Սեղմել Esc փակելու համար:
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ /1-16 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ/
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ /1-16 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ/

11.01.1998 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   22.11.1997  -ից մինչեւ   11.01.1998  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 27.12.97թ. օրենքով)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

i

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից
11 հունիսի 1996 թ.

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

 

i

ԳԼՈՒԽ I
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրքի հասկացությունը, պետական տուրքերի տեսակները և դրույքաչափերը, պետական տուրք վճարողներին, պետական տուրքի գանձման, վերադարձման, արտոնությունների տրամադրման կարգն ու պայմանները, կարգավորում է պետական տուրքի հետ կապված այլ հարաբերություններ:

 

Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրքը սույն օրենքով սահմանված պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների կամ գործողությունների համար իրավաբանական անձանցից, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկություններից և ֆիզիկական անձանցից (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, օտարերկրյա քաղաքացիներից և քաղաքացիություն չունեցող անձանցից) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե (օրենքով սահմանված դեպքերում նաև համայնքների բյուջեներ) մուծվող պարտադիր գանձույթ է:

 

ԳԼՈՒԽ II
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Հոդված 3. Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրք վճարողներ են հանդիսանում սույն օրենքի 7 հոդվածով նախատեսված ծառայություններից կամ գործողություններից օգտվող իրավաբանական անձինք, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկություններ և ֆիզիկական անձինք (այսուհետև` պետական տուրք վճարողներ):

 

Հոդված 4. Պետական տուրք վճարողն իրավունք ունի`

i

- պահանջել պետական տուրք գանձող մարմնից` կատարել տուրքի հաշվարկ, ինչպես նաև` վերահաշվարկ.

- դատական, ինչպես նաև վերադասության կարգով գանգատարկել պետական տուրք գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար անձանց գործողությունները.

- դիմել համապատասխան պետական մարմիններին` պետական տուրքի վճարման արտոնություններ ստանալու համար.

- ստանալ պետական տուրքի վճարման մասին տեղեկանք.

- սույն օրենքով սահմանված դեպքերում հետ պահանջել և ստանալ վերադարձման ենթակա պետական տուրքի գումարը:

 

Հոդված 5. Պետական տուրք վճարողը պարտավոր է`

- Ժամանակին և լրիվ վճարել սույն օրենքով սահմանված պետական տուրքերը.

- պետական տուրքի վճարումով ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնող մարմիններին կամ պաշտոնատար անձին ներկայացնել պետական տուրքի վճարումը հիմնավորող փաստաթղթերը կամ դրանց պատճենները.

- ներկայացնել պետական տուրքի վճարման գծով իրեն վերապահված արտոնությունները հաստատող փաստաթղթերը.

- սույն օրենքով սահմանված դեպքերում պետական բյուջե վճարել պետական տուրքը ժամանակին չվճարելու համար հաշվարկված տույժի գումարները:

 

Հոդված 6. Պետական տուրքի վճարման գծով իրավաբանական անձանց իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունների պարտավորությունը դադարում է այդ պարտավորության կատարմամբ, պետական տուրքի վճարումից ազատմամբ, պետական տուրքի վերացմամբ կամ օրենքով սահմանված այլ հիմքերով, իսկ ֆիզիկական անձանցը` պարտավորության կատարմամբ, պետական տուրքի վճարումից ազատմամբ, պետական տուրքի վերացմամբ կամ վճարողի մահվամբ:

 

ԳԼՈՒԽ III
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ

 

Հոդված 7. Հայաստանի Հանրապետությունում պետական տուրքը գանձվում է`

ա) դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, գանգատների, դատարանների վճիռների դեմ տրվող վճռաբեկ գանգատների համար, ինչպես նաև դատարանների կողմից փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար.

բ) Հայաստանի Հանրապետության պետական արբիտրաժ տրվող հայցադիմումների, ինչպես նաև պետական արբիտրաժի վճիռները (որոշումները) վերանայելու վերաբերյալ տրվող դիմումների համար.

գ) նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական գործողություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար.

դ) քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումների փոփոխությունների, լրացումների, ուղղումների և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար.

ե) ձեռնարկությունների, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների պետական գրանցման համար.

զ) բանկային գործունեության իրականացման արտոնագիր տալու համար.

է) մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար.

i

ը) գյուտերի, օգտակար սարքերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային անվանումների /արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների/ իրավական պաշտպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար.

/ ը կետը լրաց. 07.10.97 օրենք/

թ) ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար.

ժ) մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների պետական գրանցման համար.

ժա) հասարակական-քաղաքական, հասարակական, կրոնական կազմակերպություների, արհեստակցական միությունների և այլ կազմակերպությունների պետական գրանցման համար.

i

ժբ) լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ տալու համար.

ժգ) օտարերկրյա իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող ավտոմեքենաները Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու թույլտվություն տալու համար.

ժդ) արժեթղթերի թողարկման ազդագրի գրանցման համար.

ժե) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության փոփոխման համար:

 

ԳԼՈՒԽ IV
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

 

Հոդված 8. Պետական տուրքի դրույքաչափերը սահմանվում են գնահատման ենթակա գույքի արժեքի կամ սույն օրենքով սահմանված բազային տուրքի նկատմամբ:

Բազային տուրքի չափ է սահմանվում 1000 դրամը:

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ոչ ռեզիդենտներ հանդիսացող վճարողների համար բազային տուրքի չափ է սահմանվում պետական տուրքի վճարման պահին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ԱՄՆ-ի դոլարի նկատմամբ սահմանված հաշվարկային փոխարժեքի երկուսուկեսապատիկը:

 

i

Հոդված 9. Դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, գանգատների, դատարանների վճիռների դեմ տրվող վճռաբեկ գանգատների համար, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

   ա) հայցադիմումների համար              հայցագնի 2 տոկոսի չափով, բայց

                                         ոչ պակաս բազային տուրքից

 

