Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ Ե...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

011.0006.130999

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի երկրորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի (13 սեպտեմբերի - 8 դեկտեմբերի) օրակարգում ընդգրկել հետևյալ հարցերը.

 

__________________________________________________________________________

 Հարցի անվանումը               Ներկայացնողը              Գլխադասային

                                                         հանձնաժողովը

__________________________________________________________________________

        1                           2                         3

__________________________________________________________________________

1. «Ֆինանսական վարձակալու-    ՀՀ Նախագահ            Ֆինանսավարկային,

թյան (լիզինգի) մասին» ՀՀ      27.05.1999            բյուջետային և

օրենքի վերաբերյալ ՀՀ Նախա-                           տնտեսական հարցերի

գահի առարկությունները և                              մշտական հանձնաժողով

առաջարկությունները

 

2. «ՀՀ քաղաքացիների պետա-     ԱԺ պատգամավոր         Սոցիալական, առող-

կան կենսաթոշակային ապահո-      Հրանուշ Հակոբյան      ջապահության և

վության մասին» ՀՀ օրենքում    15.06.1999            բնության պահպանու-

փոփոխություններ և  լրացում-                          թյան հարցերի մշտա-

ներ կատարելու մասին                                  կան հանձնաժողով

 

3. «Գյուղական համայնքների     ԱԺ պատգամավոր         Ֆինանսավարկային,

վարչական տարածքներում                                բյուջետային և

գտնվող պետական սեփականու-                            տնտեսական հարցերի

թյուն համարվող պահուստային                           մշտական հանձնաժողով

ֆոնդի հողերի օտարման կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփո- խություններ կատարելու մասին

 

4. Պետական նպաստների մասին     Կառավարություն        Սոցիալական, առողջա-

                               23.06.1999            պահության և  բնու-

                                                     թյան պահպանության

                                                     հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

5. «Պետական գույքի մասնա-     Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

վորեցման (սեփականաշնորհ-       23.06.1999            բյուջետային և

ման) մասին» ՀՀ օրենքի 28                            տնտեսական հարցերի

հոդվածում լրացում և  փոփո-                           մշտական հանձնաժողով

խություն կատարելու մասին

 

6. «ՀՀ բյուջետային համա-      Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

կարգի մասին» ՀՀ օրենքում      23.06.1999            բյուջետային և

լրացումներ կատարելու                                 տնտեսական հարցերի

մասին                                                մշտական հանձնաժողով

 

7. ՀՀ տարածքում գործող         ԱԺ պատգամավորներ      Պետական-իրավական

ձեռնարկություններում, հիմ-     Ա. Բաղդասարյան        հարցերի մշտական

նարկներում, կազմակերպու-       Ա. Աղաջանյան          հանձնաժողով

թյուններում ստուգումների       Գ. Գասպարյան

կազմակերպման և  անցկացման      Ա. Երիցյան

մասին                          Ս. Ավետիսյան

                               23.06.1999

 

8. Քաղաքացիների առաջարկու-     ԱԺ պատգամավորներ      Պետական-իրավական

թյունները, դիմումները և        Ա. Բաղդասարյան        հարցերի մշտական

գանգատները քննարկելու կարգի    Ա. Աղաջանյան          հանձնաժողով

մասին                          Գ. Գասպարյան

                               Ս. Երիցյան

                               23.06.1999

 

9. «ՀՀ հաշմանդամների          ԱԺ պատգամավորներ      Սոցիալական,

սոցիալական պաշտպանության       Ա. Բաղդասարյան        առողջապահության և

մասին» ՀՀ օրենքում փո-        Ս. Երիցյան            բնության պահպանու-

փոխություններ և  լրացում-      Ս. Ավետիսյան          թյան հարցերի,

ներ կատարելու մասին            Գ. Գասպարյան          Ֆինանսավարկային,

                               24.06.1999            բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

10. «Տեղական տուրքերի և       ԱԺ պատգամավորներ      Ֆինանսավարկային,

վճարների մասին»  ՀՀ օրեն-     Ա. Բաղդասարյան        բյուջետային և

քում լրացումներ և  փոփոխու-    Ա. Աղաջանյան          տնտեսական հարցերի

թյուններ կատարելու մասին       Ս. Երիցյան            մշտական հանձնաժողով

                               Ս. Ավետիսյան

                               Գ. Գասպարյան

                               24.06.1999

 

