Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 19...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈ ...

 

 

011.0300.011298

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի վերահսկիչ պալատի 1999 թվականի գործունեության ծրագիրը (կցվում է):

 

1 դեկտեմբերի 1998 թվականի

Ն-300-1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

.________________________________________________________________________.

|Հ.Հ.|Ուսումնասիրության|Ուսումնասիրության|Ուսումնասիրության| Ժամանակացու-|

|    |    օբյեկտը      |     առարկան     |    բնույթը      |     ցը      |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 1  |       2         |       3         |       4         |     5       |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 1 .| 1998 թվականի ՀՀ |Համապատասխանու-  |Ամփոփ վերլուծու- |Ըստ Հայաստանի|

|    |պետական բյուջեի  |թյունը ՀՀ բյուջե-|թյուն            |Հանրապետու-  |

|    |կառավարման մասին |տային համակարգի  |                 |թյան Ազգային |

|    |ՀՀ կառավարության |մասին, ՀՀ պետա-  |                 |Ժողովի վերա- |

|    |հաշվետվությունը  |կան և  դրանում   |                 |հսկիչ պալատի |

|    |                 |կատարված փոփոխու-|                 |կանոնադրու-  |

|    |                 |թյունների մասին  |                 |թյան 2 հոդվա-|

|    |                 |ՀՀ օրենքների պա- |                 |ծով սահմանված|

|    |                 |պահանջներին      |                 |ժամկետների   |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 2 .|ՀՀ պետական գույ- |Համապատասխանու-  |Ամփոփ վերլուծու- |Ըստ Հայաստանի|

|    |քի մասնավորեցման |թյունը ՀՀ պետական|թյուն            |Հանրապետու-  |

|    |ծրագրի կատարման  |գույքի մասնավո-  |                 |թյան Ազգային |

|    |մասին ՀՀ կառավա- |րեցման ծրագրի մա-|                 |Ժողովի վերա- |

|    |րության հաշվե-   |սին ՀՀ օրենքների |                 |հսկիչ պալատի |

|    |տվությունը       |պահանջներին      |                 |կանոնադրու-  |

|    |                 |                 |                 |թյան 2 հոդվա-|

|    |                 |                 |                 |ծով սահմանված|

|    |                 |                 |                 |ժամկետների   |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 3 .|ՀՀ կենտրոնական   |Համապատասխանու-  |Ամփոփ վերլուծու- |Ըստ Հայաստանի|

|    |բանկի 1998 թվա-  |թյունը ՀՀ կենտրո-|թյուն            |Հանրապետու-  |

|    |կանի տարեկան հաշ-|նական բանկի համար|                 |թյան Ազգային |

|    |վետվությունը     |ՀՀ պետական բյու- |                 |Ժողովի վերա- |

|    |                 |ջեի մասին օրենքով|                 |րահսկիչ պալա-|

|    |                 |սահմանված դրույթ-|                 |տի կանոնա-   |

|    |                 |ներին            |                 |դրության 2   |

|    |                 |                 |                 |հոդվածով սահ-|

|    |                 |                 |                 |մանված ժամ-  |

|    |                 |                 |                 |կետների      |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 4 .|ՀՀ պետական բյու- |Համապատասխանու-  |Համեմատական ամ-  |Ըստ «Հայաս- |

|    |ջեի 1999 թվականի |թյուն ՀՀ բյուջե- |փոփ վերլուծու-   |տանի Հանրապե-|

|    |առաջին կիսամյակի |տային համակարգի  |թյուն            |տության Ազգա-|

|    |կատարման ընթացքի |մասին, ՀՀ պետա-  |                 |յին Ժողովի   |

|    |մասին ՀՀ կառավա- |կան բյուջեի և    |                 |վերահսկիչ պա-|

|    |րության և  համա- |դրանցում կատարված|                 |լատի մասին» |

|    |պատասխան պետական |փոփոխությունների |                 |ՀՀ օրենքի 16 |

|    |լիազոր մարմինների|մասին ՀՀ օրենքնե-|                 |հոդվածով սահ-|

|    |պաշտոնական տեղե- |րի պահանջներին   |                 |մանված ժամ-  |

|    |կենքները         |                 |                 |կետների,     |

|    |                 |                 |                 |1999 թվականի |

|    |                 |                 |                 |ընթացքում    |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 5 .|Օտարերկրյա պետու-|Համապատասխանու-  |Համեմատական ամ-  |Ըստ «Հայաս- |