   բ) ամուսնալուծության մասին            բազային տուրքի եռապատիկի

i

      հայցադիմումների համար              չափով

 

   գ) ամուսնալուծության ժամանակ          հայցագնի 2 տոկոսի չափով, բայց

      գույքի բաժանման համար              ոչ պակաս բազային տուրքից

 

   դ) օրենքով սահմանված կարգով           բազային տուրքի չափով

անհայտ բացակայող կամ հոգեկան

հիվանդության, տկարամտության

հետևանքով անգործունակ ճանաչված

անձանց, ինչպես նաև երեք տարուց

ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկման

դատապարտված անձանց հետ

ամուսնալուծության մասին

հայցադիմումների համար

 

   ե) բնակելի շենքերի վարձակալության      բազային տուրքի եռապատիկի չափով

պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման,

ժառանգություն ընդունելու ժամկետի

երկարացման, գույքի արգելանքից

ազատելու մասին հայցադիմումների և

ոչ գույքային բնույթի (կամ

գնահատման ոչ ենթակա) մյուս

հայցադիմումների համար

 

զ) հատուկ վարույթի գործերի վերաբերյալ  բազային տուրքի կրկնապատիկի

      դիմումների համար                     չափով

 

   է) պետական կառավարման մարմինների և      բազային տուրքի չափով

պաշտոնատար անձանց կողմից

քաղաքացիների իրավունքները և

ազատությունները ոտնահարող ապօրինի

գործողությունների դեմ գանգատների

համար

 

   ը) դատական վճիռների դեմ ուղղված        հայցադիմումը (հատուկ վարույթի

      վճռաբեկ գանգատների համար            գործերի վերաբերյալ դիմումը)

                                          տալու դեպքում` վճարման ենթակա

                                          դրույքի, իսկ գույքային վեճերի

                                          դեպքում վիճարկվող գումարից

                                          ելնելով հաշվարկված դրույքի 30

                                          տոկոսի չափով

 

   թ) դատարանների վճռի, դատավճռի,         բազային տուրքի 50 տոկոսի և

      դատարանի որոշման պատճենը            բացի այդ, պատրաստված

      (կրկնօրինակը) տալու համար           յուրաքանչյուր էջի համար` բազային

                                          տուրքի 10 տոկոսի չափով:

 

i

Հոդված 10. Հայաստանի Հանրապետության պետական արբիտրաժ տրվող հայցադիմումների, ինչպես նաև պետական արբիտրաժի վճիռները (որոշումները) վերանայելու վերաբերյալ տրվող դիմումների համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

ա) գույքային պահանջով հայցադիմումների հայցագնի 2 տոկոսի չափով, բայց

      համար                               ոչ պակաս բազային տուրքի 50

                                          տոկոսից

 

   բ) պայմանագրեր կնքելու, դրանցում       բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

փոփոխություններ կատարելու կամ

լուծելու ժամանակ առաջացած վեճերով

հայցադիմումների համար

 

   գ) ոչ գույքային բնույթի պահանջով        բազային տուրքի վեցապատիկի

հայցադիմումների համար, ինչպես նաև   չափով

պետական և այլ մարմինների ակտերը

լիովին կամ մասամբ անվավեր

ճանաչելու մասին դիմումների համար

 

   դ) միջնորդ դատարանի կայացրած վճռի       բազային տուրքի չափով

հարկադիր կատարման հրաման տալու

կամ մերժելու մասին դիմումի համար

 

   ե) Հայաստանի Հանրապետության պետական     հայցադիմում ներկայացնելու

      արբիտրաժի վճիռները (որոշումները)     ժամանակ գանձվող պետական տուրքի

      վերանայելու, ինչպես նաև  նոր ի       դրույքի, իսկ գույքային բնույթի

      հայտ եկած հանգամանքներով գործերի     վեճերով` վիճարկվող գումարից

      վերանայման մասին դիմումների, ոչ      ելնելով հաշվարկված դրույքի 30

      գույքային պահանջներով, վեճերով       տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս

վճիռները (որոշումները) վերանայելու   բազային տուրքի չափից

մասին դիմումների համար

 

   զ) Հայաստանի Հանրապետության պետական     բազային տուրքի չափով, և

արբիտրաժի վճիռների և որոշումների,   բացի դրանից պատրաստված

      ինչպես նաև  գործով անցնող այլ        յուրաքանչյուր էջի համար`

      փաստաթղթերի պատճենները գործի         բազային տուրքի 10 տոկոսի

      քննությանը մասնակցող կողմերի կամ     չափով:

այլ անձանց խնդրանքով պետական

արբիտրաժից ստանալու համար

 

Հոդված 11. Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական գործողությունների համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

ա) բնակելի տների (բնակարանների,

շենքերի, կառույցների, այլ

շինությունների, ինչպես նաև`

հողի օտարման (բացի նվիրատվությունից)

պայմանագրերի հաստատման համար`

      -երեխային, ամուսնուն, ծնողին,        պայմանագրում նշված գումարի 1

      եղբորը, քրոջը, թոռանը, պապին,        տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս

       տատին                               գույքահարկի հաշվարկման համար

                                           հիմք ընդունվող գնահատության

                                           գումարի 1 տոկոսից (հողի

                                           կադաստրային  գնահատման արժեքի 1

                                           տոկոսից)

 

     - այլ քաղաքացիներին                   պայմանագրում նշված գումարի 2

                                           տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս

                                           գույքահարկի հաշվարկման համար

                                           հիմք ընդունվող գնահատության

                                           գումարի 2 տոկոսից (հողի

                                           կադաստրային գնահատման արժեքի 2

                                           տոկոսից)

 

բ) ավտոմեքենաների, մոտոցիկլետների

և այլ ինքնագնաց մեքենաների ու

մեխանիզմների օտարման (բացի

նվիրատվությունից) պայմանագրերի

հաստատման համար`

      - երեխային, ամուսնուն, ծնողին,      պայմանագրում նշված գումարի 1

        եղբորը, քրոջը, թոռանը, պապին,     տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս

        տատին                             տվյալ ավտոմեքենայի (մեխանիզմի)

                                          համար Հայաստանի Հանրապետության

                                          օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

                                          հաշվարկվող գույքահարկի տարեկան

                                          գումարից

 

     - այլ քաղաքացիներին                  պայմանագրում նշված գումարի 2

                                          տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս

                                          տվյալ ավտոմեքենայի (մեխանիզմի)

                                          համար Հայաստանի Հանրապետության

                                          օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

                                          հաշվարկվող գույքահարկի տարեկան

                                          գումարի կրկնապատիկից

 

   գ) գրավի մասին պայմանագրի              գրավի պայմանագրի գնի 0,5 տոկոսի

      հաստատման և  գրանցման համար         չափով, բայց ոչ ավելի բազային

                                          տուրքի հիսնապատիկից

 

   դ) գնահատման ենթակա այլ                պայմանագրում նշված գնի 1 տոկոսի

      պայմանագրերի հաստատման համար        չափով

 

   ե) նախկինում կնքված պայմանագրերով      պայմանագրի գումարի 1 տոկոսի

      նախատեսված իրավունքները և           չափով

պարտականությունները հանձնելու

մասին գործարքների հաստատման,

գույքի բոլոր տեսակների վաճառքի,

նվիրատվության, փոխանակության

պայմանագրերի հաստատման համար

(բացի սույն հոդվածի «ա» և

«բ» կետերում նշվածներից)

 

   զ) գույքի բաժանման պայմանագրերի,       բազային տուրքի չափով

երաշխավորության, գնահատման և

ենթակա պայմանագրերի հաստատման

համար

 

   է) կտակների հաստատման համար            բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

 

ը) ժառանգության իրավունքի վկայագրեր

տալու և նվիրատվության

պայմանագրերի հաստատման համար

 

      - առաջին հերթի ժառանգներին,        ժառանգության կամ նվիրատվության

        չափահաս երեխաներին               գումարի 0,5 տոկոսի չափով

 

      - երկրորդ հերթի ժառանգներին,       ժառանգության կամ նվիրատվության

        ինչպես նաև  թոռներին             գումարի 1 տոկոսի չափով

 

      - մնացած ժառանգներին կամ           ժառանգության կամ նվիրատվության

        քաղաքացիներին                    գումարի 2 տոկոսի չափով

 

   թ) ամուսնության ժամանակ ձեռք          բազային տուրքի եռապատիկի չափով

բերված ընդհանուր գույքի նկատմամբ

ամուսինների սեփականության

իրավունքի վկայագրեր տալու համար

 

ժ) գույքի օգտագործման կառավարման

և տնօրինման, վարկային

գործառնություններ կատարելու

իրավունքի լիազորագրերի հաստատման

համար`

 

- երեխաներին, ամուսնուն, ծնողներին բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

 

      - այլ քաղաքացիներին                 բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

 

ժա) ավտոտրանսպորտային միջոցների

օգտագործման, կառավարման և

տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի

հաստատման համար`

 

       - երեխային, ամուսնուն, ծնողին,     բազային տուրքի կրկնապատիկի

         քրոջը, եղբորը, թոռանը, պապին,    չափով

         տատին

 

       - այլ քաղաքացիներին                բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

 

ժբ) այլ լիազորագրերի հաստատման համար, բազային տուրքի չափով

այդ թվում` զանազան անձանցից,

ձեռնարկություններից, հիմնարկներից

և կազմակերպություններից գումարների,

ծանրոցների, թղթակցությունների

ստացման, բաժնեմասերի (փայաբաժինների)

և ավանդների կառավարման համար

 

   ժգ) ժառանգական գույքի պահպանմանն       բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

ուղղված միջոցառումների

իրականացման համար

 

   ժդ) փաստաթղթերի թարգմանության          յուրաքանչյուր էջի համար`

       իսկության վավերացման համար         բազային տուրքի 50 տոկոսի չափով

 

   ժե) կատարողական մակագրություններ       գանձվող գումարի 2 տոկոսի չափով

անելու համար

 

   ժզ) փաստաթղթերի պատճենների և           յուրաքանչյուր էջի համար` բազային

       դրանցից քաղվածքների իսկության      տուրքի 50 տոկոսի չափով

վավերացման համար

 

   ժէ) փաստաթղթերի ստորագրությունների,    յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար`

       այդ թվում` թարգմանչի               բազային տուրքի 50 տոկոսի չափով

ստորագրության իսկության

վավերացման համար

 

   ժը) նոտարական գրասենյակի գործերում     բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

եղած փաստաթղթերի կրկնօրինակները

տալու, բնակելի տան օտարման վրա

արգելանք դնելու համար,

քաղաքացիների, ձեռնարկությունների,

հիմնարկների և կազմակերպությունների

դիմումները նոտարի միջոցով

քաղաքացիներին, ձեռնարկություններին,

հիմնարկներին և կազմակերպություններին

հանձնելու, ինչպես նաև նոտարական այլ

գործողություններ կատարելու համար`

բացառությամբ սույն հոդվածի նախորդ

կետերում նշվածների

 

ժթ) պայմանագրեր, կտակներ, լիազորագրեր,  բազային տուրքի չափով

դիմումներ և այլ նախագծեր կազմելու,

ինչպես նաև տպագրված նախագծերի

օրինակելի ձևեր տրամադրելու և

լրացնելու համար.