11. «Բնակչության բժշկա-       ԱԺ պատգամավորներ      Սոցիալական,

կան օգնության և  սպասարկ-      Ա. Բաղդասարյան        առողջապահության և

ման մասին» ՀՀ օրենքում        Ա. Աղաջանյան          բնության պահպանու-

լրացումներ և  փոփոխու-         Ս. Երիցյան            թյան հարցերի մշտական

թյուններ կատարելու մասին       Ա. Ավետիսյան          հանձնաժողով

                               Գ. Գասպարյան

                               24.06.1999

 

12. Արտոնագրերի մասին          Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

                               01.07.1999            բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի,

                                                     Գիտության, կրթության,

                                                     մշակույթի և

                                                     երիտասարդության

                                                     հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

13. «Պետական տուրքի           Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում փո-        01.07.1999            բյուջետային և

փոխություններ կատարելու                              տնտեսական հարցերի

մասին                                                մշտական հանձնաժողով

 

14. «Բռնադատվածների           ԱԺ պատգամավորներ      Պետական-իրավական

մասին» ՀՀ օրենքում            Ա. Բաղդասարյան        հարցերի,

լրացում կատարելու մասին        Ս. Երիցյան            Ֆինանսավարկային,

                               Գ. Գասպարյան          բյուջետային և

                               09.07.1999            տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

15. Հայաստանի Հանրապետու-      ԱԺ պատգամավորներ      Ֆինանսավարկային,

թյան հողային օրենսգրքում       Ա. Բաղդասարյան        բյուջետային և

լրացում կատարելու մասին        Ս. Երիցյան            տնտեսական հարցերի,

                               Գ. Գասպարյան          Պետական-իրավական

                               09.07.1999            հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

16. «Բաժնետիրական ընկե-       Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

րությունների մասին» ՀՀ        13.07.1999            բյուջետային և

օրենքում փոփոխություններ                             տնտեսական հարցերի

և  լրացումներ կատարելու                              մշտական հանձնաժողով

մասին

 

17. «Եկամտահարկի մասին»      ԱԺ պատգամավորներ      Ֆինանսավարկային,

ՀՀ օրենքում փոփոխություն       Ա. Բաղդասարյան        բյուջետային և

կատարելու մասին                Գ. Գասպարյան          տնտեսական հարցերի

                               Ա. Աղաջանյան          մշտական հանձնաժողով

                               13.07.1999

 

18. Գրավատնային գործունեու-    Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

թյան մասին                     21.07.1999            բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

19. «ՀՀ պետական ձեռնար-       ԱԺ պատգամավոր         Ֆինանսավարկային,

կությունների և  անավարտ        Վ. Բաղդասարյան        բյուջետային և

շինարարության օբյեկտների       04.08.1999            տնտեսական հարցերի

սեփականաշնորհման և                                   մշտական հանձնաժողով

ապապետականացման 1996-97թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

20. «Հայաստանի Հանրապետու-    Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

թյան պետական գույքի մասնա-     27.08.1999            բյուջետային և

վորեցման 1998-2000 թվական-                           տնտեսական հարցերի

ների ծրագրի մասին» ՀՀ                               մշտական հանձնաժողով

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

21. «Հեռահաղորդակցության      Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում փոփո-      27.08.1999            բյուջետային և

խություններ կատարելու                                տնտեսական հարցերի

մասին                                                մշտական հանձնաժողով

 

22. «Հարկ վճարողների          Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

հարկվող օբյեկտները և  հար-     27.08.1999            բյուջետային և

կային պարտականություններն                            տնտեսական հարցերի

անուղղակի եղանակով գնահա-                            մշտական հանձնաժողով

տելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

23. «Հայաստանի Հանրապե-       Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

տության բյուջետային հա-        27.08.1999            բյուջետային և

մակարգի մասին» ՀՀ օրեն-                             տնտեսական հարցերի

քում փոփոխություններ և                               մշտական հանձնաժողով

լրացումներ կատարելու մասին

 

24. «Հայաստանի Հանրապե-       Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

