Սեղմել Esc փակելու համար:
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏ ...

 

 

110.1035.220210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «22»        02            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11010078

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 դեկտեմբերի 2009 թվականի N 1035-Ն

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0301 «ՀԱՅՈՑ ԵՎ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(9-րդ մաս)

 

|_____________________________________________________________________|

|      ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»          |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -031                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողին տալ գիտելիքներ    |

|                     |ժամանակակից անգլերենի քերականական կառուցվածքը  |

|                     |լեզվաբանության ընդհանուր սկզբունքների լույսի   |

|                     |ներքո, ինչպես նաև  անգլերենի քերականական       |

|                     |կառուցվածքի գիտական նկարագրումը, նրա մոտ       |

|                     |ձևավորել  առավել խորը պատկերացում լեզվի ներքին |

|                     |կազմակերպման մասին, այս կամ այն հիմնահարցի     |

|                     |վերաբերյալ իր սեփական կարծիքը կազմելու         |

|                     |կարողություն:                                  |

|                     |Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը կիմանա         |

|                     |քերականական իմաստը և  կարգը, բառաձևերի         |

|                     |տեսակները, խոսքի մասերի առանձնացման հիմնական   |

|                     |չափանիշները, բառակապակցության և  նախադասության |

|                     |ավանդական տեսությունների հետ կապված            |

|                     |հիմնահարցերը և  մի շարք այլ խնդիրներ:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |34 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման      |

|                     |հմտությունների ձևավորում»  մոդուլները          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ տեսական քերականության խնդիրներն ու      |

|արդյունք 1           |նպատակները                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է սահմանում տեսական քերականության      |

|                     |խնդիրներն ու նպատակները,                       |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում օտար լեզվի քերականության|

|                     |կառուցվածքը,                                   |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում քերականության 2         |

|                     |բաժինների (ձևաբանություն  և                    |

|                     |շարահյուսություն) միջև  եղած տարբերությունները:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բառի քերականական կառուցվածքի ու         |

|արդյունք 2           |բառաձևերի  կազմության առանձնահատկությունները   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում լեզվական միավորների     |

|                     |միջև  հարաբերությունների հիմնական 2 տեսակները  |

|                     |(հատույթային և  վերհատույթային) և  նրանց       |

|                     |տարբերությունները,                             |

|                     |բ. ճիշտ է սահմանում քերականական իմաստ          |

|                     |հասկացությունը,                                |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում քերականական ձևերի       |

|                     |հարաբերակցության արտահայտման ձևերը,            |

|                     |դ. տրված բառաձևերը  ճիշտ է դասակարգում ըստ     |

|                     |կազմության (համադրական ու վերլուծական) և       |

|                     |կարողանում է զուգահեռներ անցկացնել մայրենի     |

|                     |լեզվի համարժեք ձևերի  հետ,                     |

|                     |ե. առաջադրված բառերի մեջ ճիշտ է տարանջատում    |

|                     |ձևույթները,  ենթաձևույթները,  թեքույթները և    |

|                     |բացատրում դրանց տարբերությունները (արմատ/ածանց,|

|                     |ազատ/կախյալ ձևույթ,  արմատ/հիմք,               |

|                     |ածանց/վերջավորություն)                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ խոսքի մասերի առանձնացման սկզբունքները   |

|արդյունք 3           |և  սահմանել քերականական կարգ հասկացությունը    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է սահմանում բառերը ըստ խոսքի մասերի    |

|                     |բաժանելու չափանիշները,                         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում խոսքի մասերի դասակարգման|

|                     |ավանդական և  նոր մոտեցումները և  դրանց միջև    |

|                     |գոյություն ունեցող հակասությունները,           |

|                     |գ. առաջադրված բառերը ճիշտ է խմբավորում ըստ     |

|                     |խոսքամասային պատկանելիության ավանդական         |

|                     |մոտեցմամբ),                                    |

|                     |դ. ճիշտ է սահմանում քերականական կարգ           |

|                     |հասկացությունը,                                |

|                     |ե. ճիշտ է թվարկում լիիմաստ խոսքի մասերի        |

|                     |քերականական կարգերը                            |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ գոյականի քերականական կարգերի ընդհանուր  |

|արդյունք 4           |բնութագիրը, ինչպես նաև  առկայացման (որոշյալի և |

|                     |անորոշի) կարգը (հոդը)                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում գոյականի ձևաբանական  ու |