 

   ի)  փաստաթղթերի պատճեններ և  դրանցից     յուրաքանչյուր էջի համար`

       քաղվածքներ հանելու համար             բազային տուրքի 10 տոկոսի

                                            չափով:

 

Նոտարական գրասենյակի շենքից դուրս կատարվող նոտարական գործողությունների համար պետական տուրքը գանձվում է կրկնակի չափով:

Եթե գույքի օտարման սույն հոդվածով սահմանված կարգով հաստատվող պայմանագրում նշված գումարը կամ օտարվող գույքի արժեքը պակաս է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գույքահարկի հաշվարկման համար հիմք ընդունվող գույքի գնահատման արժեքից, ապա պետական տուրքի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում վերջինս:

 

i

Հոդված 12. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

   ա) ծննդյան գրանցման համար               բազային տուրքի 10 տոկոսի չափով

 

   բ) ամուսնության գրանցման համար          բազային տուրքի չափով

 

   գ) ամուսնալուծության գրանցման համար     բազային տուրքի տասնապատիկի

      անչափահաս երեխաներ չունեցող          չափով

ամուսինների փոխադարձ համաձայնությամբ

 

   դ) դատարանի վճռի (որոշման) հիման վրա    բազային տուրքի տասնապատիկի

      ամուսնալուծության գրանցման համար,    չափով

եթե ամուսիններն առաջին անգամ են

ամուսնացած

 

   ե) դատարանի վճռի (որոշման) հիման վրա    բազային տուրքի տասնհինգապատիկի

      ամուսնալուծության գրանցման համար,    չափով

եթե ամուսիններից մեկը երկրորդ

անգամ է ամուսնացած

 

   զ) օրենքով սահմանված կարգով անհայտ      բազային տուրքի չափով

i

բացակայող կամ հոգեկան հիվանդության,

տկարամտության հետևանքով անգործունակ

ճանաչված անձանց, ինչպես նաև երեք

տարուց ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկման

դատապարտված անձանց հետ

ամուսնալուծության գրանցման համար

 

   է) ազգանվան, անվան և  հայրանվան         բազային տուրքի հնգապատիկի

      փոփոխության գրանցման համար           չափով

 

   ը) քաղաքացիական կացության ակտերի        բազային տուրքի կրկնապատիկի

      գրանցման մասին վկայականների          չափով

կրկնօրինակների համար

 

   թ) հայրության (մայրության) ճանաչման     բազային տուրքի չափով

համար

 

   ժ) որդեգրման գրանցման համար             բազային տուրքի չափով

 

   ժա) ծննդյան, ամուսնության,              բազային տուրքի չափով

ամուսնալուծության և մահվան

փաստերի վերականգնման վկայականների

համար

 

   ժբ) քաղաքացիական կացության ակտերի       բազային տուրքի կրկնապատիկի

       գրանցման առկայության կամ            չափով

բացակայության մասին տեղեկանքի

համար

 

   ժգ) քաղաքացիական կացության ակտերի       բազային տուրքի չափով:

գրանցման վկայականի կրկնօրինակ

ստանալու ծանուցում ուղարկելու

համար

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից (բաժնից) դուրս կատարվող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական տուրքերը գանձվում են կրկնակի չափով:

 

i

Հոդված 13. Ձեռնարկությունների, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների պետական գրանցման համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

.________________________________________________________________________.

|                                       | սկզբնական     |   ընթացիկ      |

|                                       | պետական       |   պետական      |

|                                       | գրանցման      |   գրանցման     |

|                                       |  համար        |    համար       |

|_______________________________________|_______________|________________|

|ա)|ձեռնարկությունների, դրանց առանձնաց- | բազային       |   բազային      |

|  |ված ստորաբաժանումների (բացառությամբ | տուրքի        |   տուրքի       |

|  |սույն հոդվածի «բ» կետում նշվածի)    | տասնապատիկի   |   հնգապատիկի   |

|  |համար                               | չափով         |   չափով        |

|__|____________________________________|_______________|________________|

|բ)|անհատական (ընտանեկան) ձեռնարկու-    | բազային       |   բազային      |

|  |թյունների, շահույթ ստանալու նպատակ  | տուրքի        |   տուրքի       |

|  |չհետապնդող կազմակերպությունների,    | կրկնապատիկի   |   չափով        |

|  |երաշխավորությամբ գործող ձեռնարկու-  | չափով         |                |

|  |թյունների, դրանց առանձնացված ստո-   |               |                |

|  |րաբաժանումների, ինչպես նաև  անհատ   |               |                |

|  |ձեռներեցների համար                  |               |                |

.________________________________________________________________________.

 

Հոդված 14. Բանկային գործունեության իրականացման արտոնագիր տալու համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

ա) բանկերի համար` հայտարարված կանոնադրական կապիտալի 0,1 տոկոսի չափով.

բ) մասնաճյուղի համար` մասնաճյուղի հիմնադրի կանոնադրական կապիտալի 0,05 տոկոսի չափով:

 

i

Հոդված 15. Մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

ա) մինչև 100 տարվա վաղեմություն ունեցող մշակութային արժեքների արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար` արտահանվող մշակութային արժեքների ընդհանուր գնահատության 15 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս բազային տուրքից.

բ) 100 և ավելի տարվա վաղեմություն ունեցող մշակութային արժեքների արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար` արտահանվող մշակութային արժեքների ընդհանուր գնահատության 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս բազային տուրքից.