տության բյուջետային հա-        27.08.1999            բյուջետային և

մակարգի մասին» ՀՀ օրեն-                             տնտեսական հարցերի

քում լրացում կատարելու                               մշտական հանձնաժողով

մասին

 

25. Պետական վիճակագրու-        Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

թյան մասին                     27.08.1999            բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

26. «Բանկերի և  բանկային      Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

գործունեության մասին» ՀՀ      27.08.1999            բյուջետային և

օրենքում փոփոխություններ                             տնտեսական հարցերի

կատարելու մասին                                      մշտական հանձնաժողով

 

27. «Բանկերի և  բանկային      Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

գործունեության մասին» ՀՀ      27.08.1999            բյուջետային և

օրենքում փոփոխություն                                տնտեսական հարցերի

կատարելու մասին                                      մշտական հանձնաժողով

 

28. «Անհատ ձեռներեցի մա-      Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

սին» ՀՀ օրենքում փոփո-        27.08.1999            բյուջետային և

խություն և  լրացում կա-                              տնտեսական հարցերի

տարելու մասին                                        մշտական հանձնաժողով

 

29. «Հայաստանի Հանրապե-       Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

տության պետական գույքի         27.08.1999            բյուջետային և

մասնավորեցման 1998-2000                              տնտեսական հարցերի

թվականների ծրագրի մասին»                            մշտական հանձնաժողով

ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

30. Արժեթղթերի շուկայի         Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

մասին                          27.08.1999            բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

31. Հողի հարկի մասին           Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

                               27.08.1999            բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

32. «Ապահովագրության          Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում            27.08.1999            բյուջետային և

փոփոխություններ և                                    տնտեսական հարցերի

լրացումներ կատարելու                                 մշտական հանձնաժողով

մասին

 

33. Շահումով խաղերի և          Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

խաղատների մասին                27.08.1999            բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

34. Մարդահամարի մասին          Կառավարություն        Պետական-իրավական

                               27.08.1999            հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

35. Արդարադատության            Կառավարություն        Պետական-իրավական

խորհրդի մասին                  27.08.1999            հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

36. Վարչական իրավախախ-         Կառավարություն        Պետական-իրավական

տումների վերաբերյալ            27.08.1999            հարցերի մշտական

Հայաստանի Հանրապետության                             հանձնաժողով

օրենսգրքում փոփոխություն- ներ և լրացումներ կատարե- լու մասին

 

37. Վարչական իրավախախտում-     Կառավարություն        Պետական-իրավական

ների վերաբերյալ Հայաստանի      27.08.1999            հարցերի,

Հանրապետության օրենսգրքում                           Ֆինանսավարկային,

լրացումներ և  փոփոխություն-                          բյուջետային և

ներ կատարելու մասին                                  տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

38. «Հայաստանի Հանրապետու-    Կառավարություն        Պետական-իրավական

թյան քաղաքացիության մասին»    27.08.1999            հարցերի մշտական

ՀՀ օրենքում փոփոխություն                             հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

39. Անասնաբուժության մասին     Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

                               27.08.1999            բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

40. Աշխարհագրական անվա-        Կառավարություն        Գիտության,

նումների մասին                 29.08.1999            կրթության, մշակույթի

                                                     և երիտասարդության

                                                     հարցերի մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

41. «Պետական տուրքի մա-       Կառավարություն        Ֆինանսավարկային,

սին» ՀՀ օրենքում փոփոխու-     03.09.1999            բյուջետային և

թյուններ և  լրացումներ                               տնտեսական հարցերի

կատարելու մասին                                      մշտական հանձնաժողով

 

42. Սելեկցիոն նվաճումների      Կառավարություն        Գիտության,

պաշտպանության մասին            27.08.1999            կրթության, մշակույթի

                                                     և երիտասարդության

                                                     հարցերի,

                                                     Ֆինանսավարկային,

                                                     բյուջետային և

                                                     տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական

                                                     հանձնաժողովներ

 

43. ՀՀ 1998 թվականի պետա-      Կառավարություն        ԱԺ մշտական

կան բյուջեի կատարման տարե-     30.04.1999            հանձնաժողովներ

կան հաշվետվությունը հաս- տատելու մասին

 

44. ՀՀ կենտրոնական բանկի       ՀՀ կենտրոնական        ԱԺ մշտական

1998 թվականի հաշվետվու-        բանկ                  հանձնաժողովներ

թյունը հրապարակելու մասին      30.04.1999

 