|                     |շարահյուսական  առանձնահատկությունները,         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում գոյականների դասակարգման |

|                     |սկզբունքները,                                  |

|                     |գ. տրված գոյականները ճիշտ է խմբավորում` ըստ    |

|                     |տարբեր սկզբունքների,                           |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում գոյականի թվի և  հոլովի  |

|                     |քերականական կարգերի առանձնահատկությունները,    |

|                     |ե. տրված գոյականները ճիշտ է խմբավորում` ըստ    |

|                     |հոգնակի թվի և  սեռական հոլովի կազմության,      |

|                     |զ. ճիշտ է ներկայացնում հոդի տեսակները և  նրանց |

|                     |արտահայտած հիմնական իմաստները:                 |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բայի քերականական կարգերի ընդհանուր      |

|արդյունք 5           |բնութագիրը                                     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում բայ խոսքի մասի          |

|                     |ձևաբանական  ու շարահյուսական                   |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում բայերի դասակարգման      |

|                     |սկզբունքները,                                  |

|                     |գ. տրված բայերը ճիշտ է խմբավորում ըստ տարբեր   |

|                     |սկզբունքների,                                  |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում բայի ժամանակի, կերպի և  |

|                     |եղանակի քերականական կարգերի                    |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |ե. տրված բայերը ճիշտ է բնորոշում ըստ           |

|                     |քերականական կարգերի:                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ածական, մակբայ, դերանուն, թվական խոսքի  |

|արդյունք 6           |մասերի ընդհանուր բնութագրերը                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում նշված խոսքի մասերի      |

|                     |ձևաբանական  ու շարահյուսական                   |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում և  անվանում նշված խոսքի |

|                     |մասերի տեսակները,                              |

|                     |գ. տրված բառերը ճիշտ է խմբավորում ըստ          |

|                     |խոսքամասային պատկանելիության և  ըստ իմաստի:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ սպասարկու խոսքի մասերի ընդհանուր        |

|արդյունք 7           |բնութագրերը                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում սպասարկու խոսքի մասերի  |

|                     |առանձնահատկությունները,                        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում և  անվանում նշված խոսքի |

|                     |մասերի տեսակները,                              |

|                     |գ. տրված բառերը ճիշտ է խմբավորում ըստ          |

|                     |խոսքամասային պատկանելիության:                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ շարահյուսության ուսումնասիրության       |

|արդյունք 8           |առարկան ու խնդիրները և  հիմնական               |

|                     |առանձնահատկությունները                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է սահմանում շարահյուսական կապի         |

|                     |տեսակները,                                     |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում բառակապակցության        |

|                     |տեսակները,                                     |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում նախադասության սահմանումը|

|                     |և  նրա տեսակները ըստ տարբեր սկզբունքների,      |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում բառակապակցության և      |

|                     |նախադասության տարբերությունը,                  |

|                     |ե. տրված նախադասության մեջ ճիշտ է տարանջատում  |

|                     |գլխավոր և  երկրորդական անդամները,              |

|                     |զ. ճիշտ է բնորոշում տրված նախադասության տեսակը,|

|                     |տարբերում է բարդ ստորադասական նախադասության    |

|                     |գլխավոր և  երկրորդական նախադասությունները և    |

|                     |որոշում է երկրորդական նախադասության տեսակը:    |

|_____________________________________________________________________|

|                ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»                   |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը ՀՕԼԴ 0|-09-032                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է սովորողներին լուսաբանել      |

|                     |անգլերենի բառ-միավորի ձևաբանական  և  իմաստային |

|                     |կառուցվածքի, ինչպես նաև  բառագիտության         |

|                     |հիմնահարցերը, նրանց տեղեկություն տալ անգլերենի |

|                     |բառապաշարի, մասնավորապես բառերի և  բառախմբերի  |

|                     |կազմության և  գործածման օրինաչափությունների    |

|                     |վերաբերյալ: Այս մոդուլից ձեռք բերած գիտելիքները|

|                     |մեծապես կօգնեն ուսանողներին լուծել այն         |

|                     |գործնական խնդիրները, որոնք կարող են հանդիպել   |

|                     |անգլերենի գործնական պարապմունքներին, ինչպես    |

|                     |նաև  ապագա ուսուցչի դասավանդման պրակտիկայում:  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |24 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Լիարժեքորեն տիրապետի «Օտար լեզու առարկային»    |

