Իրավաբանական տերմինների բառարան

Որոնում:
15378 տերմիններ
ԱԲԳԱԶԵՐ
ԱԲԻՈՏԻԿ ԲԵՐՎԱԾՔ
ԱԲՈՆԵՆՏ (ՍՊԱՌՈՂ)
ԱԲՈՐՏ
ԱԳԼՈՄԵՐԱՑԻԱ
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒՉ
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԳՐԵԳԱՑՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ԱԳՐԵՍԻԱՆ
ԱԳՐԵՍԻՎ ՇՆԵՐ
ԱԳՐՈԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԵԼԻՈՐԱՑԻԱ
ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏ
ԱԴԱՊՏԱՑՎԱԾ ԿԱԹՆԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ
ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ
ԱԴՎԱԼՈՐԱՅԻՆ (ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ) ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔ
ԱԴՎԱԼՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
ԱԵՐՈԴՐՈՄ
ԱԵՐՈԴՐՈՄ
ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԱԶԱՏ ԱՐԱԳԱՑՄԱՆ ՌԵԺԻՄ
ԱԶԱՏ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՐԺԵՔՆԵՐ
ԱԶԱՏ ԳԻՆ /ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՆՑՆԵԼ ԱԶԱՏ ԳՆԵՐԻ/
ԱԶԱՏ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ
ԱԶԱՏ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԱՏ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԱԶԱՏ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏՈՒ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏ
ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԶԱՏԱԶՐԿՈՒՄ
ԱԶԱՏԱԶՐԿՈՒՄ
ԱԶԱՏԱԶՐԿՈՒՄԸ
ԱԶԱՏՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ԱԶԱՏՄԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ
ԱԶԱՏՄԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ
ԱԶԱՏՄԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ
ԱԶԱՏՄԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԶՐԿԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՏԻԺ
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԱԶԲ
ԱԶԳԱԿԱՆՆԵՐ
ԱԶԳԱԿԱՆՆԵՐ
ԱԶԳԱԿԱՆՆԵՐ` ՄԵՐՁԱՎՈՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՁ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՂ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՈՊՈՐՏԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՈՊՈՐՏԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԵՂԱՄԱՏՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԵՂԱՄԱՏՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԴՐԱՄԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ /ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ/
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԽՏԵԼԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԷՏԱԼՈՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԷՏԱԼՈՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՈՒՇԱՄԵԴԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏՎՈ ՄԵԴԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏՎՈԳԻՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆՄՈՒՇ (ԱԶԳԱՅԻՆ ԷՏԱԼՈՆ)
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐԻ ՌԵԺԻՄԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԱՅԻՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԱՐԳԵԼՈՑԱՅԻՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՋՐԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՂԱՎԱՐ ՏՈՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՒԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՒԼ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՖԻԼՄ
ԱԶԳՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅ ԼԻՆԵԼԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
ԱԶԳՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՅԵՐ
ԱԶԴԱԳԻՐ
ԱԶԴԱԳԻՐ
ԱԶԴԱԿԱՅԻՆ ԱՂՄՈՒԿ
ԱԶԴԱԿԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ԶԵՆՔ
ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔ
ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՓԱՄՓՈՒՇՏ
ԱԶԴԱՐԱՐ
ԱԶԴԱՐԱՐԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆ
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄ
ԱԶԴԱՐԱՐՈՒՄ
ԱԼԻՄԵՆՏԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ
ԱԼԻՄԵՆՏԻ ՀՈԺԱՐԱԿԱՄ ՎՃԱՐՈՒՄԸ
ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԳՈՎԱԶԴ
ԱԼՅՈՒՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՅՈՒԹ
ԱԼՅՈՒՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՅՈՒԹ
ԱԼՐԱՅԻՆ ԿԵՐ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՐՁՈՒՄՆԵՐ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՀԵՐՁՈՒՄ
ԱԽՏԱԲԱՆԱԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԽՏԱԾԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿ
ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ
ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ
ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ
ԱԽՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԱՐԺԵԹՈՒՂԹ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾԻՔ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ
ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԱՆԴԱՄ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՊԱՏՎԱՎՈՐ ԱՆԴԱՄ
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍԻ ԵՎ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԹՂԹԱԿԻՑ ԱՆԴԱՄԻ ՏԻՏՂՈՍ
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂ
ԱԿՆՀԱՅՏ ՍՈՒՏ ՄԱՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՆՀԱՅՏ ՍՈՒՏ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ՏԱԼԸ
ԱԿՈՍԱՓՈՂ ՀՐԱԶԵՆ
ԱԿՎԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔ
ԱԿՎԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ
ԱԿՏԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԵՋ ՈՒՂՂՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԿՏԵՐԻ ԳՐՔԵՐ
ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎ
ԱԿՏԻՎԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՃԱՆԱՉԵԼԸ
ԱԿՏԻՎԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎԻ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՎԵԼԱՃ
ԱԿՏԻՎԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԿԱՐԳ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՈՒՄ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՐԺԵՔ /ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ/
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԺԵՔ /ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ/
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ (ԱՆՀԱՎԱՔԱԳՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ) ՊԱՀՈՒՍՏԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ԱՐԺԵՔ /ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ/
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ԱԿԺԵՔ /ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՆՑ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ/
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՇՆՈՐՀՆԵՐ
ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ
ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
ԱԿՏՈՒԱՐ
ԱԿՏՈՒԱՐ
ԱԿՑԵՊՏ
ԱԿՑԵՊՏ (ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ)
ԱԿՑԵՊՏԻ ՀԵՏԿԱՆՉԸ
ԱԿՑԻԱ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇԵՐՈՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՐԿԱՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ /ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԸ ՎՃԱՐՎՈՒՄ Է ՀԱՐԿՄԱՆ/
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՆ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ /ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՆ/
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԸ
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԸ
ԱԿՑԻԶԻՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
ԱՀԱԲԵԿԻՉ
ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՁ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՁ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ ՍԱՌԵՑՈՒՄ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՀԿ
ԱՀՉ
ԱՀՊ
ԱՀՊ (PCT)
ԱՂԱՑԱԾ ՄԻՍ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔ
ԱՂԱՑԱԾ ՄՍԱՅԻՆ ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔ
ԱՂԱՑԱԾ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ
ԱՂԲ
ԱՂԲԱՆԵՏՈՒՄ
ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՄՈՏ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՊԱՀՈՒՄԸ
ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՄՈՏ ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՊԱՀՈՒՄԻՑ ԱԶԱՏՎԵԼԸ
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏԻ
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏԻ
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏԻ
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒ ԱՎԵՐՎԱԾ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐ
ԱՂԵՏԻ ԳՈՏՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԸ
ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏ
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔ
ԱՂՄԿՈՏ ԳՈՏԻ
ԱՂՄՈՒԿԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ԱՂՏՈՏԻՉ
ԱՂՏՈՏԻՉ
ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ
ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՂՏՈՏՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ ԿԱՄ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ
ԱՂՏՈՏՈՂ (ՎՆԱՍԱԿԱՐ) ՆՅՈՒԹ
ԱՂՏՈՏՈՂ (ՎՆԱՍԱԿԱՐ) ՆՅՈՒԹԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ
ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹ
ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
ԱՂՏՈՏՈՒՄ
ԱՂՏՈՏՈՒՄ
ԱՂՏՈՏՈՒՄ
ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ
ԱՂՔԱՏԱՑՎԱԾ ՈՒՐԱՆ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՄԱՍԸ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏ
ԱՃՅՈՒՆԱՍԱՓՈՐ
ԱՃՈՒՐԴ
ԱՃՈՒՐԴ
ԱՃՈՒՐԴԱՎԱՐ
ԱՃՈՒՐԴԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՄԱՐԵԼԸ
Ձախ մասից ընտրեք անհրաժեշտ արտահայտությունը՝  բացատրությունը տեսնելու համար
Ձեզ հետաքրքրող բառը կամ արտահայտությունը կարող եք գտնել որոնման աշխատակարգի օգնությամբ