45. ՀՀ Ազգային ժողովի          Ֆինանսավարկային,      Ֆինանսավարկային,

Վերահսկիչ պալատի 1998          բյուջետային և         բյուջետային և

թվականի տարեկան հաշվետվու-     տնտեսական հարցերի     տնտեսական հարցերի

թյունը հաստատելու մասին        մշտական               մշտական

                               հանձնաժողով           հանձնաժողով

                               09.04.1999

 

46. 2000 թվականի պետական       Կառավարություն        ԱԺ մշտական

բյուջեի մասին                                        հանձնաժողովներ,

                                                     Վերահսկիչ պալատ

 

47. Ազգային Ժողովի Վերահսկիչ   Ֆինանսավարկային,      Ֆինանսավարկային,

պալատի 2000 թվականի տարեկան    բյուջետային և         բյուջետային և

ծրագրի մասին                   տնտեսական             տնտեսական հարցերի

                               հարցերի մշտական       մշտական հանձնաժողով

                               հանձնաժողով

 

48. ՀՀ էներգետիկայի հանձ-      ՀՀ էներգետիկ          Ֆինանսավարկային,

նաժողովի 2000 թվականի          հանձնաժողով           բյուջետային և

տարեկան ծրագրի մասին                                 տնտեսական հարցերի

                                                     մշտական հանձնաժողով

 

49. ՀՀ միջազգային պայմա-       ՀՀ Նախագահ            Արտաքին հարաբերու-

նագրերի վավերացում                                   թյունների մշտական

                                                     հանձնաժողով

 

50. Ժամանակավոր հաշվիչ

հանձնաժողովի ընտրություն          -                          -

 

51. ՀՀ Ազգային ժողովի նա-

խագահի տեղակալի ընտրություն       -                          -

 

(նոր 1-16 կետերը լրաց. 27.09.99 թիվ Ն-008-2 որոշում)

 

i

1. Քաղաքային հասարակական     ԱԺ պատգամավոր             Սոցիալական,

փոխադրամիջոցներից կենսա-     Ա. Բարսեղյան              առողջապահության և

թոշակային տարիքի թոշակա-     19.08.1999                բնության պահպանու-

ռուների և  առաջին ու                                   թյան հարցերի

երկրորդ խմբի հաշմանդամ-                                մշտական հանձնա-

ների անվճար երթևեկելու                                 ժողով

մասին

 

2. Պարտադիր սոցիալական       Կառավարություն            Սոցիալական,

ապահովագրության մասին        27.08.1999                առողջապահության և

                                                       բնության

                                                       պահպանության

                                                       հարցերի,

                                                       Ֆինանսավարկային,

                                                       բյուջետային և

                                                       տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

3. Բարեգործության            Կառավարություն            Սոցիալական,

մասին                        27.08.1999                առողջապահության և

                                                       բնության

                                                       պահպանության,

                                                       Ֆինանսավարկային,

                                                       բյուջետային և

                                                       տնտեսական հարցերի

                                                       մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

4. Էներգետիկայի բնագա-       Կառավարություն            Պետական-իրավական

վառում շահագործման,          27.08.1999                հարցերի մշտական

անվտանգության տեխնիկայի,                               հանձնաժողով

էլեկտրական, ջերմային էներգիայից, բնական գազից օգտվելու կանոնների և այլ նորմատիվային ակտերի խախտման համար պատասխա- նատվության մասին

 

5. Բուսական աշխարհի մասին    Կառավարություն            Սոցիալական,

                             27.08.1999                առողջապահության և

                                                       բնության

                                                       պահպանության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

6. «Բնակչության զբաղվա-     Կառավարություն            Սոցիալական,

ծության մասին» ՀՀ           27.08.1999                առողջապահության և

օրենքում փոփոխություններ                               բնության

և  լրացումներ կատարելու                                պահպանության

մասին                                                  հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

7. Կենդանական աշխարհի        Կառավարություն            Սոցիալական,

մասին                        27.08.1999                առողջապահության և

                                                       բնության

                                                       պահպանության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

8. «ՀՀ Ազգային ժողովի       ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