|                     |առնվազն հանրակրթական հիմնական ծրագրի ծավալով   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Սահմանել բառագիտության ուսումնասիրության       |

|արդյունք 1           |առարկան, խնդիրներն ու նպատակները               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է սահմանում բառագիտության              |

|                     |ուսումնասիրության առարկան                      |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում բառագիտության խնդիրներն |

|                     |ու նպատակները                                  |

|                     |գ. տարբերակում է լեզվի ուսումնասիրման երկու    |

|                     |մոտեցումները (տարաժամանակյա և  համաժամանակյա)  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բառիմաստի և  բառի իմաստային             |

|արդյունք 2           |փոփոխությունների առանձնահատկությունները        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է տալիս բառիմաստի սահմանումը և  նրա    |

|                     |նկատմամբ գոյություն ունեցող մոտեցումները       |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում բառիմաստի տեսակները     |

|                     |(քերականական և  լեքսիկական)                    |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում բառի իմաստային          |

|                     |փոփոխության պատճառները, եղանակներն ու          |

|                     |արդյունքները                                   |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում բառերի բազմիմաստության  |

|                     |և  համանունության սահմանումները                |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացնում համանունների            |

|                     |դասակարգումը                                   |

|                     |զ. առաջադրված բառերից ճիշտ է առանձնացնում      |

|                     |բազմիմաստ բառերի առաջնային և  երկրորդային      |

|                     |իմաստները                                      |

|                     |է. ճիշտ է ներկայացնում հոմանիշ և  հականիշ      |

|                     |բառերի սահմանումները, հոմանիշության չափանիշները|

|                     |և  հականիշների տեսակները                       |

|                     |ը. տրված բառերը ճիշտ է խմբավորում ըստ իմաստի և |

|                     |իմաստափոխության տեսակների                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բառի ձևաբանական  կառուցվածքը            |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում բառերի տեսակներն ըստ    |

|                     |ձևաբանական  կազմության                         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ձևույթների  տեսակները   |

|                     |գ. տրված բառերը ճիշտ է ենթարկում ձևաբանական  և |

|                     |ձևույթաբանական  վերլուծության                  |

|                     |դ. տրված բառերից կարողանում է առանձնացնել      |

|                     |միաձևույթ  և  բազմաձևույթ  բառերը              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բառակազմության համակարգի                |

|արդյունք 4           |յուրաահատկությունները                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում բառակազմության հիմնական |

|                     |տեսակները (ածանցում, բառաբարդում,              |

|                     |փոխակարգություն) և  ճիշտ է սահմանում դրանք     |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ածանցների տեսակները և   |

|                     |դրանց դասակարգման չափանիշները                  |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում բարդ բառերի տեսակները և |

|                     |դրանք տարբերում է բառակապակցություններից       |

|                     |դ. տրված բառերը ճիշտ է ենթարկում բառակազմական  |

|                     |վերլուծության                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ բառախմբերի և  դարձվածաբանական           |

|արդյունք 5           |միավորների առանձնահատկությունները              |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է բնութագրում բառախումբ և              |

|                     |դարձվածաբանական միավոր հասկացությունները       |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում բառախմբերի տեսակները    |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում դարձվածաբանական         |

|                     |միավորների տեսակները                           |

|                     |դ. դարձվածաբանական միավորները կարողանում է     |

|                     |տարանջատել ազատ բառախմբերից                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տեղյակ լինել բառապաշարի հարստացման եղանակներին |

|արդյունք 6           |և  իմանալ բառարանների տեսակները                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում բառապաշարի հարստացման   |

|                     |միջոցները                                      |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում բառաստեղծման եղանակները |

|                     |(բառաբարդում, ածանցում, կրճատում,              |

|                     |բազմիմաստացում, հապավում)                      |

|                     |գ. ճիշտ է թվարկում բառարանների տեսակները       |

|_____________________________________________________________________|

|               ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` «ԵՐԿՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»                  |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -033                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ  |