|    |թյուններից և  մի-|թյունը փոխառույթ-|փոփ վերլուծու-   |տանի Հանրապե-|

|    |ջազգային կազմա-  |ների և  վարկերի  |թյուն            |տության Ազգա-|

|    |կերպություններից |տրամադրման պայմա-|                 |յին Ժողովի   |

|    |ստացված փոխառու- |նագրերով, համա-  |                 |վերահսկիչ պա-|

|    |թյունների և  վար-|ձայնագրերով և    |                 |լատի մասին» |

|    |կերի օգտագործման |այլ փաստաթղթերով |                 |ՀՀ օրենքի 16 |

|    |ընթացքի մասին ՀՀ |սահմանված պայման-|                 |հոդվածով սահ-|

|    |կառավարության և  |ներին            |                 |մանված ժամ-  |

|    |համապատասխան պե- |                 |                 |կետների, 1999|

|    |տական լիազոր մար-|                 |                 |թվականի ըն-  |

|    |մինների պաշտոնա- |                 |                 |թացքում      |

|    |կան տեղեկանքները |                 |                 |             |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 6 .|ՀՀ պետական գույ- |Համապատասխանու-  |Համեմատական ամ-  |Ըստ «Հայաս- |

|    |քի մասնավորեցման |թյունը ՀՀ պետա-  |փոփ վերլուծու-   |տանի Հանրապե-|

|    |ընթացքի մասին ՀՀ |կան գույքի մասնա-|թյուն            |տության Ազգա-|

|    |կառավարության և  |վորեցման ծրագրի  |                 |յին Ժողովի   |

|    |համապատասխան պե- |մասին ՀՀ օրենքնե-|                 |վերահսկիչ պա-|

|    |տական լիազոր մար-|րի պահանջներին   |                 |լատի մասին» |

|    |մինների պաշտոնա- |                 |                 |ՀՀ օրենքի 16 |

|    |կան տեղեկանքները |                 |                 |հոդվածով սահ-|

|    |                 |                 |                 |մանված ժամ-  |

|    |                 |                 |                 |կետների, 1999|

|    |                 |                 |                 |թվականի ըն-  |

|    |                 |                 |                 |թացքում      |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 7 .|ՀՀ պետական բյու- |Պետական բյուջեի  |Ընտրանքային      |1999 թվականի |