գ) մշակութային արժեքների ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար` ժամանակավոր արտահանվող մշակութային արժեքների ընդհանուր գնահատության 0,5 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի բազային տուրքի եռապատիկից:

 

i

Հոդված 16. Գյուտերի, օգտակար սարքերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային անվանումների (արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների) իրավական պաշտպանության հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար պետական տուրքերը գանձվում են հետևյալ դրույքաչափերով`

 

.________________________________________________________________________.

|    |                                         | Դրույքաչափերը           |

|    |       Գործողության անվանումը            | գործակիցներով` բազային  |

|    |                                         | տուրքի նկատմամբ         |

|____|_________________________________________|_________________________|

| 1. |Գյուտերի իրավական պաշտպանության հետ      |                         |

|    |կապված գործողությունների գծով`           |                         |

|____|_________________________________________|_________________________|

| ա) |գյուտի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու      |                         |

|    |համար                                    |       16                |

|    |                                         |                         |

|    |եթե հայտը վերաբերում է միասնական         |                         |

|    |մտահաղացում կազմող գյուտերի խմբի,        |                         |

|    |ապա մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի     |                         |

|    |համար լրացուցիչ                          |       4                 |

|____|_________________________________________|_________________________|

| բ) |կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու    |                         |

|    |համար (յուրաքանչյուրի համար)             |       8                 |

|____|_________________________________________|_________________________|

| գ) |կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու    |                         |

|    |դեպքում, եթե հայտը ստացվել է Փարիզյան    |                         |

|    |կոնվենցիայով սահմանված ժամկետը լրանալուց |                         |

|    |հետո, բայց ոչ ուշ, քան երկու ամսվա       |                         |

|    |ընթացքում                                |       24                |

|____|_________________________________________|_________________________|

| դ) |գյուտի նախնական փորձաքննության որոշման   |                         |

|    |հետ չհամաձայնելու դեպքում գանգատարկման   |                         |

|    |խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար      |       12                |

|____|_________________________________________|_________________________|

| ե) |գյուտի ժամանակավոր արտոնագիր տալու համար |       12                |

|____|_________________________________________|_________________________|

| զ) |գյուտի նկարագրության հրապարակման համար`  |                         |

|    |5 էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի համար     |       2                 |

|____|_________________________________________|_________________________|

| է) |ժամանակավոր արտոնագիր տալու  դեմ կամ     |                         |

|    |գյուտի ԽՍՀՄ հեղինակային վկայագրի         |                         |

|    |գործողության դեմ գանգատարկման խորհուրդ   |                         |

|    |գանգատ ներկայացնելու համար               |       40                |

|____|_________________________________________|_________________________|

| ը) |գյուտի հայտի ըստ էության փորձաքննություն |                         |

|    |անցկացնելու համար                        |       144               |

|    |եթե հայտը վերաբերում է միասնական         |                         |

|    |մտահաղացում կազմող գյուտերի խմբի, ապա    |                         |

|    |մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի ըստ     |                         |

|    |էության փորձաքննության համար լրացուցիչ`  |       72                |

|____|_________________________________________|_________________________|

| թ) |գյուտի հայտի ըստ էության փորձաքննության  |                         |

|    |որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում        |                         |

|    |գանգատարկման խորհուրդ գանգատ             |                         |

|    |ներկայացնելու համար                      |       16                |

|____|_________________________________________|_________________________|

| ժ) |գյուտի արտոնագիր տալու համար             |       12                |

|____|_________________________________________|_________________________|

| ժա)|գյուտի արտոնագիր տալու դեմ գանգատարկման  |                         |

|    |խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար      |       50                |

|____|_________________________________________|_________________________|

| ժբ)|հայտատուի բաց թողած ժամկետների           |                         |

|    |վերականգնման դիմում ներկայացնելու համար  |       12                |

|____|_________________________________________|_________________________|

| ժգ)|գյուտի հայտը օգտակար սարքի հայտի         |                         |

|    |փոխակերպման դիմում ներկայացնելու համար   |       8                 |

|____|_________________________________________|_________________________|

| ժդ)|գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ       |                         |

|    |պահելու համար (յուրաքանչյուր տարվա       |                         |

|    |համար)                                   |                         |

|    |երկրորդ, երրորդ տարվա                    |       16                |

|    |չորրորդ, հինգերորդ տարվա                 |       20                |

|    |վեցերորդ, յոթերորդ տարվա                 |       24                |

|    |ութերորդ, իններորդ տարվա                 |       30                |

|    |տասներորդ, տասնմեկերորդ տարվա            |       38                |

|    |տասներկուերորդ, տասներեքերորդ տարվա      |       46                |

|    |տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ տարվա       |       54                |

|    |տասնվեցերորդ, տասնյոթերորդ տարվա         |       64                |

|    |տասնութերորդ, տասնիններորդ, քսաներորդ    |                         |

|    |տարվա                                    |       80                |

.______________________________________________|_________________________|

|ժե)| արտոնագրի զիջման մասին պայմանագրի կամ    |                         |

|   | գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված   |                         |

|   | յուրաքանչյուր արտոնագրի համար)           |       30                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժզ)| լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար,    |                         |

|   | եթե այն վերաբերում է`                    |                         |

|   | մեկ արտոնագրի                            |       48                |

|   | մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի           |                         |

|   | յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ)         |       36                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժէ)| արտոնագրի զիջման մասին գրանցված          |                         |

|   | պայմանագրի կամ  գրանցված լիցենզիային     |                         |

|   | պայմանագրի մեջ փոփոխություններ           |                         |

|   | կատարելու համար                          |       8                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժը)| արտոնագրի կրկնակը տալու համար            |       1                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժթ)| գյուտերի` Հայաստանի Հանրապետության       |                         |

|   | պետական գրանցամատյանում փոփոխություն     |                         |

|   | կատարելու համար                          |       6                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

| ի)| գյուտի արտոնագիր ստանալու իրավունքի      |                         |

|   | զիջման մասին դիմում ներկայացնելու համար  |       12                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|իա)| փորձաքննության հարցման պատասխանի         |                         |

|   | ներկայացման ժամկետի երկարաձգման մասին    |                         |

|   | հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու    |                         |

|   | համար                                    |        6                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| 2.| Օգտակար սարքերի իրավական                 |                         |

|   | պաշտպանության հետ կապված                 |                         |

|   |  գործողությունների գծով`                 |                         |

|___|__________________________________________|_________________________|

| ա)| օգտակար սարքի արտոնագրի հայտ             |                         |

|   | ներկայացնելու համար                      |       16                |

|   | եթե հայտը վերաբերում է միասնական         |                         |

|   | մտահաղացում կազմող օգտակար սարքերի       |                         |

|   | խմբի, ապա մեկից ավելի յուրաքանչյուր      |                         |

|   | օգտակար սարքի համար լրացուցիչ            |       4                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