կանոնակարգ» ՀՀ              Ա. Բաղդասարյան            հարցերի,

օրենքում լրացում             Ս. Երիցյան                Ֆինանսավարկային,

կատարելու մասին»            Գ. Գասպարյան              բյուջետային և

                             09.07.1999                տնտեսական

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

9. «ՀՀ ԱԺ կանոնակարգ»      ԱԺ պատգամավոր             Պետական-իրավական

ՀՀ օրենքում լրացումներ       Հ. Հակոբյան               հարցերի մշտական

և  փոփոխություններ           30.07.1999                հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

10. «Հայաստանի Հանրապե-     ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

տության Ազգային Ժողովի       Դ. Լոքյան                 հարցերի մշտական

կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում     Վ. Հովհաննիսյան           հանձնաժողով

լրացումներ և  փոփոխու-       Մ. Մաթևոսյան

թյուններ կատարելու մասին     Ա. Պետրոսյան

                             Ռ. Հակոբյան

                             Ա. Ռուստամյան

                             Մ. Միքայելյան

                             Ա. Վարդանյան

                             26.08.1999

 

11. «Հայաստանի Հանրա-       Կառավարություն            Պետական-իրավական

պետության Ազգային ժողովի     27.08.1999                հարցերի մշտական

կանոնակարգ» Հայաստանի                                 հանձնաժողով

Հանրապետության օրենքի 134 հոդվածում փոփոխություն կատարելու մասին

 

12. «Հասարակական կազմա-     ԱԺ պատգամավոր             Պետական-իրավական

կերպությունների մասին»      Վ. Դալլաքյան              հարցերի մշտական

ՀՀ օրենքում փոփոխություն     01.09.1999                հանձնաժողով

կատարելու մասին

 

13. 1992-1995թթ. ընթացքում   ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

էներգակիրների ներկրման,      Կ. Դեմիրճյան              հարցերի մշտական

արտադրված էլեկտրական էներ-   Յ. Բախշյան                հանձնաժողով

գիայի ծավալների օգտագործ-    Ռ. Միրոյան

ման արդյունավետությունն      Դ. Լոքյան

ուսումնասիրող ժամանակավոր    Ֆ. Խառատյան

հանձնաժողով ստեղծելու        Ա. Գեղամյան

մասին                        Ա. Բաղդասարյան

                             Շ. Քոչարյան

                             Հ. Հովհաննիսյան

                             24.09.1999

 

14. Հայաստանի Հանրապետու-    ԱԺ պատգամավորներ          Ֆինանսավարկային,

թյունում ջեռուցման ժամա-     Ա. Բաղդասարյան            բյուջետային և

նակաշրջանում բնակչությանը    Ա. Աղաջանյան              տնտեսական հարցերի

ջերմային էներգիա մատակա-     Ս. Երիցյան                մշտական

րարելու և  էլեկտրաէներ-      Ս. Ավետիսյան              հանձնաժողով

գիայի միասնական սակագին      Գ. Գասպարյան

սահմանելու մասին             24.06.1999

 

15. Միջազգային պայմանա-      Կառավարություն            Արտաքին

գրերի մասին                  27.08.1999                հարաբերությունների

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողով

 

16. «Հայաստանի Հանրապե-     Կառավարություն            Պետական-իրավական

տության Ազգային ժողովի       27.08.1999                հարցերի,

կանոնակարգ» Հայաստանի                                 Ֆինանսավարկային,

Հանրապետության օրենքում                                բյուջետային և

փոփոխություններ և                                      տնտեսական հարցերի,

լրացումներ կատարելու մասին                             Սոցիալական,

                                                       առողջապահության և

                                                       բնության

                                                       պահպանության

                                                       հարցերի մշտական

                                                       հանձնաժողովներ

 

(նոր 1-7 կետերը լրաց. 11.10.99 թիվ Ն-010-2 որոշում)

 

i

1. «ՀՀ պետական ձեռնար-        ԱԺ պատգամավոր           Ֆինանսավարկային,

կությունների և  անավարտ        Վ. Դալլաքյան            բյուջետային և

շինարարության օբյեկտների       01.09.1999              տնտեսական

սեփականաշնորհման և                                     հարցերի մշտական

ապապետականացման 1994թ.                                 հանձնաժողով

ծրագրի մասին» ՀՀ Գերա- գույն խորհրդի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 

