Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 20...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈ ...

 

 

011.0051.080200

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2000 թվականի գործունեության ծրագիրը (կցվում է):

 

8 փետրվարի 2000 թվականի,

Ն-051-2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

__________________________________________________________________________

Հ/Հ   Ուսումնասիրու-   Ուսումնասիրու-    Ուսումնասիրու-   Ուսումնասիրու-

      թյան օբյեկտը     թյան առարկան      թյան բնույթը     թյան ժամանակա-

                                                          հատվածը

__________________________________________________________________________

 1         2                 3                 4               5

__________________________________________________________________________

 1. 1999թ. ՀՀ պետական  Համապատասխանու-   Ամփոփ            Ըստ Հայաստանի

բյուջեի կատարման մա-  թյունը ՀՀ պետա-   վերլուծություն   Հանրապետության

 սին ՀՀ կառավարության  կան բյուջետային                    Ազգային ժողովի

 հաշվետվությունը       համակարգի մասին,                   վերահսկիչ պալա-

                       ՀՀ պետական բյու-                   տի կանոնադրու-

                       ջեի և  դրանում                     թյան 2 հոդվածով

                       կատարված փոփոխու-                  սահմանված ժամ-

                       թյունների մասին                    կետների

                       ՀՀ օրենքների պա-

                       հանջներին

 

 2. ՀՀ կենտրոնական     ՀՀ կենտրոնական     Ամփոփ           Ըստ Հայաստանի

 բանկի 1999թ. տարե-    բանկի գործունեու-  վերլուծություն  Հանրապետության

 կան հաշվետվու-        թյան համապատասխա-                  Ազգային ժողովի

 թյունը                նությունը ՀՀ օրենք-                վերահսկիչ պալա-

                       ներով սահմանված                    տի կանոնադրու-

                       դրույթներին                        թյան 2 հոդվածով

                                                          սահմանված ժամ-

                                                          կետների

 

 3. ՀՀ պետական գույ-   Համապատասխանու-    Ամփոփ           Ըստ Հայաստանի

 քի մասնավորեցման      թյունը ՀՀ պետական  վերլուծություն  Հանրապետության

 ծրագրի կատարման մա-   գույքի մասնավո-                    Ազգային ժողովի

 սին ՀՀ կառավարու-     րեցման ծրագրի մա-                  վերահսկիչ պալա-

 թյան հաշվետվությու-   սին օրենքով սահ-                   տի կանոնադրու-

 նը                    մանված դրույթնե-                   թյան 2 հոդվածով

                       րին                                սահմանված

                                                          ժամկետների

 

 4. ՀՀ պետական բյու-   Համապատասխանու-    Ամփոփ           Ըստ «Հայաստանի

 ջեի 2000 թվականի      թյունը ՀՀ բյուջե-  վերլուծություն  Հանրապետության

 առաջին կիսամյակի      տային համակարգի                    Ազգային ժողովի

 կատարման ընթացքի      մասին, ՀՀ պետական                  վերահսկիչ պալա-

 մասին ՀՀ կառավարու-   բյուջեի և  դրա-                    տի մասին»  ՀՀ

 թյան և  համապատաս-    նում կատարված փո-                  օրենքի 16 հոդվա-

 խան պետական լիազոր    փոխությունների մա-                 ծով սահմանված

 մարմինների պաշտոնա-   սին ՀՀ օրենքների                   ժամկետների

 կան տեղեկանքները      պահանջներին

 

 5. Օտարերկրյա պե-     Համապատասխանու-     Ամփոփ          Ըստ  «Հայաստա-

 տություններից և       թյունը փոխառու-     վերլուծություն նի Հանրապետու-

 միջազգային կազմա-     թյունների և  վար-                  թյան Ազգային

 կերպություններից      կերի տրամադրման                    ժողովի վերահսկիչ

 ստացված փոխառու-      պայմանագրերով,                     պալատի մասին»

 թյունների և  վար-     համաձայնագրերով և                  ՀՀ օրենքի 16

 կերի օգտագործման      այլ փաստաթղթերով                   հոդվածով սահման-

 ընթացքի մասին ՀՀ      սահմանված պայման-                  ված ժամկետների

 կառավարության և       ներին

համապատասխան պետա- կան լիազոր մարմին- ների պաշտոնական տեղեկանքները

 

 6. ՀՀ պետական գույ-   Համապատասխանու-    Ամփոփ           Ըստ «Հայաստա-

 քի մասնավորեցման      թյունը ՀՀ պետա-    վերլուծություն  նի Հանրապետու-

 մասին ՀՀ կառավարու-   կան գույքի մաս-                    թյան Ազգային

 թյան և  համապատաս-    նավորեցման ծրագ-                   ժողովի

 խան պետական լիազոր    րի մասին ՀՀ օրեն-                  վերահսկիչ

 մարմինների պաշտոնա-   քի պահանջներին                     պալատի մասին»

