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|ՈՒսումնական տարիների թիվը              |   4     |   5     |   3     |

|Ծրագրի նորմատիվային ծավալը (դասաժամ)   |         |         |         |

|նվազագույնը                            |2940     |5100     |3060     |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|առավելագույնը                          |3590     |5950     |4080     |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|այդ թվում` ըստ ուսումնական             |         |         |         |

|բնագավառների`                          |         |         |         |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|հայոց լեզու, գրականություն             | 650     | 850     | 500     |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|օտար լեզուներ                          | 250     | 500     | 300     |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|մաթեմատիկա                             | 500     | 850     | 200     |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|ՏՀՏ և  համակարգչային գիտություններ     | 100     | 200     | 200     |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|բնություն և  բնական գիտություններ      | 150     | 500     | 100     |

|_______________________________________|         |_________|_________|

|հասարակություն և  հասարակական          |         | 500     | 100     |

|գիտություններ                          |         |         |         |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|արվեստ                                 | 250     | 100     |  -      |

|_______________________________________|_________|         |         |

|տեխնոլոգիա                             | 250     |         |         |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|ֆիզիկական կրթություն և  անվտ. կենս.    | 400     | 500     | 300     |

|_______________________________________|_________|_________|_________|

|Պահուստային ժամաքանակ                  | 390-1040|1100-1950|1360-2380|

._____________________________________________________________________.

 

II. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՆՔԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

1. Մեկ ակադեմիական դասաժամի նորմատիվային տևողությունը 45 րոպե է: Անհատական ուսուցման պլանով, տնային կամ հիվանդանոցային պայմաններում անհատական պարապմունքների մեկ դասաժամը հավասարեցվում է երկու ակադեմիական դասաժամի:

2. Հանրակրթական հիմնական ծրագրի նորմատիվային ծավալը բաշխվում է ըստ ուսումնական տարիների և շաբաթների: ՈՒսումնական շաբաթների թիվը սահմանվում է` 1-ին դասարանի համար` առնվազն 30, 2-րդ դասարանի համար` առնվազն 32, մյուս դասարանների համար` առնվազն 34 շաբաթ:

3. Հենքային ուսումնական պլանի հիման վրա մշակվում են հանրակրթական պետական և այլընտրանքային ծրագրերի ուսումնական պլանները` ամրագրելով առարկայացանկը և առարկաներին հատկացվող շաբաթական (տարեկան) ժամաքանակը և հաստատվում են կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից:

4. Հանրակրթական պետական ծրագրերի համար սահմանվում են հետևյալ նորմատիվային ծավալները`

1) տարրական` 3204 ժամ,

2) հիմնական (միջին դպրոց)` 5576 ժամ,

3) միջնակարգ (ավագ դպրոց)` 3468 ժամ:

Պետական ուսումնական հաստատություններում հանրակրթական պետական ծրագրերի իրականացումը` նշված ծավալներով, ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից:

5. Հանրակրթական ծրագրերի ուսումնական պլանով (պետական հանրակրթական ծրագրերի դեպքում` օրինակելի ուսումնական պլանով) ուսումնական բնագավառը ներկայացնող առարկաներին հատկացված գումարային ժամաքանակը չի կարող պակաս լինել տվյալ ուսումնական բնագավառի համար սահմանված ժամաքանակից:

6. Հենքային ուսումնական պլանով նախատեսված պահուստային ժամաքանակը բաշխվում է հանրակրթական ծրագրի ուսումնական պլանով (պետական հանրակրթական ծրագրերի դեպքում` օրինակելի ուսումնական պլանով) սահմանված առարկաների միջև կամ թողնվում է ուսումնական հաստատության տնօրինմանը` սահմանելով դրա տնօրինման կարգը:

7. ՈՒսումնական հաստատությունը յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար հաստատում է տարեկան ուսումնական պլան` իրականացվող յուրաքանչյուր հանրակրթական ծրագրի համար:

8. ՈՒսումնական պլաններում (պետական հանրակրթական ծրագրերի դեպքում` օրինակելի ուսումնական պլաններում) փոփոխությունները կատարվում են ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ ուշ, քան նոր ուսումնական տարվա սկզբից առնվազն չորս ամիս առաջ:

 

III. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 

9. Հանրակրթական ծրագրի ուսումնական բովանդակությունն արտացոլվում է առարկայական ծրագրերում: Ծրագրի առարկայացանկն ամրագրվում է ուսումնական պլանում:

10. Հանրակրթական ծրագրի առարկայացանկը կազմվում է այնպես, որ յուրաքանչյուր ուսումնական բնագավառ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսումնական պլաններում ներկայացված լինի մեկ կամ մի քանի առարկաներով, ընդ որում, յուրաքանչյուր ուսումնական բնագավառը ներկայացնող առարկաների համախումբը պետք է ամբողջությամբ ներառի սույն չափորոշիչով սահմանված տվյալ բնագավառի բովանդակության պարտադիր նվազագույն պահանջները:

11. Հանրակրթական ծրագրի համապատասխանությունը սովորողների և համայնքի կարիքներին ապահովելու և կրթության որակը բարելավելու նպատակով ուսումնական պլանում կարող են ներառվել առարկաներ, որոնց բովանդակությունն առնչվում է մի քանի ուսումնական բնագավառների:

i

12. Տարրական և հիմնական հանրակրթական ընդհանուր պետական ծրագրում ուսումնական բնագավառները ներկայացվում են հետևյալ առարկաներով`

1) «Հայոց լեզու, գրականություն» բնագավառը 1-6-րդ դասարաններում ներկայացվում է «Մայրենի» առարկայով, 7-9-րդ դասարաններում` «Հայոց լեզու» և «Գրականություն» առարկաներով.

2) «Օտար լեզուներ» բնագավառը` երկու լեզվով, որոնցից մեկը ռուսերենն է: ՈՒսումնական հաստատությունը, անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի թույլտվությամբ` օրինակելի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի շրջանակում կարող է իրականացնել երրորդ օտար լեզվի դասավանդում: Օտար լեզուների ընտրության կարգը և ըստ դասարանների դրանց դասավանդման հերթականությունը սահմանվում են օրինակելի ուսումնական պլանով.

3) «Մաթեմատիկա» բնագավառը 1-6-րդ դասարաններում` «Մաթեմատիկա» առարկայով, 7-9-րդ դասարաններում` «Հանրահաշիվ» և «Երկրաչափություն» առարկաներով.

4) «ՏՀՏ, համակարգչային գիտություններ» բնագավառը` «Ինֆորմատիկա» առարկայով.

5) «Բնություն, բնական գիտություններ» և «Հասարակություն, հասարակական գիտություններ» բնագավառները 2-4-րդ դասարաններում` «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայով.

6) «Բնություն, բնական գիտություններ» բնագավառը 5-6-րդ դասարաններում` «Բնագիտություն», 6-րդ դասարանում` «Աշխարհագրություն», 7-9-րդ դասարաններում` «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն» և «Աշխարհագրություն» առարկաներով.

7) «Հասարակություն, հասարակական գիտություններ» բնագավառը 5-րդ դասարանում` «Հայրենագիտություն», 5-9-րդ դասարաններում`»Հայոց եկեղեցու պատմություն», 6-9-րդ դասարաններում` «Հայոց պատմություն» և «Համաշխարհային պատմություն», 9-րդ դասարանում` «Հայաստանի աշխարհագրություն», 8-9-րդ դասարաններում` «Հասարակագիտություն» առարկաներով.

8) «Արվեստ» բնագավառը` «Կերպարվեստ» և «Երաժշտություն» առարկաներով.

9) «Տեխնոլոգիա» բնագավառը` «Տեխնոլոգիա» առարկայով.

10) «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» բնագավառը 1-9-րդ դասարաններում` «Ֆիզկուլտուրա», 2-4-րդ դասարաններում` «Ես և շրջակա աշխարհը» և «Շախմատ» առարկաներով, 8-9-րդ դասարաններում` «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայով և «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացով: «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի անցկացման կարգը և ժամկետը սահմանվում են օրինակելի ուսպլանով:

(12-րդ կետը փոփ. 04.07.12 թիվ 858-Ն որոշում)

i

13. Միջնակարգ հանրակրթական ընդհանուր պետական ծրագրում ուսումնական բնագավառները ներկայացվում են հետևյալ առարկաներով`

1) «Հայոց լեզու, գրականություն» բնագավառը «Հայոց լեզու» և «Հայ գրականություն» առարկաներով.

2) «Օտար լեզուներ» բնագավառը` երկու լեզվով: ՈՒսումնական հաստատությունը, անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի թույլտվությամբ` օրինակելի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի շրջանակում կարող է իրականացնել երրորդ օտար լեզվի դասավանդում: Օտար լեզուների ընտրության կարգը և ըստ դասարանների դրանց դասավանդման հերթականությունը սահմանվում են օրինակելի ուսումնական պլանով.

3) «Մաթեմատիկա» բնագավառը` «Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» և «Երկրաչափություն» առարկաներով.

4) «ՏՀՏ, համակարգչային գիտություններ» բնագավառը` «Ինֆորմատիկա» առարկայով.

5) «Բնություն, բնական գիտություններ» բնագավառը` «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն» առարկաներով: Հոսքային ուսուցման 11-12-րդ դասարաններում հումանիտար հոսքում սովորողը կարող է ընտրել նշված առարկաներից երկուսը, բնագիտամաթեմատիկական հոսքում` երեքը.