|    |ջեի հետ փոխհարա- |առանձին հոդվածնե-|աուդիտ           |ընթացքում    |

|    |բերությունների   |րով նախատեսված և |                 |             |

|    |կողմ հանդիսացող  |փաստացի կատարման |                 |             |

|    |սուբյեկտների և   |միջև  համապատաս- |                 |             |

|    |պետական լիազոր   |խանությունը      |                 |             |

|    |մարմինների       |                 |                 |             |

|    |սկզբնական ու ամ- |                 |                 |             |

|    |փոփ փաստաթղթերը  |                 |                 |             |

|    |(այդ թվում` առաջ-|                 |                 |             |

|    |նահերթ)          |                 |                 |             |

|    |                 |                 |                 |             |

|    |- պետական և  տե- |Շինարարական աշխա-|                 |             |

|    |ղական ինքնակառա- |տանքների իրականաց|                 |             |

|    |վարման մարմինների|ման նպատակով բյու|                 |             |

|    |բյուջետային, այլ |ջետային, այլ պե- |                 |             |

|    |պետություններից  |տություններից և  |                 |             |

|    |և  միջազգային    |միջազգային կազմա-|                 |             |

|    |կազմակերպություն-|կերպություններից |                 |             |

|    |ներից ստացված    |ստացված վարկային |                 |             |

|    |վարկային միջոցնե-|միջոցների ու     |                 |             |

|    |րի և  շնորհների  |շնորհների (տրանս-|                 |             |

|    |(տարնսֆերտ) հաշ- |ֆերտ) օգտագործման|                 |             |

|    |վին շինարարական  |նպատակայնությունն|                 |             |

|    |աշխատանքներին    |ու արդյունավետու-|                 |             |

|    |առնչվող սկզբնական|թյունը           |                 |             |

|    |և  ամփոփ փաստա-  |                 |                 |             |

|    |թղթերը           |                 |                 |             |

|    |                 |                 |                 |             |

|    |- օտարերկրյա պե- |օտարերկրյա պետու-|                 |             |

|    |տությունների և   |թյունների և  մի- |                 |             |

|    |միջազգային կազ-  |ջազգային կազմա-  |                 |             |

|    |մակերպությունների|կերպությունների  |                 |             |

|    |տրամադրած շնորհնե|տրամադրած շնորհնե|                 |             |

|    |րին (տրանսֆերտ)  |րի (տրանսֆերտ) և |                 |             |

|    |և  պետական լիազոր|պետական լիազոր   |                 |             |

|    |մարմիններին տրա- |մարմիններին տրա- |                 |             |

|    |մադրված օգնու-   |մադրված օգնության|                 |             |

|    |թյանն առնչվող    |օգտագործման նպա- |                 |             |

|    |սկզբնական և  ամ- |տակայնությունն ու|                 |             |

|    |փոփ փաստաթղթերը) |արդյունավետու-   |                 |             |

|    |                 |թյունը           |                 |             |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 8 .|ՀՀ պետական և  տե-|Պետական բյուջեի  |Ընտրանքային      |1999 թվականի |

|    |ղեկան ինքնակառա- |միջոցների, այդ   |աուդիտ           |ընթացքում    |

|    |վարման մարմիննե- |թվում պետական    |                 |             |

|    |րի սկզբնական և   |մարմինների պահ-  |                 |             |

|    |ամփոփ փաստաթղթե- |պանման, պետական  |                 |             |

|    |րը (այդ թվում`   |արտաբյուջետային  |                 |             |

|    |առաջնահերթ`      |հիմնադրամների և  |                 |             |

|    |                 |տեղական բյուջենե-|                 |             |

|    |                 |րի նախատեսված ու |                 |             |

|    |                 |փաստացի կատարված |                 |             |

|    |                 |ծախսերի միջև  հա-|                 |             |

|    |                 |մապատասխանությու-|                 |             |

|    |                 |նը               |                 |             |

|    |                 |                 |                 |             |

|    |- հարկային և     |Հարկային և  մաք- |                 |             |

|    |մաքսային մարմին- |սային մարմինների |                 |             |

|    |ների սկզբնական   |արտաբյուջետային  |                 |             |

|    |և  ամփոփ փաստա-  |հիմնադրամների    |                 |             |

|    |թղթեր)           |ձևավորման  և  օգ-|                 |             |

|    |                 |տագործման գործըն-|                 |             |

|    |                 |թացների համապա-  |                 |             |

|    |                 |տասխանությունը   |                 |             |

|    |                 |օրենքներով և     |                 |             |

|    |                 |նորմատիվ ակտերով |                 |             |

|    |                 |սահմանված պայման-|                 |             |

|    |                 |ներին            |                 |             |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 9 .|Վարկառու պետական |Օտարերկրյա պետու-|Ընտրանքային      |1999 թվականի |