|                     |ուսումնասիրվող լեզվի աշխարհագրության,          |

|                     |պատմության, հասարակական և  մշակութային         |

|                     |առանձնահատկությունների, սովորույթների,         |

|                     |ավանդույթների և  կենցաղի մասին, հաղորդվող      |

|                     |տեղեկատվությանը զուգահեռ սովորողի մոտ ձևավորել |

|                     |համեմատելու, վերլուծելու, ներկայացնելու        |

|                     |կարողություններ:  Ավարտելով մոդուլը` ուսանողը  |

|                     |կկարողանա օտար լեզվով ներկայացնել տվյալ երկրի  |

|                     |յուրահատկությունները, առօրյան, նաև  պետական    |

|                     |կառուցվածքը, քաղաքական համակարգը, պետական      |

|                     |կրոնները, մշակութային կյանքը և  արժեքները:     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |30 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման      |

|                     |հմտությունների ձևավորում»  մոդուլները:         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի պատմական|

|արդյունք 1           |առանցքները, լեզուն և  զարգացման փուլերը        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի մասին առաջին |

|                     |հիշատակումները,                                |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացում կարևոր  պատմական         |

|                     |իրադարձությունները,                            |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի լեզուն, նրա |

|                     |զարգացումը և  գրավոր խոսքի ստեղծման առաջին     |

|                     |հիշատակումները,                                |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում երկրի պետական           |

|                     |խորհրդանիշները,                                |

|                     |ե. ճիշտ է համեմատում Հայաստանի և  տվյալ երկրի  |

|                     |վերոնշյալ բնութագրիչները:                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի         |

|արդյունք 2           |աշխարհագրական դիրքը, վարչական բաժանումը և      |

|                     |ժողովրդագրական ցուցանիշները                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի աշխարհագրական|

|                     |դիրքը (բաղկացուցիչ և  հարևան  երկրները),       |

|                     |վարչական բաժանումը,                            |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի աշխարհագրական|

|                     |դիրքի ազդեցությունը երկրի տնտեսության վրա,     |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի բնակլիմայական|

|                     |պայմանները (գետերը, լեռները), բուսական աշխարհը,|

|                     |դ.ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի բնակչության   |

|                     |կազմը, կենսամակարդակը, խտությունը,             |

|                     |էթնո-լեզվական հատկությունները,                 |

|                     |ե. ճիշտ է համեմատում Հայաստանի և  տվյալ երկրի  |

|                     |վերոնշյալ բնութագրիչները                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի կրթական |

|արդյունք 3           |համակարգը                                      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի կրթական      |

|                     |համակարգը, դրա առանձնահատկությունները,         |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի միջնակարգ    |

|                     |կրթական համակարգը,                             |

|                     |գ. ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի մասնագիտական |

|                     |կրթության և  ուսուցման համակարգը,              |

|                     |դ. ճիշտ է ներկայացնում հայտնի համալսարանները,  |

|                     |ե. ճիշտ է ներկայացում մասնավոր կրթական         |

|                     |համակարգի առանձնահատկությունները,              |

|                     |զ. ճիշտ է համեմատում Հայաստանի և  տվյալ երկրի  |

|                     |կրթական համակարգերը:                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի պետական |

|արդյունք 4           |կառուցվածքը                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում իշխանությունների        |

|                     |բաժանման սկզբունքները, նրանց ներքին            |

|                     |կառուցվածքները, գործառույթները,                |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ընտրական կարգը,         |

|                     |գ. ճիշտ է նշում և  ներկայացնում քաղաքական      |

|                     |կուսակցությունները, նրանց ծրագրերի առանցքային  |

|                     |կողմերը,                                       |

|                     |դ. ճիշտ է համեմատում Հայաստանի և  տվյալ երկրի  |

|                     |պետական կառուցվածքները                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի         |

|արդյունք 5           |մշակութային արժեքների, հիմնական տեսարժան       |

|                     |վայրերը, խոշոր քաղաքները                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է նշում և  ներկայացնում տվյալ երկրի    |

|                     |խոշոր քաղաքները, նրանց պատմական և  տնտեսական   |

|                     |արժեքները,                                     |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում տվյալ քաղաքների հիմնական|

|                     |տեսարժան վայրերը` նշելով նրանց պատմությունը և  |

|                     |մշակութային արժեքները,                         |

|                     |գ. ճիշտ է զուգահեռներ է անցկացնում Հայաստանի և |

|                     |տվյալ երկրի մշակութային արժեքների, հիմնական    |

|                     |տեսարժան վայրերի, խոշոր քաղաքների միջև         |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Իմանալ ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի         |