 կան տեղեկանքները                                         ՀՀ օրենքի 16

                                                          հոդվածով

                                                          սահմանված

                                                          ժամկետների

 

 7. ՀՀ պետական բյու-   ՀՀ պետական իշխանու-  Վերահսկո-     2000 թվականի

 ջեին առնչվող սուբ-    թյան և  տեղական      ղություն      ընթացքում

 յեկտների, ՀՀ պետա-    ինքնակառավարման      մոնիտորին-

 կան և  տեղական        մարմիններում բյու-   գի արդյունք-

 ինքնակառավարման       ջետային միջոցների    ներով

 մարմինների սկզբնա-    օգտագործման նպա-

 կան ու ամփոփ          տակայնությունն ու

 փաստաթղթերը           արդյունավետությունը:

                       Պետական բյուջեի

                       առանձին հոդվածներով

                       նախատեսված և փաս-

                       տացի կատարման միջև

                       համապատասխանությունը:

 

այդ թվում առաջ- նահերթ` - ՀՀ պետական բյուջեի հետ փոխ- հարաբերություն- ների կողմ հանդի- սացող սուբյեկտ- ների և պետական լիազոր մարմինների սկզբնական և ամփոփ փաստաթղթերը:

 

- Հարկային արտոնու- թյուններ ստացած կազմակերպություն- ների սկզբնական և ամփոփ փաստաթղթերը:

 

- Օտարերկրյա պետու- թյունների և միջազ- գային կազմակերպու- թյունների տրամադրած շնորհներին (տրանս- ֆերտ) և պետական լիազոր մարմիններին տրամադրված օգնությանն առնչվող սկզբնական և ամփոփ փաստաթղթերը:

 

- ՀՀ Ազգային հեռուստա- տեսության սկզբնական և ամփոփ փաստաթղթերը:

 

 8. Վարկառու պետական     Օտարերկրյա պետու-  Վերահսկո-    2000 թվականի

 մարմինների կամ այլ      թյուններից և       ղություն     ընթացքում

սուբյեկտների սկզբնական  միջազգային կազմա-  մոնիտորինգի

 և  ամփոփ փաստաթղթերը    կերպություններից   արդյունքնե-

                         ստացված փոխառու-   րով

                         թյունների և վար-

                         կերի օգտագործման

                         նպատակայնությունն

                         ու արդյունավետու-

                         թյունը և դրանց

                         մարումն ու

                         սպասարկումը

 

այդ թվում առաջնահերթ`

 

- Սոցիալական ներդրում- ների հիմնադրամի վարկի միջոցների օգտագործումն արտացոլող սկզբնական և ամփոփ փաստաթղթերը:

 

- Հյուսիս-Արևմտյան շրջանների գյուղատնտե- սական ծառայությունների զարգացման վարկի միջոց- ների օգտագործումն ար- տացոլող սկզբնական և ամփոփ փաստաթղթերը:

 

- Առողջապահության ֆինանսավորման և առող- ջության առաջնային պահ- պանման զարգացման վարկի միջոցների օգտագործումն արտացոլող սկզբնական և ամփոփ փաստաթղթերը:

 

 9. Մասնավորեցված         Պետական գույքի    Վերահսկո-       2000 թվականի

 (մասնավորեցվող) օբյեկտ-  մասնավորեցման     ղություն        ընթացքում

 ների վերաբերյալ և        ընթացքի համա-     մոնիտորինգի

 դրանց առնչվող պետական    պատասխանությու-   արդյունքներով

 մարմինների ընդունած      նը ծրագրին,

 սկզբնական և  ամփոփ       օրենքներով և

 փաստաթղթերը              նորմատիվ ակտե-

                          րով սահմանված

                          պայմաններին

 

այդ թվում առաջնահերթ`

 

- Արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտում սեփականաշնոր- հում իրականացրած ձեռ- նարկությունների (բաժ- նետիրական ընկերություն- ների) սկզբնական և ամփոփ փաստաթղթերը:

 

- Մրցույթով մասնավո- րեցված և ներդրումային սեփականաշնորհում իրա- կանացրած բաժնետիրական ընկերությունների սկզբնական և ամփոփ փաստաթղթերը:

 

 10. Օտարերկրյա պետու-   ՀՀ ԱԺ Վերահսկիչ    Ամփոփ            2000 թվականի

 թյունների Գերագույն     պալատի և  օտար-    վերլուծություն   ընթացքում

 Վերահսկիչ Ատյանների     երկրյա պետու-

 փաստաթղթերը             թյունների Գերա-

                         գույն Վերահսկիչ

                         Ատյանների աշխա-

                         տանքի փորձը

 

 

pin
ՀՀ Ազգային Ժողով
08.02.2000
N Ն-051-2
Որոշում