2. «Օտարերկրյա պետություն-    ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

ներից և  միջազգային կազմա-     Ա. Բաղդասարյան          հարցերի մշտական

կերպություններից ստացված       Ս. Ավետիսյան            հանձնաժողով

փոխառությունների և  վարկերի    Ա. Աղաջանյան

օգտագործման մասին»  ՀՀ        Ս. Երիցյան

կառավարության հաշվետվու-       Գ. Գասպարյան

թյունը Ազգային ժողովի նիս-     Ս. Բարսեղյան

տերի օրակարգ ընգրկելու         01.09.1999

մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ

 

3. Հայաստանի Հանրապետու-       ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

թյան Ազգային ժողովի            Ս. Բադալյան             հարցերի մշտական

կանոնակարգ                     Ֆ. Խառատյան             հանձնաժողով

                               Հ. Ոսկանյան

                               02.09.1999

 

4. ՀՀ Ազգային ժողովի           ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

պատգամավորների կարգավիճակի     Ֆ. Խառատյան             հարցերի մշտական

մասին                          Յ. Մանուկյան            հանձնաժողով

                               07.09.1999

 

5. «Հայաստանի Հանրապետու-     ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

թյան Ազգային ժողովի կանոնա-    Մ. Մկրտչյան             հարցերի մշտական

կարգ» ՀՀ օրենքում լրացում-    Գ. Հարությունյան        հանձնաժողով

ներ և  փոփոխություններ         07.09.1999

կատարելու մասին

 

6. «Մարդու իմունային          Կառավարություն          Սոցիալական,

անբավարարության վիրուսից       16.09.1999              առողջապահության և

առաջացած հիվանդության                                  բնության

կանխարգելման մասին» ՀՀ                                պահպանության

օրենքում լրացումներ                                    հարցերի մշտական

կատարելու մասին                                        հանձնաժողով

 

7. Հայաստանի Հանրապետու-       ԱԺ պատգամավորներ        Պետական-իրավական

թյան ընտրական օրենսգրքում      Վ. Դալլաքյան            հարցերի մշտական

փոփոխություններ և  լրա-        Գ. Գասպարյան            հանձնաժողով

ցումներ կատարելու մասին        Ա. Արշակյան

                               Ա. Սադոյան

                               Ռ. Հակոբյան

                               Մ. Մուրադյան

                               Ս. Բադալյան

                               08.10.1999

 

(նոր 1-5 կետերը լրաց. 25.10.99 թիվ Ն-011-2 որոշում)

 

i

1. Տեղական                  ԱԺ պատգամավորներ          Պետական-իրավական

ինքնակառավարման մասին          Վ. Զատիկյան              հարցերի մշտական

                               Ս. Միքայելյան              հանձնաժողով

                               Ռ. Գևորգյան

                               Հ. Հակոբյան

                               17.09.1999

 

2. Հայաստանի                 ԱԺ պատգամավոր            Պետական-իրավական

Հանրապետության ընտրական        Ֆ. Խառատյան             հարցերի մշտական

օրենսգրքում փոփոխություններ    25.07.1999              հանձնաժողով

մտցնելու մասին

 

3. Նորմատիվային պահանջնե-    Կառավարություն           Ֆինանսավարկային

րին արտադրանքի և  ծառա-        22.10.1999         բյուջետային և  տնտեսական

յությունների համապատաս-                               հարցերի մշտական

խանության հավաստման                                      հանձնաժողով

մասին

 

4. Ստանդարտացման մասին       Կառավարություն           Ֆինանսավարկային

                               22.10.1999         բյուջետային և  տնտեսական

                                                      հարցերի մշտական

                                                         հանձնաժողով

 

5. Ֆիրմային անվանումների     Կառավարություն           Ֆինանսավարկային

մասին                          22.10.1999         բյուջետային և  տնտեսական

                                                      հարցերի մշտական

                                                         հանձնաժողով

 

(նոր 1-4 կետերը լրաց. 05.11.99 թիվ Ն-016-2 որոշում)

 

i

1. «Ռազմական դրության     ԱԺ. պատգամավոր          Պաշտպանության,

մասին» ՀՀ օրենքում        Վ. Դալլաքյան         ազգային անվտանգության

լրացում կատարելու մասին      05.10.1999           և  ներքին գործերի

                                                 մշտական հանձնաժողով

 