|արդյունք 6           |ազգային տոները, ծեսերը, ավանդույթները          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի ազգային     |

|                     |տոները, ծեսերն ու ավանդույթները,               |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի կրոնը և     |

|                     |եկեղեցական տոները:                             |

|                     |գ. ճիշտ է զուգահեռներ է անցկացնում Հայաստանի և |

|                     |տվյալ երկրի ազգային տոների, ծեսերի,            |

|                     |ավանդույթների միջև:                            |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ, ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1»       |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -034                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել       |

|                     |ընթերցողական կարողություններ և  հմտություններ  |

|                     |օտար լեզվի դասընթացի առաջին փուլում, հիմնվելով |

|                     |ավագ դպրոցում ստացած գիտելիքների վրա:          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |82 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի              |

|                     |նախապատրաստում», ՀՕԼԴ 4-09-029 «Օտար լեզվի     |

|                     |դասավանդման մեթոդիկա», ՀՕԼԴ 4-09-019 «Լեզուն   |

|                     |որպես լեզվաբանության ուսումնասիրության առարկա»,|

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-020 «Լեզվաբանությունը որպես լեզուներ |

|                     |ուսումնասիրող գիտությունների համակարգ», ՀՕԼԴ   |

|                     |4-09-021 «Լեզվի համակարգը ու կառուցվածքը», ՀՕԼԴ|

|                     |4-09-030 «Օտար լեզվի դասի կազմակերպում», ՀՕԼԴ  |

|                     |4-09-031 «Օտար լեզվի տեսական քերականություն»,  |

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-033 «Երկրագիտություն» մոդուլները:    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ճիշտ առոգանությամբ և  հնչերանգով կարդալ նախօրոք|

|արդյունք 1           |նախապատրաստած ադապտացված ուսումնական տեքստ     |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումներով և       |

|                     |սահուն կարդում է տեքստը                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ընկալել տեքստի ընդհանուր բովանդակությունը և    |

|արդյունք 2           |վերարտադրել այն                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է պատասխանում տեքստի բովանդակությանը   |

|                     |վերաբերող հարցերին,                            |

|                     |բ. ճիշտ է վերարտադրում տեքստի բովանդակությունը:|

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Թարգմանել ուսումնական և  պարզ տեղեկատվական     |

|արդյունք 3           |տեքստը` բառարանի օգնությամբ                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է թարգմանում հատվածներ ոչ դժվար        |

|                     |տեղեկատվական տեքստերից,                        |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում տեքստի ոճական           |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կռահել ուսումնական տեքստում հանդիպող անծանոթ   |

|արդյունք 4           |բառերի իմաստները                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում տեքստի հիմնական         |

|                     |բովանդակությունը 3-4 անծանոթ բառերի առկայության|

|                     |դեպքում:                                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել բառային աշխատանք տրված ուսումնական     |

|արդյունք 5           |տեքստի շրջանակներում                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տրված բառերից ճիշտ է առանձնացնում հոմանիշ և |

|                     |հականիշ բառերը,                                |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում բառակազմական վերլուծություն |

|                     |(կառուցվածքային մակարդակում):                  |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ, ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 2»       |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -035                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` զարգացնել սովորողների օտար  |

|                     |լեզվով ընթերցելու կարողությունները` հիմնվելով  |

|                     |մակարդակ 1-ում ստացած կարողությունների վրա,    |

|                     |խորացնելով և  ամրապնդելով դրանք                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |82 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի              |

|                     |նախապատրաստում», ՀՕԼԴ 4-09-029 «Օտար լեզվի     |

|                     |դասավանդման մեթոդիկա», ՀՕԼԴ 4-09-019 «Լեզուն   |

|                     |որպես լեզվաբանության ուսումնասիրության առարկա»,|

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-020 «Լեզվաբանությունը որպես լեզուներ |

|                     |ուսումնասիրող գիտությունների համակարգ», ՀՕԼԴ   |

|                     |4-09-021 «Լեզվի համակարգը ու կառուցվածքը», ՀՕԼԴ|

|                     |4-09-030 «Օտար լեզվի դասի կազմակերպում», ՀՕԼԴ  |

|                     |4-09-031 «Օտար լեզվի տեսական քերականություն»,  |

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-033 «Երկրագիտություն» մոդուլները,    |