| բ)| կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու    |                         |

|   | համար (յուրաքանչյուրի համար)             |       8                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

| գ)| կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու    |                         |

|   | դեպքում, եթե հայտը ստացվել է Փարիզյան    |                         |

|   | կոնվենցիայով սահմանված ժամկետը           |                         |

|   | լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան երկու   |                         |

|   | ամսվա ընթացքում                          |       24                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| դ)| օգտակար սարքի հայտի փորձաքննության       |                         |

|   | որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում        |                         |

|   | գանգատարկման խորհուրդ գանգատ             |                         |

|   | ներկայացնելու համար                      |       12                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| ե)| օգտակար սարքի արտոնագիր տալու համար      |       12                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| զ)| օգտակար սարքի նկարագրության              |                         |

|   | հրապարակման համար` 5 էջից ավելի          |                         |

|   | յուրաքանչյուր էջի համար                  |       2                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

| է)| օգտակար սարքի արտոնագիր տալու դեմ        |                         |

|   | գանգատարկման խորհուրդ գանգատ             |                         |

|   | ներկայացնելու համար                      |       40                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| ը)| հայտատուի բաց թողած ժամկետների           |                         |

|   | վերականգնման դեպքում ներկայացնելու       |                         |

|   | համար                                    |       12                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| թ)| օգտակար սարքերի հայտը գյուտի հայտի       |                         |

|   | փոխակերպման դիմում ներկայացնելու         |                         |

|   | համար                                    |       8                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|___|__________________________________________|_________________________|

| ժ)| օգտակար սարքի արտոնագիրը գործողության    |                         |

|   | մեջ պահելու համար (յուրաքանչյուր         |                         |

|   | տարվա համար)                             |                         |

|   | երկրորդ, երրորդ տարվա                    |       16                |

|   | չորրորդ, հինգերորդ տարվա                 |       30                |

|   | վեցերորդ, յոթերորդ տարվա                 |       24                |

|   | ութերորդ, իններորդ տարվա                 |       30                |

|   | տասներորդ տարվա                          |       40                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժա)| արտոնագրի զիջման մասին պայմանագրի        |                         |

|   | գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված   |                         |

|   | յուրաքանչյուր արտոնագրի համար)           |       30                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժբ)| լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե|                         |

|   | այն վերաբերում է մեկ արտոնագրի           |       48                |

|   | մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի           |                         |

|   | յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ)         |       36                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժգ)| արտոնագրի զիջման մասին գրանցված          |                         |

|   | պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզիային      |                         |

|   | պայմանագրի մեջ փոփոխություններ           |                         |

|   | կատարելու համար                          |       8                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժդ)| արտոնագրի կրկնակը տալու համար            |       1                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժե)| օգտակար սարքերի` Հայաստանի               |                         |

|   | Հանրապետության պետական                   |                         |

|   | գրանցամատյանում փոփոխություն             |                         |

|   | կատարելու համար                          |       6                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժզ)| օգտակար սարքի արտոնագիր ստանալու         |                         |

|   | իրավունքի զիջման մասին դիմում            |                         |

|   | ներկայացնելու համար                      |      12                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժէ)| փորձաքննության հարցման պատասխանի         |                         |

|   | ներկայացման ժամկետի երկարաձգման մասին    |                         |

|   | հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու    |                         |

|   | համար                                    |       6                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

| 3.| Արդյունաբերական նմուշի իրավական          |                         |

|   |    պաշտպանության հետ կապված              |                         |

|   |    գործողությունների գծով`               |                         |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ա) |արդյունաբերական նմուշի արտոնագրի          |                         |

|   |հայտ ներկայացնելու համար                  |       16                |

|   |                                          |                         |

|   |եթե հայտը պարունակում է 2 - 10            |                         |

|   |տարբերակներ` լրացուցիչ                    |       16                |

|   |                                          |                         |

|   |եթե հայտը պարունակում է 10-ից ավելի       |                         |

|   |տարբերակներ` լրացուցիչ ևս                 |       16                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|բ) |կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու     |                         |

|   |համար (յուրաքանչյուրի համար)              |       8                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|գ) |կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու     |                         |

|   |դեպքում եթե հայտը ստացվել է Փարիզյան      |                         |

|   |կոնվենցիայով սահմանված ժամկետը            |                         |

|   |լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան          |                         |

|   |երկու ամսվա ընթացքում                     |       24                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|դ) |փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու  |                         |

|   |դեպքում գանգատարկման խորհուրդ գանգատ      |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |       12                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ե) |արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր տալու    |                         |

|   |համար                                     |       12                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|զ) |արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր տալու    |                         |

|   |դեմ կամ արդյունաբերական նմուշի ԽՍՀՄ       |                         |

|   |վկայագրի գործողության դեմ գանգատարկման    |                         |

|   |խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար       |       40                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|է) |հայտատուի բաց թողած ժամկետների            |                         |

|   |վերականգնման դիմում ներկայացնելու         |                         |

|   |համար                                     |       12                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ը) |արդյունաբերական նմուշի արտոնագիրը         |                         |

|   |գործողության մեջ պահելու համար            |                         |

|   |(յուրաքանչյուր տարվա համար)               |                         |

|   |երկրորդ, երրորդ տարվա                     |       16                |

|   |չորրորդ, հինգերորդ տարվա                  |       30                |

|   |վեցերորդ, յոթերորդ տարվա                  |       24                |

|   |ութերորդ, իններորդ տարվա                  |       30                |

|   |տասներորդ, տասնմեկերորդ տարվա             |       38                |

|   |տասներկուերորդ, տասներեքերորդ տարվա       |       46                |

|   |տասնչորսերորդ, տասնհինգերորդ տարվա        |       56                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|թ) |արտոնագրի զիջման մասին պայմանագրի         |                         |