2. «Խաղաղ նպատակներով     ԱԺ պատգամավոր           Պաշտպանության,

ատոմային էներգիայի ան-     Վ. Դալլաքյան         ազգային անվտանգության

վտանգ օգտագործման մասին»   07.10.1999            և  ներքին գործերի

ՀՀ օրենքում փոփոխություն-                        մշտական  հանձնաժողով

ներ և լրացումներ կատարելու մասին

 

3. «Բնակչության բժըշ-       ԱԺ պատգամավոր            Սոցիալական,

կական օգնության և            Վ. Դալլաքյան           առողջապահության

սպասարկման մասին» ՀՀ         08.10.1999        և  բնության պահպանության

օրենքում փոփոխություն                                հարցերի մշտական

   կատարելու մասին                                     հանձնաժողով

 

4. «Զինապարտության        ԱԺ. պատգամավոր          Պաշտպանության,

մասին» ՀՀ օրենքում        Վ. Դալլաքյան         ազգային անվտանգության

լրացումներ կատարելու        05.10.1999           և  ներքին գործերի

                                                 մշտական հանձնաժողով

 

(նոր 1-9 կետերը լրաց. 22.11.99 թիվ Ն-033-2 որոշում)

 

1. «Հայաստանի                 ԱԺ պատգամավոր    Պետական-իրավական

Հանրապետության օրենքների,      Գ. Մինասյան      հարցերի մշտական

այլ նորմատիվ իրավական           12.10.1999      հանձնաժողով

ակտերի հրատարակման և ուժի մեջ մտնելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

2. Հայաստանի                  Կառավարություն    Ֆինանսավարկային,

Հանրապետության հողային          18.10.1999      բյուջետային և  տնտեսական

օրենսգիրք                                       հարցերի,

                                                Պետական-իրավական հարցերի

                                                մշտական հանձնաժողովներ

 

3. Հայաստանի                  Կառավարություն    Ֆինանսավարկային,

Հանրապետության մաքսային        09.11.1999      բյուջետային և  տնտեսական

օրենսգիրք                                      հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով                    

 

4. «Օտարերկրյա ներդրումների  Կառավարություն    Ֆինանսավարկային,

մասին» ՀՀ օրենքում             09.11.1999      բյուջետային և  տնտեսական

փոփոխություն կատարելու մասին                    հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

 

5. Ապրանքների և  սպասարկման   Կառավարություն    Ֆինանսավարկային,

նշանների, ապրանքների ծագման     09.11.1999      բյուջետային և  տնտեսական

տեղանունների մասին                              հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

 

6. Սննդամթերքի անվտանգության  Կառավարություն    Ֆինանսավարկային,

մասին                           12.11.1999      բյուջետային և  տնտեսական

                                                հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

 

7. Հեղինակային իրավունքի      Կառավարություն    Գիտության, կրթության,

և  հարակից իրավունքների         18.11.1999      մշակույթի և

մասին                                           երիտասարդության

                                                հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

 

8. «1992-1999 թվականների     ԱԺ պատգամավորներ  Ֆինանսավարկային,

ընթացքում էներգակիրների         Դ. Լոքյան       բյուջետային և  տնտեսական

ներկրման, արտադրված             Ա. Կարապետյան   հարցերի մշտական

էլեկտրական էներգիայի            Մ. Գասպարյան    հանձնաժողով

ծավալների օգտագործման,          Ա. Սադոյան

ինչպես նաև  էներգետիկ           Մ. Մուրադյան

համակարգին ուղղված վարկերի       18.11.1999

արդյունավետությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

 

9. ՀՀ քաղաքացիական            Կառավարություն    Պետական-իրավական հարցերի,

օրենսգրքում փոփոխություններ     09.11.1999      Ֆինանսավարկային,

և  լրացումներ կատարելու                         բյուջետային և  տնտեսական

մասին                                           հարցերի մշտական

                                                հանձնաժողով

 

13 սեպտեմբերի 1999 թվականի

Ն-006-2

 

 

pin
ՀՀ Ազգային Ժողով
13.09.1999
N Ն-006-2
Որոշում