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-034 «Օտար լեզու, ընթերցանություն.    |

|                     |մակարդակ 1» մոդուլները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ճիշտ առոգանությամբ և  հնչերանգով կարդալ միջին  |

|արդյունք 1           |բարդության ուսումնական տեքստ                   |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումներով և       |

|                     |սահուն կարդում է տեքստը                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ընկալել միջին բարդության գեղարվեստական և       |

|արդյունք 2           |տեղեկատվական տեքստի ընդհանուր                  |

|                     |բովանդակությունը և  վերարտադրի այն             |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է պատասխանում տեքստի ընդհանուր         |

|                     |բովանդակությանը վերաբերող հարցերին,            |

|                     |բ. տեքստի խնդիրների շուրջ խոսելիս օգտագործում է|

|                     |տեքստի բառապաշարը,                             |

|                     |գ. տեքստի խնդիրները քննարկելիս ճիշտ է կիրառում |

|                     |միջին բարդության քերականական կառույցները       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տեքստից առանձնացնել անհրաժեշտ տեղեկությունները |

|արդյունք 3           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տեքստից ճիշտ է ընտրում անհրաժեշտ            |

|                     |տեղեկություններ որոշակի թեմայով,               |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում տեքստից քաղած           |

|                     |տեղեկությունները:                              |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Ընկալել տեքստի կարևոր  մանրամասները և          |

|արդյունք 4           |մատնանշել առանցքային բառերը                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տեքստից ճիշտ է ընտրում կարևոր  մանրամասները,|

|                     |բ. տեքստից ճիշտ է ընտրում առանցքային բառերը    |

|                     |վերլուծության և  վերարտադրության նպատակով:     |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կռահել ուսումնական տեքստում հանդիպող անծանոթ   |

|արդյունք 5           |բառերի իմաստները                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է ներկայացնում տեքստի հիմնական         |

|                     |բովանդակությունը` 4-6 անծանոթ բառերի           |

|                     |առկայության դեպքում:                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել բառային աշխատանք տրված ուսումնական     |

|արդյունք 6           |տեքստի շրջանակներում                           |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տեքստի առանցքային բառերը ճիշտ է փոխարինում  |

|                     |համապատասխան հոմանիշներով և  տալիս այդ բառերի  |

|                     |հականիշները,                                   |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում տեքստի բազմիմաստ բառերի |

|                     |տարբեր իմաստները,                              |

|                     |գ. ճիշտ է կատարում բառակազմական վերլուծություն |

|                     |(կառուցվածքաիմաստային մակարդակում)             |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ, ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 3»       |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -036                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` զարգացնել սովորողների օտար  |

|                     |լեզվով ընթերցելու կարողությունները` հիմնվելով  |

|                     |1-ին և  2-րդ մակարդակներում ձևավորված          |

|                     |կարողությունների վրա, խորացնելով և  ամրապնդելով|

|                     |դրանք                                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |80 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի              |

|                     |նախապատրաստում», ՀՕԼԴ 4-09-029 «Օտար լեզվի     |

|                     |դասավանդման մեթոդիկա», ՀՕԼԴ 4-09-019 «Լեզուն   |

|                     |որպես լեզվաբանության ուսումնասիրության առարկա»,|

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-020 «Լեզվաբանությունը որպես լեզուներ |

|                     |ուսումնասիրող գիտությունների համակարգ», ՀՕԼԴ   |

|                     |4-09-021 «Լեզվի համակարգը ու կառուցվածքը», ՀՕԼԴ|

|                     |4-09-030 «Օտար լեզվի դասի կազմակերպում», ՀՕԼԴ  |

|                     |4-09-031 «Օտար լեզվի տեսական քերականություն»,  |

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-033 «Երկրագիտություն» մոդուլները,    |