|   |գրանցման համար (պայմանագրով նախատեսված    |                         |

|   |յուրաքանչյուր արտոնագրի համար)            |       30                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժ) |լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե |                         |

|   |այն վերաբերում է                          |                         |

|   | մեկ արտոնագրի                            |       48                |

|   | մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի           |                         |

|   | յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ)         |       36                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժա)|արտոնագրի զիջման մասին գրանցված           |                         |

|   |պայմանագրի կամ գրանցված լիցենզիոն         |                         |

|   |պայմանագրի մեջ փոփոխություններ            |                         |

|   |կատարելու համար                           |       8                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժբ)|արտոնագրի կրկնակը տալու համար             |       1                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժգ)|արդյունաբերական նմուշների` Հայաստանի      |                         |

|   |Հանրապետության պետական գրանցամատյանում    |                         |

|   |փոփոխություն կատարելու համար              |       6                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժդ)|արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր ստանալու |                         |

|   |իրավունքի զիջման մասին դիմում             |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |      12                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժե)|փորձաքննության հարցման պատասխանը          |                         |

|   |ներկայացման ժամկետի երկարաձգման մասին     |                         |

|   |հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու     |                         |

|   |համար                                     |       6                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|4. |Ապրանքային և  սպասարկման նշանների         |                         |

|   |իրավական պաշտպանության հետ կապված         |                         |

|   |    գործողությունների գծով`               |                         |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ա) |նշանի գրանցման հայտ ներկայացնելու         |                         |

|   |համար                                     |       24                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|բ) |կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու     |                         |

|   |համար                                     |        8                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|գ) |կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու     |                         |

|   |դեպքում, եթե հայտը ստացվել է Փարիզյան     |                         |

|   |կոնվենցիայով սահմանված ժամկետը            |                         |

|   |լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան երկու    |                         |

|   |ամսվա ընթացքում` լրացուցիչ                |       20                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|դ) |նշանի փորձաքննություն անցկացնելու համար   |       32                |

|   |                                          |                         |

|   |ապրանքների և  ծառայությունների            |                         |

|   |միջազգային դասակարգմանը համապատասխան      |                         |

|   |մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար      |                         |

|   |լրացուցիչ`                                |       12                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ե) |հայտի նյութերի ստուգման արդյունքում       |                         |

|   |փորձաքննության որոշման հետ                |                         |

|   |չհամաձայնվելու դեպքում գանգատարկման       |                         |

|   |խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար       |       24                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|զ) |նշանի փորձաքննության որոշման հետ          |                         |

|   |չհամաձայնելու դեպքում գանգատարկման        |                         |

|   |խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար       |       40                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|է) |հայտատուի բաց թողած ժամկետների            |                         |

|   |վերականգնման մասին դիմում                 |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |       24                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ը) |նշանի գրանցման և  վկայական տալու          |                         |

|   |համար                                     |       40                |

|   |կոլեկտիվ նշանի համար                      |       72                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|թ) |նշանի գրանցման կամ գրանցման գործողության  |                         |

|   |դեմ գանգատարկման խորհուրդ գանգատ          |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |       72                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|   |խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար       |       72                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժ) |նշանի գրանցման գործողության ժամկետը       |                         |

|   |երկարաձգելու համար                        |       96                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժա)|նշանների` Հայաստանի Հանրապետության        |                         |

|   |պետական գրանցամատյանում և  նշանի          |                         |

|   |վկայականում (այդ թվում` նշանի ԽՍՀՄ        |                         |

|   |վկայականի վերագրանցման դեպքում)           |                         |

|   |փոփոխություն կատարելու համար              |       14                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժբ)|նշանի զիջման մասին պայմանագրի գրանցման    |                         |

|   |համար (պայմանագրով նախատեսված             |                         |

|   |յուրաքանչյուր նշանի համար)                |       48                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժգ)|գրանցված լիցենզիային պայմանագրի կամ       |                         |

|   |զիջման մասին պայմանագրի մեջ               |                         |

|   |փոփոխություններ կատարելու համար           |       30                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժդ)|լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե |                         |

|   |այն վերաբերում է`                         |                         |

|   | մեկ նշանի                                |       48                |

|   | մի քանի նշանի (մեկից ավելի յուրաքանչյուր |                         |

|   | նշանի համար` լրացուցիչ)                  |       40                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժե)|նշանի վկայականի կրկնակը տալու համար       |       1                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժզ)|նշանի միջազգային գրանցման հայտ            |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |       40                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժէ)|Հայաստանի Հանրապետությունում              |                         |

|   |գրանցված ապրանքային նշանների              |                         |

|   |տվյալների հիմնապաշարում յուրաքանչյուր     |                         |

|   |դասով որոնում անցկացնելու համար           |       16                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժը)|ապրանքային նշանի վկայական ստանալու        |                         |

|   |իրավունքի զիջման մասին դիմում             |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |       30                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժթ)|փորձաքննության հարցման պատասխանի          |                         |

|   |ներկայացման ժամկետի երկարաձգման մասին     |                         |

|   |հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու     |                         |

|   |համար                                     |        6                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ի) |հայտատուի նախաձեռնությամբ ապրանքային      |                         |

|   |նշանի հայտի նյութերում լրացումներ,        |                         |

|   |ճշգրտումներ և  ուղղումներ կատարելու       |                         |

|   |համար                                     |        8                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| 5.|Ապրանքների ծագման տեղանունների իրավական   |                         |

|   |պաշտպանության հետ կապված գործողությունների|                         |

|   |գծով`                                     |                         |

|___|__________________________________________|_________________________|

| ա)|ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման և  (կամ) |                         |