6) «Հասարակություն, հասարակական գիտություններ» բնագավառը` «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն», «Հասարակագիտություն» 10-11-րդ դասարանների (հումանիտար) հոսքում «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկաներով.

7) «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» բնագավառը «Ֆիզկուլտուրա», «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկաներով և «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացով: «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի անցկացման կարգը և ժամկետը սահմանվում են օրինակելի ուսպլանով:

(13-րդ կետը փոփ. 04.07.12 թիվ 858-Ն որոշում)

14. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը կարող է օրինակելի ուսումնական պլանի առարկայացանկում ներառել լրացուցիչ առարկաներ` պետական պարտադիր ժամաքանակի սահմաններում:

15. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը հաստատում է օրինակելի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի շրջանակում երաշխավորվող առարկաների և դասընթացների ցանկը:

16. ՈՒսումնական հաստատությունը երաշխավորված առարկայացանկից դուրս առարկա կարող է դասավանդել միայն դրա բովանդակության մասնագիտական փորձաքննությունից հետո, որի կարգը հաստատում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը:

17. Ազգային փոքրամասնությունների դպրոցներում (դասարաններում) օրինակելի ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչով նախատեսված ժամաքանակը կարող է տրամադրվել ազգային լեզվի և մշակույթի ուսուցմանը:

18. Հանրակրթական հատուկ և մասնագիտացված պետական ծրագրերի առարկայացանկը մշակում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը` հանրակրթական ընդհանուր պետական ծրագրի առարկայացանկի հիման վրա` հաշվի առնելով սովորողների զարգացման առանձնահատկությունները և ծրագրի մասնագիտական ուղղվածությունը:

 

IV. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

 

1. ՈՒսումնական առաջադիմության գնահատումը (այսուհետ` գնահատում) նպատակ ունի որոշելու սովորողի գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների մակարդակի համապատասխանության աստիճանը չափորոշչի պահանջներին, խթանելու սովորելու ձգտումը, բարելավելու կրթության որակը:

2. Գնահատումն իրականացվում է ուսումնառության ընթացքում (ընթացիկ), կիսամյակի և ուսումնական տարվա ավարտին (ամփոփիչ) և հանրակրթական ծրագրի յուրաքանչյուր աստիճանի ավարտին (ամփոփիչ ատեստավորում):

3. Ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատումներն իրականացվում են ուսուցչի կամ ուսումնական հաստատության կողմից` ըստ ուսումնական առարկաների, և գրանցվում են դասամատյանում:

4. Գնահատումն իրականացվում է քանակական (միավորային) և որակական (ուսուցանող) ձևերով:

5. Քանակական գնահատման համար կիրառվում է 10-միավորային սանդղակ:

6. Այլընտրանքային հանրակրթական ծրագրերում կարող է կիրառվել ընթացիկ գնահատման այլ համակարգ:

7. Որակական գնահատման մեթոդներն ու ձևաչափն ընտրում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի երաշխավորություններին համապատասխան:

8. Ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատման արդյունքների մասին ուսումնական հաստատությունը պարբերաբար տեղեկացնում է սովորողի ծնողին:

9. Առաջին դասարանում միավորային գնահատում չի իրականացվում. ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով, իսկ, որպես տարեկան ամփոփիչ գնահատական, կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական առաջադիմության բնութագիրը, որի ձևը և լրացման կարգը սահմանում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը:

10. Միավորային գնահատումը կիրառվում է` սկսած երկրորդ դասարանից:

11. Հանրակրթական ծրագրի յուրաքանչյուր աստիճանի ավարտին իրականացվում է պետական ամփոփիչ ատեստավորում` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:

12. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման նպատակն է գնահատել սովորողի համապատասխանության աստիճանը սույն չափորոշիչով սահմանված շրջանավարտին ներկայացվող պահանջներին:

13. Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է ուսումնական առարկաների տարեկան գնահատականների, ավարտական քննությունների և ստուգարքների արդյունքներով: Պետական ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները գրանցվում են ավարտական փաստաթղթում:

14. Ավարտական քննությունների ցանկը և ժամանակացույցը սահմանում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը:

15. Հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական քննությունների ժամանակ կրթության կառավարման լիազորված մարմնի որոշմամբ կարող են կիրառվել գնահատման այլ համակարգեր: Միավորային տարբեր համակարգերի համարժեքությունը սահմանվում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից:

 

(2-րդ հավելվածը փոփ. 28.07.11 թիվ 1088-Ն որոշում)

 

---------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
08.04.2010
N 439-Ն
Որոշում