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-034 «Օտար լեզու, ընթերցանություն.    |

|                     |մակարդակ 1», ՀՕԼԴ 4-09-035 «Օտար լեզու,        |

|                     |ընթերցանություն.  մակարդակ 2» մոդուլները:      |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|կարգը                |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր արդյունքի կատարման չափանիշների   |

|                     |մակարդակի ապահովումը:                          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կարդալ և  ընկալել միջին բարդության ուսումնական,|

|արդյունք 1           |գեղարվեստական և  տեղեկատվական տեքստի ընդհանուր |

|                     |բովանդակությունը և  վերարտադրել այն            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է պատասխանում տարբեր բնագավառների      |

|                     |տեքստերի բովանդակությանը վերաբերող հարցերին,   |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում միջին բարդության        |

|                     |ուսումնական, գեղարվեստական և  տեղեկատվական     |

|                     |ցանկացած տեքստ` վերջինիս բառապաշարով           |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Լսարանից դուրս ինքնուրույն կարդալ և  հասկանալ  |

|արդյունք 2           |միջին բարդության ծավալուն գրականություն և      |

|                     |հակիրճ վերարտադրել բովանդակությունը            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմում լսարանից դուրս ընթերցած      |

|                     |(տնային ընթերցանություն) տեքստի սեղմ           |

|                     |բովանդակությունը,                              |

|                     |բ. ճիշտ է վերարտադրում ընթերցած տեքստի         |

|                     |բովանդակությունը` տեքստի բառապաշարով և         |

|                     |քերականական կառույցներով                       |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Քննարկել ընթերցած գեղարվեստական տեքստի         |

|արդյունք 3           |բովանդակությունը և  բնութագրել գլխավոր գործող  |

|                     |անձանց                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է պատասխանում տեքստի բովանդակությանը   |

|                     |վերաբերող հարցերին,                            |

|                     |բ. ճիշտ է բնութագրում տեքստի գործող անձանց և   |

|                     |կարողանում է քննարկել և  կարծիք հայտնել նրանց  |

|                     |գործողությունների և  բնավորության գծերի մասին: |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Տրամաբանական հաջորդականությամբ դասավորել       |

|արդյունք 4           |ընթերցած նյութը                                |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տրամաբանական հաջորդականությամբ է դասավորում |

|                     |ընթերցած տեքստի հատվածները,                    |

|                     |բ. ճիշտ հաջորդականությամբ է դասավորում տեքստի  |

|                     |խառնված նախադասությունները                     |

|_____________________________________________________________________|

|   ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ, ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 4»       |

|_____________________________________________________________________|

|Մոդուլի դասիչը       |ՀՕԼԴ 04 -09 -037                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի նպատակը      |Մոդուլի նպատակն է` զարգացնել սովորողների օտար  |

|                     |լեզվով ընթերցելու կարողությունները` հիմնվելով  |

|                     |առաջինից երրորդ մակարդակներում ձևավորված       |

|                     |կարողությունների վրա, խորացնելով և  ամրապնդելով|

|                     |դրանք:                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի տևողությունը |78 ժամ                                         |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մուտքային պահանջները |Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք|

|                     |է ուսումնասիրած լինի ԱՀԱԽ 4-09-001 «Ընդհանուր  |

|                     |աշխատանքային գործունեության հմտություններ»,    |

|                     |ՈՒՍՈՒՑ 4-09-001 «Հոգեբանություն», ՈՒՍՈՒՑ       |

|                     |4-09-002 «Մանկավարժությունն իբրև  գիտություն և |

|                     |նրա հիմնական հասկացությունները», ՈՒՍՈՒՑ        |

|                     |4-09-003 «Դասավանդողի հաղորդակցման             |

|                     |հմտությունների ձևավորում»,  ՈՒՍՈՒՑ 4-09-004    |

|                     |«Դաստիարակության գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-005   |

|                     |«Կրթության բովանդակություն», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-006   |

|                     |«ՈՒսուցման գործընթաց», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-007         |

|                     |«Դրդապատճառային տեխնիկայի կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ    |

|                     |4-09-008 «Դասավանդման և  ուսումնառության       |

|                     |օժանդակ միջոցների կիրառում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-009   |

|                     |«Համագործակցային ուսումնառություն», ՈՒՍՈՒՑ     |

|                     |4-09-010 «ՈՒսուցման արդյունքների ստուգում և    |

|                     |գնահատում», ՈՒՍՈՒՑ 4-09-011 «Դասի              |

|                     |նախապատրաստում», ՀՕԼԴ 4-09-029 «Օտար լեզվի     |

|                     |դասավանդման մեթոդիկա», ՀՕԼԴ 4-09-019 «Լեզուն   |

|                     |որպես լեզվաբանության ուսումնասիրության առարկա»,|

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-020 «Լեզվաբանությունը որպես լեզուներ |