|    |մարմինների կամ   |թյուններից և  մի-|աուդիտ           |ընթացքում    |

|    |այլ սուբյեկտների |ջազգային կազմակեր|                 |             |

|    |սկզբնական և  ամ- |պություններից    |                 |             |

|    |փոփ փաստաթղթերը  |ստացված փոխառութ-|                 |             |

|    |(այդ թվում` առաջ-|յունների և  վար- |                 |             |

|    |նահերթ)`         |կերի օգտագործման |                 |             |

|    |                 |նպատակայնությունն|                 |             |

|    |                 |ու արդյունավետու-|                 |             |

|    |                 |թյունը և  դրանց  |                 |             |

|    |                 |մարումն ու սպա-  |                 |             |

|    |                 |սարկումը         |                 |             |

|    |                 |                 |                 |             |

|    |- ձեռնարկություն-|Վարկային միջոցնե-|                 |             |

|    |ների զարգացման   |րի օգտագործման   |                 |             |

|    |վարկի միջոցների  |նպատակայնությունն|                 |             |

|    |օգտագործումն ար- |ու արդյունավետու-|                 |             |

|    |տացոլող սկզբնական|թյունը           |                 |             |

|    |և  ամփոփ փաստա-  |                 |                 |             |

|    |թղթերը           |                 |                 |             |

|    |                 |                 |                 |             |

|    |- ոռոգման համա-  |                 |                 |             |

|    |կարգի վերականգ-  |                 |                 |             |

|    |նման վարկի միջոց-|                 |                 |             |

|    |ների օգտագործումն|                 |                 |             |

|    |արտացոլող սկզբնա-|                 |                 |             |

|    |կան և  ամփոփ փաս-|                 |                 |             |

|    |տաթղթերը         |                 |                 |             |

|    |                 |                 |                 |             |

|    |- մունիցիպալ զար-|                 |                 |             |

|    |գացման ծրագրի    |                 |                 |             |

|    |վարկի միջոցների  |                 |                 |             |

|    |օգտագործումն ար- |                 |                 |             |

|    |տացոլող սկզբնական|                 |                 |             |

|    |և  ամփոփ փաստաթղ-|                 |                 |             |

|    |թերը             |                 |                 |             |

|    |                 |                 |                 |             |

|    |- կրթության ֆի-  |                 |                 |             |

|    |նանսավորման և    |                 |                 |             |

|    |կառավարման բարե- |                 |                 |             |

|    |փոխումների ծրագրի|                 |                 |             |

|    |վարկի միջոցների  |                 |                 |             |

|    |օգտագործումն ար- |                 |                 |             |

|    |տացոլող սկզբնական|                 |                 |             |

|    |և  ամփոփ փաստա-  |                 |                 |             |

|    |թղթերը           |                 |                 |             |

|    |                 |                 |                 |             |

|    |- ԱՄՆ կողմից տրա-|ԱՄՆ կողմից տրամա-|                 |             |

|    |մադրված ապրանքա- |դրված ապրանքային |                 |             |

|    |յին վարկերի օգտա-|վարկերի օգտագործ-|                 |             |

|    |գործումն արտացո- |ման նպատակայնու- |                 |             |

|    |լող սկզբնական և  |թյունն ու արդյու-|                 |             |

|    |ամփոփ փաստաթղթե- |նավետությունը    |                 |             |

|    |րը)              |                 |                 |             |

|____|_________________|_________________|_________________|_____________|

| 10.|Մասնավորեցված    |Պետական գույքի   |Ընտրանքային      |1999 թվականի |

|    |(մասնավորեցվող)  |մասնավորեցման    |աուդիտ           |ընթացքում    |

|    |օբյեկտների վերա- |ընթացքի համապա-  |                 |             |

|    |բերյալ և  դրանց  |տասխանությունը   |                 |             |

|    |առնչվող պետական  |ծրագրին, օրենքնե-|                 |             |

|    |մարմինների ընդու-|րով և  նորմատիվ  |                 |             |

|    |նած սկզբնական ու |ակտերով սահման-  |                 |             |

|    |ամփոփ փաստաթղթերը|ված պայմաններին  |                 |             |

.________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ Ազգային Ժողով
01.12.1998
N Ն-300-1
Որոշում