|   |տեղանվան օգտագործման իրավունքի հայտ       |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |       24                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| բ)|ապրանքի ծագման տեղանվան փորձաքննություն   |                         |

|   |անցկացնելու համար                         |       30                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| գ)|հայտի նյութերի ստուգման արդյունքում       |                         |

|   |փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու  |                         |

|   |դեպքում գանգատարկման խորհուրդ գանգատ      |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |       24                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| դ)|տեղանվան գրանցումը մերժելու և  (կամ)      |                         |

|   |տեղանվան օգտագործման իրավունք չընձեռնելու |                         |

|   |մասին փորձաքննության որոշման հետ          |                         |

|   |չհամաձայնելու դեպքում գանգատարկման        |                         |

|   |խորհուրդ գանգատ ներկայացնելու համար       |       40                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| ե)|հայտատուի բաց թողած ժամկետները            |                         |

|   |վերականգնելու մասին դիմում ներկայացնելու  |                         |

|   |համար                                     |       24                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| զ)|ապրանքի ծագման տեղանունն օգտագործելու     |                         |

|   |իրավունքի վկայական տալու համար            |       40                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| է)|ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման և        |                         |

|   |տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայական   |                         |

|   |տալու դեմ գանգատարկման խորհուրդ գանգատ    |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |       72                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| ը)|ապրանքի ծագման տեղանվան օգտագործման       |                         |

|   |իրավունքի վկայականի գործողության ժամկետը  |                         |

|   |երկարաձգելու համար                        |       80                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| թ)|ապրանքի ծագման տեղանվան Հայաստանի         |                         |

|   |Հանրապետության պետական գրանցամատյանում և  |                         |

|   |ապրանքի ծագման տեղանվան վկայականում       |                         |

|   |փոփոխություն կատարելու համար              |       14                |

|___|__________________________________________|_________________________|

| ժ)|փորձաքննության հարցման պատասխանը          |                         |

|   |ներկայացնելու ժամկետի երկարաձգման մասին   |                         |

|   |հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու     |                         |

|   |համար                                     |        6                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժա)|հայտատուի նախաձեռնությամբ ապրանքի ծագման  |                         |

|   |տեղանվան հայտի նյութերում լրացումներ,     |                         |

|   |ճշգրտումներ և  ուղղումներ կատարելու համար |        8                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ժբ)|ապրանքի ծագման տեղանվան օգտագործման       |                         |

|   |իրավունքի վկայականի կրկնակը տալու համար   |                         |

|___|__________________________________________|_________________________|

| 6.|Ֆիրմային անվանումների իրավական            |                         |

|   |պաշտպանության հետ կապված գործողությունների|                         |

|   |գծով`                                     |                         |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ա) |ֆիրմային անվանման հայտ ներկայացնելու,     |                         |

|   |փորձաքննություն անցկացնելու և  վկայական   |                         |

|   |տալու համար`                              |                         |

|   |  ձեռնարկությունների (բացառությամբ        |                         |

|   |անհատական (ընտանեկան) ձեռնարկությունների, |                         |

|   |շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող        |                         |

|   |կազմակերպությունների, երաշխավորությամբ    |                         |

|   |գործող ձեռնարկությունների                 |        5                |

|   |  անհատական (ընտանեկան)                   |                         |

|   |ձեռնարկությունների, շահույթ ստանալու      |                         |

|   |նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունների,   |                         |

|   |երաշխավորությամբ գործող                   |                         |

|   |ձեռնարկությունների                        |        2                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|բ) |փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու  |                         |

|   |դեպքում գանգատարկման խորհուրդ գանգատ      |                         |

|   |ներկայացնելու համար                       |        5                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|գ) |ֆիրմային անվանման վկայականի կրկնակը տալու |                         |

|   |համար                                     |        1                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|7. |Այլ գործողությունների գծով`               |                         |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ա) |արտոնագրային տեղեկատվության               |                         |

|   |յուրաքանչյուր էջի համար (այդ թվում`       |                         |

|   |բլանկների)                                |       0,5               |

|___|__________________________________________|_________________________|

|բ) |արդյունաբերական սեփականության             |                         |

|   |օբյեկտների` Հայաստանի Հանրապետության      |                         |

|   |պետական գրանցամատյաններից քաղվածքներ      |                         |

|   |տալու համար (յուրաքանչյուր օբյեկտի        |                         |

|   |համար)                                    |       2                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|գ) |արդյունաբերական սեփականության օբյեկտի     |                         |

|   |հայտի վավերացված պատճենը տալու համար      |       10                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|դ) |գյուտի միջազգային հայտի առաքման           |                         |

|   |համար                                     |       32                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|ե) |Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիայի       |                         |

|   |համաձայն փորձաքննության պահանջներին       |                         |

|   |(ձևական  հատկանիշներով) հայտի             |                         |

|   |համապատասխանության ստուգման և  առաքման    |                         |

|   |համար                                     |       20                |

|___|__________________________________________|_________________________|

|զ) |արտոնագրային հավատարմատարի թեկնածուի      |                         |

|   |որակավորման համար                         |       8                 |

|___|__________________________________________|_________________________|

|է) |արտոնագրային հավատարմատարի գրանցման       |                         |

|   |համար                                     |       4                 |

.________________________________________________________________________.

 

Գյուտի հայտին կից արտոնագրային համագործակցության մասին պայմանագրի (PCT) համաձայն` որևէ միջազգային մարմնի կողմից կազմված միջազգային որոնման հաշվետվության կամ միջազգային նախնական փորձաքննության եզրակացություն ներկայացնելու դեպքում սույն հոդվածի 1-ին կետի «ը» ենթակետով սահմանված դրույքաչափերը նվազեցվում են 50 տոկոսով:

/16 հոդ. փոփ. 07.10.97 օրենք/

 

 

pin
ՀՀ 11.06.1996
N ՀՕ-74 օրենք