|                     |ուսումնասիրող գիտությունների համակարգ», ՀՕԼԴ   |

|                     |4-09-021 «Լեզվի համակարգը ու կառուցվածքը», ՀՕԼԴ|

|                     |4-09-030 «Օտար լեզվի դասի կազմակերպում», ՀՕԼԴ  |

|                     |4-09-031 «Օտար լեզվի տեսական քերականություն»,  |

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-033 «Երկրագիտություն» մոդուլները,    |

|                     |ՀՕԼԴ 4-09-034 «Օտար լեզու, ընթերցանություն.    |

|                     |մակարդակ 1», ՀՕԼԴ 4-09-035 «Օտար լեզու,        |

|                     |ընթերցանություն.  մակարդակ 2» մոդուլները, ՀՕԼԴ |

|                     |4-09-036 «Օտար լեզու, ընթերցանություն.         |

|                     |մակարդակ 3» մոդուլները:                        |

|                     |Մոդուլի կատարողականը գնահատվելու է կատարված    |

|                     |աշխատանքի հիման վրա` հաշվի առնելով նաև         |

|                     |յուրաքանչյուր                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Մոդուլի գնահատման    |արդյունքի կատարման չափանիշների մակարդակի       |

|կարգը                |ապահովումը:                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կարդալ մտքում և  առանց թարգմանության հասկանալ  |

|արդյունք 1           |միջին բարդության բնագիր տեքստ                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ճիշտ է պատասխանում ընթերցած բնագիր տեքստի      |

|                     |բովանդակությանը վերաբերող հարցերին,            |

|                     |բ. ճիշտ է վերարտադրում ընթերցած բնագիր տեքստի  |

|                     |բովանդակությունը` նշելով մանրամասները          |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Արտահայտիչ կարդալ ծանոթ բնագիր տեքստ           |

|արդյունք 2           |                                               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. սահուն և  հստակ առոգանությամբ կարդում է     |

|                     |ծանոթ բնագիր տեքստ,                            |

|                     |բ. ճիշտ է կիրառում բառային և  տրամաբանական     |

|                     |շեշտերը                                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Բառարանի օգնությամբ ճիշտ թարգմանել գրական կամ  |

|արդյունք 3           |հասարակական-քաղաքական բնույթի տեքստեր          |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է թարգմանում գրական կամ                |

|                     |հասարակական-քաղաքական բնույթի տեքստեր,         |

|                     |բ. ճիշտ է փոխանցում տարբեր տեքստերի ոճական     |

|                     |առանձնահատկությունները:                        |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Լսարանից դուրս ինքնուրույն կարդալ և  հասկանալ  |

|արդյունք 4           |միջին բարդության ծավալուն գրականություն և      |

|                     |հակիրճ վերարտադրել բովանդակությունը            |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ է կազմում լսարանից դուրս ընթերցած      |

|                     |(անհատական ընթերցանություն) տեքստի սեղմ        |

|                     |ամփոփագիրը,                                    |

|                     |բ. ճիշտ է ներկայացնում ընթերցած տեքստը`        |

|                     |օգտագործելով վերջինիս բառապաշարը և  քերականական|

|                     |կառույցները                                    |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Քննարկել ընթերցած տեքստի բովանդակությունը և    |

|արդյունք 5           |բնութագրել գլխավոր գործող անձանց               |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. ճիշտ պատասխանում է տեքստի բովանդակությանը   |

|                     |ուղղված հարցերին,                              |

|                     |բ. ճիշտ է բնութագրում տեքստի գործող անձանց և   |

|                     |կարողանում է քննարկել և  կարծիք հայտնել նրանց  |

|                     |գործողությունների և  բնավորության գծերի մասին  |

|_____________________|_______________________________________________|

|ՈՒսումնառության      |Կատարել բառային աշխատանք տրված տեքստի          |

|արդյունք 6           |շրջանակներում                                  |

|_____________________|_______________________________________________|

|Կատարման չափանիշներ  |ա. տեքստում ճիշտ է առանձնացնում և  վերլուծում  |

|                     |հոմանիշության, բազմիմաստության, համանունության |

|                     |և  հականունության երևույթները,                 |

|                     |բ. ճիշտ է կատարում բառակազմական վերլուծություն |

|_____________________________________________________________________|

 

-------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում

 

 

pin
Կրթության, գիտ, մշակ, սպորտ նախ.
07.12.2009
N 1035-Ն
Հրաման